فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال پنجاه و دوم شماره 8 (پیاپی 68، آبان 1400)
 • سال پنجاه و دوم شماره 8 (پیاپی 68، آبان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/12
 • تعداد عناوین: 20
|
 • صلاح کوچک زاده*، شبنم مغیث پور صفحات 2001-2017
  آبشکن ها برای تامین اهداف گوناگون در رودخانه احداث می شوند و پژوهش های صورت گرفته بر بررسی عملکردشان در تامین اهداف مورد نظر متمرکز می شوند. در حالی که احداث آبشکن ها در آبراهه ها بر شرایط هیدرولیکی جریان از جمله عمق یا تراز سطح آب بالادست تاثیر جدی دارند و این موضوع همچنان نیازمند مطالعه است. در این پژوهش که با هدف بررسی نقش آبشکن بر تغییرات تراز سطح آب صورت گرفت، تعداد 18 آرایش مختلف از آبشکن ها در دامنه دبی 12 تا 70 لیتر بر ثانیه و با ثبت عمق آب در طول و عرض کانال آزمون شد. آرایش آبشکن ها شامل هشت آرایش یکطرفه و ده آرایش دو طرفه متقارن و نامتقارن است. نتایج بیانگر افزایش عمق آب در بالادست و کاهش آن در طول مشخصی از پایین دست میدان آبشکن ها است. از آنجا که افزایش عمق یا تراز سطح آب بالادست سازه به نیروی کششی مربوط است، یک معادله غیر خطی برای برآورد ضریب این نیرو برای آبشکن منفرد ارایه شد. همچنین داده ها نشان داد که در همه آرایش ها نرخ افزایش عمق آب بالادست، با افزایش دبی زیاد شده است. در حالی که طول تاثیر بر نیم رخ سطح آب پایین دست آبشکن ها در آرایش دو طرفه تابع دبی است؛ اما در آرایش یکطرفه مستقل از آن است. همچنین تاثیر آرایش آبشکن ها و شرایط جریان بر پروفیل عرضی سطح آب در عرض فلوم ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اصلاح مسیر رودخانه، برگشت آب، سازه عرضی، طول تاثیر، نیروی کششی
 • شهرام محمود سلطانی*، مهرزاد الله قلی پور، عباس شهدی کومله، مسعود کاووسی صفحات 2019-2033

  فسفر دومین عنصر پرمصرف و روی مهم ترین عنصر کم مصرف می باشند که اثرات ناشی از کمبود آن ها گسترده ترین ناهنجاری های تغذیه ای را در اراضی شالیزاری جهان ایجاد می کنند. به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر روی و فسفر بر صفات ریخت شناسی (مورفولوژیک)، عملکرد و اجزای عملکرد برنج ارقام هاشمی (محلی) و شیرودی (اصلاح شده)، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور شامل روی، فسفر (هرکدام در سه سطح و فاکتور رقم (در دو سطح)) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در طی دو سال زراعی 1397-1396در مزرعه پژوهشی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور -آمل انجام گردید. نتایج نشان داد بالاترین میزان و درصد افزایش صفات نسبت به شاهد در اثر محلول پاشی با روی و فسفر پنج در هزار در مراحل شروع آبستنی و رسیدگی دانه عبارت اند از: 88/14 و 6 درصدی طول و 2/9 و 2/10 درصدی عرض برگ پرچم، عملکرد دانه در رقم هاشمی و شیرودی به ترتیب 4020 (5/17درصد) و 6571 (9 درصد) کیلوگرم در هکتار، عملکرد زیست توده 9884 و 12640 کیلوگرم در هکتار (به ترتیب 16 و 20 درصد) و شاخص برداشت 45 و 54 درصد (به ترتیب 8 و 20 درصد) به ثبت رسید. همچنین بالاترین میزان دانه پر در رقم هاشمی و شیرودی به ترتیب 114(10 درصد) و 156 (6 درصد) و کمترین تعداد دانه پوک نیز به ترتیب با 5 (10) و 14(40) عدد مربوط به تیمار محلول‍پاشی با روی در مرحله رسیدگی دانه است. به نظر می رسد محلول پاشی با روی و فسفر پنج در هزار در مراحل شروع آبستنی و در رسیدگی دانه می تواند راهکاری مفیدی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد برنج ارقام موردبررسی باشد.

  کلیدواژگان: تغذیه برگی، ارقام محلی، ارقام اصلاح شده، عناصر کم مصرف، عناصر پر مصرف
 • حامد کریمی، فریبرز یوسفوند*، سعید شعبانلو، احمد رجبی صفحات 2035-2047

  امروزه تامین آب به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، یکی از مهم ترین چالش ها در اکثر کشورهای جهان است. به همین دلیل، تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی، از ابزارهای مهم در حفاظت، مدیریت و بهره برداری از منابع آب به شمار می رود. بنابراین هدف از این پژوهش تهیه نقشه پتانسیل چشمه های آب زیرزمینی با استفاده از یک مدل مشهور یادگیری ماشین (جنگل تصادفی) و یک مدل آماری (مدل نسبت فراوانی) و مقایسه کارایی این روش ها در حوزه آبخیز عمرک، استان تهران می باشد. ابتدا 18 عامل موثر در ظهور چشمه ها شامل: سازندهای سنگ شناسی، فاصله از گسل، تراکم گسل، طبقات ارتفاعی، درصد شیب، جهت شیب، فاکتور طول شیب، نقشه های انحنا، فاصله از آبراهه، تراکم آبراهه، حداکثر ارتفاع، شاخص نمناکی، موقعیت شیب نسبی، بافت خاک، شاخص زبری سطح، شاخص همگرایی جریان و پوشش کاربری اراضی انتخاب شدند و نقشه آن ها در نرم افزار ArcGIS10.5 و [1]SAGA تهیه گردید. پس از بررسی هم خطی و طبقه بندی لایه های موثر با استفاده از روش شکستن طبیعی[2]، درصد فراوانی پتانسیل آب زیرزمینی در هر طبقه با استفاده از هم پوشانی نقشه پراکنش چشمه ها با هرکدام از لایه ها به دست آمد. برای ارزیابی عملکرد مدل های مذکور از منحنی مشخصه عملکرد نسبی(ROC) استفاده شد و میزان مساحت زیر منحنی (AUC) مدلهای جنگل تصادفی و نسبت فراوانی به ترتیب 88 و 72درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که هر دو روش تخمین گرهای مناسبی برای تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه هستند. اما مدل جنگل تصادفی با مقدار مساحت زیر منحنی بالاتر روش بهتری برای شناسایی و پهنه بندی پتانسیل چشمه های آب زیرزمینی معرفی گردید.

  کلیدواژگان: پتانسیل آب زیرزمینی، چشمه، مدل نسبت فراوانی، مدل جنگل تصادفی، منحنی مشخصه عملکرد نسبی
 • مریم بهرامی، رضوان طالب نژاد*، علیرضا سپاسخواه * صفحات 2049-2059

  امروزه استفاده موثر از منابع محدود آب وخاک برای کاشت گیاه جدید مقاوم به تنش های محیطی، مانند کینوا، درکشاورزی مورد توجه قرارگرفته است. به منظور بررسی برهمکنش سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد کینوا رقم Titicaca، در اسفند1396 آزمایشی مزرعه ای به مدت چهار ماه در منطقه باجگاه استان فارس انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با 12 تیمار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش، کود نیتروژن درچهار سطح کودی صفر، 125، 250 و 375 کیلوگرم نیتروژن درهکتار وآب آبیاری در سه سطح آبیاری کامل، 75 درصد آبیاری کامل و50 درصد آبیاری کامل بود. پس از آماده سازی بستر کشت و عملیات خاکورزی، بذر کینوا با تراکم 20 گیاه در مترمربع کشت شد. تیمارهای آبیاری پس از استقرار کامل گیاه و به روش آبیاری کرتی اعمال شد. کود نیتروژن، به صورت سرک، در دو مرحله سبزینگی و پرکردن دانه به مزرعه داده شد. کاهش آب آبیاری به میزان 25 درصد، تفاوت معنی داری در عملکرد دانه در سطوح کودی صفر، 125 و250 کیلوگرم نیتروژن درهکتارایجاد نکرد. افزایش سطوح کودی از 250 به kg N ha-1 375 در شرایط کم آبیاری در سطوح 75 و 50 درصد آبیاری کامل (600 و 485mm) باعث تفاوت معنی دار در عملکرد دانه و ماده خشک کل گیاه کینوا نگردید. به طورکلی تیمار آبیاری قابل توصیه و حد بهینه کود نیتروژن کاربردی در منطقه مورد مطالعه، برای گیاه کینوا با در نظر داشتن عملکرد دانه، ماده خشک کل، شاخص برداشت، وزن هزاردانه و بهره وری آب، کم آبیاری 75 درصد آبیاری کامل و کود نیتروژن kg N ha-1 250 می باشد. همچنین با مدیریت آب و کود ذکر شده، حد آستانه شاخص کلروفیل برگ معادل 55 تعیین شد.

  کلیدواژگان: هالوفیت، کلروفیل برگ، کم آبیاری، بهره وری آب
 • محمدباقر فرهنگی*، نسرین قربان زاده، میلاد امینی، شاهرخ قوتی صفحات 2061-2076

  آلودگی رودخانه ها به باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، سبب پخش این باکتری ها در محیط و ورود آن ها به زنجیره غذایی می شود که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است. هدف این پژوهش، بررسی حضور کلی فرم های مقاوم به آنتی بیوتیک در رودخانه زرجوب بود. برای بررسی نقش منابع آلودگی از آب رودخانه، در سه نقطه ورودی، وسط و خروجی شهر رشت در ماه های مرداد و بهمن 1398 نمونه برداری شد. شمارش کلی فرم ها در محیط کشت ایوزین-متیلن بلو آگار دارای µg mL-1 100 آنتی بیوتیک و به روش پلیت کانت انجام شد. در این پژوهش، از آنتی بیوتیک های سفالکسین، جنتامایسین، داکسی سایکلین و سیپروفلوکساسین استفاده شد. مقاومت ایشریشیا کولای (E. coli) به عنوان باکتری شاخص به آنتی بیوتیک ها بر اساس روش کربی-بایر مورد آزمایش قرار گرفت و قطر ناحیه بازدارندگی (ZOI) اندازه گیری شد. بیشترین تعداد کلی فرم های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در نمونه مرداد ماه (CFU mL-1 Log 66/6) و کمترین تعداد آن ها در برابر جنتامایسین و در نمونه بهمن ماه (CFU mL-1 Log 44/3) به دست آمد. همچنین بالاترین تعداد کلی فرم های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها در نقطه نمونه برداری وسط شهر و در مرداد ماه به دست آمد. روند تغییر کلی فرم های مقاوم به آنتی بیوتیک ها نشان داد که در بهمن ماه با عبور رودخانه از شهر، تعداد آن ها افزایش یافت اما در مرداد ماه در وسط شهر بیشتر از دو جایگاه دیگر بود. بررسی ZOI باکتری E. coli نشان داد که این باکتری در هر سه جایگاه نمونه برداری در برابر همه آنتی بیوتیک ها بجز داکسی سایکلین و در هر دو ماه نمونه برداری به سفالکسین مقاوم بود. در کل، 35 درصد کلی فرم های رودخانه زرجوب به سیپروفلوکساسین و باکتری شاخصE. coli جدا شده از آب رودخانه (در هر سه نقطه و دو ماه نمونه برداری) به سفالکسین مقاوم بودند. بنابراین مصرف آب رودخانه زرجوب در پایین دست در کشاورزی و آبزی پروروی به ویژه در فصل گرم سال مناسب نیست.

  کلیدواژگان: ایشریشیا کولای، سفالکسین، سیپروفلوکساسین، ZOI، گیلان
 • امین سیدزاده، مهدی یاسی*، جواد فرهودی*، آندریاس مالچریک صفحات 2077-2091

  دریچه های کشویی از جمله سازه های کنترل و اندازه گیری جریان در آبراهه های روباز هستند. در این مطالعه، روابط موجود جریان از روزنه ها، برای تخمین بده جریان خروجی ازدریچه کشویی، به صورت نظری و آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای شرایط جریان آزاد، یک روش جدید جهت تخمین ضریب فشردگی و روابطی برای تعیین ضریب افت انرژی ارایه گردیده است. برای شرایط جریان مستغرق، با استفاده از روش انرژی- مومنتم و روابط روزنه ها، روابطی جهت تخمین جریان خروجی از دریچه های کشویی ارایه شد. به منظور ارزیابی درستی این روابط، جریان خروجی از یک دریچه کشویی در کانالی به طول 18 متر و عرض حدود یک متر مورد آزمون تجربی قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان داد که تحت شرایط جریان آزاد، همه روابط روزنه ای موجود، قابلیت خوب و همسانی دارند. کاربرد رابطه هنری در تعیین ضریب فشردگی جریان ساده تر است. در شرایط جریان مستغرق، اختلاف برآورد ضریب بده جریان از روابط مختلف (نظیر روابط هنری، راجاراتنام-سابرامانیا) کمتر از 10 درصد و در دامنه قابل قبولی قرار دارند. برای دامنه جریان آزاد تا مستغرق، کاربرد رابطه راجاراتنام-سابرامانیا برای برآورد ضریب بده جریان مناسب تر بوده و تنها وابسته به ضریب افت انرژی، ضریب فشردگی جریان و نسبت میزان بازشدگی دریچه به عمق بالادست جریان است.

  کلیدواژگان: دریچه کشویی، روابط روزنه، ضریب فشردگی جریان، ضریب افت انرژی، جریان آزاد و مستغرق
 • محمدمهدی جعفری، حسن اوجاقلو*، مسعود کرباسی صفحات 2093-2109

  منحنی مشخصه آب خاک یکی از پارامترهای فیزیکی مهم و کاربردی در مطالعات مرتبط با جریان آب در خاک شناخته می شود. روش مستقیم اندازه گیری منحنی مشخصه آب خاک مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است. به همین دلیل روش های غیرمستقیم متنوعی از جمله مدل های هوشمند توسعه پیدا نموده اند. در این تحقیق عملکرد سه روش شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)، شبکه های عصبی آبشاری (Cascade-NN) و برنامه ریزی بیان ژن (GEP) در برآورد منحنی مشخصه آب خاک مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش اطلاعات اندازه گیری شده مربوط به تعداد 108 نمونه خاک مناطق جنگلی شامل درصد توزیع اندازه ذرات خاک، مقادیر رطوبت در هفت مکش مختلف و جرم مخصوص ظاهری مورد استفاده قرار گرفت. سه سناریو شامل ترکیب های مختلف از داده های ورودی تعیین و مدل های مذکور برای هر کدام اجرا شد. مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهداتی رطوبت خاک نشان دهنده عملکرد قابل قبول هر سه مدل بود؛ برای مرحله آزمون مقادیر R2 برای بهترین ساختار در سه روش شبکه های عصبی MLP، Cascade-NN و GEP به ترتیب 95/0، 96/0 و 93/0 و مقادیر RMSE نیز به ترتیب 74/3، 25/3 و 10/4 درصد بود. مقایسه نتایج سناریوهای مختلف داده ورودی نیز نشان داد، دقت و اختلاف بین نتایج مدل ها در سناریوی اول کم بود ولی در سناریوی دوم و سوم به ترتیب با اضافه شدن پارامترهای تخلخل و رطوبت نقطه ظرفیت زراعی به داده های ورودی، دقت و از سوی دیگر اختلاف بین نتایج مدل ها بیشتر شد. در نهایت شبکه های عصبی آبشاری با استفاده از تمام داده های فیزیکی اشاره شده به عنوان گزینه مطلوب شناخته شد.

  کلیدواژگان: پیش بینی، رطوبت خاک، مدل های هوشمند، مکش
 • علی جمالوندی، بهروز یعقوبی*، محمدعلی ایزدبخش، سعید شعبانلو صفحات 2111-2123

  در این مطالعه، مقادیر بارندگی دراز مدت شهر بابلسر در یک بازه زمانی 68 ساله از سال 1951 تا 2019 با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی ترکیبی بهینه یافته شبیه سازی شد. برای توسعه مدل ترکیبی، شبکه انفیس با تبدیل موجک ترکیب شدند. در ابتدا، با استفاده از تابع خودهمبستگی، تاخیرهای موثر داده های سری زمانی شناسایی شدند. سپس با استفاده از این تاخیرها، شش مدل انفیس تعریف گردید. با اجرای یک تحلیل حساسیت، بهترین مدل انفیس معرفی شد. مقادیر ضریب همبستگی (R)، شاخص عملکرد (VAF) و شاخص پراکندگی (SI) برای وضعیت آزمون مدل برتر انفیس به ترتیب برابر با 612/0، 029/37 و 761/0 محاسبه شدند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل نتایج مدل سازی ها نشان داد که تاخیرهای شماره (t-1)، (t-2)، (t-12) و (t-36) تاثیرگذارترین تاخیرهای داده های سری زمانی بودند. در انتها، مدل ترکیبی برتر برای سه سطح تجزیه مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت که بهترین نتایج برای سطح تجزیه دوم بدست آمد. در حالت آزمون مقادیر R و VAF و SI برای مدل برتر ترکیبی به ترتیب مساوی با 972/، 455/94 و 226/0 بودند. بنابراین، نتایج شبیه سازی ها نشان داد که تبدیل موجک دقت مدل سازی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

  کلیدواژگان: بارش دراز مدت، بابلسر، انفیس، تبدیل موجک، بهینه سازی
 • سارا میسائی، منا گلابی*، عبدعلی ناصری، سعید برومندنسب صفحات 2125-2141

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات محیط زیستی تولید نیشکر در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی با روش ارزیابی چرخه حیات در سال زراعی 1398 انجام شد. واحد کارکردی در این پژوهش معادل تولید یک تن محصول نیشکر در نظر گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز به روش مصاحبه رو در رو با مدیران و کارشناسان گردآوری شد. نتایج نشان داد که در گروه های اثر مورد مطالعه سوخت دیزل، الکتریسیته، کود اوره و انتشارات مستقیم مزرعه ای ناشی از تهیه قلمه نیشکر در تمام بخش ها بیشترین تاثیر را داشتند. نتایج ارزیابی نشان داد که طبقه اثر مسمومیت آب های آزاد، 86/103447 معادل کیلوگرم دی کلروبنزن برای هر تن نیشکر به محیط منتشر می کند که دارای پتانسیل بیشتری برای آسیب به محیط زیست است. پس برای بررسی اثرات کشت نیشکر بر طبقات اثر سه سناریو به منظور کاهش مصرف آب، کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی و کاهش مصرف الکتریسیته و سوخت دیزل تعریف شد. میزان انتشار این گروه اثر بعد از اعمال سناریو های اول، دوم و سوم به ترتیب 6/99714، 02/95628 و 77/91894 کیلوگرم دی کلروبنزن تخمین زده شده است. میزان انتشار گازهای گلخانه ای N2O، CO2 و CH4  به ازای هر تن نیشکر تولیدی به ترتیب 915/0، 261 و 506/0 کیلوگرم برآورد شد. میزان انتشار N2O بعد از اعمال سناریو ها به ترتیب به 871/0، 827/0 و 784/0کیلوگرم، میزان انتشار  CO2بعد از اعمال سناریو ها به ترتیب به 251، 240 و 230 کیلوگرم و میزان انتشار CH4 بعد از اعمال سناریو ها به ترتیب به 491/0، 475/0 و 460/0 کیلوگرم کاهش یافتند.

  کلیدواژگان: اثرات محیط زیستی، نیشکر، انتشار گازهای گلخانه ای، ارزیابی چرخه حیات
 • سعید زمانی، روح الله فتاحی نافچی* صفحات 2143-2153
  در این تحقیق به منظور تعیین افت های اصلی و جزیی و تحلیل هیدرولیکی جریان درون لوله های آبده قطره چکان دار در سیستم آبیاری قطره ای، یک روش کاربردی پیشنهاد گردیده است. در این روش، افت اصطکاکی بین قطره چکان ها و افت جزیی مربوط به قطره چکان ها با بهره گیری از روش گام به گام محاسبه شد و از مجموع آنها افت کل در طول لوله تعیین گردید. بمنظور تعیین افت های جزیی، رابطه نمایی بین دبی لوله و افت اندازه گیری شده مربوط به لوله های ساده و قطره چکان دار انتخاب شده به روش رگرسیون غیرخطی تعیین شد. سپس از تفاضل مقادیر افت بین نتایج این روابط در دبی های مختلف و اجرای رگرسیون مجدد، رابطه حاکم بین افت جزیی و دبی لوله در لوله های آبده مختلف تعیین شد. همچنین بمنظور تعیین افت اصطکاکی، روابط هیزن-ویلیامز و دارسی-وایسباخ بکار گرفته شد. جهت تعیین ضریب افت اصطکاکی (f) از روابط آتشول، بلاسیوس و دیاگرام مودی استفاده شد. بدین ترتیب چهار روش مختلف از ترکیب معادلات افت جزیی و اصطکاکی به دست آمد و با استفاده از شاخص های خطای نسبی، MAE و RMAE ارزیابی شد. آزمایشات بر روی سه نمونه 60 متری از لوله های قطره چکان دار با فواصل 20/0، 40/0 و 50/0 متر و قطر 16 میلیمتر به انضمام یک نمونه لوله ساده با قطر و طول مشابه در فشارهای 50، 100، 150 و 200 کیلوپاسکال انجام شد. نتایج اثبات کرد که رابطه تجربی پیشنهادی برای تخمین افت جزیی کارکرد قابل قبولی داشته است و برای محاسبه افت اصطکاکی در لوله آبده رابطه دارسی-وایسباخ مبتنی بر رابطه بلاسیوس نسبت به سایر روش ها دقت بیشتری داشت. بنابراین روش پیشنهادی برای محاسبه افت در لوله های آبده قطره چکان دار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آبیاری موضعی، افت های جزئی، لوله آبده، قطره چکان، رابطه دارسی-وایسباخ
 • گلناز میرزاخانی، الهام قنبری عدیوی*، روح الله فتاحی صفحات 2155-2168

  بار رسوبی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت شناسی سواحل تلقی می شود. یکی از راهکار های کاهش انتقال رسوب، استفاده از پوشش گیاهی به عنوان یک بیوسیستم جهت به دام انداختن رسوب است. پوشش گیاهی با انسداد جریان، تغییر تلاطم و ایجاد مقاومت بر میزان انتقال رسوب تاثیر می گذارد. در این پژوهش تاثیر تراکم پوشش گیاهی روی نرخ انتقال رسوب در خط ساحلی بررسی شده است. به منظور بررسی این اثر مدل ساحل و پوشش گیاهی دریک فلوم لبه چاقویی مجهز به سیستم نیروسنج (لودسل) و دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر (ADV) تعبیه شد. آزمایش ها در دو چیدمان مثلثی و مستطیلی که شامل تراکم 12 تا 273 ساقه در واحد سطح می باشد، انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم پوشش و تعداد ردیف های پوشش، نرخ انتقال رسوب کاهش می یابد؛ بطوری‏که در بیشترین تراکم نرخ انتقال رسوب تا 80 درصد افزایش داشته و در کمترین تراکم این میزان به 20 درصد رسیده است. همچنین چیدمان مثلثی در بیشترین تراکم 25 درصد و در کمترین تراکم 3 درصد نسبت به چیدمان مستطیلی در کاهش نرخ انتقال رسوب برتری داشته است. با توجه به متغیر های مورد بررسی در این پژوهش تغییرات عدد تراکم بیشترین تاثیر را در نرخ انتقال رسوب دارد، بطوریکه با افزایش تراکم پوشش گیاهی نرخ انتقال رسوب کاهش می یابد. با استفاده از فرمول های تجربی نظیر کامفوس، گالوین، سرک و فن در میر به مقایسه نتایج استخراج شده از این آزمایش با مطالعات سایر پژوهشگران پرداخته شد. باتوجه به تحلیل های آماری انجام شده فرمول سرک اصلاح شده می تواند مقدار رسوب منتقل شده را با ضریب همبستگی 92 درصد برای حالت با پوشش تخمین بزند.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، ساحل، رسوب، موج
 • ایوب احمدین، علی اشرف صدرالدینی*، امیرحسین ناظمی، سعید صمدیان فرد صفحات 2169-2180

  نسبت تبخیر-تعرق واقعی به تبخیر-تعرق پتانسیل در یک منطقه کشاورزی، طی دوره رشد محصولات، نسبت تامین تقاضای آب کشاورزی نامیده می شود (AGWS). تعیین این نسبت در یک منطقه در برنامه ریزی و مدیریت مناسب آن بسیار حایز اهمیت است. در این راستا در تحقیق حاضر به تعیین این شاخص و پهنه بندی آن در مناطق کشاورزی حوضه آبریز گنبرچای پرداخته شد. برای این منظور مدل جامع هیدرولوژیکی-گیاهی SWAT برای حوضه تنظیم، واسنجی و صحت سنجی شد. در ادامه مقادیر رواناب و تبخیر-تعرق واقعی برای زیرحوضه های حوضه مورد مطالعه طی دوره 1394-1365 شبیه سازی گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حجم تبخیر-تعرق پتانسیل (محاسبه شده به روش فایو پنمن مانتیث) در کل اراضی تحت کشت آبی حوضه در طول دوره رشد محصولات در سال 1394 به میزان MCM 41/25 می باشد. علاوه بر این، شبیه سازی ها نشان داد که مقدار تبخیر-تعرق واقعی از کل اراضی کشاورزی آبی حوضه گنبرچای در طول فصل رشد محصولات در سال 1394 به میزان MCM 1/19 است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، مقدار شاخص نسبت تامین آب کشاورزی  در حوضه گنبرچای در سال 1394 بین 63/0 و 79/0 متغیر است. به طوری که مقدار این شاخص در زیر حوضه‍های شمالی و غربی حوضه از زیرحوضه های شرقی آن بیشتر است. براساس نتایج حاصل، در حوضه گنبرچای میزان تامین آب در بخش کشاورزی در مقایسه با میزان تقاضاها به ویژه در زیرحوضه های شرقی به مراتب کمتر است که بایستی با مدیریت صحیح در تقاضا و مصرف آب کشاورزی این کمبود برطرف گردد.

  کلیدواژگان: تبخیر-تعرق پتانسیل و واقعی، نسبت تامین تقاضای آبی، اراضی کشاورزی، SWAT، گنبرچای
 • محدثه کردی، علی حیدر نصرالهی*، مهری سعیدی نیا صفحات 2181-2190
  مدیریت کم آبیاری یکی از راهکارهای موثر جهت افزایش بهره وری آب در مناطق خشک و نیمه خشک است. با توجه به اینکه در کم آبیاری گیاه در معرض تنش آبی است لذا بررسی وضعیت تنش آبی گیاه امری ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تنش آبی ذرت علوفه ای تحت سطوح مختلف آبیاری با استفاده از نمایه های مختلف خاک و گیاه است. از این رو تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح آبیاری؛ (I50، I75، I100 و I125) در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا گردید. نتایج نشان داد که تاثیر سطوح مختلف آبیاری روی شاخص های CWSI، RWC، KS، رطوبت باقیمانده خاک، عملکرد محصول و بهره وری آب در سطح اطمینان یک درصد معنی دار بود. شاخص CWSI از 18/0 در تیمار I125 به مقدار 47/0 در تیمار I50 افزایش یافت. شاخص محتوای نسبی آب برگ(RWC) نیز با کاهش میزان رطوبت خاک از 68 درصد در تیمار I125  به 42 درصد در تیمار I50 رسید. بیشترین و کمترین مقدار متوسط ضریب تنش آبی(KS) در طول دوره رشد مربوط به تیمارهای I50 و I125 به ترتیب معادل 32/0 و 94/0 بدست آمد. همچنین با کاهش50 درصد نیاز آبی گیاه میزان عملکرد نسبت به شرایط آبیاری کامل حدود 42 درصد کاهش داشت و تیمارهای I100 و I50 به ترتیب با مقادیر 75/2 و 53/2 کیلوگرم بر متر مکعب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری آب بودند. در این تحقیق رابطه بین عملکرد محصول و شاخص های CWSI، RWC، KS و رطوبت باقیمانده خاک () با همبستگی بالایی حاصل گردید. در نهایت می توان بیان کرد که شاخص های تنش آبی قابلیت بررسی تنش آبی در گیاه ذرت علوفه ای را دارند.
  کلیدواژگان: رطوبت خاک، نیاز آبی، CWSI، RWC
 • مجتبی خوش روش*، سیده مهسا حسینی، مسعود پورغلام آمیجی صفحات 2191-2203
  با توجه با افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع غذایی، سهم دسترسی به منابع آب و خاک مطلوب کشاورزی رو به کاهش بوده و بشر را با چالش بزرگ امنیت غذایی و بحران های منطقه ای و بین المللی روبه رو کرده است. سمیت فلزات سنگین در گیاهان سبب بروز اختلالاتی در گیاه شده که در نهایت ممکن است سبب کاهش رشد گیاه گردد. یکی از روش هایی که می توان برای اصلاح خاک استفاده نمود، کاربرد آب مغناطیسی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده از پساب تصفیه شده مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و ردیابی فلزات سنگین خاک پرداخته شد. بدین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1399 در شهرستان بابلسر انجام شد. تیمارها شامل آبیاری با آب چاه (W1)، آبیاری با اختلاط 25 درصد پساب و 75 درصد آب چاه (W2)، آبیاری با اختلاط 50 درصد پساب و 50 درصد آب چاه (W3)، آبیاری با اختلاط 75 درصد پساب و 25 درصد آب چاه (W4)، آبیاری با 100 درصد پساب (W5) در شرایط اعمال میدان مغناطیسی (I1) و بدون میدان مغناطیسی (I2) بود. نتایج نشان داد که اثر نوع آبیاری و اختلاط آب و پساب بر هدایت الکتریکی، املاح و فلزات سنگین خاک در عمق های مختلف در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. به طور متوسط، آبیاری با آب مغناطیسی باعث کاهش 43/30 درصدی هدایت الکتریکی، کاهش 25/35 درصدی سرب و کاهش 11/56 درصدی مدار کادمیوم در پروفیل خاک شد. در تیمارهای با درصد اختلاط بیشتر پساب، مقدار املاح در عمق های مختلف خاک افزایش یافت که به دلیل مقادیر بیشتر عناصر به ویژه فلزات سنگین موجود در پساب مورد استفاده بود. بنابراین با استفاده از فن آوری مغناطیسی می توان برای کاهش املاح و فلزات سنگین خاک، شرایط را برای کشت بهتر از لحاظ کاهش سمیت گیاهان به جذب فلزات سنگین مهیا نمود.
  کلیدواژگان: اصلاح خاک، سرب، کادمیوم، اختلاط آب و پساب، میدان مغناطیسی
 • لیلا زندی، زینب جعفریان*، عطاالله کاویان، یحیی کوچ صفحات 2205-2216

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سن کاربری زراعی و باغی بر پویایی اشکال مختلف کربن آلی خاک، در منطقه چهار دانگه کیاسر استان مازندران انجام گرفت. در این منطقه، رویشگاه های مورد مطالعه، مراتع تبدیل شده به اراضی کشاورزی (جو) و باغی (سیب و گردو)  در سه سن مختلف (بیشتر از 30 سال، بیشتر از 20 سال و کمتر از 10 سال) می باشد که در سه روستای ارا، اروست و واوسر قرار دارند. نمونه برداری از خاک در هرکاربری، به صورت تصادفی سیستماتیک از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتیمتری انجام گرفت. در مجموع 10 نمونه خاک از هر کاربری، جهت آنالیز کربن آلی، کربن ذره ای، زیست توده کربن خاک، کربن ناپایدار خاک، واکنش (pH) و هدایت الکتریکی خاک به آزمایشگاه انتقال داده شد. نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن بود که بیشترین میزان کربن آلی، کربن آلی ذره ای، زیست توده میکروبی کربن و کربن ناپایدار به کاربری باغ با سن بیشتر از 30 سال در عمق 15-0 سانتیمتری اختصاص داشته است، به طوری که در اثر تبدیل مرتع به باغ (دارای سن بیشتر از 30 سال) کربن آلی، کربن آلی ذره ای، زیست توده میکروبی کربن و کربن ناپایدار به میزان 18/86، 42/68، 13/61 و 94/66 درصد افزایش یافت. همچنین بیشترین میزان هدایت الکتریکی نیز در کاربری باغ با سن بیشتر از 30 سال یافت شد. اما واکنش خاک (pH) در کاربری جو با سن بیشتر از 30 سال در عمق 30-15 سانتیمتری بیشترین مقدار را داشت. درکل نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر عوامل مطالعه شده بر اشکال مختلف کربن آلی خاک مستقل از زمان نیست. بنابراین استراتژی های مدیریت کربن آلی خاک  باید با توجه به دوره زمانی تنظیم شود.

  کلیدواژگان: سن کاربری اراضی، کربن آلی، کربن ذره ای، کربن ناپایدار، زیست توده میکروبی کربن
 • حسن کریمی، محمود مشعل، سید ابراهیم هاشمی گرم دره* صفحات 2217-2226

  لزوم استفاده بهینه از منابع آب با توجه به کاهش منابع آبی در سال های اخیر، اهمیت انجام تحقیقات در مورد بهبود بهره وری و عملکرد را بیش از پیش نشان می دهد. آبیاری زیرسطحی گلدانی، یکی از روش های مناسبی است که در تحقیقات اخیر کارایی آن به اثبات رسیده است. از آنجایی که تاثیر روش آبیاری زیرسطحی در گلخانه ها بسیار کم مورد بررسی قرار گرفته است، در این پژوهش به مقایسه بهره وری دو روش آبیاری سطحی و زیرسطحی در گلدان برای گیاه ریحان در گلخانه پرداخته شد. همچنین از دو بستر کشت مختلف خاک کوکوپیت-پرلیت و کوکوپیت-پرلیت و دو عمق بستر در گلدان 30 و 50 سانتی متر استفاده شد. نتایج نشان داد در عملکرد تر و خشک گیاه بین دو روش آبیاری اختلاف معنی دار در سطح پنج درصد وجود ندارد. با این حال مقادیر عملکرد در بستر خاک-کوکوپیت-پرلیت نسبت به بستر کوکوپیت-پرلیت 25 درصد بیشتر بود.  با توجه به میزان آب مصرفی، میزان بهره وری در بستر خاک-کوکوپیت-پرلیت به میزان 13 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که میزان بهره وری مصرف آب در روش آبیاری زیرسطحی گلدانی به مراتب بیشتر از آبیاری سطحی بود و به ترتیب مقادیر 84/10 و 86/5 گرم بر لیتر بود برای دو روش آبیاری بدست آمد که در سطح یک درصد با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند.

  کلیدواژگان: ریحان، آب مصرفی، وزن ریشه، کارآیی مصرف آب
 • یاشار شهبازی، سید مجید میرلطیفی*، علیرضا حسن اقلی صفحات 2227-2236

  یکی از آلاینده هایی که به طور عمده از فعالیت های کشاورزی ناشی می شود، نیترات است که به آب های زیرزمینی و سطحی انتقال یافته و سلامت انسان ها را تهدید می کند. از منابع ورود نیترات به خاک، کودهای شیمیایی است که در بخش کشاورزی در مقادیر بالا مصرف می شوند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر افزودن مقادیر مختلف بیوچار حاصل از باگاس نیشکر، در کنار کاربرد کود کندرها (اوره با پوشش گوگردی)، بر میزان آبشویی نیترات از نیمرخ خاک می باشد. بدین منظور در آزمایشی با کشت گیاه گوجه فرنگی، چهار سطح تیمار بیوچار شامل صفر درصد وزنی بیوچار (0B)، یک درصد وزنی (1B)، دو درصد وزنی (2B) و سه درصد وزنی (3B) در خاک سطحی و دو نوع کود اوره معمولی و کود اوره با پوشش گوگردی (SCU) لحاظ شد که در مجموع 8 تیمار را شامل بود که در سه تکرار اجرا شد. کشت محصول در ستون های خاک زهکش دار و به روش آبیاری غرقابی انجام گرفت. میزان نیتروژن نیتراتی (N-NO3) خروجی طی دوره رشد گیاه در 5 مرحله اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی بیوچار خاک سطحی، میزان آبشویی نیترات از ستون های خاک در ترکیب سطوح بیوچار 1B، 2B و 3B با کاربرد کود اوره معمولی به ترتیب 2/6، 1/10 و 3/18 درصد، و در کاربرد کود SCU به ترتیب 6/8، 7/22 و 14/24 درصد نسبت به تیمارهای بدون بیوچار کاهش یافت. بیشترین میزان آبشویی نیترات در خاک بدون بیوچار با کاربرد کود اوره معمولی و به میزان متوسط 2307 میلی گرم، و کمترین مقدار آن در کاربرد بیوچار سه درصد وزنی به همراه کود SCU به مقدار 1659 میلی گرم، اتفاق افتاد. با توجه به نتایج پژوهش، کاربرد بیوچار حاصل از باگاس نیشکر باعث کاهش آبشویی نیترات از نیمرخ خاک شد که در صورت استفاده از کود SCU به جای کود اوره معمولی، این اثر کاهشی معنی دار می شود.

  کلیدواژگان: آبشویی نیترات، اوره با پوشش گوگردی، بیوچار، باگاس نیشکر، کود کندرها
 • راضیه دریایی، سید علی اکبر موسوی*، رضا قاسمی، مسعود ریاضی صفحات 2237-2251
  آلاینده های نفتی از مهم ترین آلاینده های خاک و محیط زیست به ویژه در اطراف پالایشگاه ها و مسیرهای انتقال نفت هستند که می توانند بر بسیاری از ویژگی های خاک موثر باشند. آبگریزی، به عنوان یکی از ویژگی های مهم فیزیکی خاک نیز می تواند در خاک های مختلف به میزان متفاوتی تحت تاثیر آلاینده های نفتی قرار گیرد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربرد سطوح صفر، 5/1، 3 و 5/4 درصد نفت خام، نفت سفید و گازوییل بر آب گریزی ایستا (زاویه تماس تعادلی آب با خاک) و پویا (مدت زمان نفوذ قطره آب به خاک) در خاک های لوم رسی، شن لومی و لوم شنی انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین آب گریزی پویا در خاک شن لومی به طور معنی داری به میزان 27 برابر بیشتر از خاک های لوم رسی و لوم شنی و میانگین آب گریزی ایستا در خاک های شن لومی و لوم شنی به طور معنی داری به ترتیب به میزان 7 و 1 درصد بیشتر از خاک لوم رسی بود. همچنین میانگین آب گریزی پویا در خاک های تیمار شده با نفت سفید و گازوییل در مقایسه با نفت خام به طور معنی داری به ترتیب به میزان 100 و 96 درصد و میانگین آب گریزی ایستا به ترتیب به میزان 19 و 15 درصد کمتر بود. به طور کلی مواد نفتی سبب افزایش معنی دار آب گریزی شدند و بیشینه مقادیر آب گریزی در خاک های تیمار شده با نفت خام مشاهده شد.
  کلیدواژگان: شن لومی، گازوئیل، لوم رسی، لوم شنی، نفت خام
 • شایان شریعتی*، احمدعلی پوربابائی، حسینعلی علیخانی، کرامت الله رضایی تیره شبانکاره، فاطمه شریعتی صفحات 2253-2277

  پلاستی سایزرها ترکیباتی هستند که به طور گسترده به منظور افزایش نرمی ترکیبات پلاستیکی و مشتقات مربوط به آن استفاده می شوند. استرهای فتالیک اسید به عنوان بزرگترین گروه نرم کننده های جهان به شمار می روند و مقدار مصرف این ترکیبات در جهان در حدود 10 میلیون تن در سال بوده که گردش مالی بالغ بر 20 هزار میلیون دلار را دربر می گیرد. این ترکیبات نیمه فرار بوده و سرطان زا، جهش زا و مختل کننده غدد درون ریز می باشند. در این پژوهش به معرفی انواع استرهای فتالیک اسید و ساختار آن ها، مسیرهای ورود آن ها به اکوسیستم های مختلف و بدن انسان، روش های اندازه گیری در نمونه های محیطی و پژوهش های انجام شده در سطح جهان و ایران پرداخته شده است. به دلیل پیوند ضعیف بین این ترکیبات با پلاستیک ها، این آلاینده ها به راحتی می توانند وارد محیط زیست شده و با ورود به زنجیره غذایی انسان سبب بروز بیماری های زیادی مانند سرطان سینه، تیرویید، بیضه، مشکلات تولید مثلی، چاقی، آسم، قند و... شوند. با توجه به این ویژگی ها، استرهای فتالیک اسید در فهرست آلاینده های خطرناک سازمان محیط زیست کشور ایالات متحده آمریکا، چین و اتحادیه اروپا قرار دارند. متاسفانه در این زمینه پژوهش های بسیار کمی در ایران انجام شده است. پژوهش های انجام شده در رسوبات تالاب انزلی، آب خلیج چابهار و خاک پایین دست محل دفن زباله سراوان نشان داد غلظت استرهای فتالیک اسید بویژه دی اتیل هگزیل فتالات (پرکاربردترین نرم کننده جهان) بسیار بیشتر از آستانه خطر زیست محیطی این آلاینده ها در اکوسیستم است. امید است اطلاعات این مقاله مروری به شناخت هرچه بیشتر این ترکیبات و بررسی خطرات این آلاینده برای محیط زیست ایران کمک نماید.

  کلیدواژگان: آلودگی زیست محیطی، دی اتیل هگزیل فتالات، سرطان، فتالات ها، نرم کننده ها
 • احسان سرلکی، محمدحسین کیان مهر*، علی ماشاء الله کرمانی صفحات 2279-2301

  توسعه پایدار پالایشگاه های زیستی از دیدگاه اقتصاد زیستی چرخه ای، نیاز به استفاده کامل از زیست توده های لیگنوسلولزی جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا دارد. بازار تجاری محصولات لیگنین در سال 2018 به ارزش 750 میلیون دلار بود و پیش بینی می شود که تا سال 2025 این مقدار به 1460 میلیون دلار برسد. در فرآیندهای صنعتی، سالانه حدود 150-180 میلیون تن لیگنین های صنعتی در جهان به عنوان محصول فرعی فرآیندهای لیگنین تجاری یا لیگنین پالایشگاه زیستی تولید می شود. اکثر لیگنین های صنعتی به طور مستقیم برای تولید گرما و حرارت سوزانده می شوند که نه تنها اتلاف مواد آلی است بلکه منجر به آلودگی های زیست محیطی می شود. امروزه، تولید کودهای بر پایه لیگنین به عنوان یک موضوع مهم تحقیقاتی در کشاورزی پایدار و در جهت رفع نگرانی های زیست محیطی کودهای شیمیایی تبدیل شده است. از لیگنین ها به دلیل ویژگی های کند-رهش و ترکیبات شیمیایی و ویژگی های منحصر به فرد، انحلال آهسته، قابلیت جذب بالا، زیست سازگاری، زیست تجزیه پذیری، غیر فرار بودن، پایداری بلندمدت، آبشویی و آلودگی کمتر، بازده کودی بیشتر، قیمت پایین و فعالیت بیولوژیکی بیشتر می توان به عنوان حامل های کند-رهش، مواد پوششی کودها، اصلاح کننده خاک و میکرو کی لیت ها استفاده کرد. لیگنین می تواند انحلال مواد مغذی موجود در کود را به تاخیر بیاندازد و از این طریق عملکرد کند-رهش را بهبود بخشد و همچنین با مهار فعالیت اوره آز خاک، هیدرولیز اوره را به تاخیر بیندازد. همچنین با جلوگیری از فرآیند تبدیل نیتروژن آمونیومی به نیتروژن نیتراتی می تواند باعث افزایش بازده نیتروژن آمونیومی قابل جذب برای گیاه شود. کودهای کند-رهش بر پایه لیگنین از طریق روش های شیمیایی، روش های پوشش دهی و روش های کی لیت تولید می شوند. این مقاله، روش های استخراج لیگنین، دیدگاه های فرآیندی، مشخصه یابی و کاربردهای کودهای مبتنی بر لیگنین را به طور دقیق بررسی و پیشرفت های تحقیقاتی اخیر در زمینه کودهای بر پایه لیگنین را گزارش می کند.

  کلیدواژگان: زیست توده لیگنوسلولزی، لیگنین های پالایشگاه زیستی، لیگنین های صنعتی، آموکسیداسیون، کود کند-رهش نیتروژن
|
 • Salah Kouchakzadeh *, Shabnam Moghispour Pages 2001-2017
  River spur dikes are constructed for achieving different goals and researches are concentrated on investigation of their performances regarding the desired goals. While they show drastic impact on the flow hydraulic conditions in waterways including water surface elevation which still need further investigation and should be treated seriously. The objective of this study was to investigate the effect of spur dikes on water surface elevation variation. For this purpose, 18 different arrangements of spur dikes installation were experimentally studied. The tests were run for seven discharges in the range of 12 to 70 liters per second and by measuring and recording the longitudinal and transverse water depth along the channel. The spur dikes arrangement consists of eight unilateral arrangements and ten two-way symmetrical and asymmetrical arrangements. The results indicated that the water level increased in the upstream while it decreased at the downstream down to a specific length. The increment of the upstream water level was associated to the exerted drag force on the spur dike; accordingly, a nonlinear equation was proposed to estimate the drag coefficient of the single spur dike. The data also showed that the rate of upstream water level increment has increased by increasing flow discharge for all arrangements, while the length of the downstream, which is affected by the spur dikes, in two-way arrangement is depended on discharge while it is independed in one-way arrangement. The effect of spur dikes arrangement and flow conditions on the transverse water level has also been presented.
  Keywords: Affected length, Backwater, Drag force, River training, Transverse Structure
 • Shahram Mahmoudsoltani *, Mehrzad Allagholipoor, Abbas Shahdi Kumelh, Masood Kavoosi Pages 2019-2033

  Phosphorus (P) as the second most important macronutrients and zinc (Zn) as the most important micronutrient that the effects due their deficiency causes the most widespread nutrienal disorders in the world paddy fields. The current study conducted to invetstigate the effect of Zn and P foliar application on the morphological characters, yield and yield component of two rice varieties (Hashemi and Shiroudi). The three factors factorial experiment was conducted in a completely randomized blocks design with three replications at rice research institute of Iran (Deputy of Amol) in 2017-2018. The reults indicated that the highest rate and the percentage increase through the applied treatments (Zn and P foliar application at the start of the booting and (or) the ripening stages increasd the traits of Hashemi and Shirioodi cultivars as follows: grain yield, 4020 (17.5%) and 6571 (9%) kg ha-1; biological yield, 9884 (16%) and 12640 (20%); harvest index, 45 (8%) and 54 20) present; filled grain number, and 114 (10) and 156 (6%). Also the maximum number of filled grain was recorded for Hashemi and Shirioodiat by about 114 (10% increase) and 156 (6% increase), respectively, and the highest number of unfilled grain was observed around 5 (10% reduce) and 14 (40% reduce) in the Hashemi and Shiroudi varieties, respectively due to foliar application of Zn at the grain filling stages. It can be concluded that the foliar application of Zn and P at the start of the booting and the grain filling stages might be the proper treatment to enhance the studied rice cultivars yield and yield component.

  Keywords: Foliar spray, Local varieties, Improved varieties, Macronutrients, micronutrients
 • Hamed Karimi, Fariborz Yosefvand *, Saeid Shabanlou, Ahmad Rajabi Pages 2035-2047

  Nowadays, in most countires, water supply in order to achieve the objectives of sustainable development is one of the most important challenges. Because of this, one of the important tools in the protection, management and exploitation of water resources, is to determin groundwater areas. Therefore, the purpose of this study, is to prepare the potential map of groundwater springs, using a well-known machine-learning model (i.e. random forest) and a statistical model (i.e. frequency ratio model) and comparing the efficiency of these methods in the Omarak watershed, Tehran Province. First, 18 factors influencing the emergence of springs including: lithological formations, the distance from the fault, fault density, elevation classes, slope percentage, slope direction, slope length factor, curvature maps, distance from the stream, stream density, maximum height, wetness index, relative slope position, soil texture, terrain roughness index, flow convergence index and land use cover were selected and their maps were prepared in the ArcGIS10.5 and SAGA systems. After the Multicollinearity test and classification of the effective layers, using the natural fracture method, then, the percentage of groundwater potential frequency in each layer obtained using the overlap of the distribution map of the springs with each of the layers. The relative operating characteristic (ROC) curve was used to evaluate the performance of the mentioned models and the area under the curve (AUC) of the random forest models and the frequency ratio were 88 and 72%, respectively. The results indicated that both methods are suitable to estimators to prepare the groundwater source potential map in the studied area. However, the random forest model with a higher area under the curve was introduced as a better method to identify and zoning the potential of groundwater springs.

  Keywords: Groundwater Potential, Spring, Frequency Ratio model, stochastic forest model, relative operating characteristic curve
 • Maryam Bahrami, Rezvan Tallebnejad *, Ali Reza Sepaskhah Pages 2049-2059

  Todays in agriculture, the effective use of limited soil and water resources and cultivation of new crops, resistant to environmental challenges, such as quinoa have been considered. In order to investigate the interaction effect of different levels of irrigation water and nitrogen fertilizer on yield and yield components of quinoa (cv. Titicaca), a field experiment was conducted on March 2017 during four months at Shiraz University in the Bajgah area of Fars province. A factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with twelve treatments and three replications. Experimental Factors include: Nitrogen (N) fertilizer treatments in four levels of zero, 125, 250, 375 kg N ha-1 and the irrigation water strategies in three levels of full irrigation (FI), 75% and 50% full irrigation (0.75FI and 0.5FI. After tillage operations, quinoa seeds planted with a density of 20 plants per square meter. After plant establishment, irrigation treatments applied with basin irrigation method. Nitrogen fertilizer was given to the field in two steps of vegetation and grain filling.). Reduction Irrigation level up to 25% had no significant effect on seed yield in zero, 125 to 250 kg N ha-1 nitrogen fertilizer application levels. Increasing nitrogen fertilizer application levels from 250 to 375 kg N ha-1 under deficit irrigation (0.75FI and 0.5FI) did not make a significant difference in grain yield and the total dry matter of quinoa. Generally, the recommended irrigation regime and optimum nitrogen fertilizer application rate in the study area (Bajgah) for quinoa, based on the yield, total dry matter, harvest index, 1000-seed weight, water productivity were 0.75FI and 250 kg N ha-1 nitrogen fertilizer. Moreover, the chlorophyll index (SPAD) threshold value was 55 for the optimum nitrogen fertilizer application rate.

  Keywords: Halophyte, Leaf chlorophyll, Deficit irrigation, Water Productivity
 • Mohammad Bagher Farhangi *, Nasrin Ghorbanzadeh, Milad Amini, Shahrokh Ghovvati Pages 2061-2076

  Contamination of rivers to antibiotic-resistant bacteria causes these bacteria to spread in the environment and enter the food chain, which is a serious threat to public health. The aim of this study was to investigate the presence of antibiotic resistant coliforms in the Zarjoub River. To explore the source of contamination, water sampling was carried out in three points along the river course; entry, middle and exit of Rasht city, in August 2017 and February 2018. Plate count method was adopted to enumerate coliform bacteria number in Eosin-Methylene Blue agar medium with 100 µg mL-1 of cephalexin, gentamicin, doxycycline and ciprofloxacin antibiotics. Antibiotic resistance of Escherichia coli, as an indicator bacterium, was tested based on Kirby-Bauer method and Zone of Inhibition was measured (ZOI). The mean highest number of antibiotic-resistant coliforms was against ciprofloxacin in August samples (6.66 Log CFU mL-1) and the lowest mean number of those was against gentamicin in February samples (3.44 Log CFU mL-1). Also, the highest number of antibiotic-resistant coliforms was obtained at the sampling point in the middle of the city in August. The trend of antibiotic-resistant coliforms showed that while their number increased as the river passed through the city in February, it was more than two other sampling points in the middle of the city in August. E. coli resistance pattern, based on the ZOI, showed that this bacterium was resistant to all tested antibiotics except doxycycline in all three sampling points and also was resistant to cephalexin in both months of sampling. Overall, 35% of culturable coliforms of Zarjoub River were resistant to ciprofloxacin, and E. coli strains isolated from the river water (three sampling points and two months) were resistant to cephalexin. Therefore, downstream use of Zarjoub River water is not suitable for agriculture and aquaculture, especially in the warm season.

  Keywords: Escherichia coli, Cephalexin, Ciprofloxacine, Guilan, ZOI
 • Amin Seyedzadeh, Mehdi Yasi *, Javad Farhoudi, Andreas Malcherek Pages 2077-2091

  One of the structures for controlling and measuring flow in open channels are the sluice gates. In this study, to estimate the outflow from the sluice gates, the existing relationships for orifices evaluated theoretically and experimentally. A new method was established for estimating the contraction coefficient and energy loss coefficient under free-flow condition. Some equations proposed to estimate the outflow from sluice gates under submerged flow conditions using the energy-moment principles and relationships for orifices. In order to evaluate the accuracy of recommended relationships, the outflow from the sluice gates was experimentally tested in a channel of 18 meters long and one meter wide. Comparison of the results showed that all the presented orifice relationships have similarly good capabilities to estimate the outflow from the sluice gates under free-flow conditions. It was concluded that the applying of Henry relationship would be the simplest one in determining the contraction coefficient. Under submerged flow conditions, all the orifice relationships have competent accuracy in estimating the flow rate, with an order of errors less than 10 percent. Under full ranges of free to submerged flow conditions, the discharge coefficient can be determined by the relationship of Rajaratnam and Subramanya as a function of the head loss coefficient, the contraction coefficient and the opening-to-depth ratio.

  Keywords: Sluice gate, Orifice relationships, Contraction coefficient, Head loss coefficient, Free, submerged flows
 • Mohammad Mahdi Jafari, Hassan Ojaghlou *, Masoud Karbasi Pages 2093-2109

  One of the most important and practical physical parameters in studies of soil water flow is Soil Water Characteristic Curve (SWCC). Measuring the soil moisture characteristic curve through the direct method is expensive and time-consuming. For this reason, a variety of indirect methods including intelligent models have been developed. In this study, the performance of three models included multilayer perceptron neural networks (MLP), cascade neural network (Cascade-NN) and gene expression programming (GEP) were evaluated and compared to estimate of SWCC. The measured data from 108 soil samples, including soil particle size distribution, soil moisture in different suctions and the bulk density were used. In all models, three different input data combinations were used. Comparison of predicted and observed values of soil moisture showed acceptable performance of all three models, however, the Cascade-NN neural network model was relatively superior. The R2 values of test phase for the best structure of the neural networks (MLP), neural networks (Cascade-NN) and gene expression programming (GEP) were 0.95, 0.96 and 0.93, respectively, and the RMSE values were 3.74, 3.25 and 4.10 %, respectively. Comparison of the results of different input data scenarios indicated the low accuracy and difference between the results of the models in the first scenario, but adding the parameters of porosity and moisture at field capacity point to the input data in the second and third scenarios, increased the accuracy and difference between the results achieved by the models. Finally, it can be emphasized that the cascade-NN model was introduced as the superior option, using all the mentioned physical data.

  Keywords: Intelligent Models, Prediction, Soil moisture, suction
 • Ali Jamalvandi, Behrouz Yaghoubi *, Mohammad Ali Izadbakhsh, Saeid Shabanlou Pages 2111-2123

  In this study, the long-term rainfall in Babolsar city was simulated using an optimized hybrid artificial intelligence (AI) model over a 68 years period during 1951 to 2019. The ANFIS network and the wavelet transform combined to develop the hybrid model. Firstly, the effective lags of time series data were identified by using the autocorrelation function (ACF). Six ANFIS models were defined through these lags, Subsequently. The best ANFIS model was detected by conducting a sensitivity analysis. For testing the best ANFIS model, the value of correlation coefficient (R), variance accounted for (VAF), and scatter index (SI) were respectively computed to be 0.612, 37.029, and 0.761. In Addition, results of the models analysis showed that the (t-1), (t-2), (t-12), and (t-36) were identified as the most significant lags. Finally, the superior hybrid model was examined in three decomposition level (DL), revealing that the best results were obtained from the second decomposition level (DL2). In testing mode of the model, the R, VAF, and SI were calculated to be 0.972, 94.455, and 0.266, respectively. Therefore, the simulation results showed that the wavelet transform enhanced the performance of the ANFIS network significantly.

  Keywords: Long-term rainfall, Babolsar, ANFIS, Wavelet transform, Optimization
 • Sara Misaee, Mona Golabi *, Abd Ali Naseri, Saeed Boroomandnasab Pages 2125-2141

  The purpose of this study was to investigate the environmental impacts of sugarcane production in Hakim Farabi Agro-Industry Company through life cycle assessment method in the 2019 crop year. The production of one ton of sugarcane considered as the functional unit. The required data was collected through face-to-face interviews with managers and experts. The results indicated that diesel fuel, electricity, urea fertilizer and direct field emissions from sugarcane cuttings had the greatest effect on all sectors in the studied effect groups. The evaluation showed that Marine aquatic Ecotoxicity released 103447.86 kg 1, 4-DB per one ton of sugarcane which has the highest potential for environmental damage. Therefore, three scenarios were defined to evaluate the effects of sugarcane cultivation on the impact categories in order to reduce water consumption, reduce fertilizers and chemical pesticides consumption and reduce electricity and diesel fuel consumption. The emission rate of this impact category after applying the first, second and third scenarios is estimated to be 99714.6, 95628.02 and 91894.77 kg 1, 4-DB per one ton of sugarcane, respectively. N2O, CO2 and CH4 greenhouse gas emissions were estimated to be 0.915, 261 and 0.506 kg, respectively. After applying the scenarios, CO2, CH4 and N2O emissions were estimated as follows: N2O emissions were 0.871, 0.827 and 0.784 kg, respectively, CO2 emissions were 251, 240 and 230 kg, respectively and CH4 emissions were 0.491, 0.475 and 0.460 kg, respectively.

  Keywords: environmental effects, Sugarcane, greenhouse gas emissions, Life Cycle Assessment
 • Saeid Zamani, Rouhallah Fatahinafchi * Pages 2143-2153
  In this study, a practical procedure was proposed for hydraulic analysis of flow in drip line lateral in the drip irrigation system to determine the major and minor losses of the driplines. In this method, the friction losses between the drippers and local head losses of the drippers were calculated step-by-step and the total pressure losses of the lateral were determined by summation of the head losses. To determine the minor losses of the emitters, the power relationship between the pipe discharge and the measured head losses related to simple and drip line pipes was determined by the nonlinear regression method. Then, the difference of the obtained head losses of these relationships in different discharges was calculated. Then, the power relationship between these results and discharge was determined by using nonlinear regression again. Also, Hazen–Williams equation and Darcy-Weisbach relationship used to determine the friction head losses. The friction coefficient (f) determined using Altshul, Blasius, and Moody diagram. Thus, four different methods of combining minor and friction head losses equations were obtained and evaluated using RE, MAE and RMAE indices. Experiments were conducted on three 60-meter samples of drip lines with emitter spacing of 0.20, 0.40 and 0.50 m and a simple sample with 16 mm diameter at 50, 100, 150, and 200 kPa pressures. The results indicated that the Darcy-Weisbach relationship based on the Blasius relationship was more accurate than the other methods. Also, the performance of the proposed experimental relationships were acceptable to estimate the local head losses. Therefore, the proposed method is recommended to calculate the head losses in the dripline laterals.
  Keywords: localized irrigation, Minor head losses, Lateral, Dripper, Darcy-Weisbach relationship
 • Golnaz Mirzakhani, Elham Ghanbariadivi *, Roohalla Fattahi Pages 2155-2168

  Sedimen load is one of the important factors affecting the hydraulic performance and morphological structure of the beach. One of the solutions to reduce sediment transportation is vegetation as a bio system for sediment trapping. Vegetation due to flow obstruction and turbulence change, affects sediment transport. In this study, the effect of vegetation density on sediment transport rate along the shoreline was investigated. To consider this effect, beach and vegetation models were embedded in a knife edge flume equipped with a load cell and an Acoustic Doppler Velocimeter system (ADV). Experiments were performed in two triangular and rectangular layouts with a density of 12 to 273 stems per unit area. The results showed that by increasing the density of the vegetation and the number of tree rows, the sediment transfer rate decreases; So that in the highest density, the sediment transfer rate has increased up to 80% and in the lowest density this amount has reached 20%. Also, the triangular arrangement at the highest density was 25% and at the lowest density, it was 3% superior to the rectangular arrangement in reducing the sediment transfer rate. According to the variables studied in this investigation, density number changes have the greatest effect on sediment transfer rate, so that sediment transfer rate would decreases by increasing vegetation density. Through experimental formulas such as Kamphuis, Galvin, C.E.R.C and Van Der Meer, the obtained results were compared with the other studies.According to the statistical analyzes performed, the modified C.E.R.C formula would calculate the estimated sediment by a correlation coefficient of 92%.

  Keywords: vegetation, coast, Sediment, Wave
 • Ayyub Ahmadin, Ali Ashraf Sadraddini *, Amir Hossein Nazemi, Saeid Samadianfard Pages 2169-2180

  The agricultural water demand supply ratio (AGWS) is the actual evapotranspiration ratio to the potential evapotranspiration in an agricultural area during the crop growth period. Determination of this ratio is very important to planning and management properly in an area. In this regard, the index and its zoning in the agricultural areas of Gunbarchay basin were determined in this study. To achieve this purpose, the comprehensive SWAT hydrological-plant model for the basin was adjusted, calibrated and validated. Then, the actual runoff and evapotranspiration values were simulated for the sub-basins of the studied basin during the period 1987-2017. The results indicated that the volume of potential evapotranspiration, in all irrigated lands of the basin during the crop growth period in 2016 is 25.41 MCM. In addition, the simulations showed that the amount of actual evapotranspiration from the total irrigated agricultural lands of Gunbarchay basin during the crop growing season in 2016 is 19.1 MCM. Based on the results, the value of agricultural water supply ratio in Gunbarchay basin in 2016 varies between 0.63 and 0.79. So that the value of this index is more in the northern and western sub-basins of the basin than its eastern sub-basins. According to the results, in Gunbarchay basin, the amount of water supply in the agricultural sector is much less than the amount of demand, especially in the eastern sub-basins, which should be addressed with proper management of agricultural water demand and consumption.

  Keywords: Potential, real evapotranspiration, Water demand supply ratio, Agricultural lands, SWAT, Gunbarchay
 • Mohadeseh Kordi, Ali Hedar Nasrollahi *, Mehri Saeidinia Pages 2181-2190
  One of the effective ways to increase water productivity in arid and semi-arid regions is Irrigation management. Due to the fact that the plant is exposed to water stress in low irrigation, so it is necessary to study the water stress status of the plant. The purpose of this study is to investigate the water stress status of forage maize in different irrigation levels using different soil and plant indices. Hence a study in the form of a randomized complete block design with four levels of irrigation; (I50, I75, I100 and I125) were performed in the Faculty of Agriculture of Lorestan University. The results indicated that different levels of irrigation on CWSI, RWC, KS and residual soil moisture, crop yield and water productivity affect significantly at confidence level of one percent. The CWSI index increased from 0.18 in I125 treatment to 0.47 in I50 treatment. Decrease in soil moisture content from 68% in I125 treatment to 42% in I50 treatment, decreased the value of relative leaf water content index (RWC). The highest and lowest mean values ​​of water stress coefficient (KS) during the growth period related to I50 and I125 treatments were 0.32 and 0.94 respectively. Also, with a 50% reduction in plant water requirement, the yield compared to full irrigation conditions decreased by about 42% and treatments I100 and I50 with values ​​of 2.75 and 2.53 kg / m3, respectively, had the highest and lowest water productivity. In this study, the relationship between crop yield and indices of CWSI, RWC, KS and residual soil moisture () was obtained with a high correlation.Finally, it can be said that in water stress in forage maize can be investigated through water stress indices.
  Keywords: Soil moisture, Water requirement, CWSI, RWC
 • Mojtaba Khoshravesh *, Seyedeh Mahsa Hosseini, Masoud Pourgholam-Amiji Pages 2191-2203
  Increase in population and limitation of food resources, leads to decline accessing to agricultural water and soil resources and faced human beings with the great challenge of food security and regional and international crises. Disorders in the plant due to heavy metal toxicity in plants may eventually reduce plant growth. One of the methods that can be applyed to remediate the soil is using of magnetic water. In this study, the effect of using magnetically treated effluent on the chemical properties and traceability of soil heavy metals was investigated. For this purpose, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in 2020 at Babolsar city. Treatments include: irrigation with well water (W1), irrigation with mixing 25% of effluent and 75% of well water (W2), irrigation with the mixing of 50% of effluent and 50% of well water (W3), irrigation with mixing of 75% of effluent and 25% of water Well (W4), irrigation with 100% effluent (W5) under magnetic field (I1) and without magnetic field (I2). The results showed that the effect of irrigation type and water and effluent mixing on electrical conductivity, solutes, and heavy metals in the soil at different depths was significant at 1% probability level. On average, irrigation with magnetic water reduced electrical conductivity by 30.43%, lead by 35.25%, and cadmium by 56.11% in the soil profile. In treatments with higher effluent mixing percentages, the number of solutes increased in different soil depths, which was due to higher amounts of elements, especially heavy metals in the effluent. Therefore, by using magnetic technology to reduce the solutes and heavy metals in the soil, provided the conditions for better cultivation in terms of reducing the toxicity of plants due to less absorbtion of heavy metals.
  Keywords: Soil remediation, lead, Cadmium, Water, Effluent Mixing, magnetic field
 • Leila Zandi, Zeinab Jafarian *, Ataollah Kavian, Yahya Kooch Pages 2205-2216

  The aim of this study was to investigate the effect of land use age on dynamic of different forms of soil organic carbon in Chahar Dangeh region of Kiasar, Mazandaran province. In this area, the studied habitats include pastures conversion to agricultural lands (barley) and orchards (apples and walnuts) in three different ages (more than 30 years, more than 20 years and less than 10 years) in Era, Erost and Vavsar villages. In each land use, soil sampling was performed systematic- randomly from 0-15 and 15-30 cm depths. In total, ten soil samples from land uses were transferred to the laboratory for analysis of soil organic carbon, particulate organic carbon, microbial biomass carbon, labile organic carbon. The variance analysis results indicated that the higher values of soil organic carbon, particulate organic carbon, microbial biomass carbon, labile organic carbon found in orchard use during 30 years old, which was located at a depth of 0-15 cm. Due to the conversion of rangeland to orchard use (age more than 30 years), soil organic carbon, particulate organic carbon, microbial biomass carbon, labile organic carbon increased in 86.18%, 68.42%, 61.13% and 66.94% respectively. Also, the highest amount of EC was found in orchard use older than 30 years. But pH in barley land use older than 30 years at a depth of 15-30 cm had the highest value. In general, the results of this study indicated that the effects of the studied factors on different forms of soil organic carbon depend on the time. Therefore, soil organic carbon management strategies should be adjusted according to the time period.

  Keywords: Land use age, Soil Organic Carbon, particulate organic carbon, Microbial biomass carbon, labile organic carbon
 • Hasan Karimi, Mahmoud Mashal, Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh * Pages 2217-2226

  It’s so important to conducting research on improving productivity and performance due to the reduction of water resources and need for optimal use of water resources, in recent years. One of the suitable methods is potted subsurface irrigation that its effectiveness has been proven in recent researches. Due to less studied the effect of subsurface irrigation in greenhouses, in this study, the productivity of two methods of surface and subsurface irrigation in pots for basil in the greenhouse was compared. Also, two different culture media (soil-cocopeat-perlite and cocopeat-perlite) and two-bed depths in pots (30 and 50 cm) were used. The results showed that there was no significant difference between the two irrigation methods at the level of five percent in wet and dry crop yield. However, the yield values were 25% higher in the soil-cocopeat-perlite bed than the cocopeat-perlite bed. According to the amount of water used, the water productivity increased 13 % in the soil-cocopeat-perlite bed. The results also showed that the water productivity of potted subsurface irrigation and surface irrigation were 10.84 and 5.86 g/l, respectively, which were significantly differ from each other at the level of one percent.

  Keywords: Basil, Water consumption, root weight, Water use efficiency
 • Yashar Shahbazi, Seyed Majid Mirlatifi *, Alireza Hassanoghli Pages 2227-2236

  Nitrate is one of pollutants which is mainly caused by agricultural activities which contaminates groundwater and surface water and threatens human health. Chemical fertilizers which are used in large quantities in agriculture are one of the sources of nitrate in the soil. The purpose of this study was to investigate the effects of the application of different levels of sugarcane bagasse biochar (SBB) and slow-release fertilizer (sulfur-coated urea) on nitrate leaching through a soil profile. A greenhouse experiment with tomato crop grown on a soil mixed with four concentration levels of SBB treatments, including zero percent of soil weight (0B), one percent of soil weight (1B), two percent of soil weight (2B), and three percent of soil weight (3B) and two types of nitrogen fertilizer including conventional urea (CU) and sulfur-coated urea (SCU) fertilizers was performed with three replications. The crop was grown in drained lysimeters and irrigated by surface method. The amount of nitrate was monitored at 5 different times during the tomato growing season. The results showed that nitrate leaching from the lysimeters decreased as the percentage of biochar levels increased. Leaching nitrogen from treatments with biochar levels of 1B, 2B and 3B and with the application of CU fertilizer were 6.2%, 10.1% and 18.3%, respectively and with the application of SCU fertilizer were 8.6%, 22.7% and 24.14%, respectively, less than that of the zero level biochar treatments. The highest and lowest levels of nitrate leaching occurred from lysimeters filled with soil without biochar (0B) and with the application of CU (2307 mg), and from treatment 3B with the application of SCU (1659 mg), respectively. According to the results obtained, application of SBB reduced nitrate leaching from the soil profile and as a result of using SCU fertilizer instead of CU fertilizer, this reduction effect was significant.

  Keywords: Biochar, Nitrate leaching, Sulfur coated urea, Slow-release fertilizer, Sugarcane Bagasse
 • Raziyeh Daryaee, Ali Akbar Moosavi *, Reza Ghasemi, Masoud Riazi Pages 2237-2251
  One of the most important soil and environmental pollutants, particularly around refineries and oil pipelines are oil pollutants which can affect on soil properties. Water repellency, as one of the important soil physical properties, can also be affected by different pollutants in different soils. Therefore, the aim of this study aimed is to evaluate the effect of 0, 1.5, 3, and 4.5% levels of crude oil, kerosene and gasoline on the static (soil-water contact angle) and dynamic (water droplet penetration time) water repellency in clay loam, loamy sand, and sandy loam soils. The results showed that the mean value of dynamic water repellency in loamy sand soil was significantly more than of clay loam and sandy loam soils by 27 times and the mean value of static water repellency in loamy sand and sandy loam soils was significantly more than of clay loam soil by 7% and 1%, respectively. Furthermore, the mean value of dynamic water repellency in soils treated with kerosene and gasoline were significantly lower than crude oil-treated soils by 100% and 96%, respectively and were respectively lower by 19% and 15% for the mean value of static water repellency. In general, petroleum products caused a significant increase in water repellency and the maximum value of water repellency was observed in the crude oil-treated soils.
  Keywords: Clay loam, Crude Oil, Gasoline, loamy sand, Sandy loam
 • Shayan Shariati *, Ahmad Ali Pourbabaei, Hossein Ali Alikhani, Keramat Allah Rezaei, Fatemeh Shariati Pages 2253-2277

  Plasticizers are compounds that are widely used to increase the softness of plastic compounds and related derivatives.The largest group of emollients in the world are phthalic acid esters. These compounds consumption is about 10 million tons per year in the world, which covers an annual turnover of $ 20000 million. These compounds are semi-volatile and have carcinogenic, mutagenic, and endocrine-disrupting properties. In this study, phthalic acid ester types and structures, entry paths into different ecosystems and the human body, measurement methods in environmental samples, and studies conducted in the world and Iran are introduced. Due to the weak bond between these compounds and plastics, they can enter the environment and the human food chain easily, and cause many diseases such as breast, thyroid, and testicular cancer, reproductive problems, obesity, asthma, diabetes, and etc. Regarding these properties, the phthalic acid esters are concluded in the list of most dangerous pollutants of the U.S.EPA, China, and the European Union. Unfortunately, very little research has been performed in this field in Iran. Research in the sediments of Anzali wetland, Chabahar Bay water, and the soil downstream Saravan landfill have shown that the concentration of phthalic acid esters, especially diethyl hexyl phthalate (the most widely used plasticizer in the world) has gone beyound the environmental risk limit of these pollutants. It is hoped that the information in this review will help to understand these compounds better and investigating their dangers in Iran environment.

  Keywords: cancer, Diethyl hexyl phthalate, Environmental Pollution, Phthalates, Plasticizers
 • Ehsan Sarlaki, Mohammad Hossein Kianmehr *, Ali Mashaallah Kermani Pages 2279-2301

  In circular bioeconomy viewpoint, sustainable development of biorefineries requires to use the lignocellulosic biomass completely to produce high value-added bioproducts. The lignin products market was 750 million US$ in 2018 and is predicted to reach 1460 million US$ by the end of 2025. In industrial processes, the large amounts of industrial lignins as technical lignins or biorefinery lignins are formed as by‐products. Annually, about 150-180 million tons of industrial lignins is generated in worldwide. Most of industrial lignins are directly combusted to obtain heat, which not only is a loss of organic matter but also leads to environmental pollution issues. Therefore, developing the lignin-based fertilizers has become an important research topic for eco-friendly agricultural practices. Interestingly, lignin can be used as slow‐release carriers, coating materials, soil conditioners and chelated micro-fertilizers due to its excellent slow-release properties, chelating and other functionalities. Lignin-based fertilizers have several specific properties including the slow dissolution, adsorptivity, biocompatibility, controlled-release, biodegradability, nonvolatility, long-term stability, anti-leaching, low pollution, high fertilizer efficiency, low price and higher biological activity. Lignin can delay the dissolution of the nutrients (nitrogen, phosphate, etc.) in the modified fertilizer to improve the slow-release performance and also delay hydrolysis of urea by inhibiting the soil urease activity and inhibit the conversion of NH4+-N to NO3--N, thereby increasing the utilization of NH4+-N. Lignin‐based fertilizers prepared by sustainable chemical, coating and micro-chelation modifications. This review, exhaustively scrutinizes and reports the recent research advances in the lignin extraction methods, underlying mechanisms, characterization and applications of the above methods for preparing lignin‐based fertilizers.

  Keywords: Lignocellulosic Biomass, Industrial lignins, Biorefinery lignins, Ammoxidation, Slow release nitrogen fertilizer