فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعیده کمالی*، محمدرضا شورورزی صفحات 5-25

  جهت‎ گیری استراتژیک علاوه‎بر ایجاد نتایج ملموس در رابطه سازمان با متغیرهای محیطی موجب شکل‎ گیری ذهنیت‎هایی در ذهن افراد از کیفیت رابطه سازمان با متغیرهای محیطی می‏شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متغیر جهت‎ گیری استراتژیک بر متغیر انتظار تداوم رابطه با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و حسابرسان موسسات حسابرسی سازمان‎های پذیرفته ‎شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و اعضای نمونه تحقیق از طریق نمونه‎ گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از پرسشنامه استاندارد از نمونه با تعداد دویست و دو نفر داده جمع‎آوری شد. داده‎ های جمع ‎آوری شده با استفاده‎از نرم‎افزار SPSS و نرم افزار PLS SMART تجزیه‎ وتحلیل شد. یافته‎ ها نشان‎از تاثیر مثبت جهت‎ گیری استراتژیک بر کیفیت رابطه با مشتری و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد. یافته‎ های تحقیق همچنین نشان از نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری در رابطه‎ی بین جهت‎ گیری استراتژیک و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد.

  کلیدواژگان: موسسات حسابرسی، جهت‎گیری استراتژیک، کیفیت رابطه با مشتری و تداوم رابطه با مشتری
 • محمد محمدی*، سید جمال سمایی، سامان محمدی صفحات 27-49

  کیفیت تصمیم حسابرس و تاثیر آن بر اثربخشی و کارایی حسابرسی عینیت گرایی است،که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی اثر می گذارد و منجر به بهبود درکیفیت حسابرسی می شود. منظور از قدرت مشوق های مالی استفاده از مشوق های مالی مختلف درونی و بیرونی به منظور کنترل عملکرد افراد است. به عبارت دیگر مدیر از قدرت مشوق های مالی به منظور تاثیرگذاری و کنترل رفتار زیر دستان استفاده می کند. اگر چه همه  مدیران دارای قدرت مشابهی هستند، اما موفقیت در دسترسی و به کار بردن اثربخش مشوق های مالی نیازمند مدیریت آن است. جامعه آماری این پژوهش کلیه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است.تعداد نمونه مورد نظر بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد. نتایج تحلیل ها با استفاده از الگوی معادالت ساختاری نشان داد که مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. همچنین مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. خودکارایی در مذاکره بر عینیت گرایی حسابرسان اثر معناداری دارد. مشوق های مالی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد. مشوق های اجتماعی بر عینیت گرایی حسابرس با نقش میانجی خودکارایی در مذاکره اثر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مشوقهای مالی، مشوقهای اجتماعی، عینیت گرایی حسابرس، خودکارایی در مذاکره
 • محمد محمودی*، سمیه قمری صفحات 51-76

  قضاوت حسابرسان در مورد بودجه کار حسابرسی بر اساس ریسک حسابرسی مرتبط با شرکت و ویژگی های مدیریتی واحد تجاری است. هر چه واحد تجاری صاحبکار پر ریسک تر است بودجه کار حسابرسان بالاتر می باشد. بنابراین بودجه کار حسابرسی منعکس کننده استنباط حسابرسان از واحد تجاری است. منبع دریافت اطلاعات مربوط به افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، (چک لیست) از گزارش فعالیت های هییت مدیره شرکت ها در سایت کدال می باشد . هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزار SPSS و EVIEWS استفاده شده است . برای آزمون مدل های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی-پانل استفاده شده است. نتایج حاکی از ان است که افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه کارحسابرسی، تاثیر منفی دارد و همچنین بند تاکید بر مطالب خاص بر این ارتباط اثر می گذارد. این پژوهش به استفاده کنندگان کمک می کند تا در تشخیص انگیزه های افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها دقت کافی را به عمل آورند و بند تاکید بر مطلب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران غیر اخلاقی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی، بودجه کار حسابرسی، بند تاکید بر مطالب خاص
 • نرگس یزدانیان*، سوسن زلفی صفحات 77-97

  مدیریت تعارض در رابطه بین تعارض و عملکرد حسابرس نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر نقش مدیریت تعارض بین تعارض درک شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب است.  نمونه نهایی آماری این پژوهش شامل 283 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی است. روش گردآوری داده ها پیمایشی در قالب پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. شواهد این پژوهش نشان می دهد که نه تنها فرض تعدیل گری سبک های مدیریت تعارض حسابرس در رابطه بین تعارض درک شده و عملیات ارزیابی ریسک تقلب را نمی توان رد کرد، بلکه فرض تاثیر تعارض بر عملکرد حسابرس نیز مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ها حاکی از آن است که حسابرسان با انتخاب روش های مدیریت تعارض می توانند تعارض فی ما بین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب بکار گیرند. افزون براین، ارزیابی ریسک تقلب توسط تعارض درک شده حسابرس تاثیر می پذیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت تعارض، تعارض درک شده، ارزیابی ریسک تقلب
 • روح الله وفایی پور*، مصطفی قاسمی، عبدالرضا محسنی صفحات 99-127

  گزارش های مالی، از جمله مهم ترین منابع اطلاعاتی برای قانون گذاران، سهامداران، تحلیل گران و سایر ذی نفعان به شمار می آیند. این گزار ش ها در صورتی که قابل فهم باشند، برای استفاده کنندگان مفید خواهند بود. بنابراین خوانایی گزارش های مالی در موسسات حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته آکتشافی است که با هدف ارایه مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) و اولویت بندی آن ها در موسسات حسابداری و حسابرسی صورت پذیرفته است. مدل کیفی پژوهش شامل 3 سازه اصلی (افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) است که هر سازه از 3 معیار تشکیل شده است و هر معیار دارای 3 زیرمعیار می باشد. در بخش اولویت بندی (بر مبنای تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی)، شاخص های مهارت، صلاحیت و گزارشگری حرفه ای، مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه، ارایه اطلاعات صحیح و واقع بینانه به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص های اخلاق حرفه ای، مدیریت لحن و افشای مسئولیت اجتماعی، انتخاب شدند. با توجه به اینکه افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)، از جمله عواملی هستند که علی رغم اینکه بر خوانایی گزارشگری مالی تاثیر دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: خوانایی گزارشگری مالی، افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای، مدیریت لحن، اولویت بندی
 • بهزاد بیگ پناه*، حمیده اثنی عشری، عباس هشی، غلامحسین اسدی صفحات 129-152

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر وضعیت سرمایه انسانی موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان فعال در موسسات حسابرسی است؛ نمونه آماری پژوهش نیز با لحاظ برخی معیارها و به روش در دسترس انتخاب شد (تعداد 384 نفر). به منظور بررسی وضعیت سرمایه انسانی چهار شاخص ویژگی های فنی و اخلاقی، رویه های استخدام و بکارگیری، آموزش و رویه های ارتقاء و پاداش کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از دو ابزار پرسشنامه و چک لیست گردآوری گردید. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. کیفیت حسابرسی نیز با نه شاخص متفاوت اندازه گیری شد. یافته های پژوهش نشان داد شاخص های رویه آموزش و رویه ارتقاء و پاداش با کیفیت حسابرسی مرتبط است و اهرم کارکنان مناسب موجب ارایه کیفیت بالای حسابرسی به صاحبکاران می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رویه آموزش و ارتقاء و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی موثر بوده و اهرم کارکنان موسسه حسابرسی کیفیت بالای حسابرسی را در پی دارد. همچنین تاثیر معناداری در بررسی شاخصه ویژگی های فنی و اخلاقی، رویه استخدام و بکارگیری کارکنان و قدمت موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. این پژوهش بینش ارزشمندی جهت توسعه مبانی نظری سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی فراهم می کند. این موضوع می تواند به حرفه حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردها جهت بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت در موسسات حسابرسی آنها کمک کند.

  کلیدواژگان: اهرم کارکنان، سرمایه انسانی، قدمت حسابرسی، کیفیت حسابرسی
 • شاکر محمدی نوره*، نظام الدین رحیمیان، جمیل احمدی دهرشید صفحات 153-181

  ادبیات حرفه ای، نشان دهنده گسترش روزافزون دیجیتالی شدن فرایندها در واحدهای کسب وکار می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران می باشد. در این مطالعه، از روش کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی برای دسته بندی اطلاعات و همچنین از رویکرد کیفی تجزیه و تحلیل داده بنیاد برای بررسی نتایج و یافته ها بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است و انتخاب خبرگان (حسابداران رسمی ایران) برای مصاحبه به شیوه نمونه گیری هدفمند انجام شده و نمونه گیری تا جایی ادامه پیدا نموده تا یافته های مصاحبه ها به اشباع نظری برسدکه در این راستا تعداد 20 مصاحبه ساختار نیافته در 13 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن موجب بهبود نقش و تاثیر گذاری حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی، بهبود فرایند ها و روش های رسیدگی، بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بهبود تصمیم گیری ذینفعان، بهبود روش ها و سیاست های استخدامی و تغییر استانداردها و الزامات قانونی متناسب با تحولات دیجیتال می گردد. همچنین دیجیتالی شدن از یک سو، به واسطه حذف بایگانی کاغذی، بهبود دسترسی و تسهیل در انتقال اطلاعات موجب بهبود امنیت اطلاعات و از سوی دیگر، به واسطه تسهیل در افشا و سوء استفاده های شبکه ای موجب کاهش امنیت اطلاعات شده و در نتیجه این موضوع، لزوم ایجاد بسترهای امنیتی را ضروری می سازد.

  کلیدواژگان: دیجیتالی شدن، کیفیت اطلاعات، ساز و کار حاکمیتی، امنیت اطلاعات، موسسات حسابرسی
|
 • Saide Ka, Ali *, Mohamadreza Shorvarzi Pages 5-25

  Strategic orientation, in addition to creating tangible results in the relationship between the organization and environmental variables, causes the formation of mentalities in the minds of people about the quality of the organization's relationship with environmental variables. The purpose of this study is to investigate the effect of strategic orientation variable on the expectation of customer relationship continuity with respect to the mediating role of customer relationship quality. The statistical population of the study includes managers and auditors of auditing firms of organizations listed in the Tehran Stock Exchange and Securities Organization and members of the research sample were selected through random sampling. To test the research hypotheses, data were collected from a sample of two hundred and two people using a standard questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS software and PLS SMART software. Findings show a positive effect of strategic orientation on the quality of customer relationship and expectation of continued customer relationship. The research findings also indicate the mediating role of customer relationship quality in the relationship between strategic orientation and customer relationship expectation.

  Keywords: Auditing firms, strategic orientation, quality of customer relationship, continuity of customer relationship
 • Mohamad Mohamadi *, Seyyed Jmal Samai, Saman Mohamadi Pages 27-49

  The quality of the auditor's decision and its impact on the effectiveness and efficiency of the audit is objectivism, which affects the auditors' ability to detect material misstatements in the financial statements and leads to an improvement in the quality of the audit. . The purpose of this study is to investigate the effect of financial incentives and social incentives on the auditor's objectivity with the mediating role of self-efficacy in the auditor's negotiation. The statistical population of this study is all auditors who are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants in Tehran province. Morgan table was used for sampling and the desired sample number was 384 people. The sampling method in the present study is non-random sampling and the tools used in the research are standard questionnaires. The results of the analyzes using the structural equation model showed. Financial incentives have a significant effect on auditors' objectivism. Social incentives also have a significant effect on auditors' objectivism. Automated negotiation has a significant effect on auditors' objectivism. Financial incentives have a significant effect on the auditor's objectivity with the mediating role of autonomy in the negotiation. Social incentives have a significant effect on the auditor's objectivity with the mediating role of autonomy in the negotiation.

  Keywords: financial incentives, social incentives, auditor objectivity, negotiation self-efficacy
 • Mohammad Mahmoodi *, Somayeh Ghamari Pages 51-76
  Purpose

  audit budgets based on the judgement of audit risk related to firm and managerial characteristics. They increase audit hours when they perceive that client companies are riskier. thus, audit hours reflect auditors’ perceptions of the firm.

  Design/methodology/approach

  The source of information related to the disclosure of corporate social responsibility performance information (checklist) is the report of the activities of the board of directors of companies on the Cadal site. Also in this research for data analysis, SPSS and EVIEWS software have been used. To test our hypotheses, Multivariate regression analysis based on composite-panel data was used to test the research models.

  Findings

  we found that Corporate Social Performance has a negative relation with audit budget, Also, the emphasis emphasis of matter paragraphs (EOM) affects this relationship.riginality/value: This research helps users identify motives for disclosing information about CRS and EOM provides a clue to the judgment of immoral managers.

  Keywords: Corporate Social Responsibility, audit budget, emphasis of matter paragraphs
 • Narges Yazdanian *, Susan Zolfi Pages 77-97
  Objective

  Conflict management plays an important role in the relationship between conflict and the auditor's performance. The Objective of this study is the role of conflict management between perceived conflict and the auditor performance of the fraud risk assessment.

  Methods

  The final statistical sample of this study includes 283 auditors who works in audit firms. The method of data collection was a survey in questionnaire and in order to data analysis have been used the structural equation model and Smart PLS-3 software.

  Results

  The evidence of this study shows that not only do not be rejected the hypotheses of adjusting conflict management styles in the relationship between perceived conflict and the auditor's fraud risk assessment, but also the hypotheses of the effect of the conflict can be confirmed on the auditor's performance.

  Conclusion

  The results of this study indicate that by choosing conflict management styles, auditors can control the conflict and use at the fraud risk assessment. The relationship between perceived conflict and the auditor's performance of the fraud risk assessment can be moderated. In addition, the risk assessment of fraud is affected by the auditor's perceived conflict.

  Keywords: Conflict Management, Perceived Conflict, Fraud risk assessment
 • Rohallah Vafaeipoor *, Mostafa Ghasemi, Abdolreza Mohseni Pages 99-127

  Financial reporting is one of the most important sources of information for legislators, shareholders, analysts and other stakeholders. These reports will be useful to users if they are understandable. Therefore, the readability of financial statements is of particular importance.Research

  Method

  The present study is an exploratory combined research that aims to provide a qualitative model of financial reporting readability based on disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) and their prioritization.

  Results

  The qualitative model of the research includes 3 main structures (disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) that each structure consists of 3 criteria and each criterion has 3 sub-criteria. In the prioritization section (based on fuzzy nonlinear preferences technique), indicators of skill, competence and professional reporting, accrued earning management, real and fraudulent reporting, providing accurate and realistic information were selected as the most important ethical indicators, respectively.

  Conclusion

  One of the main purposes of financial reporting is to provide the information needed to make decisions to the organization's stakeholders or market analysts. Considering that social responsibility disclosure, professional ethics and tone management (reporting tone) are among the factors that have received less attention, despite their effects on readability of financial reporting, they have been discussed in the present study

  Keywords: financial reporting readability, Social Responsibility Disclosure, Professional Ethics, tone management, Prioritization
 • Behzad Beygpanah *, Hamideh Asnaashari, Abbas Hoshi, Gholamhossein Assadi Pages 129-152

  The purpose of the study is to examine the impact of human resource situation in audit firms on audit quality. The study population consisted of active personnel in audit firms, the statistical sample of the research was selected in terms of some criteria and the convenience sampling method (number of 384 people). The evaluating of human capital, Four indicators explore consists of technical and ethical characteristics, Hiring and application, training, promotion and remuneration. Data were collected using a questionnaire. To test the hypotheses, the multiple regression was used. The audit quality was measures by the nine different scales. The results showed that the training, promotion and remuneration of audit firms is significantly related to the level of audit quality, so that firms with appropriate staff leverage, provide a higher audit quality to clients. The results show that the training, promotion and remuneration are significantly different between the high-quality and low-quality audit firms, so that firms with appropriate staff leverage, provide a higher audit quality to clients. the relationship between higher age, technical and ethical characteristics, hiring and application procedure audit firm and audit quality was not found. This research provides valuable insights into the development of theoretical foundations of human capital in audit firms. This can help the audit profession and standards setters to make rules and regulations more practical.

  Keywords: Staff leverage, human capital, audit firms age, Audit quality
 • Shaker Mohammady Navareh *, Nezamadin Rahimian, Jamil Ahmadi Dehrashid Pages 153-181

  Professional literature shows the increasing digitalization of processes in business units. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of digitalization on independent auditors and auditing firms in Iran. In this study, open, axial and selective three-step coding method was used to classify the information and also the qualitative approach of Grounded analysis was used to review the results and findings. The statistical population of the present study is all audit firms that are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The selection of experts for interviews was done by purposeful sampling and sampling continued until the interview findings reached theoretical saturation. In this regard, 20 unstructured interviews in 13 auditing firms A member of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The results show that digitalization improves the role and effectiveness of the auditor as a governance mechanism, improving processes and procedures, improving the quality of accounting information, improving stakeholder decision-making, improving employment methods and policies, and changing Standards and legal requirements are relevant to digital developments. Digitization also improves information security by eliminating paper archives, improving access and facilitating information transfer, and reducing information security by facilitating network disclosures and abuses. Therefore Necessitates the creation of security platforms.

  Keywords: Digitalization, information quality, Governance Mechanism, Information Security, Auditing firms