فهرست مطالب

پژوهش های قرآن و حدیث - سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

مجله پژوهش های قرآن و حدیث
سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرهاد احمدی آشتیانی* صفحات 9-23

  شمار قابل توجهی از آیات قرآن به ترسیم آینده نگرانه مقاطع زمانی پیش رو و توصیف اوضاع عالم و شرایط انسان ها در این مقاطع اختصاص یافته اند. اما وحدت سنخیت مقاطع پیش رو و نبود دانش کافی نسبت به هر کدام از این مقاطع سبب شده تا تعیین دقیق زمان تحقق این آیات در آثار تفسیری با در آمیختگی هایی همراه باشد. توجه به آیاتی که تصویری از ویژگی‏های بهشت و اوصاف زندگی بهشتیان ارایه می دهند، می تواند در تعیین جایگاه زمانی آیات و کاهش این درآمیختگی موثر باشد. در آثار تفسیری چهار مصداق برای واژه «جنت» در آیات قرآن ذکر شده است؛ بهشت آدم(ع)، باغ های دنیایی، بهشت های برزخی و بهشت پس از قیامت. نوشتار حاضر بعد از نمایان کردن زمینه های ایجاد درآمیختگی در مصداق یابی آیات توصیف گر آینده در قرآن، به بررسی تفسیری «جنت» توصیف شده در آیه 133 سوره آل عمران پرداخته و نشان داده که این بهشت در زمره هیچ یک از مصادیق چهارگانه بر شمرده شده قرار نمی گیرد. توجه به ویژگی های خاص این بهشت به همراه سایر قراین موجود در آیات و روایاتی که به ترسیم اوضاع عالم در آستانه برپایی قیامت و ظهور امام زمان(عج) پرداخته اند، روشن می سازد که این بهشت، یک بهشت پیشاقیامتی است که در دوران ظهور و بعد از پایان نابودی کامل بدان و بدی ها برپا می شود. در حقیقت آیه مزبور توصیفی قرآنی از فرجام دنیا است؛ بهشتی که گستره آن آسمان ها و زمین را فرامی گیرد.

  کلیدواژگان: آخرالزمان، آینده پژوهی اسلامی، بهشت آدم(ع)، بهشت برزخی، دوران ظهور
 • علی اصغر آخوندی*، سید حسن قاضوی صفحات 25-43
  فاصله، پدیده ای بلاغی و اعجازی در پایان آیه قرآن است که از نظر لفظی و ظاهری به موضوع زیباشناختی و موسیقایی آیات یک سوره مربوط می شود؛ اما از جنبه دلالی و معنایی نیز عبارات و جملات پایانی آیات یک سوره با محتوای آیه خود ارتباط معنایی محکم و وثیقی دارند. اکنون می توان پرسید که گونه های جملات و عبارات پایانی آیات در یک سوره قابل شناسایی هستند؟ آیا روابط آن ها را می توان تحت یک قاعده بیان کرد؟ با دقت نظر حداقل چهار نوع از فواصل دلالی در یک سوره قرآن قابل بازشناسی است: آیات و فواصل یکسان؛ آیات متفاوت و فواصل یکسان؛ فواصل به هم نزدیک معنایی و فواصل دیگر. اما یک فاصله می تواند علاوه بر رابطه معنایی با آیه خود، یکی یا بیشتر از روابط را در سوره داشته باشد: رابطه با محتوای سوره، رابطه با سیاق، رابطه با آیه بعد، رابطه فاصله آیه اول با محتوای سوره و رابطه فاصله آیه آخر با محتوای سوره. برای هر کدام از گونه ها و روابط، نمونه هایی از آیات با توجه به تفاسیر یاد شده است. این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و شیوه توصیفی-تحلیلی، در صدد بیان انواع فاصله آیات و روابط و مناسباتی است که فواصل در یک سوره دارد.
  کلیدواژگان: روابط فواصل، فاصله قرآنی، فواصل آیات، گونه های فواصل
 • علی حسن بگی* صفحات 45-66
  در میان دانش های حدیثی، «فقه الحدیث» از جایگاه رفیعی برخوردار است. بر این پایه، دانشیان حدیث با کاربست قواعد  فهم حدیث، تلاش کرده اند تا حدیث، روشمندانه فهم گردد. از سوی دیگر همواره فهم حدیث دچار آسیب هایی گشته است. «تعمیم گرایی» یا تسری دادن آموزه حدیثی درباره فرد، گروه، زمان و مکان خاصی  به افراد، گروه ها، زمان ها و مکان های دیگر از آسیب هایی است که گاه فهم مقصود اصلی گوینده را تهدید می کند. این نوشتار درصدد راه های تشخیص گزاره های حدیثی «تعمیم ناپذیر» از گزاره های حدیثی «تعمیم پذیر» و بررسی زمینه های پدیداری «تعمیم گرایی» است. با توجه به شان صدور، تصریح معصوم، بی تاثیری رفتاری در زمانی دیگر، نبودن مصداق در شرایط امروزی، متکلم بودن پیامبر و امام و توجه به مصب حدیث می توان به تفکیک میان گزاره های حدیثی تعمیم پذیر از تعمیم ناپذیر اقدام کرد.
  کلیدواژگان: تعمیم پذیری، تعمیم ناپذیری، حدیث، راهکارها، زمینه ها
 • سید عبدالرسول حسینی زاده، بهزاد جلالوند* صفحات 67-83
  تنزیل قرآن از منبع حقیقتی است که مصحف شریف و ظاهر قرآن صورت نازله آن بوده و در تناظر با عالم تکوین است. از طرفی قواعد زبان شناسی و وجود شناسی خاص قرآن؛ بین الفاظ، معانی و حقایق آن ارتباط برقرار نموده و تناسب هستی و قرآن را با یکدیگر نمایش می دهد. وصول به این تناسب، چیستی تاویل را روشن، مانع از ورود اغیار به تعریف تاویل شده و استفاده از قرآن را روش مند و تفسیر به رای را طرد می کند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی مدون شده، به دنبال دستیابی به نسبت الفاظ، معانی و حقیقت قرآن در نظر علامه طباطبایی برآمده؛ که حجیت ظواهر، اهمیت حقایق قرآنی و ارتباط وجودی ظاهر و باطن، نتایج حاصله از این بحث می باشد.
  کلیدواژگان: تاویل، حقیقت قرآن، علامه طباطبایی(ره)، لفظ قرآن، معنای قرآن
 • سید ابوالقاسم حسینی زیدی*، محمدحسن قاسمی، علی نصرتی صفحات 85-106
  حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت گردد. یکی از شیوه های نقد و اعتبارسنجی روایات، نگریستن به متن و محتوای حدیث و سنجیدن آن با معیارهای پذیرفته در نزد عالمان و محدثان است. فقیه ژرف اندیش و بی مانند شیعه، شیخ انصاری نیز در تراث فقهی و اصولی خود، احادیث فراوانی را نقد کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در دو بخش، به نقد از راه متن (نقد محتوایی) در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: ناسازگاری با سنت قطعی، ناسازگاری با قواعد مسلم و اجماعی، ناسازگاری با شان و عصمت معصوم، سنجش با واقعیت های تاریخی، برخورداری از مضامین عالی و مخدوش بودن بخشی از محتوای حدیث از معیارهای نقد محتوایی است که شیخ انصاری در نقد حدیث بدان اعتماد کرده است. همچنین عمل و اعراض مشهور، اعتماد قمیین و تلقی روایت به قبول از قراین معتبر در نزد شیخ انصاری برای نقد حدیث می باشد.
  کلیدواژگان: حدیث، شیخ انصاری، معیار های نقد حدیث
 • علی رضایی کهنمویی* صفحات 107-125

  در سپهر واژگان قرآنی، «الرحمن» و «الرحیم»، دو زیبا نام خدای سبحان اند که در میان اسماء حسنای الهی، جایگاهی ویژه داشته و در آیه مهم و شاخص بسمله و همچنین برخی آیات دیگر در کنار هم آمده اند و روشن است که برای نیل به عرفان قرآنی، گریزی از معرفت آن دو نیست. با این وجود، وارسی پیشینه معناشناسی این دو وصف شریف، دیدگاه های متعددی را پیش می نهد که غالبا قابل نقدند. یک نقطه ضعف مهم در این عرصه، عدم اهتمام لازم در واکاوی ساختار صرفی این دو وصف شریف است؛ لذا تحقیق حاضر سعی نموده با روش توصیفی- تحلیلی، معنای دقیق این دو واژه را با رویکرد ساختارشناسی صرفی کشف نماید. به نظر می رسد با توجه به خواص اوزان «فعلان» و «فعیل»، «الرحمن» به رحمت ذاتی لبریز و جوشان الهی دلالت داشته، و وصف «الرحیم» که ریشه در وصف «الرحمن» دارد، به رحمت فعلی مستمر خدای سبحان ناظر است. بر این اساس و با لحاظ تسامحاتی ناگزیر، می توان «الرحمن الرحیم» را به «پرمهر مهرورز» ترجمه نمود.

  کلیدواژگان: الرحمن، الرحیم، ترجمه بسمله، خواص فعلان، خواص فعیل، ساختارشناسی صرفی
 • احمد سعدی، ادریس عظیما* صفحات 127-150
  با بازسازی تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی فضای زندگی حضرت شعیب(ع) شاهد فراگیر شدن مفاسد اقتصادی در این بستر هستیم که آیات قرآن گویای دغدغه حضرت شعیب(ع) برای اصلاحات اقتصادی این جامعه است؛ هدف پژوهش حاضر، کشف راهبردهای آن حضرت و از رهگذر آن دستیابی به رویکرد مناسب در عصر حاضر برای انجام این اصلاحات است. با در کنار هم قرار دادن خانواده قرآنی و روایی و با بهره بردن از تفاسیر، این چنین به دست آمد که آن حضرت برای اصلاحات اقتصادی، با مقدمه نرم افزاری ارتباط با خدا، با استفاده از چهار راهبرد علمی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و دفاعی درصدد اصلاحات اقتصادی برآمد که هریک از این راهبردها را به صورت های گوناگونی عملیاتی کرد که با جریان دادن این راهبردها می توان اصلاحات اقتصادی را در عصر حاضر انجام داد.
  کلیدواژگان: اصلاحات اقتصادی، شعیب (ع)، قرآن کریم، کم فروشی، مدین
 • رامین طیاری نژاد*، علی حاجی خانی، زهرا منصوری صفحات 151-170
  دعا در مکتب اهل بیت(ع) ضمن داشتن کارکردهای معنوی در خودسازی های فردی، بستر مناسبی برای پرورش نیروهای باب اهداف اجتماعی ایمه (ع) بوده است. الگوهای نظری موثر در نظام رفتاری، از متون ادعیه قابل استخراج است. از این میان، عبارات «اسرح إلیک فی میادین السابقین» و «اقربهم منزله منک» در دعای کمیل به مقامی برتر از تقرب یعنی «سبقت در قرب» دلالت می دهد. بر این اساس دعای کمیل، بستر متنی مناسبی برای کشف الگوی مرتبط با تسابق در تقرب است. تبیین و ترسیم الگوی مفهومی فوق، مسئله اصلی تحقیق حاضر است که تلاش دارد با روش اکتشافی تحلیل محتوای مضمونی به آن پاسخ دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دعای کمیل متنی یکپارچه و دارای انسجام محتوایی است. این دعا ضمن رفع یک نقصان و مانع جدی در وادی تقرب إلی الله، مسیر سریع تری را برای سیر انسان در قرب الهی پیشنهاد می کند. «مغفرت»، «عزت»، «خدمت»، «سبقت» و «قربت»، پنج مضمون محوری دعای کمیل هستند. این مضامین، نظام مفهومی کاملا معناداری را شکل می دهند. «خدمت» به عنوان مفهوم کانونی دعا، یک مقام ارضی و جوارحی است. در این مقام خادم درصدد یاری رسانی به تحقق کاری است که مخدوم اراده انجام آن را در زمین دارد. محرومیت مومن از مقام خدمت، معلول «نقصان روحی ناشی از گناه» است و دستیابی به آن وابسته به «مغفرت دایم» می باشد. ورود مومن به وادی خدمت، به منزله ورود به عرصه «سبقت در تقرب» است.
  کلیدواژگان: امام علی(ع)، تقرب، خدمت، دعای کمیل، روش تحلیل محتوا
 • محمدتقی کبریت چی*، محمدرضا شاهرودی صفحات 171-196

  «محکم و متشابه»، مسئله ای کهن و پردامنه در علوم قرآن و تفسیر آن بوده و هست. شناخت و تحلیل این پدیده در فهم و تفسیر قرآن کریم، نقشی به سزا دارد و پژوهش گر قرآنی را از خطا و تفسیر به رای بازمی دارد. مقاله حاضر با رویکرد «دلالت زبانی» که به تازگی در فهم و تفسیر قرآن و سنت به کار آمده است، به بررسی مسئله «احکام و تشابه» در قرآن مجید می پردازد و یافته های خود را در این باره با نتایج قرآن شناختی مرحوم علامه طباطبایی می سنجد. در این پژوهش سه عنصر: «اشتراک لفظی، اختلاف در افهام و غیاب فضای خطاب»، از علل برجسته پدیده «تشابه معنایی» در چارچوب دلالت زبانی شناخته شده است. همچنین‏‏، محکم بودن تمام آیات قرآن در ساختار دلالت زبانی، نسبیت در تشابه معنایی آیات و نیازمندی غیرمخاطبان به تعلیم از سوی «عالمان قرآن» از دیگر نتایج مهم این پژوهش است. نیز، شایان ذکر است، این نوشتار در تلاش برای پیشنهاد تفسیری نوین از آیه هفتم سوره آل عمران با بهره گیری از دلالت زبانی است.

  کلیدواژگان: اختلاف افهام، اشتراک لفظی، تشابه معنایی، فضای خطاب، کاربردشناسی
 • پوران میرزائی*، محسن خاتمی صفحات 197-217

  ترکیب واژه «هبل» با دیگر واژگان به ویژه «ام»، منجر به ساخت تعابیر کنایی نسبتا درخور توجهی در زبان عربی و نیز ادبیات روایی شده است. دستیابی به معنای دقیق این کنایات روایی برای مخاطب، پیچیده و گاه معنای ظاهری عبارات، نامتعارف جلوه کرده است. از این رو صحیح گزینی معادل معنایی این تعابیر، ضروری می نماید. نوشتار حاضر با مقایسه تحلیلی داده ها، به کاوش در متون کهن عرب و آراء اندیشمندان پرداخته و با بررسی فضای گفتمانی متون متقدم و بسترهای صدوری متون روایی، سعی دارد معادل امروزی عبارت «هبلتک امک» و «تعابیر مشابه» را بیابد. تفاوت کاربرد این تعابیر در ادبیات عرب در مقایسه با زبان های هم ریشه مانند سریانی، آرامی و عبری؛ نفی پندار رایج بر انحصار این تعبیر در نفرین و ذم؛ اثبات چندکاربردی بودن این تعابیر کنایی؛ جایگزینی تعابیر دال بر تعجب، هشدار، مدح و خیرخواهی، توبیخ؛ به جای ذم و نفرین در مفهوم شناسی روایی، از مهمترین ثمرات این پژوهش است.

  کلیدواژگان: اصطلاحات روایی، کنایات روایی چندکاربردی، معناشناسی، هبلتک امک
 • زهره نریمانی، مسعود اقبالی*، مجید چهری صفحات 219-239

  جایگاه هر واژه در قرآن، صرفا در خدمت ارایه مفهومی است که کلمات هم معنا نمی توانند آن معنا را القا کنند. بررسی معنایی واژگان «غیظ»، «غضب» و «سخط» در قرآن، با بهره گیری از روش تحلیل واژگانی و با رویکرد تفسیری، بیانگر آن است که واژگان مذکور با توجه به مقتضای حال، جهت تبیین مفهومی خاص بیان شده است و هرگونه تغییری در چینش آن ها، موجب خلل در معنا خواهد بود. بررسی مفهومی این واژگان نشان می دهد: «غیظ» با رویکرد تبیین عواطف انسانی، مختص کفار و منافقان بوده و ذات خداوندی و انبیاء از آن مبرا هستند. پژوهش حاضر بیانگر آن است که واژه «غضب»، مختص خداوند و گاه جلوه ای از احساسات انبیاء و مومنان است، در حالی که «سخط» در ادبیات قرآن، اوج ناخشنودی خداوند از بندگان است که جلوه این «سخط» خداوندی، صرفا در برخورد با منافقان بیان شده است و متقابلا نیز، منافقان از خدا و رسولش دچار «سخط» می شوند.

  کلیدواژگان: اختلاف معنایی، سخط، غضب، غیظ، مفهوم شناسی
 • فرهاد نعمتی*، عباس احمدوند، محمد حاجی تقی صفحات 241-259
  مکتب حدیثی کوفه به مثابه نخستین و معتبرترین مکتب حدیثی امامیه، در تکوین مکاتب حدیثی بعدی امامیه نقش بنیادین داشته است. در اواخر قرن اول هجری، کوچ یکی از طوایف شیعی کوفه به نام اشعریان به قم موجبات پیدایش مکتبی حدیثی در این شهر را فراهم کرد. پیوستگی های اشعریان مهاجر، به مکتب حدیثی کوفه در قرون سوم و چهارم شالوده مکتبی حدیثی پویا و تاثیرگذار را در قم شکل داد. این پیوستگی در قالب رحله های علمی و تبادل حدیث و آثار حدیثی امامیه، عموما از محدثان کوفی به محدثان اشعری انتقال یافت. مکتب قم در قرون سوم و چهارم به واسطه این ارتباط وثیق با مکتب کوفه به مثابه عمده ترین حوزه علمی امامیه شناخته می شد؛ به گونه ای که توانست با اعتبار خود، سهم مهمی در احادیث مجامیع اصلی امامیه داشته باشد. این سهم غالبا به شکل نگارش آثار حدیثی در این دوره پدیدار شد که مبنای نگارش مجامیع حدیثی امامیه به ویژه کافی و من لایحضره الفقیه در نسل های متاخر این مکتب شد.
  کلیدواژگان: شیعه، مکتب حدیثی، اشعریان، کوفه، قم
|
 • Farhad Ahmadi Ashtiani * Pages 9-23

  A considerable number of the Qur’anic verses are devoted to the futuristic depiction of periods ahead, the description of the situation of the world and the state of humans in these periods. However, the unity of the nature of the following periods as well as the lack of sufficient knowledge about them have led to a complicated determination of the exact time of fulfilling these verses in interpretive works. An attention to the verses portraying the characteristics of Paradise and its residents can be applicable for decreasing the temporal position of verses and reducing this complication; Four examples of the Qur’anic word “jannah” are mentioned in commentaries: Adam’s Paradise, worldly gardens, purgatory Paradise and Paradise after the Resurrection. Having showed the grounds for creating the complication in exemplifying the descriptive verses of the future in the Qur’an, this article examines the interpretation of “Paradise” described in Surah Āl-e ‘Imrān: 133. It proves that this paradise is not included among the above examples. Paying attention to the special features of this paradise, along with other evidences in the verses and hadiths depicting the situation of the world on the Resurrection Day and the Advent of Imam of the Age, makes it clear that this paradise is a pre-resurrection paradise that will be established during the Advent and after the complete destruction of evils. In fact, this verse is a Qur’anic description of the end of the world; a Paradise that includes the heavens and the earth.

  Keywords: Apocalypse, Islamic Futurology, Adam’s Paradise, Purgatory Paradise, Advent Age
 • Ali Asghar Akhondi *, Seyed Hasan Ghazavi Pages 25-43
  The distance at the end of a verse is a rhetorical and miraculous phenomenon in the Qur’an, which is related to the aesthetic and musical subject of the verses of a surah. However, final phrases and sentences of the verses of a surah also semantically and indicatively have a strong and close connection to the content of all verses of that surah. The question is that whether it is possible to recognize these sentences and phrases in one surah and express their relations under one rule? At least four types of indicative distances in a surah are identified: the same verses and distances, different verses and the same distances, close semantic distances, and other distances. On the other hand, a distance may have one or more relations in a surah, in addition to its semantic relation with the verse, including: the relation with the content of the surah, the relation with the context, the relation with the next verse, the distance relation of the first verse with the content of the surah, and finally the distance relation of the last verse with the content of the surah. For each of the types and relations, verses are exemplified according to the interpretations. This research uses narrative-revelatory and descriptive-analytical method to express the types of distances between verses and relations occurring in a surah.
  Keywords: Distances of Verses, Types of Distances, Distance Relation, Qur’anic Distance
 • Ali Hasanbagi * Pages 45-66
  Among the hadith sciences, Fiqh al-Hadith (Comprehending Hadith) ranks a high position. Accordingly, hadith scholars strived to understand hadith in a methodical way by applying the rules of understanding. On the other, it has been always affected by some problems. “Generalization” or conveying a hadith concept on a determined person, group, time and place to other people, groups, times and places is a problem that sometimes threatens the main purpose of the speaker’s statement. This article seeks to introduce ways of distinguishing the ungeneralizable hadith propositions from generalizable ones. It also will examine the causes of generalizability. Considering the cause of issuing hadiths, the Infallibles’ emphases, the ineffectiveness of behavior in another time, the lack of examples in today’s conditions, the Prophet and the Imam as speakers, and the addressee of hadiths, one can distinguish between generalizable and ungeneralizable hadith propositions.
  Keywords: Hadith, generalizability, Non-generalizability, solutions, Causes
 • Seied Abdorasoul Hosseinizadeh, Behzad Jalalvand * Pages 67-83
  The descent of the Qur’an is from a true source in which the Holy Qur’an and its appearance are its revealed form in correspondence with the formation world. On the other, the specific linguistic and ontological rules of the Qur’an make a connection between words, their meanings and truths, and show the relevance of existence and the Qur’an to each other. This relevance clarifies the nature of the interpretation, prevents others of entering the definition of interpretation, makes the use of the Qur’an as methodical and rejects the interpretation based on personal opinion. Based on the descriptive-analytical method, this article seeks to achieve the relevance of the Qur’anic words, meanings and truth from the view of Allameh Tabataba’i. The authority of appearances, the importance of Qur’anic truths and the existential connection between the outward and the inward are among the results.
  Keywords: Interpretation, Allameh Tabataba’I, Qur’anic Truth, Qur’anic Word, Qur’anic Meaning
 • Seyyed Abolghasem Husseini Zeydi *, Mohammad Hassan Qasemi, Ali Nosrati Pages 85-106
  A hadith can be referred when its issuance from the Infallible (AS) is proven by criticism and evaluation. One of the criticizing and validating methods of narrations is to make an investigation into the text and content of a narration and to measure it with the criteria accepted by scholars and narrators. Sheikh Ansari, a thoughtful and unique Shiite jurist, has also criticized many hadiths in his jurisprudential and principled works. Based on the descriptive-analytical method, this paper discusses the critique of the text (content critique) from Sheikh Ansari’s view. It concluded that incompatibility with definite tradition, incompatibility with certain and consensual rules, incompatibility with dignity and innocence of the Infallible (AS), measuring with historical facts, including excellent themes, and weakness of a part of the narrative content are the criteria of content critique on which Sheikh Ansari has used in hadith studies. In addition, famous action and statements, Qomis’ trust and perception of accepting a narration have been used by Sheikh to criticize a hadith.
  Keywords: Hadith, Criteria of Criticizing Hadith, Sheikh Ansari
 • Ali Rezaei Kahnamoei * Pages 107-125

  In the sphere of Qur’anic words, “Al-Rahmān” and “Al-Rahīm” are two beautiful names of God Almighty that have a special place among the God’s names and are mentioned together in a very important verse of Bismila as well as some other verses. Clearly to achieve the Qur’anic knowledge, one inevitably needs to understand these words. However, there are different views on this issue, which are critically often considerable. An important problem in this regard seems to be the lack of effort in analyzing the grammatical structure of these words; Therefore, this research tries to discover their meanings with a grammatical structure through a descriptive-analytical method. It seems that according to the structure of “fa'lān” and “fa'īl,” the word Al-Rahmān indicates the full innate mercy of God. Also the word Al-Rahīm which is rooted in the description of Al-Rahmān refers to the continuous mercy of God, the Glorified. Accordingly, and because of some other inevitable reasons, the phrase “Al-Rahmān al-Rahīm” can be translated (in Persian) as “پرمهر مهرورز” (Full Mercy and Merciful).

  Keywords: Al-Rahmān, Al-Rahīm, Fa'lān, Fa'īl, Vocabulary Structure, Translation of Bismilah
 • Ahmad Saadi, Edris Azima * Pages 127-150
  According to the historical, geographical and social reconstruction of the living space of his holiness Shoaib (AS), we observe the spread of economic corruption in this context, in which the verses of the Qur’an express his concern to the social economic reforms. The purpose of this study is to discover his strategies and then to achieve a proper approach in the present era to carry out these reforms. Through juxtaposing the Qur’anic and narrative family and using interpretations, it is proved that he strived to do economic reforms through the software of communication with God, using four scientific, political, cultural, social and defensive strategies. He implemented these strategies in different ways, by which economic reforms can be carried out in the present age as well.
  Keywords: Shoaib (AS), Economic Reforms, Madyan, Feeling Week, Holy Qur’an
 • Ramin Tayyarinejhad *, Ali Hajikhany, Zahra Mansury Pages 151-170
  Supplication (du'ā) in the school of Ahl al-Bayt (AS), in addition to spiritual functions in individual self-making, has been a suitable platform for cultivating the forces for the social goals of the Imams (AS). Effective theoretical models in the behavioral system can be extracted from supplication texts. The phrases “asraha 'ilayka fī mayādīn al-sābiqīn-a”[1] and “’aqrabihim manzelat-an mink-a”[2] in the Kumayl Supplication indicate to a higher position than the closeness to God (taqarrub), i.e. “precedence in the closeness to God.” Accordingly, Kumayl Supplication is a suitable textual context for discovering the pattern related to the precedence in the closeness to God. Explaining and drawing the above conceptual model is the main question of this study. It tries to answer the question through the exploratory method of the thematic content analysis. Findings prove that Kumayl Supplication is a unified text and has a coherent content. Eliminating a serious defect and obstacle in the space of the closeness to God, it suggests a faster path for man’s journey to Him. “Forgiveness”, “honor”, “service”, “precedence” and “closeness” are the five central themes of Kumayl Supplication. These themes form a very meaningful conceptual system. “Service” as the central concept of the supplication is a physical state. In this position, the servant seeks to accomplish what God (the Commander) is willing to do on Earth. The believer’s deprivation of the service state is the result of “the spiritual deficiency caused by sin” and its attainment depends on “permanent forgiveness”. If the believer enters the level of service, he/she enters the realm of “precedence in the closeness to God.”
  Keywords: Imam Ali (AS), Closeness to God, Service, Kumayl Supplication, Content Analysis Method
 • Mohammad Taghi Kebritchi *, Mohammad Reza Shahroodi Pages 171-196

  The issue of “Muhkam and Mutashābih” in the Holy Qur’an has been an ancient and wide-ranging issue in Quranic sciences and its interpretation. Recognition and analysis of this issue play a significant role in understanding and interpreting the Holy Qur’an, preventing the Qur’anic researcher from mistakes and self-misinterpretations. This article studies the issue based on the “linguistic indication” approach, which has recently been used in understanding and interpreting the Qur’an and Sunnah. It also compares its findings to the late Allameh Tabataba’i's views. According to this study, the elements of “verbal similarity,” “disputes in understanding” and “absence of context” are referred as significant reasons of the phenomenon “semantic similarity” in the framework of “linguistic indication”. In addition, the decisiveness of whole Qur’anic verses based on linguistic indication, relativity in resembling verses semantically, and the non-addressees’ need for learning by “Qur’anic scholars,” are important results of the research. Finally, this article leads to present a new interpretation of the verse Āl-e ‘Imrān: 7.

  Keywords: Context, disputes in understanding, polysemy, Pragmatics, Tashabuh
 • Pouran Mirzaei *, Mohsen Khatami Pages 197-217

  Combining the word “Habl” with other words, especially “umm,” has led to relatively critical metaphorical interpretations in the Arabic language and the narrative literature. Achieving the exact meaning of these narrative allusions is complex for the audience, and sometimes, the apparent meaning of the phrases is unusual. Therefore, we should choose the correct semantic equivalent of these interpretations. This study aimed to find the modern match of the phrase "هبلتک امک" (habelatka ummuk) and “similar meaning,” by examining the ancient Arabic texts, scholars’ views, the discourse space of earlier texts, the issuance contexts of narrative texts, and analytical comparison of data. The results indicated that using these terms in Arabic literature is different from common languages such as Syriac, Aramaic, and Hebrew, the monopoly of this interpretation in curse and guilt is not prevalent, these metaphorical interpretations have various uses, different expressions of wonder, warning, praise, benevolence and reprimand instead of guilt and curse in the narrative conceptology are applicable.

  Keywords: Habelatka Ummuk, Narrative Terms, semantics, Versatile Narrative Allusions
 • Zohreh Narimani, Masoud Eghbali *, Majid Chehri Pages 219-239

  Every Qur’anic word is placed in a position which presents a concept that other synonymous words cannot convey. Based on the lexical analysis method and the interpretive approach, a semantic study of the words “ghayz”, “ghadab” and “sakhat” in the Qur’an indicates that they have been expressed to explain a specific concept. As such, any change in their arrangement will distort the meaning. The conceptual study of these words shows that “ghayz”, regarding to explain human emotions, is specific to infidels and hypocrites, and the essence of God and the prophets are free from it. This research proves that the word “ghadab” belongs only to God, which sometimes is a manifestation of the feelings of the prophets and believers. However, “sakhat” means the God’s highest displeasure with His servants. The manifestation of the Divine sakhat only is expressed in dealing with the hypocrites, that in return, the hypocrites feel “sakhat” against God and His Messenger.

  Keywords: Ghayz, Ghadab, Sakhat, semantics, Semantic Differences
 • Farhad Nemati *, Abbas Ahmadvand, Mohammad Hajitaghi Pages 241-259
  As the first and most valid Imami School of hadith, the Hadith School of Kufa played a fundamental role in evolving the next Imami Schools of hadith. By the late of the first century AH, the migration of a Kufi Shiite tribe, the Ash'arites, to Qom led to the emergence of a hadith school in this city. The immigrant Ash'arite connection to the Hadith School of Kufa in the third and fourth centuries formed the foundation of a dynamic and influential school of hadith in Qom. This connection, in the form of scientific travels and the exchange of hadith and Imami hadith works, was generally transferred from Kufi narrators to Ash'arites. Due to this close connection to the school of Kufa, the School of Qom in the third and fourth centuries was known as the main Imami scientific circle, so that it played an important role in hadiths of the main Imami collections. This role often appeared in the form of writing hadith works in this period, which became the basis for writing Imami hadith collections, especially Kāfī and Man lā Yahzuruh al-Faqīh, in the later generations of this school.
  Keywords: Shiite, Hadith School, Ash'arites, Kufa, Qom