فهرست مطالب

نشریه آرمان پردازش
سال دوم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/01
 • تعداد عناوین: 3
|
 • علی سبحانی* صفحات 1-8

  بررسی و تحلیل ابعاد و نیازمندی های کیفی معماری نرم افزار از مهم ترین عوامل موفقیت نرم افزارهای امروزی در بازار تجاری می باشد. این فرآیند با چالش هایی اساسی همراه است که توسعه راه حل ها را مختل می نماید. کم اهمیت قلمداد کردن استخراج ابعاد کیفی نرم افزار ممکن است در مراحل پایانی توسعه مشکلات بسیار پرهزینه ای را به بار آورده و تحلیلگر را در این مورد با مشکلات و موانع بسیاری مواجه سازد. این مشکلات که زمینه ساز پژوهش حاضر می باشد می تواند ناشی از عوامل بسیاری باشد که شناخت این موارد می تواند در حین فرآیند استخراج نیازمندی ها سبب اجتناب از آن ها گردد. توانایی فرآیندهای مهندسی نیازمندی ها در سیستم از قبیل روش ها و ابزارها، برای مقابله با تحولات از عوامل بسیار مهمی هستند. در سیستم های پیچیده امروزی به دلیل وجود داده های بسیار بزرگ، ارتباطات و جریان بین آنها و اینترنت اشیاء سیستم هایی بسیار عظیم ارایه شده است که با توجه به مقیاس این سیستم ها اعتبارسنجی یکی از الزامات نهایی در جهت تایید این نیازمندیهای کیفی است. در این پژوهش برررسی ابعاد مدیریت کیفیت نرم افزار از منظر ذینفعان و سازنده، اعتبارسنجی نیازمندیهای کیفی و همچنین چگونگی بهره برداری از ابعاد کیفی در سیستم نرم افزاری را به جهت اهمیت زیاد در این حوزه مورد بررسی قرار داده ایم.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، تجزیه تحلیل، وارسی، نیازمندیهای کیفی نرم افزار، معماری نرم افزار
 • نفیسه فارغ زاده* صفحات 9-17
  رایانش ابری تکامل فناوری اطلاعات و یک مدل تجاری غالب برای ارایه منابع فناوری اطلاعاتاست. با استفاده از رایانش ابری ، افراد و سازمان ها می توانند دسترسی به شبکه مورد تقاضا را به مجموعه مشترک منابع فناوری اطلاعات مدیریت شده و مقیاس پذیر مانند سرورها ، فضای ذخیره سازی و برنامه ها بدست آورند. اخیرا ، دانشگاهیان و همچنین پزشکان توجه زیادی به محاسبات ابری کرده اند. اساسا سه مدل اصلی و پایه خدمات رایانش ابری وجود دارد: زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) ، بستر به عنوان سرویس (PaaS) و نرم افزار به عنوان سرویس .(SaaS) از نظر ذخیره سازی و جمع آوری منابع ، تفاوت های واضحی بین این سه مدل و آنچه که آنها می توانند به یک تجارت ارایه دهند وجود دارد، اما آنها همچنین می توانند با یکدیگر تعامل داشته و یک مدل جامع از محاسبات ابری را تشکیل دهند. جداسازی عملکرد یک چالش اساسی در ارایه خدمات ابری است و مدیریت عملکرد لازمه دستیابی به اهداف کیفی در ابرها است. اگرچه بسیاری از تحقیقات این موضوع را بررسی کرده اند، اما در مورد ابعاد، چالش ها و فرصت های مدیریتی کمبود تحلیل وجود دارد. این پژوهش به بررسی ابعاد و کارکردهای انزوای عملکرد در خدمات ابری پایه می پردازد. در انتهای پژوهش نیز توصیه ها پیشنهاداتی درجهت بکارگیری موثرتر این مشخصه در محیط های رایانش ابری بیان شده است.
  کلیدواژگان: جداسازی کارائی، رایانش ابری، کارائی، قرارداد سرویس، زمان پاسخ، سرویس های ابری
 • معصومه حسینی* صفحات 18-26

  امروزه فناوری اطلاعات در سراسر زندگی روزمره ما رواج یافته و جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است. در عصری که امروزه آن را عصر دیجیتال مینامیم، فناوری به بخش آموزش هم راه باز کرده است. فناوری ردیابی چشم مکان ، مدت زمان و توالی افراد را ثبت می کند. مقاله سه نوع محبوب ردیاب چشم در روانشناسی ورزشی را توصیف می کند ورزش کاربردی بررسی می کند. به دنبال مرور اجمالی حرکات چشم ، این برخی از پیامدهای عملی این فناوری را برای آموزش توجه در روانشناسی مشاهده منابع اطلاعاتی به آنها توجه می کنند ، روشن می کند. مقاله حاضر هنگام بازرسی از یک صحنه خاص. به این ترتیب ، آنچه را که مردم هنگام ثبات تصویری- ردیابی چشم در مورد بهبود ورزشکاران را بررسی می کند ثابت ، موبایل و نصب شده بر روی سر. سپس ، برخی از تحقیقات اخیر سیستم های " چشم می توان آموزش شناختی را در ورزش تقویت کرد . کاربردی خلاصه می شود. در پایان مقاله با بررسی چگونگی فن آوری ردیابی آن ، نتایج عملی این مطالعات در مورد آموزش توجه در روانشناسی ورزشی رفتار نگاه و عملکرد ماهر تبیین می شود.

  کلیدواژگان: روانشناسی ورزشی کاربردی، توجه، ردیابی چشم، آموزش مجازی
|
 • Ali Sobhani * Pages 1-8

  Investigating the quality management dimensions and related requirements of software architecture is one of the most important factors for the success of today's software in the commercial market. This process is associated with fundamental challenges that hinder the development of solutions. Underestimating the extraction of qualitative dimensions of software may cause very costly problems in the final stages of development and cause the analyst to face many problems and obstacles, in this regard. These problems that underlie the present study can be caused by many factors that can be avoided during the process of extracting the quality requirements. The ability of engineering process requirements in the system, such as methods and tools, to deal with changes are very important factors. In today's complex systems, due to the existence of very large data, communication and flow between them and the Internet of Things, very large systems have been provided that according to the scale of these software systems, validation is one of the final requirements to confirm these quality requirements. . In this study, we have examined the dimensions of software quality management from the perspective of stakeholders and developers, the validation of quality requirements and also how to use the quality dimensions in the software systems due to its great importance in this field.

  Keywords: quality management, Analyze, Verify, Software quality requirements, Software Architecture
 • Nafiseh Fareghzadeh * Pages 9-17
  Cloud computing is the evolution of information technology and a dominant business model for providing IT resources. Using cloud computing, individuals and organizations can gain access to the requested network through a shared set of managed and scalable IT resources such as servers, storage space, and applications. Recently, academics have paid close attention to cloud computing. There are basically three basic models of cloud computing services: infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), and software as a service (SaaS). In terms of storage and resource collection, there are clear differences between them. There are three models and what they can offer to a business, but they can also interact with each other to form a comprehensive model of cloud computing. Performance isolation is a major challenge in providing cloud services and performance management is essential to achieving quality goals in the cloud. Although many studies have examined this issue, there is a lack of analysis on the dimensions, challenges and opportunities of management. This study examines the dimensions and functions of performance isolation in basic cloud services. At the end of the research, some recommendations have been described, for more effective use of this feature in cloud computing environments.
  Keywords: Performance Isolation, Cloud Environment, Service level agreement, Response time, Cloud Service
 • Masoumeh Hoseini * Pages 18-26

  Eye tracking technology records the location, duration and sequence of people’s visual fixations when they inspect a given scene. In this way, it elucidates what people pay attention to when they look at sources of information. The present paper investigates some practical implications of this technology for attentional training in applied sport psychology. Following a brief overview of eye movements, the article describes three popular types of eye trackers in sport psychology fixed, mobile, and head-mounted systems. Then, it examines some recent eye tracking research on improving athletes’ gaze behavior and skilled performance. After that, it summarize the practical implications of these studies for attentional training in applied sport psychology. The article concludes by exploring how eye tracking technology can augment cognitive training in sport.

  Keywords: Applied sport psychology, Attention, Eye tracking, gaze training