فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1400)

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید رضا طهوری، مصطفی رشیدی طغرالجردی* صفحات 11-34

  دنیای امروز، دنیایی پیچیده، سریع و در حال رشد و پویایی است. مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تغییر از شیوه های سنتی پرتعداد به شیوه های پشتیبانی شده با فناوری را نشان می دهد که در آن کارکنان، با استفاده از نرم افزار مدیریت منابع انسانی به جای کارکنان مدیریت منابع انسانی، بیشتر فعالیت های عملیاتی منابع انسانی را انجام می دهند. شیوه های موثر مدیریت منابع انسانی می تواند به طور مستقیم بهره وری سازمان را تغییر دهد. این پژوهش به بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، بهره وری کارکنان و اعتماد غیرمستقیم پرداخته است. جامعه پژوهش از مدیران شعب بانک مسکن شهر تهران انتخاب شده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران 112 نفر به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شده است. سپس داده ها از دو روش ارسال پرسشنامه کاغذی و الکترونیکی گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای Spss25 و Smart pls3 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داده است اعتماد غیرمستقیم به عنوان مولفه میانجی به طور معنادار تاثیری بر بهره وری کارکنان نداشته است. از نتایج به دست آمده، فرضیه رابطه مثبت بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، بهره وری کارکنان و اعتماد سازمانی اثبات شده است، اما مولفه اعتماد غیرمستقیم تغییر معناداری در این مدل ایجاد نکرده و ارتباط بین دو متغیر دیگر را تقویت ننموده است.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، بهره وری کارکنان، اعتماد غیرمستقیم
 • علی عسگرحلوائی* صفحات 35-63
  اساس رویکرد توسعه محلی، افزایش مشارکت به معنای افزایش توانمندسازی و اعتمادبه نفس مردم و نظارت آن ها بر همه فرایندهاست. وقتی مردم محلی از توانمندی برخوردار شوند، امکان کار جمعی فراهم می شود. این روش زمانی بیشتر موردتوجه قرار گرفت که از سال های 1960 روش های کمی و کیفی مرسوم در مطالعه راهبردهای توسعه جوامع روستایی و شهری مورد انتقاد قرار گرفتند و سوالاتی از قبیل اینکه چه گروه هایی کمتر در فرآیند توسعه مشارکت دارند، به مشارکت چه کسانی بیشتر باید توجه شود و دلایل عدم توفیق مکرر سیاست های تجویزی توسعه از سوی دولت های مرکزی و محلی برای جوامع مختلف چیست، مطرح شدند. پاسخ این سوالات، از طریق مشارکت مردم به ویژه نخبگان جوامع محلی در فرایند توسعه محلی امکان پذیر است. هدف از این مطالعه کیفی، توسعه چهارچوبی است که بتوان از طریق آن به یک دیدگاه و چشم انداز جامع در مورد راهبردها و الگوهای گوناگون توسعه محلی دست یافت و هر راهبرد را بر مبنای این چهارچوب پیشنهادی تفسیر نمود، تا از این طریق شالوده اصلی و رویکردهای کلیدی هر راهبرد در زمینه مسایل اساسی توسعه جوامع محلی مشخص گردد. ماحصل این مطالعه نشان می دهد که مجموعه راهبردهای موجود را می توان در سه گونه متفاوت و متمایز از یکدیگر دسته بندی نمود. راهبردهای نمایندگی، تعاملی و مشارکتی هرکدام در زمینه نگاه به نقش جامعه محلی، اهداف توسعه ای و نقش عامل تسهیل گر با یکدیگر متفاوت هستند.
  کلیدواژگان: توسعه محلی، مشارکت، تسهیل گری، راهبردهای تسهیل گری توسعه، جامعه محلی
 • محمد غفاری فرد*، حسین رضایی، اسلام الدین رضایی صفحات 65-100
  تورم یکی از مسایل مهم اقتصادی در قرن حاضر است و در چند دهه اخیر، این پدیده یکی از معضلات اقتصادی ایران بوده است. یکی از نظر یه هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه «مقداری پول» است. این نظریه بیان می کند که علت اصلی تورم عبارت از افزایش نامتناسب عرضه پول در اقتصاد است. بدین سبب مقاله حاضر به مدلسازی تاثیر نقدینگی با محوریت پایه پولی، بر تورم در اقتصاد ایران با بهره گیری از روش پویایی شناسی سیستم ها پرداخته است. پس از اعتبارسنجی مدل و اطمینان از صحت عملکرد آن، سناریوهایی جهت مطالعه تاثیر نقدینگی بر تورم طراحی و شبیه سازی شده است. مشاهدات حاصل از پیاده سازی مدل نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی و کسر بودجه دولت از طریق افزایش پایه پولی منجر به افزایش حجم نقدینگی شده که نتیجه آن افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است. همچنان نتایج سناریوها حاکی از آن است که با کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و کاهش کسر بودجه می توان نرخ تورم را در ایران کاهش داد.
  کلیدواژگان: تورم، بدهی بانکی، کسری بودجه، ایران، پویایی سیستمی
 • محمود دهقان نیری*، محسن بیژن صفحات 101-127
  استراتژی تولید را به عنوان اتخاذ الگویی از تصمیمات تولیدی اعم از ساختاری و زیرساختاری که سازمان تولیدی را در رسیدن به اهداف تولیدی منطبق بر اهداف کسب وکار یاری می رساند تعریف می کنند. استراتژی های تولید نقش مهمی در بهبود عملکرد و بهره وری شرکت ها دارند. اما توجه به این موضوع در این دوره که محیط به طور مداوم و لحظه ای تغییر می کند نیاز دارد تا با شناخت استراتژی درست و پیاده کردن آن در سازمان خود، بقای سازمان خود را تضمین کنیم. در اکثر پژوهش ها توجه کمی به بحث ارزیابی کمی استراتژی های رونق تولید شده است و اکثر به تبیین مفهوم استراتژی ها پرداخته اند. ما در این پژوهش بر آن شدیم تا با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی و با کمک خبرگان در این حوزه به اولویت بندی استراتژی های رونق تولید بپردازیم که در نهایت استراتژی ارتقای کیفیت محصول به عنوان اولین استراتژی رونق تولید توسط خبرگان تعیین شد.
  کلیدواژگان: استراتژی، استراتژی های رونق تولید، تاپسیس فازی، BWM
 • محسن بیژن*، محمود دهقان نیری، محسن میری، صادق حسنی مقدم صفحات 129-154
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر استراتژی های رونق تولید در صنایع ایران صورت پذیرفته است. ابتدا به بررسی عمیق ادبیات موضوع و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شده و مبانی اولیه و مطالعات گذشته در خصوص استخراج عوامل کلیدی طی مطالعات کتابخانه ای استخراج گردیده است، سپس پرسشنامه ای شامل 18 شاخص تاثیرگذار بر استراتژی های رونق تولید در اختیار اعضای گروه خبره قرار گرفته و از 10 نفر خبره خواسته شده تا بر اساس طیف 1 تا 5 لیکرت به هر شاخص امتیاز دهند، سپس میانگین امتیازات هر شاخص محاسبه شده است. چنانچه میانگین امتیاز شاخصی از عدد 3 کمتر باشد حذف می گردد. نتایج این تحقیق تایید 15 شاخص را نشان می دهد که با استفاده از تکنیک ISM، شبکه تعاملات ISM مشخص شدند. مدل به دست آمده از این پژوهش شامل 5 سطح است که سطح پنجم که استراتژی بهبود سیستم برنامه ریزی تولید (C3) است به عنوان تاثیرپذیرترین سطح و سطح 1 که 5 استراتژی در آن است به عنوان تاثیرگذارترین سطح مشخص شده است. در پایان پیشنهاد هایی متناسب نیز ارایه شده است.
  کلیدواژگان: استراتژی، رونق تولید، استراتژی رونق تولید، ISM
 • عباس قائدامینی هارونی، مهرداد صادقی ده چشمه*، میثم بابایی فارسانی، غلامرضا مالکی فارسانی صفحات 155-188

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ادراک شده میان بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی با عملکرد سازمانی در کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری انجام گردیده است. این پژوهش از نظر هدف پژوهش از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 175 نفر بوده که در این پژوهش تمام جامعه به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به بازاریابی داخلی از پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی بانسال (2001) و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به سکوت سازمانی از پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و برادوس (2005) و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به عملکرد سازمانی از پرسشنامه عملکرد سازمانی یانگ و همکاران (2004) استفاده شده است؛ که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفتند و پس از اصلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگر، پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کورنباخ به ترتیب 835/0، 915/0 و 917/0 برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها جهت آمار توصیفی از آزمون های فراوانی مانند میانگین، انحراف استاندارد و جهت آمار استنباطی آزمون کولموگروف - اسمیرنوف برای آزمون تعیین نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع جامعه و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی داخلی 12% درصد و سکوت سازمانی 11% درصد، توانایی پیش بینی عملکرد سازمانی در کارکنان را دارند و همچنین نتایج نشان داد که بین بازاریابی داخلی با عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبت به میزان (367/0 =r) وجود دارد. همچنین بین سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنادار و منفی به میزان (296/0 -=r) وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، سکوت سازمانی، عملکرد سازمانی
|
 • Seyed Reza Tahoori, Mostafa Rashiditoghroljerdi * Pages 11-34

  Today's world is complex, fast-growing, and dynamic. Electronic human resource management shows a shift from traditional practices to technology-supported practices in which employees, using human resource management software instead of human resource management staff, perform most of the human resource operational activities. Effective human resource management practices can directly change an organization's productivity. This study examines the relationship between e-HRM, employee productivity and impersonal trust. The research population was selected from the managers of Tehran Housing Bank branches, which was selected as a research sample using random sampling method and Cochran's formula of 112 people. Then, the data were collected by two methods of sending paper and electronic questionnaires and data were analyzed at both descriptive and inferential levels using Spss25 and Smart pls3 software. Findings showed  that impersonal trust as a mediating component has not had a significant effect on employee productivity. From the obtained results, the hypothesis of a positive relationship between electronic human resource management, employee productivity and organizational trust has been proven, but the indirect trust component has not made a significant change in this model and has not strengthened the relationship between the other two variables

  Keywords: E-HRM, Employee Productivity, Indirect Trust
 • Ali Asgarhalvaei * Pages 35-63
  At the core of the local development approach, increasing participation means increasing people's empowerment and self-confidence and overseeing all processes. When local people are empowered, collective work is possible. This approach received more attention when, since the 1960s, conventional quantitative and qualitative methods in the study of rural and urban development strategies have been criticized, and questions such as which groups are less involved in the development process, who should be given more attention. What are the reasons for the repeated failure of prescriptive development policies by central and local governments for different communities? The answer to these questions is possible through the participation of people, especially the elites of local communities in the local development process. The purpose of this qualitative study is to develop a framework through which a comprehensive view and perspective on various local development strategies and models can be achieved and each strategy can be interpreted based on this proposed framework. In this way, the main foundation and key approaches of each strategy in the field of basic issues of local community development are identified. The result of this study shows that the existing set of strategies can not be classified into three different and distinct species. Representative, interactive, and participatory strategies each differ in their views on the role of the local community, development goals, and the role of facilitator
  Keywords: Local development, Participation, facilitation, development facilitation strategies, local community
 • Mohammad Ghaffary Fard *, Hossein Rezaei, Eslamodin Rezaei Pages 65-100
  Inflation is one of the most important economic issues in the current century and in recent decades this phenomenon has been one of the economic problems of Iran. One of the theories that tries to interpret the phenomenon of inflation is the theory of some money. This theory states that the main cause of inflation is a disproportionate increase in the money supply in the economy. Thus, the present article models the impact of monetary base-oriented liquidity on inflation in the Iranian economy using the dynamics method of systems. After validating the model and ensuring its accuracy, scenarios have been designed and simulated to study the impact of liquidity on inflation. Observations from the implementation of the model showed that banks' debt to the central bank and the government budget deficit through increasing the monetary base has led to an increase in liquidity, which results in an increase in inflation in the Iranian economy. The results of the scenarios also indicated that by reducing the debt of banks to the central bank and reducing the budget deficit, the inflation rate in Iran can be reduced
  Keywords: inflation, Bank Debt, Budget Deficit, Iran, system dynamics
 • Mahmood Dehqan *, Mohsen Bizhan Pages 101-127
  Production strategy is defined as the adoption of a model of production decisions, both structural and infrastructural, that helps the production organization to achieve production goals in line with business goals. Production strategies play an important role in improving the performance and productivity of companies. However, paying attention to this issue in this period when the environment is constantly and momentarily changing, it is necessary to survive by recognizing the right strategy and implementing it in your organization. Guarantee your organization. In most studies, little attention has been paid to the discussion of quantitative evaluation of boom strategies and most of them have explained the concept of strategies. In this study, we decided to prioritize the strategy using fuzzy TOPSIS technique and with the help of experts in this field Let's pay attention to the production boom, which finally the product quality improvement strategy was determined as the first production boom strategy by experts
  Keywords: strategies, Production Boom Strategies, Fuzzy TOPSIS, BWM
 • Mohsen Bizhan *, Mahmood Dehqan, Mohsen Miri, Sadegh Hasani Moghadam Pages 129-154
  The aim of this study was to identify the factors affecting production growth strategies in Iranian industries. Therefore, at first, the literature on the subject and domestic and foreign research were conducted in depth to extract the basic principles and previous studies on the extraction of key factors during library studies. Then, a questionnaire including 18 indicators affecting production growth strategies was provided to the members of the expert group. 10 experts were asked to rate each indicator on a scale of 1 to 5 Likert. Then the average scores of each index were calculated. If the average index score is less than 3, it will be deleted. The results showed the confirmation of 15 indicators. The ISM interaction network was then identified using the ISM technique. The research model consisted of 5 levels, the fifth level in which the strategy of improving the production planning system (C3) is the most effective level and the level 1 in which there are 5 strategies is the most effective level.At the end, some appropriate implications have been presented.
  Keywords: Strategy, Production Boom, Production Boom Strategy, ISM
 • Abbas Ghaedamini Harouni, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh *, Meysam Babaeefarsani, GhulamReza Maleki Farsani Pages 155-188

  The purpose of this study was to determine the relationship between internal marketing and organizational silence with organizational performance among employees of the General Directorate of Islamic Culture and Guidance of Chaharmahal va Bakhtiari province. This research is a descriptive correlational in terms of purpose of the research and in terms of data collection. The statistical population of this study was staff of the General Directorate of Sport and Youth of Chaharmahal va Bakhtiari province. In this study, library studies were used to complete the theoretical foundations. To collect data and information on internal marketing from Bansal Standard Internal Marketing Questionnaire (2001) and to collect data and information on organizational silence from Vacula and Brados Organizational Silence Questionnaire (2005) and to collect data Organizational Performance Data and Organizational Performance Questionnaire Yang et al. (2004) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor and several subject matter experts. The reliability coefficients of the three questionnaires were estimated 0.835, 0.915 and 0.917, respectively, using Cronbach's alpha coefficient. Frequency tests such as mean, standard deviation, and inferential statistics were used for data analysis. Has been used. In this study SPSS software was used for data analysis. The results showed that internal marketing (12%) and organizational silence (11%) were able to predict organizational performance in employees. The results also showed that there is a significant and positive relationship (r=0.367)  between internal marketing and organizational performance. Also, there is a significant and negative relationship (r=0.296) between organizational silence and organizational performance

  Keywords: Internal marketing, Organizational Silence, Organizational Performance