فهرست مطالب

نشریه پژوهشهای معرفت شناختی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی نجفی افرا*، شیوا خالدنژاد صفحات 7-26
  در این مقاله به مبحث معرفت شناسی در فلسفه مشاء با نظر به مبانی و اصول پدیدارشناسانه هوسرل پرداخته شده است .دومساله محوری در اندیشه هوسرل وجود دارد یکی مساله تعالی و دیگری انطباق است. مساله ای که برای فیلسوفان مسلمان از جمله ابن سینا از دیر باز مطرح بوده است، اتکاء به شهود حسی، علم حضوری و نظریه تجرید برای حل این دو معضل بوده است. تحلیل ادراکات حسی و فعالیت ذهنی به منظور دریافت پدیدار با واسطه گری معنا ، به عنوان متعلق شناخت با رویکردی التفاتی در نسبت اتحادی میان عاقل و معقول و متناظر با نویما و نویسیس ، معرفت شناسی ابن سینا را در ساحت پدیدارشناسی ای قرار می دهد که مولفه های آن را به عنوان مکتبی نو علاوه بر تایید بسیاری از امور ، در مواردی نیز دارای نقش بنیانی معرفی می کند و مقصود هوسرل به عنوان پایه گذار این مکتب (و یا روش) در دریافت پدیدار صرف با صرف نظر از وجود خارجی ،در علم حضوری مورد نظر ابن سینا برآورده می کند. هدف این پژوهش یافتن ظرفیتهای پدیدار شناختی فلسفه ابن سینا و بنیاد های برخی از جریان های فلسفه مدرن از جمله پدیدار شناسی هوسرل در اندیشه اوست. این مقاله با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی به بیان و نقد اندیشه های هوسرل و ابن سینا پرداخته است.
  کلیدواژگان: ادراک حسی، پدیدارشناسی، معقولات، ابن سینا، هوسرل
 • حامد شیوایی*، شهلا اسلامی، شمس الملوک مصطفوی صفحات 27-43
  اساسا در متن و کانون نظام فلسفی هگل، فلسفه روح او قرار دارد. هگل در پدیدارشناسی روح، تلاش کرده است تا حرکت روح و سرمنزل های آن در تاریخ را مورد واکاوی قرار دهد. از منظر هگل، تاریخ جهان، تاریخ حرکت روح به سمت عقلانی شدن است. در واقع حرکت روح در تاریخ حرکتی خردگرایانه و عقلانی است و در هر منزل از تاریخ ما شاهد تعامل روح با تاریخ واقعی و عینی از یک سو و تاریخ فردی و آزادی فرد از سوی دیگر هستیم. تعامل این دو، سرانجام در روح مطلق که همان آزادی است، تحقق می یابد. بنابراین می توان صورت بندی حقیقی روح مطلق را در تاریخ مشاهده کرد. روح مطلق از نظر هگل، منزلگاهی است که همه حقایق ازلی تاریخی در آن به شکوفایی و تحقق غایی خود می رسند. به عبارت دیگر، روح مطلق، همان پرنده ای است که آزادانه بر دشت ها و تپه های تاریخ پرواز می کند. در فلسفه هگل، روح مطلق بدون آزادی امکان تحقق ذات حقیقی اش را از دست خواهد داد. در واقع آزادی عنصر حیاتی و قوام بخش فلسفه روح هگل است. بی گمان در فلسفه هگل، همه امور، نسبتی با آزادی در مقام پدیدارکننده روح مطلق در دیالکتیک تاریخ دارند. بنابراین در تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، ضمن تلاش برای تشریح فلسفه روح هگل، به ویژه روح فردی، عینی و مطلق، به جایگاه و ضرورت آزادی در فلسفه روح هگل اشاره خواهد شد.
  کلیدواژگان: آزادی، روح فردی، روح عینی، روح مطلق، هگل
 • محسن شمس*، امیرحسین منصوری نوری، عبدالله صلواتی، عین الله خادمی صفحات 43-62

  از حدود نیم قرن پیش، دوگانگی درون گروی و برون گروی در خصوص توجیه و معرفت بحثی چالش برانگیز بوده و گرایش به یکی از آن دو، به مثابه مشخصه ی دیدگاه معرفتی معرفت شناسان معاصر تلقی می شده است. درون گروی، مبتنی بر ضرورت درونی بودن همه ی عوامل توجیه و معرفت، و برون گروی در نقطه ی مقابل و مبتنی بر سلب ضرورت یادشده است. رابرت آیودی، در خصوص توجیه و معرفت نظریه ای ترکیبی دارد؛ «درون گروی ناظر به توجیه و برون گروی ناظر به معرفت». پرسش محوری این نوشتار این است که از دیدگاه آیودی دیدگاه ترکیبی در مورد توجیه و معرفت چگونه ممکن است، منشا آن چیست و چگونه متمایز می شود؟ آیودی مانند گتیه تعریف سه جزیی معرفت را قابل انتقاد می داند، از تفاوت شالوده توجیه و معرفت سخن می گوید و معرفت را به خاطر وابستگی به صدق مانند توجیه دسترس پذیر نمی داند. ترکیبی بودن نظریه و تفصیل آن در خصوص توجیه و معرفت، مبتنی بر دیدگاه دوگانه انگار او به موضوع معرفت شناسی و اعتقاد او به تفاوت در قابلیت دسترسی به دو موضوع موازی معرفت شناسی یعنی توجیه و معرفت است؛ او توجیه را درونی و معرفت را بیرونی می داند. نظریه آیودی تنها نظریه تفصیلی و ترکیبی مشهور در باب ماهیت توجیه و معرفت است.

  کلیدواژگان: درون گروی، برون گروی، دسترسی، توجیه، معرفت
 • محمدعلی پودینه* صفحات 63-80

  یکی از مهمترین دیدگاه های توجیه معرفتی در معرفت شناسی معاصر، دیدگاه محافظه کاری پدیداری است. بنابر این دیدگاه در توجیه، اگر به نظر شناسا برسد که یک گزاره صادق است، آنگاه وی در بادی نظر در باور به آن گزاره موجه است؛ از این رو، بنابر معتقدین به این دیدگاه در توجیه، اگر به نظرم صادق برسد که امروز واکسن کووید-19 زدم، من واجد توجیه برای باور به این گزاره که «امروز واکسن کووید-19 زدم» هستم. معتقدین به دیدگاه محافظه کاری پدیداری مدعی اند که این دیدگاه نظریه ی کاملی در توجیه معرفتی است و نتایج شهودی درستی در اقسام مختلف باور نیز در اختیار می گذارد. در این مقاله به تبیین، تقریر و ارزیابی این دیدگاه در توجیه معرفتی می پردازیم. نخست دیدگاه های مختلف در چیستی «به نظر رسیدن» را بیان و ارزیابی می کنیم و سپس تقریری از دیدگاه محافظه کاری پدیداری را ارایه خواهیم داد. در ضمن تقریر و سنجش مشکلات این دیدگاه، به این نتیجه می رسیم که این دیدگاه نه شرط لازم برای توجیه است و نه شرط کافی؛ از این رو، می توانیم مدعی شویم که این دیدگاه نمی تواند دیدگاه قابل قبولی برای توجیه معرفتی باورهای شناسا تلقی شود.(این دیدگاه به نحو مفصل در این مقاله بررسی، ارزیابی و نقد شده است)

  کلیدواژگان: توجیه معرفتی، محافظه کاری پدیداری، به نظر رسیدن، هومر
 • بهمن کریم زاده* صفحات 81-98

  مفهوم تفکر و اندیشیدن یکی از مسایل مهم معرفت شناسی است که فیلسوفان و معرفت شناسان از دیرباز تا کنون دیدگاه های گوناگونی درباره چیستی تفکر و چگونگی ارتباط آن با عقل ابراز داشته اند. در این نوشتار، ما به بازسازی مفهوم تفکر از دیدگاه دریدا به وسیله نقد او از خوانش فوکو از "من می اندیشم" دکارت پرداخته و چگونگی ارتباط آن را با آموزش تجزیه و تحلیل می کنیم. بر طبق دیدگاه فوکو، دکارت جنون را از تفکر کنار می گذارد، در حالی که به اعتقاد دریدا در کوگیتو، جنون وضعیتی از تفکر (درون تفکر) می باشد. در خوانش دریدا، کوگیتو نقطه صفری است که در آن عقل و جنون در هم تنیده اند. در حالی که فوکو دکارت را چنین تفسیر می کند؛ من فکر می کنم، پس من مجنون نیستم، دریدا او را چنین می خواند: مجنون باشم یا نباشم، من فکر می کنم، پس هستم. از سوی دیگر دریدا اذعان دارد که تفکر خود، نوعی نوشتن است، فکر کردن؛ یا همان نوشتن، فقط به لطف غیاب و وضعیت های امکان نیافته، و عقلانیت فقط به لطف عدم عقلانیت، یعنی جنون، امکان می یابد. نوشتار دریدایی نیز به واسطه رابطه ای مضاعف با آموزش فوکوی معلم امکان می یابد؛ استاد در ابتدا دانشجو را با فراهم نمودن دانش و طرز تفکر مناسبی آموزش می دهد و سپس دانشجو بخاطر این که خود فکر کند و صدای منحصر بفرد خود را ایجاد نماید، استاد را به چالش می کشد

  کلیدواژگان: آموزش تفکر، نوشتار، عقل، جنون، دریدا
 • فخرالسادات علوی*، نجف یزدانی صفحات 99-124
  این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شان و جایگاه جسمانیت در نظام معرفت شناسی متعالیه صدرایی می پردازد. ضرورت چنین تحقیقی از آنروست که شواهد قابل توجهی در احکام این نظام وجود دارد که در نظر اولیه حاکی از طرد و تحقیر جسم انسان و قوای ادراکی حسی، و به طور کلی عالم ماده در فرایند کسب معرفت است. در واقع، برخلاف معرفت شناسی های متعارف که جسم را از ارکان اصلی حصول معرفت می دانند، به نظر می رسد که ملاصدرا جسم و متعلقات آن را در معرفت حقیقی مهم ندانسته و ترجیح داده تا چنین معرفتی را از طریق نفس مجرده و از عوالم فوق محسوس تامین نماید. با تحلیل اهم مولفه های دخیل در فرایند معرفت در بیان ملاصدرا و علیرغم وجود شواهد هفتگانه ناظر به طرد جسمانیت، در مجموع به نظر می-رسد نمی توان معرفت شناسی صدرایی را نظامی جسم ستیز تلقی نمود ؛ بلکه با لحاظ مویدهای مختلف جسمانیت در این نظام از جمله قول به علیت جسم و دخالت موثر متعلقات جسمانی ادراک برای حصول نخستین مراتب معرفت، و همچنین تحقق کمال برای نفس انسانی بواسطه مانع-سازی های امور جسمانی، بایستی این شواهد سلبی را بجای طرد جسمانیت و تحقیر علوم طبیعی، مشیر به دغدغه های حکمت متعالیه برای تعالی بخشی به تمامی علوم بشری اعم از علوم انسانی، تجربی و فنی دانست.
  کلیدواژگان: جسمانیت، معرفت، نفس، معرفت شناسی ملاصدرا
 • محمدحسین مهدوی نژاد، مسعود فکری، محمدحسین امامی جو* صفحات 125-144

  تبیین معرفت شناسانه بحث خداشناسی، به طور قطع، یکی از مهم ترین و پرمناقشه ترین مباحث در حوزه فلسفه دین است. یکی از نظریات ارایه شده، خداشناسی فطری است. ایمه علیهم السلام در خانواده حدیثی خویش به فراوانی فطری بودن معرفت خدا را مطرح کرده اند. معرفت فطری خدا در بیان اهل بیت علیهم السلام چنین است که خداوند معرفت خویش را در نهاد تمامی انسان ها قرار داده است و آنان در حصول این معرفت هیچ گونه دخالتی ندارند. افزون بر آن گروه بزرگی از آیات و روایات گزاره هایی را در باب توحید بیان کرده اند که باور به آن صرفا در گرو منابع نقلی است. هدف این پژوهش و نوآوری آن، بررسی اعتبار معرفت شناختی گزاره های مرتبط با معرفت خدا با تکیه بر قرآن و روایات اهل بیت است. بر این اساس، در بین تیوری های توجیه، نظریه مختار این پژوهه خوانشی از مبناگروی میانه رو است. روش این مقاله، در ارتباط با گزاره های خداشناسی، روش مطالعه کتابخانه ای (مطالعه اسناد و مدارک) و در رابطه با توجیه معرفت شناختی روش توصیفی تحلیلی است.

  کلیدواژگان: معرفت فطری، خداشناسی فطری، توجیه، مبناگرایی میانه رو، اهل بیت
 • سید جابر موسوی راد* صفحات 145-162
  یافتن بنیانی معرفت شناسانه برای خداشناسی فطری، مسئله ای مهم است که نظریات مختلفی پیرامون آن مطرح شده است. مهم ترین نظریات مطرح شده در رابطه با ماهیت و مبنای معرفت شناسانه ی این خداشناسی فطری عبارتند از: الف: معرفت فطری به معنای وضوح استدلال نظری بر وجود خدا است. ب: رابطه ی تضایف بین میل به خدا و وجود عینی خداوند برقرار است. ج: مفهوم خدا از جمله ی تصورات فطری است. د: خداشناسی فطری از سنخ اولیات منطقی است. ه: خداشناسی فطری تصدیقی بدیهی است که ناشی از کیفیت خلقت انسان است؛ و: خداشناسی فطری به معنای علم حضوری به وجود خداوند است. در این مقاله، این نظریات بررسی شده و نهایتا اثبات می شود که تنها بر مبنای علم حضوری می توان مبنایی معرفت شناسانه برای خداشناسی فطری یافت و بقیه ی نظریات و مبانی، دارای اشکالات مخصوص به خود می باشد. مبنای حضوری دانستن خداشناسی فطری این است همان طور که انسان، وجود خود، صفات و حالات نفسانی اش را می یابد، به همان نحو وجود خداوند را هم به نحو شهودی درک می کند. البته این مبنای معرفت شناختی را نیز تنها در صورتی می توان پذیرفت که بگوییم علم حضوری انسان به خداوند، مستلزم اتحاد بین عالم (انسان) و معلوم (خداوند) نیست.
  کلیدواژگان: خداشناسی فطری، فطرت، تضایف، خدا، علم حضوری
 • نریمان خلیلی، انشاالله رحمتی*، محمد عارف صفحات 163-183

  در این نوشتار به تحلیل مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» در اندیشه ی سهروردی با طرح این پرسش که منشا این مبانی چیست پرداخته شده است. علم اشراقی معرفتی حضوری و در مقابل علم حصولی است. شیخ اشراق استنباط و گشایش اینکه علم چیست؟ چه بنیادی دارد؟ و چگونه درک می شود؟ را بر مبنای علم حضوری در «ارجع الی نفسک» می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد رهنمون و نقطه اشتراک زیبایی شناسی مدبر نوع و معرفت شناسی «بازگشت به من» توسط خود زمینی در سیر فرا تاریخی (metahistoire) خواهد بود. انسان شناسی سهروردی منجر به یکی از اساسی ترین مضامین کربن یعنی «غربت آگاهی» شده است. در این مقاله بر مبنای منشا و کارکرد «هبوط» «هستی معطوف به آن سوی مرگ» در فیلم هایی با مضون غربت آگاهی تاویل گردیده است. بر اساس مبانی معرفت شناسی اشراقی در روایت شناسی فیلم هایی با مضمون غربت آگاهی مشخص گردید در وحدت سه وجهی حکایت (راوی، روایت و مروی)، راوی هم فاعل حماسه است هم موضوع و مفعول آن. برای تحلیل این مبانی معرفت شناسانه و لوازم زیبایی شناسانه به روش پدیدارشناسی هانری کربن عمل شده است.

  کلیدواژگان: سهروردی، معرفت شناسی، غربت آگاهی، زیبایی شناسی، پدیدار شناسی
 • زهره زارعی، قدرت الله قربانی*، رسول رسولی پور، محمد سعیدی مهر صفحات 185-212

   تشکیک وجود به عنوان یکی از اصول مبنایی متافیزیک صدرایی در تنقیح و تبیین ساختار حکمت متعالیه نقش بسزایی داشته و لوازم و نتایجی را در حوزه وجودشناسی و معرفت شناسی به بار می آورد.با توجه به اینکه تلقی های متفاوتی از تشکیک در حکمت متعالیه موجود است و الگوهای تصوری متفاوتی از آن قابل ترسیم است که در صورت انتساب هریک از آن ها به ملاصدرا، دیدگاه های معرفت شناختی وی تحت تاثیر قرار می گیرد، هدف از نوشتار حاضر که ماهیت بنیادی دارد، تبیین سازگارترین الگو از تشکیک وجود صدرایی با مبانی معرفتی او بر پایه روش گرندد تیوری است. روش شناسی حاکم بر متن، ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد و ضمن استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و مصاحبه با چند کارشناس خبره، عوامل زمینه ای، علی، مداخله گر و پیامدهای معرفتی دو الگو طرح و بررسی شد. نمونه ها از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش گرندد تیوری کدگذاری و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی تشکیک در مراتب و الگوی تشکیک در مظاهر، ضمن تفاوت هایی در عوامل زمینه ای، علی و مداخله گر، لوازم و نتایج معرفتی یکسانی دارند.

  کلیدواژگان: تشکیک وجود، لوازم معرفتی، گرندد تئوری، تشکیک در مراتب، تشکیک در مظاهر
 • عباس احمدی سعدی* صفحات 213-230
  ارزش واعتبار معرفت شناختی آگاهی و معرفت شهودی همواره مورد بحث و نظر فلاسفه و عرفا بوده است . اما از منظر معرفت شناسی- به معنای عام آن یعنی مباحث اپیستمولوژیک یا معرفت شناسی پیشینی - جای این پرسش هست که چرا و به کدام دلیل باید کشف و شهود عارف را تصدیق و باور کرد؟ در سنت های عرفانی مختلف و حتی برخی مکاتب فلسفی از جمله حکمت متعالیه شهود عرفانی و عقلی و باورهای حاصله ازآن معتبر شمرده شده و به عنوان یکی از طرق مهم حصول معرفت پذیرفته شده است. شهود عقلی نزد ملاصدرا یکی از مراتب کشف و شهود معنوی است که با شهود عرفانی صرفا تمایز تشکیکی دارد نه نوعی .ملاصدرا خود صراحتا بر اساس نظریه مبناگروی به توجیه وحدت شخصی وجود پرداخته است اما به نظر می رسد نظریه اعتمادگروی می تواند گزاره ها و باورهای ناظر به هستی را که از طریق شهودعقلی- عرفانی حاصل شده، به نحو قابل قبولی توجیه نماید. وثاقت گروی از جمله رهیافت های برون گرایانه به توجیه معرفتی است که استعداد بیشتری برای توجیه آگاهی باطنی و شهودی دارد.
  کلیدواژگان: معرفت شهودی، اعتمادگروی، توجیه، ملاصدرا، شهود عقلی
 • محسن باقرزاده مشکی باف*، محمود صوفیانی صفحات 231-252
  فلسفه فیشته تفسیر جهان را با تغییر آن درک می کند. در این فلسفه تامل نظری بدون تغییر عالم بی معناست. این در صورتی است که مهمترین دستاورد فلسفی جهان از نظر فیشته یعنی فلسفه کانت با وجود دادن ابزار برای تغییر عالم اما از آن در این مسیر استفاده نمی کند. ماموریت فیشته برقراری سنخیت میان فلسفه کانت با جهان خارج است. در این مسیر فیشته تمامی دوگانگی ها و نظریاتی که موجب عدم برقراری این سنخیت در فلسفه کانت شده بود را طرد می کند یا از درون تغییر می دهد و راه را برای تیوری نظر-عمل و سوژه-ابژه باز می کند. و نشان می دهیم که چگونه فیشته در این مسیر معنای آزادی، واقعیت و ایده آلیسم را دگرگون می سازد. نگارنده در این مقاله تمامی دستاوردهای فیشته در مسیر را با دقت مورد واکاوی و بررسی قرار می دهد و سپس به نقد روش و راهکار فیشته می پردازد و نشان می دهد که چگونه او در دام موانعی می افتد که پیش آن ها را در کانت بازشناسی کرده بود.
  کلیدواژگان: تغییر جهان، فیشته، آموزه شناخت، اخلاق، کانت
|
 • Mehdi Najafiafra *, Shiva Khalednezhad Pages 7-26
  This paper has tried to deliver a modern discussion on Avicenna’s epistemology on the basis of Husserl’s phenomenology, the main problems in Husserl’s are transcendence and correspondence which are considered by Muslim philosophers like Avicenna who tried to solve them by sensual intuition, knowledge in presence and theory of abstraction. Analysis of sensual perception and mental act due to perceive a phenomenon by mediator of the meaning as an reference for the knowledge with the intentional approach in respect of union between knower and the known parallel with Noema and Noesis can set Avicenna’s epistemology as a phenomenological approach which may be taken into consideration as a modern school in epistemology. Husserl’s phenomenological approach can be compared by Avicenna’s knowledge in presence. This paper tried to have a comparative study on Avicenna and Husserl’s epistemology by using analytical and descriptive method emphasizing on critical approach to the both.As a result it must be mentioned that Avicenna has approached to Husserl’s phenomenology.
  Keywords: sensual perception, phenomenology, intelligibles, Avicenna, Husserl
 • Hamed Shivaei *, Shahla Eslami, Shamsolmolouk Mostafavi Pages 27-43
  The Hegel‘s philosophy of spirit is in the context and center of his philosophical system. Hegel, in spirit phenomenology, has attempted to investigate the spirit motion and its destinations within the history. According to Hegel, the world history is the history of spirit motion towards the rationalization. The spirit motion in the history is a rational and intellectual and we observe, in each part of history, the interaction of spirit with the real and objective history in the one hand and the individual history and freedom in the other hand. The interaction of these aspects is finally realized in the absolute spirit that is the freedom. Therefore, the real formation of the absolute spirit can be observed in the history. Hegel believes that the absolute spirit is a place in which all the eternal and historical facts achieve their final realization and prosperity. The absolute spirit is like a bird which flies freely over the plains and hills of the history. In Hegel’s philosophy, the absolute spirit loses the possibility to realize its real essence without freedom. Indeed, freedom is the critical and consolidating element of Hegel’s philosophy of spirit. Undoubtedly, in Hegel’s philosophy, all affairs have the relationship with freedom as the creator of the absolute spirit in historical dialectic. Therefore, in this descriptive research, in addition to attempt for describing the Hegel’s philosophy of spirit, especially the individual, objective and absolute spirit, the position and necessity of freedom in Hegel’s philosophy of spirit will be discussed.
  Keywords: freedom, subjective spirit, Objective spirit . Absolute spirit, . Hegel
 • Mohsen Shams *, Amirhossein Mansouri Nouri, Abdollah Salavati, Einollah Khademi Pages 43-62

  During the past fifty years the internalism/externalism dichotomy in regard with justification and knowledge has been controversial, and inclination toward either of them has been considered as epistemological view of contemporary epistemologists. In opposition to externalism, internalism assumed all factors of justification and knowledge are internal affairs. Robert Audi has a combinatory theory: "internalism about Justification and externalism about Knowledge". The central problem under investigation in this paper is the possibility and origins of Audi's view and how it can be distinguished from the others. Like Gattier, Audi takes a critical position against the tripartite definition of knowledge, discussing the differences between the foundations of knowledge vs. justification, and argued that knowledge, due to its dependence on truth, is not accessible like justification. The combinatory of the theory and its elaboration in regard with justification and knowledge is based on both Audi's dualistic view toward epistemology and his belief in the difference of the accessibility of two parallels in epistemology i.e. justification and knowledge. He has regarded the justification as an internal and the episteme as external. Audi’s doctrine is the combined and detailed one on the nature of justification and episteme.

  Keywords: Internalism, Externalism, Accessing, Justification, Knowledge
 • M.A.Poudineh* Pages 63-80

  One of the most important views of epistemic justification in contemporary epistemology is phenomenal conservatism. According to this view on justification, if it seems to one as if a proposition is true, one is prima facie justified in believing in it; Therefore, according to those who believe in this view of justification, if it seems true to me that I got the Covid-19 vaccine today, I have justified to believe in the proposition that “I got the Covid-19 vaccine today.” Believers in view of phenomenal conservatism claim that this view is a complete theory of epistemic justification and also provides correct intuitive results in different types of beliefs. In this article, we will explain, interpret and evaluate this view in epistemic justification. We will first articulate and evaluate different perspectives about the nature of “seeming”, and then present an account of phenomenal conservatism. While interpreting and evaluating problems of this view, we come to the conclusion that this view is neither a necessary nor a sufficient condition for justification; Hence, we can argue that this view cannot be considered as an acceptable view for the epistemic justification of one’s beliefs.

  Keywords: Epistemic Justification, phenomenal conservatism, seeming, Huemer
 • Bahman Karimzadeh * Pages 81-98

  The concept of thinking is one of the important issues in epistemology that philosophers and epistemologists have expressed different views on the nature of thinking and how relates to the reason. In this paper, we reconstruct the concept of thinking from Derrida's point of view through his critique on Foucault's reading of Descartes' "Cogito" and how relates to education. According to Foucault, Descartes excludes madness from thought, while Derrida believes that in Cogito, madness is only one case of thought (within thought). In Derrida's reading, Cogito is a zero point in which reason and madness are intertwined. While Foucault interprets Descartes as saying; I think, therefore I'm not mad, Derrida understands him as saying; Whether I am mad or not, Cogito, sum. Derrida, on the other hand, acknowledges that thinking is a kind of writing. Thinking; or the writing itself is possible only due to the absences and impossible situations, and rationality is possible only due to the irrationality, that is, madness. Derrida's writing is also made possible by a double connection with the teacher, Foucault's teaching; the teacher first of all, educates the students by providing the appropriate knowledge and way of thinking, and then the students challenge the teacher to think for themselves and create their unique voice.

  Keywords: Teaching thinking, Writing. Reason, madness, Derrida
 • Fakhrossadat Alavi *, Najaf Yazdani Pages 99-124
  This research has examined the position of corporeality in Sadra's transcendental epistemological system by a descriptive-analytical method. The necessity of such research is that there are some significant evidences in this system that indicate to the rejection of the human body and the material world in the process of acquiring knowledge. In fact, contrary to certain epistemologists who consider the physical aspects as one of the main pillars of acquiring knowledge, it seems that Mulla Sadra did not consider the corporeity and its requirements, important in true knowledge and preferred to acquire such knowledge through the immaterial soul and  meta-physical (above tangible) worlds. Analyzing the important components involved in the process of knowledge in Mulla Sadra's expression and despite the existence of seven evidences of rejecting the physicality, in general, it seems that Sadra's epistemology cannot be considered as an anti-physical system, but regarding the various affirmations of physicality in this system- including the causality of the physical objects and the effective intervention of the physical requirements  of perception to attain the first level of knowledge, and the realization of perfection for the human soul by obstructing bodily affairs- this negative evidences should be considered, instead of rejecting the physicality and humiliating of natural sciences, as a sign of the concerns of transcendental philosophy to exalt all human sciences, including the humanities, experimental and technical sciences.
  Keywords: corporeality, knowledge, soul, Mulla Sadra ‘s epistemology
 • MohammadHosein Mahdavinejad, Masoud Fekri, MohammadHosein Emamijoo * Pages 125-144

  The epistemological explanation of the knowledge of God is certainly one of the most important and controversial in the philosophy of religion. One of the theories presented is primordial nature theology. The Imams (as) in their hadith family have largely spoken on the knowledge of God by primordial nature. The innate knowledge of God in the expression of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) is such that God has placed His knowledge in the institution of all human beings and they have no involvement in obtaining this knowledge. In addition, a large group of verses and hadiths have made statements about monotheism that are based solely on narrated sources. The purpose of this research and its innovation is to examine the epistemological validity of propositions related to the knowledge of God based on the Qur'an and the traditions of the Ahl al-Bayt. Accordingly, among the theories of justification, the selected theory of this study is based on the moderate fundamentalism. The method of this article, in terms of theological propositions, is the method of library study (study of documents) and the descriptive-analytical method when the epistemological justification is considered.

  Keywords: primordial nature knowledge, Knowledge of God, Justification, Moderate Foundationalism, Ahl Al-Bayt
 • Seyyed Jaaber Mousavirad * Pages 145-162
  Finding an epistemological basis divine for innate knowledge of God is an important issue which various theories have been proposed on. The most important theories about the nature and epistemological basis of this divine innate knowledge are: A: Innate knowledge means the clarity of the theoretical argument for the existence of God.  B: There is a correlation between the desire for God and the objective existence of God. C: The concept of God is one of the innate concepts. D primordial natural knowledge is a logical self-evident proposition. E: Innate knowledge is an obvious affirmation that arises from the quality of human creation; F: Innate knowledge means knowledge in presence of God. In this article, these theories are examined and finally it is proved that only on the basis of knowledge in presence an epistemological basis for innate theology can be found and the rest of the theories and foundations have their own drawbacks. The base of the innate knowledge is that just as man finds his own existence, attributes, and subjective states, so he intuitively will be able to find the existence of God. However, this epistemological basis can also be accepted only if we say that the knowledge of God in presence does not require the unity of the knower (man) and the known (God).
  Keywords: innate divine knowledge, Instinct, Correlation, god, knowledge in presence
 • Nariman Khalili, EnshaAllah Ramati *, Mohammad Aref Pages 163-183

  In this article the epistemological foundations of estrangement of consciousness in Sohrewardi's thought are analyzed by asking the question of what is the origin of these foundations. Illuminative knowledge is knowledge in presence and is the opposite of acquired knowledge. Sheikh Ishraq considers that the inference and opening of what science is? What its foundation is? And how it is understood? By referring to the knowledge in presence. The present study shows that the guide and common point of aesthetics of agent of species and the epistemology of "return to me" by the earthly self will be in the meta-historical process. Sohrevardi's anthropology has led to one of the most basic themes of Corbin, namely the estrangement of consciousness. In this article, based on the origin and function of "fall down", the existence focused on the other side of death has been interpreted in the movies with the theme of estrangement of consciousness. In the narratology of films with the theme of stranger consciousness it was found that in the three - dimensional unity of story (narrator, narration and the object of narration) the narrator is the subject and also the theme and object of epic. To analyze these epistemological foundations and aesthetic accessories, Henry Corbin’s phenomenological method has been used

  Keywords: : Sohrewardi, Epistemology, stranger consciousness, aesthetics, phenomenology
 • Zohre Zarei, Qudratollah Qorbani *, Rasoul Rasoulpour, Mohamad Saeedimehr Pages 185-212

  Gradation of being as one of the basic principles of Sadra's metaphysics has played an important role in refining and explaining the structure of transcendental wisdom and brought requirements and results in the field of ontology and epistemology. Considering that there are different perceptions of Gradation in transcendental theosophy and different conceptual patterns of it can be drawn, which if attributed any of them to Mulla Sadra, his epistemological views will be affected. It is fundamental in nature, explaining the most consistent model of Sadra's Gradation with his epistemological foundations is based on the method of grounded theory. The methodology of the text has descriptive-analytical nature and while using library documents and resources and interviewing several experts, contextual, causal, intervening and epistemological implications of the two models were designed and studied. Samples were selected through purposive sampling and the information obtained was coded and analyzed by using the grounded theory method. Findings showed that the pattern of Gradation in levels and the pattern of Gradation in manifestations, with differences in underlying, causal and intervening factors, have the same epistemological requirements and results.s.

  Keywords: Gradation of existence, Epistemological Supplies, Grounded Theory, Gradation in Degrees, Gradation in Manifestations
 • Abbas Ahmadi Saadi * Pages 213-230
  The epistemological value and validity of intuitive consciousness and knowledge has always been discussed by philosophers and mystics. Naturally, mystics defend such heartfelt cognition, or so-called discovery and intuition but for an epistemologist who looks at the problem with rational criteria, the question is why and for what reason should the intuition of the mystic be acknowledged and believed? In various mystical traditions and even some philosophical schools, especially among the theologians of the Abrahamic religions, revelation and the resulting beliefs are considered valid and are emphasized and accepted as one of the important ways of acquiring knowledge. The claim of this paper is that it seems that the theory of reliabilism can justifiably justify the propositions and beliefs about the universe that have been obtained through intuition. This justification is especially valuable for those who did not themselves participate in mystical experience. Reliabilism is one of the external approaches to epistemic justification that has a greater talent for justifying intuitive motives.
  Keywords: intuitive knowledge, Reliabilism, Epistemic Justification, Intuition, Mulla sadra
 • Mohsen Bagherzadeh Meshkibaf *, Mahmoud Sufiani Pages 231-252
  Fichte's philosophy has understood the interpretation of the world by its changing. In this philosophy, theoretical reflection without considering of the change of the world will be meaningless. The most important philosophical achievement of the world according to Fichte, that is Kant's philosophy, despite providing tools for changing the world, does not use it in this direction. Fichte's mission is to establish a connection between Kant's philosophy and the outside world. In this way, Fichte rejects or alters all the dichotomies and theories that prevented the establishment of this similarity in Kant's philosophy, and opens the way for theory of theory-action and subject-object. And we show how Fichte, by this way, has transformed the meaning of freedom, reality and idealism. In this article, the authors carefully examined all of Fichte's achievements along the way, and then criticized Fichte's method and strategy, showing how he fallen into the trap of obstacles that he had previously recognized in Kant.
  Keywords: Changing the world, Fichte, the doctrine of cognition, Ethics, Kant