فهرست مطالب

سپهر سیاست - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1400)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی محمدشریفی، معصومه رشاد *، محمد توحیدفام صفحات 7-24

  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌‌ای گرایش‌‌های سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به رویکرد نهادی دوره‌‌های ششم و هفتم می‌‌باشد. پرسش اصلی این است که گرایش‌‌های سیاسی نمایندگان مجلس دوره‌‌های ششم و هفتم در چارچوب توسعه سیاسی چه اشتراک و افتراق‌‌هایی دارند؟ پژوهش بر این فرضیه استوار است که متغیرهای گفتمان اصول‌‌گرایی براساس توسعه سیاسی مبتنی بر پیروی از اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، جامعیت حضور دین در صحنه سیاست و استکبارستیزی، پافشاری بر اصول، اهداف و آرمان‌‌های اولیه انقلاب، استمرار بخشیدن به تحقیق اندیشه و آرمان‌‌های امام خمینی می‌‌باشد. نتایج نشان داد که در چارچوب وظایف قانونگذاری و نظارت نهاد مجلس، علی‌‌رغم تفاوت رویکردی و کارکردی نسبت به موضوع سیاسی، گرایش‌‌های سیاسی نمایندگان دوره‌‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی بر عملکرد آن در چارچوب توسعه سیاسی بوده و زمینه آشنایی با نخبگان سیاسی ایران را فراهم می‌‌کند.

  کلیدواژگان: گرایش های سیاسی، اصلاح طلبی، اصول گرایی، مجلس شورای اسلامی، توسعه سیاسی، نمایندگان مجلس
 • مجید عباس زاده مرزبالی* صفحات 25-42
  هدف پژوهش

   هدف این پژوهش، بررسی تحولات صورت گرفته در هویت ملی ایران از مقطع زمانی ورود اسلام به ایران تا عصر صفوی می باشد.

  روش شناسی پژوهش

  روش این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و شیوه ی گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد. سیوال پژوهش: چه تحولاتی در هویت ملی ایران در دوره اسلامی تاریخ این کشور (از مقطع ورود اسلام به ایران تا عصر صفوی)، صورت گرفته بود؟

  یافته های پژوهش

  ورود اسلام به ایران یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخی-فرهنگی این کشور می باشد. با این اتفاق و پذیرش تدریجی اسلام ازسوی ایرانیان، تکاپوی نوینی با سامان دهی هویت جمعی و ملی جدید در ابعاد مختلف آغاز شد؛ تکاپویی که برپایه ی داشته های پیشین و تلفیق آن ها با مبانی اسلامی صورت گرفت. بعد از ورود اسلام به ایران، حکومت یا خلافت اسلامی جای حکومت ایرانی را گرفت و طی سه قرن نیز دین اسلام جایگزین دین زرتشت شد. ایرانشهر یا قلمرو پادشاهی فرو ریخت و کشور ایران حدود 9 قرن از وحدت سیاسی و ملی محروم ماند، اما علی رغم این، هویت ملی ایران از جهت فکری و فرهنگی با استمرار دیگر عناصر هویتی تداوم یافت و کشور ایران به عنوان یک مفهوم همچنان زنده ماند و ایرانیان ازلحاظ ملیت و زبان و برخورداری از خاطرات مشترک تاریخی و آداب ورسوم خاص از اعراب متمایز بودند. پس از چند قرن گسیختگی سیاسی در ایران نیز صفویان توانستند با تاکید بر عناصر فرهنگ ایرانی و مذهب تشیع و گسترش آن ها در کل کشور، وحدت را به ایران بازگردانیده و هویت ملی ایران را احیاء و تحکیم نمایند.

  کلیدواژگان: هویت ملی ایران، هویت تاریخی، اسلام، دوره اسلامی، ایرانیان
 • مسعود اخوان کاظمی، امید شکرانه ارزنقی* صفحات 43-62

  مقاله حاضر، به بررسی مولفه های رهبری و رفتار سیاسی امام خمینی (ره) از منظر نظریه پردازان روان شناسی سیاسی و علوم سیاسی می پردازد. روان شناسی سیاسی و رویکردهای آن به زمینه های گسترده نظیر نقش رهبری و کیش شخصیتی در رفتارهای سیاسی تعلق دارد. تبیین ماهیت، شخصیت و رفتار سیاسی رهبری امام خمینی (ره) و علت تاثیرگذاری عمیق وی در تحولات اجتماعی و فرهنگی سیاسی هدف نوشتار حاضر است. یافته های پژوهش که حاصل بررسی سوال اساسی مبتنی بر ویژگیهای رهبری امام خمینی (ره) و رفتار سیاسی بر چه اساسی بوده است؟ نتایج این پژوهش از بررسی تطبیقی دو نظریه"آلفرد آدلر" و "ماکس وبر" با ویژگی های رهبری امام خمینی (ره) به دست آمده است. مقایسه تطبیقی نظریه آدلر نشان دهنده این است که از استرتژی های مناسب رفتار سیاسی حضرت امام خمینی (ره) می توان به تکلیف گرایی، عدالت، تهذیب نفس، پرهیز از ریاکاری، سبک زندگی، خلاقیت، قاطعیت و مواردی از این قبیل اشاره کرد و از مقایسه تطبیقی نظریه وبر به این نتیجه می رسیم که امام برخلاف رهبران کاریزمایی و برخلاف نظریه مذکور، منبع مشروعیت را با لحاظ نقش تثبیتی مردم، الهی و نه شخصی می دانستند و به شدت با مریدپروری و پیروان سازی و نگرش توده ای و انفعال طلب به مردم مخالف بودند . روش این پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع پژوهش علی می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسنادی صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، رهبری، روانشناسی سیاسی، آدلر، وبر
 • محمدعلی علیزاده*، محمد قاسم پور، یوسف متولی حقیقی صفحات 63-84

  تاریخ سیاسی ایران بعد از اسلام متاتر از نقش آفرینی ایلات و قبایل تا دوره پهلوی است. تلاش قومیت ها برای دستیابی به قدرت فایقه در ایران باعث ایجاد تنش ها و شکاف های عظیمی بین قومیت ها شده است. این امر قبل از رسیدن قاجارها به قدرت به شکل مشهودتری وجود داشت. خود قاجارها با شکست دادن سایر قومیت ها به حکومت رسیدند و سپس سعی کردند با شیوه های مختلفی آنها را کنترل کنند. تحولات منجر به مشروطیت نشان داد که قومیت ها از ضعف حکومت مرکزی استفاده کرده و با حمله به پایتخت باعث سرنگونی حکومت محمدعلی شاه قاجار شدند. بنابراین این سوال مطرح می شود که شکاف قومیتی در دوره قاجار بر روند تحولات منجر به مشروطیت چه تاثیری داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که شکاف های قومیتی باعث شده است که اقوام مختلف با بهره گیری از نیروی نظامی مهمترین تحولات منجر به مشروطیت را رقم زده و در نهایت انقلاب مشروطیت به واسطه غلبه اقوام مخالف نظام حاکم شکل گرفته است. یافته ها نشان می دهد که برخی از قومیت ها هیچ ذهنیتی از مشروطیت نداشته و صرفا بخاطر ضعف حکومت مرکزی فرصت را برای تسویه حساب های قومی مناسب دیده اند. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد چگونه شکاف های قومیتی باعث خلع محمدعلی شاه از سلطنت و برقراری مجدد مشروطیت گردید. در این راستا از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای تحلیل داده ها استفاده شده و شیوه گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: شکاف قومیتی، عصر قاجار، مشروطیت، محمد علی شاه
 • نسا باقری، کیوان لولویی*، امیرتیمور رفیعی صفحات 85-104

  هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت علل نیاز سلاطین سلجوقی به مشروعیت دینی و سیاسی در ساختار حکومتی و سیاست تعامل سلجوقیان و عباسیان و پیامدهای آن است. در این راستا روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که دولت سلجوقی برای تشکیل امپراتوری قدرتمند و کسب مشروعیت از سوی خلفای عباسی چه سیاستها و روش هایی را در پیش گرفته اند؟ یافته ها نشان داد که، سلجوقیان ترک نژاد که در اوایل قرن پنجم هجری قمری در ایران به قدرت رسیدند؛ چنان حاکمان دینی به اسم اسلام بر ایران حکمرانی نمودند و از نهاد خلافت عباسی در مشروعیت دینی و سیاسی خود نهایت استفاده را برده و تلاش داشتند بدین وسیله فرمانروایی خود را نزد مردم موجه، مشروع و مقبول نشان دهند. این سیاست آنان، در ساختار حکومتی تاثیر گذاشت و به آن جهت داد. ، در ساختار حکومتی تاثیر گذاشت و به آن جهت داد.

  کلیدواژگان: سلجوقیان، مشروعیت، خلفای عباسی، ساختار سیاسی
 • سعید جهانگیری*، محسن عبداللهی، سیده سمانه غفاراف صفحات 105-126

  فرهنگ، گستره وسیعی از ارزش ها، باورها، هنجارها و کنش ها است که در ساختار اقتدار ملی تاثیرگذار می باشد. و هدف اصلی ما در این مقاله این است که آثار مثبت و منفی نقش فرهنگ و ارزش ها را در اقتدار ملی مورد بررسی قرار دهد و نتیجه گیری نماید که پایین بودن سطح عمومی فرهنگ، ناآگاهی و بینش مردم نسبت به فرهنگ و ارزش های ملی باعث کاهش اقتدار ملی می گردد. پدیده ی چند بعدی جهانی شدن که به عنوان مهم ترین عامل تحولات حوزه های مختلف زیست بشری در آستانه هزاره ی سوم میلادی مطرح شده، در این مقاله که به روش نظری و شیوه ی تحلیلی-تفسیری می باشد در صدد پاسخ به این پرسش هستیم فرآیند جهانی چه تاثیری بر فرهنگ و ارزشهای کشورها داشته است؟ جهانی شدن امروزه به دلایل نمادین بودن، ارتباط داشتن با ذهن، روح و احساسات بشری و هم چنین کاربرد آن در در جایگاه مهم ترین بعد این پدیده قرار گرفته و موجب تشدید سرعت در جهان شده اند.

  کلیدواژگان: فرهنگ ملی، ارزش های ملی، اقتدار ملی، رسانه های گروهی
|
 • Ali Mohammad Sharifi, Masoumeh Reshad *, Mohammad Tohidfam Pages 7-24

  The purpose of the present study is to comparatively analyze the political tendencies of the representatives of the Islamic Consultative Assembly (Iranian Parliament) with regard to the institutional approach in the 6th and 7th terms. The main question is: what are the commonalities and differences between the political tendencies of the Iranian parliament representatives in the 6th and 7th terms in the framework of political development? The research relies on the hypothesis that the variables of the principlist discourse are based on political development following the progressive principle of Wilāyat-e Faqih and Iranian Constitution, the comprehensiveness of religion in the realm of politics and anti-hegemony, persistence on the basic principles, purposes, and goals of the Islamic Revolution, and continual realization of the ideas and ideals of Imām Khomeyni. The results showed that despite the difference between the representatives’ approach and function with respect to politics, within legislation and supervision duties, their political tendencies in the 6th and 7th terms of the Islamic Consultative Assembly have been towards performance in political development and so it has prepared the ground for familiarity with Iran’s political elites.

  Keywords: Political Tendencies, Reformism, Principlism, Islamic Consultative Assembly, Political Development, Parliament Representatives
 • Majid Abbaszadeh Marzbali * Pages 25-42

  purpose of the Research: The purpose of this research is to investigate the developments in the national identity of Iran from the time of the arrival of Islam in Iran to the Safavid era.Methodology of the Research: The method of this research is descriptive-analytical and the method of data collection is library.Question of the Research: What developments had taken place in national identity of Iran during the Islamic period of the country's history (from the time of the arrival of Islam in Iran to the Safavid era)?Findings of the Research: With the arrival of Islam in Iran, a new endeavor began with the organization of a new collective and national identity in various dimensions. After the arrival of Islam in Iran, the Islamic government or caliphate replaced the Iranian government and for three centuries the religion of Islam replaced the religion of Zarathust. Iranshahr or the monarchy collapsed and Iran was deprived of political and national unity for about 9 centuries, but despite this, national identity of Iran continued intellectually and culturally with the continuation of other elements of identity and Iran as a concept survived and Iranians were distinguished from the Arabs in terms of nationality, language, and shared historical memories and specific customs. After several centuries of political disintegration in Iran, the Safavids were able to restore unity in Iran and revive and strengthen national identity of Iran by emphasizing the elements of Iranian culture and Shiite religion and their spread throughout the country.

  Keywords: National identity of Iran, historical identity, Islam, Islamic period, Iranians
 • Maasoud Akhavan Kazemi, Omid Shokraneh Arzanaghi * Pages 43-62

  The present article examines the components of Imam Khomeini's leadership and political behavior from the perspective of theorists of political psychology and political science. Political psychology and its approaches belong to broad fields such as the role of leadership and personality cult in political behaviors. The purpose of this article is to explain the nature, personality and political behavior of Imam Khomeini's leadership and the reason for his profound influence on social and cultural political developments. Findings of the research that resulted from examining the basic question based on the characteristics of Imam Khomeini's leadership and political behavior? The results of this study are obtained from a comparative study of the two theories of "Alfred Adler" and "Max Weber" with the characteristics of Imam Khomeini's leadership. A comparative comparison of Adler's theory shows that among the appropriate strategies of Imam Khomeini's political behavior, one can point to task orientation, justice, self-purification, avoiding hypocrisy, lifestyle, creativity, assertiveness and the like. Comparatively to Weber's theory, we conclude that the Imams, contrary to charismatic leaders and contrary to the above theory, considered the source of legitimacy in terms of the stabilizing role of the people, the divine and the personal, and were strongly opposed to discipleship and mass and passive attitude towards the people. The method of this research is descriptive-analytical and causal research. Data collection in this study was done through the use of library resources and documentary analysis.

  Keywords: Imam Khomeini, Leadership, Political Psychology, Adler, Weber
 • MOHAMMADALI ALIZADE *, MOHMMAD Ghasempoor, Yosef Motavali.Haghighi Pages 63-84

  The political history of Iran after Islam is influenced by the Role-Playing of tribes and clans until the Pahlavi period. Efforts by ethnic groups to gain supremacy in Iran have created huge tensions and divisions between ethnicities. This was more evident before the Qajars came to power. The Qajars themselves came to power by defeating other ethnic groups and then tried to control them in various ways. Developments leading to constitutionalism showed that the ethnic groups used of the weakness of the central government and overthrew the government of Mohammad Ali Shah Qajar by attacking the capital. Therefore, the question arises that what effect did the ethnic gap in the Qajar period have on the process of developments leading to constitutionalism? The research hypothesis is that Ethnic gaps have led different ethnic groups to use military force to shape the most important developments leading to constitutionalism and Finally, the constitutional revolution has been formed due to the dominance of ethnic groups opposed to the ruling regime. The findings show that some ethnicities had no mentality of constitutionalism and only because of the weakness of the central government, they have seen an opportunity to settle ethnic accounts. The aim of the present study is to show how ethnic gaps led to the removal of Mohammad Ali Shah from the monarchy and the re-establishment of constitutionalism. In this regard, a descriptive-analytical approach has been used to analyze the data the materials are also collected in a library method.

  Keywords: Ethnic Gap, Qajar Age, Constitutionalism, Mohammad Ali Shah
 • Nesa Bagheri, Keivan Loloye *, AmirTeimour Rafiiee Pages 85-104

  The purpose of the present study is to review the causes of the Seljuk kings’ need for religious and political legitimacy in the state structure and the policy of interaction between the Seljukids and Abbasids. In this regard and using a descriptive-analytic method, this question was answered: what policies and methods were undertaken by the Seljuk government to establish a powerful kingdom and acquire legitimacy from Abbasid caliphs? The results showed that the Turk Seljuks who reached power in Iran at early 5th century, like religious rulers, under the rubric of Islam ruled over Iran and made the highest use of the institution of Abbasid caliphate to justify their religious and political legitimacy and attempted to show their governance in front of people as justified, legitimate, and acceptable. This policy adopted by them had an impact on the state structure and gave direction to that.

  Keywords: Seljuks, Legitimacy, Abbasid caliphs, Political structure
 • Saeed Jahangiri *, Mohsen Abdollahi, Seyedeh samaneh Ghafarof Pages 105-126

  The Islamic Awakening is a movement that seeks to bring Islam back into the realm of individual and social life of Muslims, as well as in opposition to the system of international domination that has exploited Muslim nations for years. These developments have had many effects and have affected the foreign policy of some countries that have political and economic relations with the Middle East, especially in the Persian Gulf region. This article examines China's role in the Persian Gulf with its security perspective on the region (after the Islamic Awakening). In order to conduct this research, the question was raised: What is China's approach in the Persian Gulf after the Islamic Awakening? had ? The findings of the study indicate that China's approach to the developments in the Persian Gulf and the Middle East has always been faced with a security perspective. China's geopolitical and economic interests in the Middle East and the Persian Gulf have shaped its behavior in the face of these developments. The most important dimension of China's geopolitical interests is preventing the hegemony of the regional order in the Persian Gulf, and the most important dimension of economic interests is ensuring energy security. Based on these interests, China has taken a neutral position in the crises in Tunisia, Egypt, Bahrain and Yemen, has sided with the international community in the Libyan crisis, and has played a role in the Syrian crisis against the West and the Arab League.

  Keywords: Na: National Culture tional Values, National Authority, Mass Media