فهرست مطالب

آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا گلمحمدی*، علی جعفری ندوش، ولی الله بنی عامری صفحات 87-96
  شته جالیز (Aphis gossypii) یکی از مهم ترین شته های خسارت زا در کشت های گلخانه ای است و به دلیل پراکنش وسیع و دامنه میزبانی گسترده، دارای اهمیت اقتصادی زیادی است. با توجه به پتانسیل بالای مقاومت این حشره به ترکیبات حشره کشی، لزوم ثبت و بررسی آفت کش های جدید با نحوه عمل متفاوت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق در گلخانه های استان تهران (ورامین) و یزد در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از حشره کش های پیریمیکارب (%50 WP,) به نسبت 1 در هزار، فلونیکامید (تپکی®؛ %50 WG,) به نسبت 2/0 در هزار، فلونیکامید (تپکی®؛ %50 WG,) به نسبت 25/0 در هزار، پی متروزین (چس®؛%50  WG,) به نسبت 5/0 در هزار، صابون حشره کش پالیزین به نسبت 5/2 در هزار و تیمار شاهد (آب پاشی). نمونه برداری از کرت های آزمایشی 1 روز قبل از تیمار و 3، 7 و 14 روز پس از سم پاشی انجام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS تجزیه واریانس شده و جهت برآورد مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. میانگین کارآیی تیمارها علیه پوره ها سه روز پس از سمپاشی در تیمارهای تپکی 25/0 در هزار، تپکی 2/0 درهزار، پیریمیکارب، پی متروزین، و پالیزین به ترتیب 83/97، 53/90، 7/87، 43/82 و 94/76 درصد بود. هفت روز پس از سمپاشی بالاترین و پایین ترین درصد کارآیی به ترتیب در تیمارهای تپکی 25/0 در هزار (27/92 %) و پالیزین (7/38 %) مشاهده گردید. درصدکارایی تیمارها علیه حشرات کامل در منطقه یزد در سه روز پس ازسمپاشی برای تیمارهای تپکی 25/0 و 2/0 درهزار، پیریمیکارب، پی متروزین و پالیزین به ترتیب 25/90، 66/79، 28/86، 74/88 و 25/75 درصد برآورد گردید. به طور کلی حشره کش جدید تپکی کنترل قابل قبولی در کنترل شته جالیز در شرایط گلخانه نشان داد.
  کلیدواژگان: حشره کش، شته جالیز، فلونیکامید و گلخانه خیار
 • محبوبه شریفی*، سیده نصیبه جعفری وسیع سری، نرگس معماری زاده، محمدتقی مبشری، علیرضا رجایی صفحات 97-108

  سپردار سفید توت، Pseudaulacaspis pentagona، یکی از آفات مهم درختان میوه هسته دار و دانه دار در استان های شمالی کشور است. کارآیی چند حشره کش سنتزی و زیست سازگار روی شپشک سفید توت در یک باغ هلو در روستای شیرنگ علیا از توابع بخش کمالان در شهرستان علی آباد کتول مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 17 تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل: پیریپروکسیفن 1 و 2 میلی لیتر در هزار ، کلرپایریفوس  4 و 8 میلی لیتر در هزار ، تیاکلوپرید  6/0 و 2/1 میلی لیتر در هزار ، اسپیروتترامات و 2 میلی لیتر در هزار ، فلوپیرادیفورون (SL, 20%) 1 و 2 میلی لیتر در هزار ، پالیزین (SL) 3 و 5/1 میلی لیتر در هزار، تنداکسیر (EC) 4 و 8 میلی لیتر در هزار ، سیترال (EC) 1 و 2 میلی لیتر در هزار و شاهد می باشد. نمونه برداری برای آزمایش یک روز قبل از سم پاشی (دهه سوم فرودین ماه)، نسل اول و دوم آفت (به ترتیب نیمه اردیبهشت و اوایل تیر ماه) بعد از سم پاشی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش  Glm و مقایسه میانگین ها با روش دانکن با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. بیش‎ ترین درصد کارآیی بین حشره کش های مورد استفاده در نسل اول، در هنگام استفاده از حشره کش اسپیروتترامات یک در هزار مشاهده شد. همچنین در نسل دوم، نیز بیش‎ ترین کارآیی از حشره کش ها اسپیروتترامات یک در هزار و کلرپایریفوس چهار در هزار  به دست آمد. از بین حشره کش های زیست سازگار پالیزین 5/1 در هزار و تند اکسیر 8 در هزار کارآیی بالایی از خود نشان دادند. بر اساس نتایج این آزمایش، حشره کش های جدید نظیر اسپیروتترامات می توانند جایگزین مناسبی برای کلرپایریفوس باشند. حشره کش های زیست سازگار نیز در از بین بردن سپردار سفید توت عملکرد مناسبی داشتند و از این حشره کش ها نیز می توان بدون آسیب به حشرات مفید و محیط زیست برای مبارزه با شپشک سفید توت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اسپیروتترامات، آفات هلو، پالیزین، حشره کش زیست سازگار، شپشک سفید توت
 • محبوبه شریفی*، مجتبی تبریزی میستانی، علیرضا رجایی، محمدتقی مبشری، کورش قادری، اسماعیل خمر صفحات 109-118

  طی دو دهه ی گذشته، در پاسخ به افزایش هزینه های تولید برنج در بسیاری از کشورهای آسیایی، روش استقرار برنج از نشاکاری دستی گیاهچه ها به کشت مستقیم تغییر یافته است. تغییر روش استقرار برنج و تنش های حاصل از آن منجر به توجه بیش تر در شیوه های مدیریت در کشت مستقیم برنج شده است. کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis) یکی از مخرب ترین آفات این محصول است و در این پژوهش کارآیی حشره کش هگزافلومورن (کنسالت®؛ EC, 10%) و کود مهارگر کیتوآگروسنس با غلطت توصیه شده از هر دو ترکیب جهت کنترل این آفت مورد ارزیابی قرار گرفت. کارآیی سنجی با روش هندرسون-تیلیتون در بازه های زمانی 3، 7، 14 و 21 روز پس از سم پاشی انجام شد و هم چنین تاثیر ترکیبات بر اجزای عملکرد گیاه زراعی برنج نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که هر دو ترکیب بیش ترین کارآیی حشره کشی روی کرم ساقه خوار برنج را پس از 7 روز داشتند. این در حالی است که حشره کش هگزافلومورن  با بیش از 90 درصد کنترل نسبت به کیتوآگروسنس  با نزدیک به 70 درصد کنترل، به طور معنی داری کارآ تر بود. از طرفی نتایج مربوط به اجزای عملکرد گیاه زراعی نشان داد که ترکیب کیتوآگروسنس تاثیر معنی داری بر تمام پارامترها، به ویژه افزایش وزن صد دانه، نسبت به سایر تیمارها داشته است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که کیتوآگروسنس نسبت به هگزافلومورن دارای توانایی حشره کشی کم تر بوده و در مقابل عملکرد تقویتی بیش تری روی شاخص های کمی و کیفی برنج داشته است.

  کلیدواژگان: ساقه خوار برنج، کشت مستقیم، کیتوآگروسنس، وزن صد دانه، هگزافلومورن
 • ناصر امانی فر*، فرشید شبانی صفحات 119-132

  عارضه مرگ جوانه های جانبی بادام رقم شاهرود 12 در برخی باغ های واکاری شده در استان چهارمحال و بختیاری مشاهده می شود. فراوانی نماتدهای انگل گیاهی، گونه های فایتوفترا و کمبود روی در مورد درختان دارای علایم بیش از درختان بدون علایم است. آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار شامل فلوپرایم (Velum Prime®; EC, 41.5%)، آبامکتین (Vertimec®; EC, 1.8%)، فوزتیل آلومینیوم + پروپاموکارب (Previcur energy®; SL, 84%)، فوزتیل آلومینیوم (Elit®; WDG, 80%)، دیازینون (Bazodin®; EC, 60%)، سولفات روی (ZnSO4H2O, 33%) و شاهد با پنج تکرار، روی درختان بادام رقم شاهرود 12، طی سال های 1397 تا 1399، در حاشیه زاینده رود انجام شد. یک هفته قبل از تیمار شیمیایی و سه ماه بعد از آن، نمونه هایی از خاک اطراف ریشه و بافت ریشه درختان مورد آزمایش برای بررسی جمعیت نماتدهای انگل گیاهی، جداسازی گونه های فایتوفترا و غلظت روی برداشته شد. از جهات مختلف هر درخت چهار شاخه انتخاب گردید و یک هفته قبل از تیمار شیمیایی و حدود پنج ماه بعد از آن، میزان جوانه های سالم (دارای برگ و میوه) و جوانه های مرده شمارش شد. نتایج آزمایش ها نشان داد تیمارهای فلوپرایم، آبامکتین، دیازینون، سولفات روی، پریویکور انرژی و الیت در مقایسه با شاهد به ترتیب 1/66%، 2/53%، 3/36%، 33% ، 3/19% و 9/16% میزان مرگ جوانه های بادام رقم شاهرود 12 را در حاشیه زاینده رود کاهش دادند. اگرچه ترکیبات با خاصیت نماتدکشی در بهبود عارضه موثرتر بودند اما چون سایر تیمارهای مورد آزمایش نیز از نظر کاهش علایم مرگ جوانه ها با شاهد تفاوت معنی دار داشتند بنابراین نقش سایر عوامل را نمی توان در ایجاد عارضه نادیده گرفت و ممکن است اثر برهم کنشی این عوامل در ایجاد و یا تشدید علایم مرگ جوانه های بادام شاهرود 12 موثرتر از اثر تنهای آن ها باشد.

  کلیدواژگان: آبامکتین، سولفات روی، نماتد، واکاری، فلوپرایم
 • حسین کربلائی خیاوی*، حسین خباز جلفایی، حسین رمضانی صفحات 133-143

  سفیدک پودری سیب یکی از مهم ترین بیماری های سیب، با انتشار جهانی و عامل قارچیPodosphaera leucotricha  است. هدف از این مطالعه، ارزیابی کارآیی قارچ کش بوسکالید + پیراکلواستروبین (بلیس®؛ WG, 38%) در غلظت های 4/0، 7/0 و 1 در هزار در مقایسه با قارچ کش های تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام (لوناسنسیشن®؛ SC, 500) با غلظت 2/0 در هزار، تری فلوکسی استروبین (فلینت®؛ WG, 50%) با غلظت 2/0 در هزار و تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (ناتیوو®؛ WG, 50%) با غلظت 2/0 در هزار برای کنترل بیماری سفیدک پودری سیب بود. آزمایش در سال 1399-1398 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار در چهار تکرار در استان اردبیل اجرا شد. تیمارهای شاهد شامل آب پاشی و بدون آب پاشی بودند. سم پاشی در فصل بهار در مرحله سبز کامل غنچه ها، اوایل مرحله صورتی شدن گل ها و 10 روز پس از سمپاشی دوم انجام گرفت. ده روز پس از مشاهده اولین علایم بیماری در تیمار شاهد، از برگ ها نمونه برداری شد و درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری محاسبه گردید. بیش ترین میزان کنترل (80 درصد) بیماری سفیدک پودری سیب مربوط به تیمار لوناسنسیشن 2/0 در هزار بود. پس از آن، تیمار قارچ کش بلیس 1 در هزار بیش ترین میزان کنترل بیماری سفیدک پودری سیب (76 درصد) را به خود اختصاص داد و تیمارهای فلینت 2/0 در هزار، بلیس 7/0 و 4/0 در هزار و ناتیوو 2/0 در هزار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.کارآیی قارچ کش جدید بلیس در غلظت های 1 و 7/0 در هزار به ترتیب معادل 76 و60 درصد به دست آمد. از آنجا که هر دو غلظت بلیس کارآیی مطلوبی در کنترل بیماری دارند، لذا برای محافظت از سلامت کاربر قارچ کش، مصرف کننده محصولات سم پاشی شده و محیط زیست و هم چنین کاهش هزینه ها، غلظت 7/0 در هزار توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: بوسکالید + پیراکلواستروبین، سیب، قارچ کش، کنترل شیمیایی، مقاومت
 • حمید نامورحمزانلویی*، همایون کاظمی، حسین براری، زهره جهانی حسین آبادی صفحات 144-153

  بیماری سفیدک پودری گندم با عاملBlumeria graminis f.sp. tritici ، از مهم ترین و شایع ترین بیماری های گندم در نواحی مرطوب، نیمه مرطوب و نیمه خشک دنیا از جمله ایران است. در حال حاضر یکی از جنبه های مهم مدیریت این بیماری کنترل شیمیایی آن است. در این بررسی کارآیی قارچ کش جدید تبوکونازول + پیراکلوستروبین (پیلارتپ؛ 30% SC,) برای کنترل بیماری سفیدک پودری گندم در سه منطقه قراخیل و بایع کلا (استان مازندران) و کهنه کند (استان خراسان شمالی) در مزرعه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار در چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل قارچ کش های پیلارتپ در چهار دز 4/0، 5/0 ، 6/0 و 7/0 لیتر در هکتار، پروپیکونازول (تیلت؛ 25% EC,) و تبوکونازول (فولیکور؛ 25% EW,) هر یک به مقدار 1 لیتر در هکتار و شاهد (بدون سمپاشی) بود. عملیات سمپاشی در مرحله رشدی ساقه رفتن با ظهور برگ پرچم انجام شد. یادداشت برداری از وضعیت آلودگی به بیماری با استفاده از روش دو نمره ای (double digit) 00 تا 99 انجام شد و در نهایت درصد وقوع و شدت بیماری و عملکرد محصول ارزیابی گردید. در ارزیابی تاثیر قارچ کش ها بر درصد وقوع، شدت بیماری و عملکرد محصول، قارچ کش پیلارتپ با دزهای 6/0 و 7/0 لیتر در هکتار در گروه اول آماری (برترین گروه) قرار گرفت. در مجموع، با توجه به یافته های حاصل از این بررسی و به منظور مصرف بهینه سموم، می توان قارچ کش پیلارتپ با مقدار مصرف 6/0 لیتر در هکتار را برای کنترل بیماری سفیدک پودری گندم توصیه نمود.

  کلیدواژگان: سفیدک پودری گندم، وقوع بیماری، شدت بیماری، عملکرد، پیلارتپ
 • رسول مرزبان*، مهدی محجوب، روشنک قربانی، مریم کلانتری صفحات 154-164

  از عمده مشکلات تولید نخود در اکثر مناطق کشت نخود، از جمله استان های غرب و شمال غرب، آفات عمومی و اختصاصی آن همانند کرم پیله خوار نخود است. این پروژه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو استان کرمانشاه و لرستان با 7 تیمار در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل، لوفنورون  دو در هزار، روی آگرو یک در هزار، بایولپ پی یک در هزار، حشره کش Bacillus thuringiensis Ber. بیوتک هند با سه دز 1000، 600 و 400 گرم در هکتار بود. اثر تیمارهای مورد بررسی در کنترل جمعیت لاروهای کرم پیله خوار نخود در فواصل زمانی 3 و 7 روز پس از محلول پاشی تعیین شد. هم چنین در فواصل زمانی یاد شده تعداد پیله های خسارت دیده ثبت و بر اساس آن درصد خسارت پیله های نخود محاسبه شد. نتایج نشان داد که تیمارها در کارایی و درصد خسارت با هم تفاوت معنی دار داشتند و حشره کش های مبتنی بر B. thuringiensis  کارایی موثری از لحاظ آماری در کنترل پیله خوار نخود پس از هفت روز از خود نشان دادند. بایولپ در استان لرستان و کرمانشاه به ترتیب 79/68 و 27/81 درصد و Bt بیوتک هند 59/74 و 99/79 درصد پیله خوار نخود را کنترل کردند. در استان کرمانشاه درصد کارایی آفت کش های بیولوژیک پس از هفت روز از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با آفت کش روی آگرو نداشت. هم چنین آفت کش بیولوژیک بایولپ در مقایسه با آفت کش بیولوژیک بیوتک هند (1000 گرم در هکتار) پس از هفت روز، از لحاظ کارایی و درصد خسارت، تفاوت معنی داری نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده، در صورت عدم کنترل آفت (شاهد)، درصد خسارت غلاف های نخود حدود 40% خواهد بود که با استفاده از آفت کش های بیولوژیک می تواند به کمتر از 10% کاهش یابد.

  کلیدواژگان: نخود، کرم پیله خوار نخود، کنترل بیولوژیک، Bacillus thuringiensis
|
 • GH. R. Golmohammadi *, Ali Hafari Nadosh, V. A. Bani Ameri Pages 87-96
  The Melon Aphid, Aphis gossypii, is a key pest of greenhouse cultivated cucumber which is economically important due to its wide host-range and cosmopolitan status. Due to its high potential for evolving resistant biotypes against insecticides, it is necessary to test and present new insecticides against it. This research was conducted in the greenhouses of Tehran and Yazd provinces, based on a completely randomized design with 6 treatments and 4 replications. Treatments  included pirimicarb (WP 50%)  at the rate of 1/1000 L, flonicamide (Teppeki ® WG 50%)  at the rate of 0.2/1000 L and 0.25/1000 L, pymetrozine (Chess ® WG 50%)  at the rate of 0.5/1000 L, palizin insecticide soap  at the rate of 2.5/1000 L and control (water spray). The sampling was done one day before the treatment and 3, 7 and 14 days after the treatment. Analysis of variance of data was performed by SAS software and means were compared using Duncan multiple range Test. On the third day after treatment, the mean efficacy of Teppeki (0.2/1000 L), pirimicarb, pymetrozine, Teppeki (0.25/1000 L) and palizin was 97.83%, 87.7%, 82.43%, 90.53% and 76.94%, respectively. On the seventh day after treatment, the highest and the lowest efficacies were observed in Teppeki (0.25/1000 L) and palizin treatments, which were 92.27% and 38.7%, respectively.   The mean efficacy in Yazd province, on the third day after treatment was 90.25%, 79.66%, 86.28%, 88.74% and 75.25% for Teppeki (0.2/1000 L), Teppeki (0.25/1000 L), pirimicarb, pymetrozine, palizin, respectively. In general, the new insecticide, Teppeki, has an acceptable efficacy against this pest in the greenhouse.
  Keywords: Insecticides, Aphis gossypii, cucumber, Greenhouse, flonicamide
 • Mahboobeh Sharifi *, S. N. Jafari Vasi Sari, N. Memari Zadeh, M. T. Mobasheri, A. R. Rajaee Pages 97-108

  The white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona, is one of the most important pests of stone fruit trees in the northern provinces of Iran. The efficacy of several synthetic and biorational insecticides was investigated on white peach scale in a peach orchard in Shirang-E-Olya village of Kamalan district in Aliabad-E-Katoul city. The study was conducted in a randomized complete block design with 9 treatments and four replications in the peach orchard. Treatments in this experiment include: Pyriproxyfen (EC10%) at the rate of 1 and 2 ml/L, Chlorpyrifos (EC 40.8%) at the rate of 4 and 8 ml/L, Thiacloprid (OD 24%) at the rate of 0.6 and 1.2 ml/L, Spirotetramate (SC 100) at the rate of 1 and 2 ml/L, Flupyradifurone (SL 20%) at the rate of 1 and 2 ml/L, Palizin (SL) at the rate of 3 and 1.5 ml/L, Tondexir (EC) at the rate of 4 and 8 ml/L, Citral (EC) at the rate of 1 and 2 ml/L and control. Sampling was performed 1 day before spraying, and then the first and second generation of this pest after spraying. Data were analyzed by Glm method and means were compared by Duncan multiple range test using SAS software. Spirotetramate (1 ml/L) had the highest efficacy percentage among the insecticides used on the first generation of this pest. For the second generation also, the highest efficacy was observed by Spirotetramate (1ml/L) and Chlorpyrifos (4 ml/L). Among the bio-insecticides, 1.5 ml/L of Palizin and 8 ml/L of Tondexir were highly effective, too. Although chemical insecticide such as Chlorpyrifos showed good results, the new insecticide Spirotetramate had the same or better efficacy than Chlorpyrifos. Therefore this insecticide can be a suitable substituted for chlorpyrifos. Biorational insecticides also had good effect in eliminating white peach scale and can be used as biocompatible insecticide.

  Keywords: Biocompatible insecticides, palizin, Pest of Peach, spirotetramate, White peach scale
 • Mahboobeh Sharifi *, M. Tabrizi Mistani, A. R. Rahaee, M. T. Mobasheri, K. Ghaderi, E. Khamr Pages 109-118

  Over the last two decades in response to rising production costs in many Asian countries the method of establishing rice by manual seedling transplantation has changed to direct cultivation. Changing the method of rice establishment and the resulting stresses has led to pay more attention to management methods in direct rice cultivation. Rice stem borer (Chilo suppressalis) is one of the most destructive pests of this product. In this study, the efficacy of Hexaflumuron (Consult®) and Kitoagrosens inhibitor fertilizer with the recommended concentrations  was evaluated to control this pest at intervals of 3, 7, 14 and 21 days after spraying using Henderson-Tilton method. Their effects on rice yield components were investigated, too. The results showed that in terms of insecticidal efficacy on rice stem borer, both the compounds were most effective after 7 days, while Hexaflumuron ( >90%) was more effective than Kitoagrosens (~70%). On the other hand, the results related to crop yield components showed that Kitoagrosens had better effects on all parameters, especially on 100-seed weight, which is significantly higher than other treatments. Based on the results of this study, it can be concluded that Kitoagrosens has e less insecticidal ability than Hexaflumuron but have a greater strengthening effect on the quantitative and qualitative indicators of rice crop.

  Keywords: rice stem borer, Direct Cultivation, Kitoagrosens, 100-seed weight, hexaflumuron
 • Naser Amanifar *, F Shabani Pages 119-132

  The lateral bud death disorder in almond (cv. Shahroud 12) is observed in some replanted orchards in Chaharmahal and Bakhtiary province. The abundance of plant parasitic nematodes, phytophthora species and zinc deficiency were more in trees with symptoms than the asymptomatic trees. Experiment was performed in a randomized complete block design with seven treatments including pesticides like fluopyram (Velum Prime®; EC, 41.5%), Abamectin (Vertimec®; EC, 1.8%), Fosetyl-Al + Propamocarb (Previcur Energy®; SL, 840), Fosetyl-Al (Elite®; WDG, 80%), Diazinon (Bazodin®; EC, 60%) , Zinc sulfate (ZnSO4H2O, 33%) and control with five replications on Shahroud 12 cultivar almond trees along Zayandehrood during 2018-2020. A week before the application of chemical treatment and three months later, soil and root samples were collected for the measurement of plant-parasitic nematode population and isolation of Phytophthora species and the zinc content. Four branches per tree were selected from different directions, a week before the chemical treatment and five months later, and  healthy (containing leaf and fruit) and dead buds were counted. The results show the treatments of Velum Prime, Abamectin, Diazinon, Zinc sulfate, Previcor and Elite reduced the bud death and improved the disorder of the almond trees by 66.1%, 53.2%, 36.3%, 33%, 19.3% and 16.9%, compared with the control, respectively. Although compounds with nematicidal properties were more effective in improving this disorder; other treatments were also significantly different compared with control in terms of reducing the symptoms of bud death. The role of other factors in causing this disorder can not be ignored; therefore, the interactional effects of these factors in causing or exacerbating  the symptoms of  bud death of almond (Shahroud 12 cv.) may be more effective than a single cause alone.

  Keywords: Abamectin, Nematode, replant, velum, Zinc Sulfate
 • Hossein Karbalaei Khiavi *, H Khabaz Jolfaee, H Ramezani Pages 133-143

  Powdery mildew is one of the most important diseases of apple globally and is caused by the fungus Podosphaera leucotricha. The aim of this study was to determine the efficacy of the fungicides Boscalid + Pyraclovastrobin (Bellis®; WG, 38%) with the doses of 0.4, 0.7 and 1 ml L-1 compared with the fungicides Tri-floxystrobin + Fluopyram (Luna Sensation®; SC, 500) with the dose of 0.2 ml L-1, Tri-floxystrobin (Flint®; WG, 50%) with the dose of 0.2 ml L-1 and Tri-floxystrobin + Teboconazol (Nativo®; WG, 50%) with  the dose of 0.2 ml L-1 to control the apple powdery mildew disease. The experiment was carried out in Ardabil province in a randomized complete block design (RCBD) with 8 treatments and 4 replications in 2019-2020. Control treatments were with water spraying and without any spraying Treatments were applied in the spring in three stages (full green bud stage, pink flower stage and 10 days after the 2nd spraying). Ten days after the first symptoms of the disease were observed in the control treatments, samples were taken from the sheets and the disease incidence and disease severity percentages were calculated. The results showed that the highest rate of control (80%) of apple powdery mildew disease was related to Luna Sensation® (0.2 ml L-1). Then   the fungicide treatment of Bellis® (1 ml L-1) had the highest rate of control of the disease (76%) and the treatments of Flint® (0.2 ml L-1), Bellis® (0.7 and 0.4 ml L-1) and Nativo® (0.2 ml L-1) were ranked next in this regard. The efficacy of the new fungicide Bellis® at the rates of 1 and 0.7 ml L-1 was 76 and 60%, respectively. Since both the doses of Bellis® are effective in controlling the disease, therefore, to protect the health of the fungicide users, the consumers  of the products and the environment as well as reduction in costs, the preferred dose was chosen as 0.7 ml L-1.

  Keywords: Apple, Chemical control, Fungicide, Pyraclostrobin + Boscalid, resistance
 • Hamid Namvar-Hamzanlue *, H. Kazemi, Hossein Barari Barari, Z Jahani Hossein Abadi Pages 144-153

  Powdery mildew of wheat caused by Blumeria graminis f.sp. tritici, is one of the most important and common wheat disease in humid, semi-humid and semi-arid regions of the world, including Iran. At present, one of the important aspects of the management of this disease is its chemical control. In this study, the efficacy of the Pilartep (Tebuconazole +Pyraclostrobin) SC 30% was evaluated in controlling the powdery mildew of wheat in three regions of Qarakheil and Bayekola (Mazandaran) and Kohnekand (North Khorasan province) regions based on randomized complete block design with six treatments and four replications. Experimental treatments included Pilartep (SC 30%) 0.4, 0.5, 0.6 and 0.7 l/h, Tilt (EC 25%) 1 l/h, Folicur (EW 25%) 1 l/h and control. Spraying operation was performed in the growing stage of stem emergence with the emergence of flag leaves. The plots were evaluated for disease incidence and severity percentage using double digit scale and at the end of the season, wheat yields were recorded for each plot. In evaluating the effect of fungicides on incidence, disease severity percentage and crop yield, Pilartep fungicide at the rate of 0.6 and 0.7 l/h was placed in the first statistical group (the highest group). In general, according to the results obtained in order to use the fungicide optimally, Pilartep (SC 30%) at the rate of 0.6 l/h is recommended in the control of powdery mildew of wheat.

  Keywords: Powdery mildew, Disease incidence, disease severity, yield, Pilartep
 • Rasoul Marzban *, M Mahjob, R Ghorbani, Maryam Kalantari Pages 154-164

  One of the main problems in the production of chickpeas in most of the provinces where chickpea is cultivated including west and north-west provinces is the general and specific pests, including chickpea pod borer, Helicoverpa armigera. This project was conducted in a randomized complete block design in Kermanshah and Lorestan provinces with seven treatments in three replications. Treatments included, Lofenuron 2 l/1000 l , Roy Agro 1 l/1000 l , Biolep P 1 l/1000 l , insecticide Bacillus thuringiensis Ber, (Biotech Indian)  with three doses of 1000, 600 and 400 grams per hectare. The efficacy of the insecticides was investigated 3 and 7 days after the treatment, and the number of damaged pods was recorded at the mentioned time intervals, and the percentage of damage of the pods was calculated. The results showed that the treatments were significantly different in efficacy and the percentage of damage and B. thuringiensis-based insecticides were statistically effective (75 to 81%) in controlling chickpea pod borer after seven days.  Biolep P biological pesticide showed 68.79 and 81.27% and Bt (Biotech India) 74.59 and 79.99% efficacy in Lorestan and Kermanshah provinces respectively. There was no significant difference in efficacy percentage between the biological pesticides and Roy Agro pesticide. The biopesticide Biolep showed no significant difference in terms of efficacy and damage percentage in comparison with the Biotech India biopesticide. The results show that if the pest is not controlled (control), the percentage of damage on chickpea pods is about 40%, but with the use of biological pesticides, this damage could be reduced to less than 10%.

  Keywords: chickpea pod borer, Chickpea, Bacillus thuringiensis, biological control