فهرست مطالب

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1400)
 • سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امیرحسین منظمی*، محمود گودرزی، خسرو نصیری، ابراهیم علی دوست قهفرخی صفحات 9-23
  هدف از پژوهش، طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال با تاکید بر ورزشکاران بود. روش پژوهش آمیخته (ترکیبی از روش های کیفی و کمی) بود. برای گردآوری داده ها از سه تکنیک مطالعات فراتحلیلی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مدل مدیریت استعداد فیلیپس و روپر (2009) متشکل از پنج مرحله جذب، گزینش، بکارگیری، توسعه و نگهداشت استعداد به عنوان الگوی مفهومی پژوهش در نظر گرفته شد و در نتیجه انجام مطالعات فراتحلیل و مصاحبه ها یک مرحله دیگر به اسم برنامه ریزی به ابتدای این مدل اضافه گردید. جامعه آماری پژوهش را مسولین رده بالای فدراسیون والیبال، کارشناسان و اعضای کمیته های فدراسیون، مربیان استعدادیاب والیبال و پژوهشگران دانشگاهی تشکیل می دادند که در مجموع 100 نفر بودند، نمونه گیری از نوع کل شمار بود، در نهایت 81 پرسشنامه بدرستی برگشت داده شد. پایایی کلی پرسشنامه ها 81/0 بدست آمد. نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد در والیبال تفاوت معناداری وجود دارد. در بین مولفه های مدیریت استعداد، برنامه ریزی، جذب، توسعه، گزینش، بکارگیری و نگهداشت استعداد به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند. در نهایت پیشنهاد می شود مسیولین امر، تنها بر جذب و گزینش استعدادها اکتفا نکنند و توجه ویژه ای به مراحل توسعه و نگهداشت آن ها نیز داشته باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، استعدادیابی، استعداد پروری، والیبال
 • علی اسدی تبار، روح الله حق شناس حق شناس*، محسن ابراهیمی صفحات 25-37
  در سال های اخیر چاقی دوران کودکی به عنوان مشکل جهانی رو به رشد مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع با بیماری های متعددی مانند بیماری های قلبی- عروقی در ارتباط است. به این منظور از روش های مختلفی برای کنترل و درمان چاقی استفاده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین طناب زنی به همراه مصرف شیر بر سطح سرمی ویتامین D و ترکیب بدن پسران 9 تا 12 سال دارای اضافه وزن بود. به این منظور 38 پسر 9 تا 12 سال دارای اضافه وزن به چهار گروه، گروه کنترل (9نفر)، گروه شیر (10نفر)، گروه تمرین (10 نفر)، گروه تمرین - شیر (9 نفر)، تقسیم شدند. گروه های تمرین به مدت 8 هفته در جلسات تمرین 30 دقیقه ای طناب زنی با رعایت اصل اضافه بار شرکت کردند. از آزمون تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین ویتامین D در گروه تمرین- شیر و گروه تمرین افزایش داشت که در گروه تمرین - شیر این افزایش معنی دار بود (0001/0P =). تغییرات LBM در هیچکدام از گروه ها معنادار نبود. FM (001/0P =) در گروه تمرین-شیر و گروه تمرین کاهش معناداری داشت. BMI (001/0P =) وWHR (001/0P =) در گروه تمرین- شیر و گروه تمرین افزایش معنی داری داشت (05/0P
  کلیدواژگان: ترکیب بدن، شیر، طناب زنی، ویتامینD3
 • زهرا اسدی، حمید قاسمی*، رضا صابونچی صفحات 39-54
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از طریق رسانه ها با چارچوب تبلیغاتی AIDAR بود. در اجرای پژوهش از روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران عرصه گردشگری ورزشی و رسانه و در بخش کمی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی بودند. روش نمونه گیری بخش کیفی غیرتصادفی هدفمند با تعداد 15 نفر و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری بود. در بخش کمی تعداد 384 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه ای مورد پیمایش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی سوالات نیمه ساختاریافته بر اساس مولفه های الگوی آیدار و در بخش کمی از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی پس از تایید روایی و پایایی(آلفای کرونباخ 89/0) بود. نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که پرسشنامه تاثیر رسانه ها بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR با 5 مولفه نقش آگاهی دهنده، نقش علاقه مند کننده، نقش اشتیاق آور (تحریک کننده)، نقش اقدام کننده (اقدام به خرید) و نقش نگهدارنده با 41 گویه از روایی مناسب برای جمع آوری داده های معتبر در این حوزه برخوردار است. نتایج نشان داد که از 41 گویه، تعداد 8 گویه در عامل «نقش های آگاهی دهنده»، تعداد 7 گویه در عامل «نقش های علاقه مند کننده»، تعداد 10 گویه در عامل «نقش های نگهدارنده»، تعداد 7 گویه در عامل «نقش های اقدام کننده (اقدام به خرید)» و تعداد 9 گویه در عامل «نقش های اشتیاق آور (تحریک کننده)» قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: توسعه، گردشگری ورزشی، AIDAR، رسانه های جمعی
 • سحر رضایی کلج، آسیه عباسی دلویی*، علیرضا براری، مژگان احمدی صفحات 55-66
  استرس اکسیداتیو ناشی از هایپرگلیسمی یک عامل مهم در نارسایی های قلبی در بیماران دیابتی به شمار می رود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات هوازی با شدت بالا بر سطوح آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت قلب رت های دیابتی نوع 2 بود. در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش نر ویستار (میانگین وزن 7/22±2/185 گرم) به طور تصادفی در چهار گروه کنترل، دیابت، تمرین هوازی با شدت بالا و دیابت-تمرین هوازی با شدت بالا قرار گرفتند. در این مطالعه موش ها با استفاده از تزریق درون صفاقی نیکوتین آمید-استرپتوزوتوسین، دیابتی نوع 2 شدند. پروتکل تمرین هوازی با شدت 85-90 درصدVO2max ، 5 روز در هفته به مدت 8 هفته انجام شد. پس از بیهوشی، کالبد شکافی انجام و بافت قلب برداشته شد. میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در بافت قلب با استفاده از کیت و به روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها به روش آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی (کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) در بافت قلب رت های کنترل دیابتی نوع 2 نسبت به گروه کنترل سالم کمتر بود (001/0P=). هشت هفته تمرین هوازی با شدت بالا موجب افزایش معنی دار آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت قلب رت های دیابتی نوع 2 شد (001/0P=). به نظر می رسد تمرینات منظم هوازی با شدت بالا می تواند از آسیب سلول های بافت قلب در برابر اثرات مضر استرس اکسیداتیو به واسطه افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب طی دیابت محافظت کند.
  کلیدواژگان: دیابت، تمرین هوازی با شدت بالا، آنزیم های آنتی اکسیدانی، بافت قلب، رت های صحرائی
 • ابراهیم شکوری شوره دلی، رضا نیکبخش*، فریده شریفی فر صفحات 67-81
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دوره حرفه ای فوتبال در ایران است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی است و به روش آمیخته در دو بخش با استفاده از نظریه های داده بنیاد برای شناسایی عوامل و روش دلفی به منظور اولویت بندی انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل 7 مربی، 7داور و 16 بازیکن بود. این افراد با روش غیر تصادفی، گلوله برفی انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در نهایت 7 مقوله، 12 مفهوم و 114 عامل موثر بر دوره حرفه ای فوتبال ایران شناسایی شدند. سپس اولویت بندی عوامل انجام شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط ده نفر از اساتید متخصص، تایید گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، 0.971 محاسبه شد. سپس آزمون تی- تک نمونه ای، برای طبقات اصلی یافت شده در تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS 18 ، بررسی گردید. بر اساس یافته های تحقیق هفت مقوله اصلی، عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، عوامل انگیزشی، روابط میان منابع انسانی، پیامد ها و مهم ترین عوامل بر اساس اولویت بندی 114 عامل موثر عبارتند از: ارایه الگوی جامع دوره بازنشستگی (4.44)، آموزش حرفه ای از کودکی (4.4)، شناسایی صحیح استعدادها (4.3)، وجود برنامه مدون برای تمامی گروه های سنی(4.3) و ایجاد امنیت شغلی (4.3) در فوتبال. پیشنهاد می شود با استفاده از یافته ها، مسیولان، دولت، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، در جهت بهبود و توسعه وضعیت منابع انسانی در دوره حرفه ای فوتبال و روشن شدن مسیر دوره حرفه ای گام بردارند.
  کلیدواژگان: بازنشستگی ورزشی، توسعه و بهبود، فوتبال حرفه ای، گذار شغلی، منابع انسانی
 • نسرین شاد، ولی الله دبیدی روشن*، افشین فیاض موقر صفحات 83-95
  مقدمه

  8 سال جنگ تحمیلی ایران و عراق پیامد های جبران ناپذیری به دنبال داشته است. این پیامدها نه تنها فرد جانباز بلکه همسر وی را به عنوان مراقبت کننده از فرد جانباز را تحت شعاع قرار می دهد وباعث بروز مشکلات مختلف روانی، جسمانی و عملکردی در این افراد شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی نظارت شده در منزل بر چاقی شکمی و Vo2max همسران جانبازان استان مازندران بود.

  روش پژوهش:

  در یک طرح نیمه تجربی، 61 همسر جانباز مازندرانی از مناطق سه گانه استان به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (40=N) و کنترل (21=N) تقسیم شدند. پروتکل تمرین به مدت 8 هفته و هفته ای 6 جلسه تمرین با رعایت اصل اضافه بار در منزل اجرا شد. شاخص های چاقی شکمی (WHR، ABSI،CI) و VO2maxبا روش های استاندارد در ابتدا و انتهای دوره تمرین ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از ازمون t وابسته و مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  8 هفته تمرین در منزل باعث بهبود معنادار(0/001>p) شاخص هایABSI، CI و VO2maxدر مقایسه با گروه کنترل شد. در مقابل، مقادیر WHRدر گروه کنترل افزایش غیر معنادار(0/3=p) و در گروه تمرینی نیز کاهش غیرمعنادار را نشان داد.

  نتیجه گیری

  8 هفته تمرین ترکیبی مبتنی بر منزل از طریق کاهش شاخص های چاقی شکمی خطر بروز مولفه های خطرزای قلبی عروقی را نیز کاهش داده و باعث بهبود وضعیت قلبی - عروقی و تناسب اندام همسران جانبازان میشود.

  کلیدواژگان: تمرین در منزل، شاخص چاقی شکمی، عوامل خطر قلبی عروقی، همسران جانبازان
 • کیمیا باقرزاده، علیرضا الهی*، فضل الله باقرزاده، نازنین راسخ صفحات 97-115
  برای موفقیت درعرصه ورزش و بین الملل، فدراسیون ها بایددر راستای برنامه ها، اهداف خود را، جهت دستیابی به بالاترین جایگاه های ورزشی دردنیا و آسیا تنظیم نمایند. هدف از انجام این پژوهش، تعیین حوزه های کلیدی، تحلیل محیط، شناسایی نقاط قوت، محدودیت ها، ریسک ها و فرصت هابه صورت تفکیک شده برای هر حوزه و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بود.تحقیق حاضر برمبنای هدف، کاربردی؛ برمبنای راهبرد، ترکیبی (کیفی - کمی) و برمبنای مسیراجرا ، مبتنی بر مطالعات راهبردی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد بالادستی و نظرات شورای راهبردی فدراسیون شمشیربازی، هفت حوزه کلیدی عملکرد، به ترتیب اولویت، روابط عمومی و بین الملل، استعداد یابی و قهرمان پروری، توسعه منابع انسانی ،ساختار و تشکیلات، رویداد های ورزشی، امکانات و تجهیزات و بازاریابی و منابع مالی بود. از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان شمشیربازی(n=50) به تحلیل محیط درونی و بیرونی فدراسیون به تفکیک هر یک از حوزه های کلیدی پرداخته شد. بر مبنای مدل SCORE در تحلیل محیط درونی از رویکرد منابع سازمان و رویکرد تحلیل وظیفه ای سازمان و در تحلیل محیط بیرونی، دو سطح محیط کلان و محیط خرد مورد تحلیل قرارگرفت. سپس برای حوزه های کلیدی عملکرد، انتظارات یا اهداف کیفی فدراسیون تدوین شد،که مهمترین آنها :روابط عمومی مستمر، شفاف و کار آمد در کسب و حفظ حمایت های مالی و معنوی، توسعه و آموزش شمشیر بازی برای همه ، حفظ و حمایت از قهرمانان، شایسته سالاری ،حمایت و آموزش مستمر و افزایش مشارکت نیروهای متخصص و.. اشاره کرد.
  کلیدواژگان: انتظارات، برنامه راهبردی، حوزه های کلیدی عملکرد، سازمان ورزشی، شمشیربازی
 • فاطمه پورمند، سید جواد ضیاءالحق* صفحات 117-133
  علیرغم استفاده فراوان، اثرات نانوذرات بر بافت های مختلف از جمله ریه ها چندان مشخص نیست. از طرفی فعالیت های بدنی، مقاومت سلول های ریوی را در برابر استرس های مختلف افزایش میدهد. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تغییرات ساختاری بافت ریه در اثر تزریق نانو نقره در پی فعالیت هوازی و بی هوازی است. نمونه ها در 6 گروه کنترل سالم، نانو نقره، تمرین هوازی، تمرین بی هوازی، نانو نقره + تمرین هوازی، نانو نقره+ تمرین بی هوازی بصورت تصادفی ساده تقسیم شدند. ابتدا گروه های تمرین بمدت 10 هفته بر روی تردمیل جوندگان به تمرین پرداخته، سپس تزریق درون صفاقی نانو ذرات نقره به ازاء 10 درصد وزن بدن هر رت در 5 نوبت انجام گرفت و پس از 48 ساعت از آخرین تزریق، رت ها بی هوش شده و نمونه گیری صورت پذیرفت. نمونه ها با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ایوزین و توسط میکروسکوپ نوری عکس برداری و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمرین بی هوازی درکاهش وزن رت ها بصورت معنی داری موثر بود (045/0=p). همچنین اکسیژن مصرفی در تمامی گروه ها به جز گروه دریافت کننده نانو نقره، نسبت به گروه کنترل افزایش داشت (000/0=p). همچنین تزریق نانو نقره موجب پونوموسیت 1 و 2، آسیب آلویلی و برونشیولی بهمراه التهاب و پرخونی در رت های بدون تمرین شد. اما در گروه تمرین هوازی نسبت به گروه بی هوازی التهاب و پرخونی کاهش بیشتری یافته بود. تمرین می تواند در کاهش درجه تخریب بافت ریه ناشی از مصرف نانو نقره موثر باشد. اگرچه بنظر میرسد نوع پروتکل تمرین در نوع کاهش آسیب موثر است.
  کلیدواژگان: پروتکل تمرین هوازی، پروتکل تمرین بی هوازی، پونوموسیت، نانو ذرات نقره
 • وحید زارع نژاد، سید احسان امیرحسینی*، احمد ترک فر صفحات 135-149
  هدف

  هدف از این پژوهش، طراحی و اولویت بندی استراتژی توسعه ورزش جودو ایران با روش های SWOT و QSPM بود.

  روش شناسی:

  روش پژوهش، توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل 70 نفر از مسیولان کمیته های فدراسیون جودو، اعضای هیات رییسه و روسای هیات های جودو استان ها و مدیران باشگاه های لیگ کشوری و در بخش کیفی، شامل تعداد 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. اطلاعات تحقیق از اسناد بالادستی، ادبیات پیشینه، پرسشنامه و نظرات خبرگان، جمع آوری و در شورای راهبری، جمع بندی و نهایی شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید دانشگاهی و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (86/0=α).

  یافته ها:

  یافته ها نشان داد که در فدراسیون جودو، 7 قوت، 9 ضعف، 9 فرصت و 8 تهدید وجود دارد. با روش تحلیل SWOT، 10 استراتژی تدوین و با تکنیک QSPM اولویت بندی گردید.

  نتیجه گیری

  مسیولین باید نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت استعداد و تسهیل مسیر ترقی ورزشکاران جودو کشور و همچنین پایدارسازی و استمرار افتخارات جودو در سطوح منطقه ای، آسیایی و جهانی و پی ریزی و توسعه سنجیده ورزش جودو اقدام لازم را انجام دهند. می توان اذعان کرد که فدراسیون جودو با تکیه بر استراتژی های موقعیت تهاجمی به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت.

  کلیدواژگان: استراتژی، جودو، فدراسیون، SWOT
 • آرش برزگر، عبدالرضا کاظمی* صفحات 151-165

  شناخت مکانیسم های درگیر در آتروفی و بازسازی عضله به توسعه روش های درمانی جدید برای مقابله با آتروفی ناشی از بی-تحرکی کمک خواهد کرد. بنابراین، با توجه به کاهش توده عضلانی در شرایط کاهش فعالیت عضله و نقش TRPC1 و TRPC3 در برخی از مدل های آتروفی عضلانی، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر کاهش فعالیت بدنی پس از یک دوره HIIT بر بیان ژن های TRPC1 و TRPC3 در عضله EDL موش های صحرایی نر بود. 32 سر موش صحرایی نر هشت هفته-ای با وزن 20±250 گرم (در ابتدا) خریداری شدند. حیوانات مورد نظر به روش تصادفی ساده به چهار گروه کنترل (C)، کنترل - فعالیت کاهش یافته (Sham-CCI)، تمرین - فعالیت کاهش یافته (HIIT-CCI) و تمرین (HIIT) تقسیم شدند. مدت برنامه تمرینی، شش هفته و هر هفته پنج جلسه بود. به منظور اندازه گیری بیان mRNA ژنهای مورد نظر از روش Real-Time PCR استفاده شد. این یافته ها نشان می دهد که تمرین به شیوه HIIT منجر به افزایش بیان ژن های TRPC1 و TRPC3 در عضله EDL موش می شود و کاهش فعالیت بدنی پس از HIIT منجر به کاهش بیان این ژنها می شود. در این پژوهش همچنین کاهش قابل ملاحظه ای در وزن عضله EDL در گروه Sham-CCI نسبت به گروه کنترل و نیز افزایش قابل ملاحظه ای در وزن عضله EDL در HIIT-CCI نسبت به گروه Sham-CCI پس از پایان دوره پژوهش مشاهده شد. این نتایج نشان می دهد که کاهش فعالیت بدنی به شکل CCI منجر به کاهش وزن عضله می شود. با این حال تمرین به شیوه HIIT می تواند این کاهش را کمتر کند.

  کلیدواژگان: CCI عصب نخاعی، TRPC1، TRPC3، تمرین تناوبی شدید
 • مقداد محمودی عالمی، وحید شجاعی*، محمد حامی، محمد سنایی صفحات 167-181
  هدف از تحقیق حاضر بررسی مسیولیت آسیب ها در یک حادثه ورزشی و چگونگی جبران خسارات وارد شده به ورزشکار از سوی ورزشکار دیگر (حریف / رقیب) است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای از مقالات،کتب و آرای دادگاه ها می باشد.در این راستا مداقه در دکترین خطرهای ذاتی و پذیرش خطر در تحقق مسیولیت ناشی از زیان های وارده و چگونگی جبران خسارات تا حدود زیادی پاسخگوی سیوالات ما خواهد بود . نتایج به دست آمده مشخص نمودند؛ مبنای مسیولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر در نظام های حقوقی کشورهای انتخابی در این مطالعه مبتنی بر قاعده "تقصیر" است و نقض قوانین به خودی خود به منزله تحقق مسیولیت نمی باشد. اما در نظام حقوقی ایران مسیولیت مدنی ورزشکاران در مقابل یکدیگر مبتنی بر نظریه و قاعده "استناد" است. به طور کلی در نظام حقوقی ایران دعاوی ورزش جایگاه اصلی دکترین پذیرش خطر بوده و خسارت ها و آسیب های وارده به ورزشکاران مشمول قواعد عمومی مسیولیت مدنی قرار نمی گیرند. بر اساس ماده 14 آیین دارسی کیفری خسارت دیده می تواند تمامی زیان های (مادی، معنوی و ممکن الحصول) ناشی از جرم را مطالبه نماید.
  کلیدواژگان: آیین دادرسی کیفری، حوادث ورزشی، خسارات، قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی
 • رقیه فخرپور*، فرحناز امیرشقاقی، یوسف صابری صفحات 183-195
  مقدمه و هدف

  اعتیاد یا وابستگی به مواد یکی از بزرگ ترین معضلات بهداشتی درمانی دنیای کنونی است. هدف از مطالعه حاضر تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی BDNF و آمادگی قلبی و عروقی مردان معتاد به مت-آمفتامین در حال ترک می باشد.

  روش اجرا:

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی که جامعه مورد مطالعه آن مردان معتاد در حال ترک بود که 45 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی با حداقل سه ماه حضور در کمپ ترک اعتیاد در چهار گروه، تمرین (پیلاتس) + تحریک الکتریکی، تمرین (پیلاتس) + تحریک کاذب، فقط تحریک الکتریکی و گروه کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین پیلاتس به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه صورت گرفت. تحریک الکتریکی با استفاده از دستگاه نورواستریم صورت گرفت. برای بررسی تغییرات پیش آزمون تا پس آزمون متغیرهای وابسته از آزمون تی وابسته، برای تعیین تفاوت معنادار بین گروه ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (آنووا) و در صورت معنا داری برای تعیین جایگاه تفاوت ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها:

  آمادگی قلبی و عروقی و BDNF در گروه تمرین + تحریک، تمرین + تحریک کاذب و تحریک الکتریکی افزایش معناداری داشته است و همچنین میزان آمادگی قلبی و عروقی و BDNFگروه کنترل در شرایط پیش آزمون نسبت به پس آزمون تفاوت معناداری نداشته است.

  نتیجه گیری:

  با استفاده ازیافته های مطالعه حاضر می توان گفت که تمرینات پیلاتس و تحریک الکتریکی می تواند به عنوان عامل در افزایش نورون زایی و افزایش آمادگی قلب و عروقی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پیلاتس، تحریک الکتریکی، فاکتور نروتروفیک مشتق مغزی، آمادگی قلب و عروقی، مردان معتادمت آمفتامین
 • سجاد ریگی، ایمان صفائی* صفحات 197-211
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد و موفقیت باشگاه های حرفه ای لیگ برتر فوتبال بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان باشگاه های فوتبال لیگ برتر کشور به تعداد 330 نفر بودند. نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و مراجعه به جدول کرجسی و مورگان 181 نفر تعیین شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی تیسور و لین (2004)، پرسشنامه استاندارد عملکرد هرسی و گلداسمیت (2003) و پرسشنامه استاندارد موفقیت هاف و همکاران (1997) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ (مدیریت منابع انسانی راهبردی 80/0، عملکرد سازمانی 85/0 و موفقیت سازمان 90/0) تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد و موفقیت سازمانی دارای تاثیر معنی دار بود. لذا برقراری و اجرای رویکردهای استراتژیک در حوزه مدیریت منابع انسانی می تواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان، به بهبود عملکرد، ارتقای تعهد کارکنان، کیفیت و انعطاف پذیری نیروی انسانی منجر شود و از این طریق اثربخشی عملکرد و موفقیت سازمان تضمین می گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عملکرد، موفقیت، باشگاه های حرفه ای، لیگ برتر فوتبال
 • فریبا عسکریان*، نجف آقایی، اباذر ضیایی صفحات 213-226
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر برندگرایی و بازارگرایی سبز بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه های ورزشی شهرداری تهران می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران شهرداری تهران (مدیران مناطق 22 گانه و مجموعه های ورزشی) تشکیل داد که تعداد آن ها 800 نفر است و نمونه آماری براساس فرمول کوکران 260 نفر انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های برندگرایی و بازارگرایی سبز و عملکرد بازاریابی سبز استفاده شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بازارگرایی سبز تاثیر مثبت و معنادار بر عملکرد بازاریابی سبز دارد. در حالی که، برندگرایی تاثیر معناداری بر عملکرد بازاریابی سبز نداشت. هم چنین، مشاهده شد که بازارگرایی سبز 8/52 درصد از واریانس عملکرد بازاریابی سبز را تبیین می کنند. بنابراین اتخاذ برنامه های راهبردی داخلی، جهت ارتقاء برندگرایی سبز در برنامه های ورزشی شهرداری تهران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بازارگرایی سبز، برندگرایی، شهرداری تهران، عملکرد بازاریابی سبز
|
 • Amirhoseyn Monazzami *, Mahmoud Goodarzi, Khosro Nasiri, Ebrahim Alidoust Pages 9-23
  The purpose of this study was to designing Optimized Model of Talent management in volleyball by focusing on athletes. Research method was mixed method of qualitative and quantitative approach. Meta analysis, interview and questionnaire were used to obtaining data. Talent management model of Philips and Roper including five factors (attracting, selecting, engaging, developing and retaining) was used as conceptual model. Planning was added to this model with considering Meta analysis and interviews. Statistical population of this study were 100 individuals from top managers of volleyball federation, members of federation`s committees, coaches and academic researches that related with talent areas. Sample was equal with population, and 81 questionnaires were returned with reliability of 0.81. Results showed that there is significant difference between available and optimized status of talent management in Iran volleyball. Planning, attracting, developing, selecting, engaging and retaining had more important. Finally, results suggested that managers consider and emphasis on developing and retaining talents like attracting and selecting talents.
  Keywords: Talent Management, talent search, Talent development, volleyball
 • Ali Asaditabar, Rouhollah Haghshenas *, Mohsen Ebrahimi Pages 25-37
  In recent years, childhood obesity has been considered a growing global problem. It has been linked to a number of diseases, including cardiovascular disease. For this purpose, various methods have been used to control and treat obesity. The aim of this study was to investigate the effect of rope training along with milk consumption on serum levels of vitamin D and body composition of boys aged 9 to 12 years with overweight. For this purpose, 38 boys aged 9 to 12 overweight were divided into four groups: control group (9 people), milk group (10 people), training group (10 people), training group - milk (9 people). For 8 weeks, the training groups participated in 30-minute rope training sessions in accordance with the principle of overload. The covariance analysis test was used to analyze the data. Data analysis showed that the mean of vitamin D was increased in the exercise-milk group and the exercise group, which was significant in the milk-exercise group (P=0.0001). LBM changes were not significant in any of the groups. FM (P=0.001) was significantly reduced in the exercise-milk group and the exercise group. BMI (P=0.001) and WHR (P=0.001) also increased significantly in the exercise-milk and exercise groups (P
  Keywords: body composition, Milk, rope training, Vitamin D
 • Zahra Asadi, Hamid Ghasemi *, Reza Sabonchi Pages 39-54
  The purpose of this study was to identify the factors influencing the development of sport tourism through the media with the AIDAR advertising framework. The research method was mix (quantitative and qualitative) and sequence exploration. The statistical population forqualitative part was experts on “sports turism and media” and for quantitative part was students in masters on sport management. Sampling in the qualitative section was purposeful sampling and reach the theoretical saturation (15 people). Sampling in quantitative section choosing 384 peple by cluster randomized with basis of Morgan’s table. Data gathering for qualitative was semistructured questions and in quantitative section was a questionnaire which make by the findings of qualtitative section. Questionnare relaiability confirmed by Chronbakh alpha (.89) and its face, content and construct validity approved too. Findins showed the media impact questionnaire on the development of sport tourism with the AIDAR advertising framework included five components of roles in “informant”, “interest”, “enthusiastic (stimulating)”, “acting” and “maintenance”in 41 items. The results of the study showed that from 41 items, 8 items in the role of "awareness roles", 7 items in the "Interesting roles" factor, 10 items in the role of "retaining roles", 7 items in the factor "Acting roles (buying)" and nine items were "triggering roles".
  Keywords: Development, Sport tourism, AIDAR, mass media
 • Sahar Rezaee, Asieh Abbassi Daloii *, Alireza Barari, Mozhgan Ahmadi Pages 55-66
  Oxidative stress caused by hyperglycemia is an important factor in heart failure in diabetic patients. The aim of this study was to investigate the effect of high intensity aerobic training on the levels of antioxidant enzymes in the heart tissue of type 2 diabetic rats. To implementation of this experimental research, 40 male Wistar rats (weight 185.2±22.7 gr) randomly were divided into 4 groups including control, diabetes, high intensity aerobic training and diabetes-high intensity aerobic training. In this study, the rats were type 2 diabetic using peritoneal injection nicotinamide-STZ. aerobic training performed with intensity of 85-90% VO2max, 5 days a week and for 8 weeks. The levels of the antioxidant catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase in heart tissue were measured using kit and by ELISAmethod. Data were analyzed by One-way ANOVA and Tukey post hoc test at the P<0.05. The results showed that the levels of antioxidant enzymes (catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase) in the heart tissue of type 2 diabetic control rats was lower than the healthy control group (P=0.001). Eight weeks of high intensity aerobic training significantly increased the levels of antioxidant enzymes (catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase) in the heart tissue of type 2 diabetic rats (P=0.001). It seems that regular high-intensity aerobic training can protect the damage to heart tissue cells against the harmful effects of oxidative stress by increasing the antioxidant enzymes of heart tissue during diabetes.
  Keywords: Diabetes, High intensity aerobic training, Antioxidant enzymes, Heart tissue, Rats
 • Ebrahim Shakouri Shore Deli, Reza Nikbakhsh *, Farideh Sharifi Far Pages 67-81
  The purpose of this study was to identify and prioritize the factors influencing the career of football professionals in Iran. This research is an applied research and has been done in two parts using mixed method data theories to identify factors and Delphi method for prioritization. The statistical population included 7 coaches, 7 referees and 16 players. The subjects were selected and interviewed in a non-random snowball method. Finally, 7 categories, 12 concepts and 114 factors influencing the course of Iranian football were identified. Prioritization of factors was then performed. The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by ten experts and the reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha 0.971. Then, one-sample t-test was performed for the main classes found in the study using SPSS 18 software. According to the research findings, seven main categories are: organizational factors, government factors, individual factors, behavioral factors, motivational factors, human resource relationships, outcomes, and the most important factors based on 114 effective factors prioritization are: Comprehensive retirement (4.44), Early Childhood Education (4.4), Talent Recognition (4.3), Comprehensive program for all age groups (4.3), and job security (4.3) in football. It is suggested that they use the findings, officials, government, the Ministry of Sport and Youth and the Football Federation to improve and improve the human resources status of the football course and clear the path of the professional course.
  Keywords: Career transition, development, improvement, human resources, professional football, sports retirement
 • Nasrin Shad, Afshin Fayyaz Movaghar Pages 83-95
  Aims

  The 8-years of the imposed war between Iran and Iraq have led to irreparable consequences. These consequences not only affect the veteran, but also his wife as a carer of the veteran, causing various mental, physical and functional problems in these people. The aim of this study was to determine the effect of 8 weeks of home-based monitoring of combined exercises on abdominal obesity and Vo2max in veterans' wives of Mazandaran province.

  Methods

  In a semi-experimental design, 61 veteran spouse of Mazandaran province from the three provinces of the province were randomly divided into two groups of exercise (N = 40) and control (N = 21). The exercise protocol was run for 8 weeks and 6 sessions per week, with the principle of overload at home. Abdominal obesity indices (WHR, ABSI, CI) and VO2max were evaluated with standard methods at the beginning and the end of the training period. For data analysis, t independent and independent t-test was used.

  Results

  8 weeks of home exercise significantly(p<0/001) improved the ABSI, CI and VO2max indices compared to the control group. In contrast, the WHR values in the control group showed a non-significant (p=0/3)increase and in the training group showed a non-significant decrease

  Conclusion

  8 weeks of home-based combination therapy by reducing abdominal obesity indices reduce the risk of cardiovascular risk factors and improve cardiovascular fitness and fitness of veterans' wives.

  Keywords: Abdominal Obesity Index, cardiovascular risk factors, Home Exercise, Veterans Wives
 • Kimia Bagherzadeh, Alireza Elahi *, Fazlollah Bagherzadeh, Nazanin Rasekh Pages 97-115
  In order to be successful in sports and international affairs, federations must adjust their programs and goals to achieve the highest sports positions in world and Asia, and avoid immediate, tasteful, and random decisions. To this end, identifying the environment of the federation is the first and most necessary step to develop appropriate and efficient strategies. Here in this study, the critical areas of Islamic Republic of IRAN Fencing Federation performance were determined and an internal and external environmental analysis were done to predict the federation expectations for the future orientations and strategies. Accordingly, seven critical areas of performance were determined including, in order of priority, public and international relations, talent identification and heroism, human resource development, structure and organization, sporting events, facilities and equipment, and marketing and financial resources. Then, the internal and external environment of the federation for each of the identified key areas were analyzed and discussed. The strengths and limitations were identified with the aid of SCORE model.Macro and micro external environment analysis were done at two levels including; opportunities and risks environment analysis. Critical performance, expectations, or qualitative goals of the federation were developed for each of the critical areas. The obtained results can be later applied to develop future prospective of Islamic Republic of IRAN Fencing Federation strategies and operational plans.
  Keywords: Environment, .Expectations, Fencing, critical areas of performance
 • Fatemeh Pourmand, Sayyed-Javad ZIAOLHAGH * Pages 117-133
  Despite its widespread use, the effects of nanoparticles on various tissues, including the lungs, are unclear. On the other hand, physical activity increases the resistance of lung cells to various stresses. Therefore, the aim of this study was to investigate the structural changes in lung tissue due to nanosilver injection following aerobic and anaerobic exercise. Samples were randomly divided into 6 healthy control groups, nanosilver, aerobic protocol, anaerobic protocol, nano silver + aerobic protocol, nano silver + anaerobic protocol. First, the training groups practiced on the rodent treadmill for 10 weeks. The intraperitoneal injection of silver nanoparticles was then performed at 5 times per 10% body weight of each rat, and 48 hours after the last injection, the rats were anesthetized and sampled. Samples were photographed and studied by hematoxylin-eosin staining with an optical microscope. results showed that anaerobic exercise was significantly effective in reducing rat weight (p = 0.45). Also, the oxygen consumption in all groups, except the nano silver receiving group, increased compared to the control group (p = 0.000). Nano-silver injections also caused pneumonia 1 and 2, alveolar and bronchiolitis lesions, and inflammation and hyperemia in untreated rats. But in the aerobic exercise group, the inflammation and hypertension were reduced more than in the anaerobic group. Exercise can be effective in reducing the degree of destruction of lung tissue caused by the consumption of silver nanoparticles. However, aerobic exercise seems to be more beneficial.
  Keywords: “Aerobic training protocols”, “Anaerobic training protocols”, “Pneumocyte”, “Silver nanoparticles”
 • Vahid Zarenejad, Seyed Ehsan Amirhoseeini *, Ahmad Torkfar Pages 135-149
  Objective

  This study aims to design and prioritize a strategy for the development of Judo sport in Iran, suing SWOT and QSPM methods.

  Methodology

  the research was a descriptive one performed through collecting filed information, using the mixed (qualitative and quantitative) method. The population consisted of 70 authorities in Judo federation committees, the board of directors' members, provincial boards chairman and managers of national league members in the quantitative section, and 12 elites in the qualitative section. Because of the small population, the sample was set equal to the population. The information for research was first gathered from high-level documents, literature, questionnaires and elite ideas, then concluded and finalized by the leadership committee. An author made questionnaire was utilized; its validity and reliability approved by 10 university professors, and by calculating Cronbach Alpha (α=0.86), respectively.

  Findings

  there are 7 strength points, 9 weak points, 9 opportunity, and 8 threats in the Judo federation. 10 strategies were developed using the SWOT analysis method and prioritized using the QSPM technique.

  Conclusion

  Authorities should develop an integrated system of skill management, facilitate the path for improvement of Judokas, and try to maintain and continue the honors of Judo in the region, Asia, and the world, as well as considered establishment and development of this sport. Focusing on aggressive position strategies, the Judo federation can reach its high goals

  Keywords: Federation, Judo, strategy, SWOT
 • Arash Barzegar, Abdolreza Kazemi * Pages 151-165

  Understanding the mechanisms involved in muscle atrophy and regeneration will help to develop the new treatments for muscle atrophy due to inactivity. Therefore, according to decrease in muscle mass due to decreased muscle activity and the role of TRPC1 and TRPC3 in some models of muscle atrophy, the aim of this study was to investigate the effect of decreased physical activity after HIIT on the genes expression of TRPC1 and TRPC3 in EDL muscle. Thirty-two eight-week-old mice were randomly divided into four groups: control (C), control-reduced activity (Sham-CCI), exercise-reduced activity (HIIT-CCI) and exercise (HIIT). The duration of the training program was six weeks and five sessions per week. Xie and Bennett methods were used to create the CCI model. Real-Time PCR was used to measure the mRNA expression of the genes. To determine the significance of the differences between the variables, two-way ANOVA test was used and if necessary, Tukey post hoc test was used. The results of this study showed that a period of HIIT leads to increased genes expression of TRPC1 and TRPC3 in EDL muscle compared to the control group. up and also a significant increase in EDL muscle weight in HIIT-CCI compared to Sham-CCI group after the end of the research period. These results indicate that the CCI leads to a decrease in EDL muscle weight. However, HIIT can reduce this reduction.

  Keywords: Spinal cord CCI, TRPC1, TRPC3, high intensity interval training
 • Meghdad Mahmoodi Alami, Vahid Shojaei *, Mohammad Hami, Mohammad Sanaei Pages 167-181
  The purpose of the present study was to investigate the liability of injuries in a sporting accident and how the other athlete (opponent / competitor) compensated for the injury to the athlete. The research method in this article is descriptive and collects data in the form of a library of articles, books and court rulings.In this regard, the study of the doctrine of inherent risks and the acceptance of risk in the realization of liability for damages and how to compensate will largely answer our questions. The results indicated that the basis for the civil liability of athletes against each other in the jurisdictions of the countries selected in this study is based on the "fault" rule and that violating the law itself does not constitute a liability. But in the Iranian legal system, the civil liability of athletes against each other is based on the "citation" theory and rule. Generally speaking, in the Iranian legal system, sports claims are the mainstay of the risk acceptance doctrine, and damages and injuries to athletes are not subject to the general rules of civil liability. According to Article 14 of the Criminal Code, the damaged person can claim all the damages (material, spiritual and possible proceeds) of the crime.
  Keywords: Civil Liability, Criminal Procedure Code, damages, Sports Accidents
 • Roghayeh Fakhrpour *, Farahnaz Amir Shaghaghi, Yousef Saberi Pages 183-195

  Introduction & Objective:

  Addiction or substance dependence is one of the biggest health problems in the world today. The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of Pilates training and electrical stimulation on serum BDNF levels and cardiovascular fitness in addicted men to meth-amphetamine leaving.

  Methods

  This study was a quasi-experimental study with quasi-addict men in the study population, of which 45 were randomly assigned to quit addiction camp with at least three months of training in Pilates + Electrical stimulation, exercise (Pilates) + false stimulation, only electrical stimulation and control group were divided. Pilates exercise protocol was performed for 8 weeks, three sessions per week and each session for 60 minutes. Electrical stimulation was performed using a neurostimulator. Dependent t-test was used to assess the pre-test and post-test for the dependent variables, one-way ANOVA and Tukey post-hoc tests to determine the significant differences between groups.

  Results

  Cardiovascular fitness and BDNF were significantly increased in exercise + stimulation, training + false stimulation and electrical stimulation groups and also in cardiovascular fitness and control group BDNF was not significantly different in pre-test compared to post-test.

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, it can be concluded that Pilates training and electrical stimulation can be used as a factor in enhancing neurogenesis and cardiovascular fitness.

  Keywords: Pilates, electrical stimulation, Brain-Derived Neurotrophic Factor, cardiovascular fitness, addicted men methamphetamine
 • Sajjad Rigi, Iman Safaei * Pages 197-211
  The main purpose of this study was to investigate the effect of strategic human resource management measures on the performance and success of professional clubs in the Premier Football League. The research method was descriptive-correlation and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was 330 people, all managers and employees of the country's football clubs. Statistical sample was determined by stratified random sampling method and referring to Karajsi and Morgan table of 181 people. In order to collect information, the standard questionnaire of strategic human resource management measures of Taysoor and Lane (2004), the standard questionnaire of Hershey and Goldasmit performance (2003) and the standard questionnaire of success of Hoff et al. (1997) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by a survey of 10 professors and sports management experts. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha test (strategic human resource management 0.800, organizational performance 0.853 and organizational success 0.906). Pearson correlation coefficient and structural equation analysis were used to analyze the data. The results showed that the effect of strategic human resource management measures on organizational performance and organizational success was significant. Establishing and implementing strategic approaches in the field of human resource management can create a competitive advantage for the organization, improve performance, improve employee commitment, quality and flexibility of human resources and thus ensure the effectiveness of performance and success of clubs.
  Keywords: Human resources strategic management, performance, Success, Professional Clubs, Premier Football League
 • Fariba Askarian *, Najaf Aghaei, Abazar Ziyaee Pages 213-226
  The aim of this study is to determine the effect of green branding and market orientation on green marketing performance of Tehran municipality sports programs. The present study was a descriptive correlational research based on structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of managers of Tehran municipality (managers of 22 districts and sports complexes) with 800 persons and the statistical sample was selected based on Cochran formula 260 persons. In this study, questionnaires of Green Branding and Market Orientation on Green Marketing Performance were used. The results of structural equation modeling showed that green market orientation has a significant positive effect on green marketing performance. Whereas, brandies had no significant effect on green marketing performance. Also, it was observed that green market orientation explained 52.8% of the variance of green marketing performance. Therefore, adopting internal strategic plans to promote green branding in sports programs of Tehran Municipality seems necessary.
  Keywords: Branding, Green marketing orientation, Green marketing performance, Tehran municipality