فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال پنجم شماره 58 (بهار 1401)
 • سال پنجم شماره 58 (بهار 1401)
 • جلد سوم
 • تاریخ انتشار: 1401/02/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا اسکندری*، سارا چهرگانی، محمد محمدی صفحات 1-25
  هدف پژوهش بررسی اثر تعدیل گر ویژگی های هیات مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه هییت مدیره اثر معناداری بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت ندارد اما استقلال هییت مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، تنوع جنسیتی هییت مدیره و تخصص مالی هییت مدیره اثر معنادار و مثبت بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت دارند. همچنین، نرخ موثر مالیاتی، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. در ارتباط با تحلیل نتایج از دیدگاه پژوهشگر می توان بیان داشت که اندازه هییت مدیره یک رابط و پیوند دهنده مهم بین شرکت و منابع خارجی آن است که مدیران برای به حداکثر رساندن عملکرد و ارزش شرکت های مطبوع خود به آن نیاز دارد. صرف حضور مدیران مستقل در هییت مدیره، حاکمیت شرکتی خوب را تضمین نمی کند. ممکن است برخی از مدیران مستقل منصوب شوند تا فقط حداقل الزامات نظارتی را برآورده کنند. هنگامی که یک مدیر عامل چندین هییت مدیره را به صورت همزمان اداره می کند، تاثیر منفی بر ارزش شرکت می گذارد، اما دوگانگی مدیر عامل تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت نیز می تواند داشته باشد. انتصاب زنان در هر هییت مدیره باید با این انگیزه انجام شود که حضور آن ها ارزش مالی شرکت را افزایش دهد و صرفا به عنوان یک حرکت نمادین برای برابری جنسیتی در نتیجه فشار های نهاد های بیرونی در نظر گرفته نشود. افزایش تخصص مالی هییت مدیره، می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ویژگی های هئیت مدیره، نرخ موثر مالیاتی، ارزش شرکت
 • محمدعلی ساری، مریم نوری* صفحات 26-46

  ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل مدیریت، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی آنها ناشی می‎شود. این تضاد منافع به وسیله تیوری نمایندگی تبیین می‎گردد. از آنجا که برخی مالکان، کنترل موثری بر مجموعه های تحت مالکیت خود ندارند، ساختار مالکیت (ویژگیهای مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها است. ساختار مالکیت یکی از مکانیسمهای مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کفایت سرمایه، سرمایهگذاریها و ریسکپذیری بانکها دارد. از طرفی دیگر، نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت های بانکی دارد. براین اساس این پژوهش، تاثیر ساختار مالکیت (دولتی/ دولتی خصوصی شده) و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 15 بانک در بازه زمانی 1398-1392 از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ماهیت ساختار مالکیت رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های دولتی خصوصی سازی شده می باشد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد.

  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، کفایت سرمایه، ریسک پذیری، بانک دولتی و دولتی خصوصی شده، بورس اوراق بهادار تهران
 • عباس قدرتی زوارم*، محمد نوروزی، زهرا اکبری، امید یعقوبی صفحات 47-62
  مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه گذاران به اعلامیه های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی به طور قابل توجهی بر محتوای اطلاعات این اعلامیه تاثیرگذار است. در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی عمل می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی است. ازنظر روش تحلیل داده ها نیز پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. داده های پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد، سپس تجزیه وتحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماری ایویوز نسخه یازدهم انجام شد؛ و نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعلان سود شرکت تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص کمیته حسابرسی، اعلان سود
 • علی قصوری، روح الله شکری، ساسان قربانی* صفحات 63-71

  شیوع ویروس کرونا (COVID-19) به عنوان یک بیماری جدید، علاوه بر ایجاد تهدیدات و فرصت های متنوع محیطی، تاثیر انکار ناپذیری بر عملکرد کارکنان در محیط های سازمانی دارد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی، رفتار و نگرش کارکنان معاونت بهداشت آبادان از نقطه نظر کرونا ویروس جدید (COVID-19) در سال 1400می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد،که بصورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر تعداد 100 نفر از کارکنان بخش دولتی شاغل در معاونت بهداشت آبادان بوده که به صورت سرشماری همه کارکنان مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختار یافته بوده که پایایی آن به تایید رسیده است. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار Spss-25 و روش رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون، آنالیز شده است. نتایج نشان داد 76 درصد کارکنان دارای آگاهی مناسب، 68 درصد کارکنان از لحاظ رفتار در وضعیت مناسب و 94 درصد ایشان دارای نگرش مثبت می باشند. همچنین میان 3 متغیر آگاهی، رفتار و نگرش با جنسیت و مقطع تحصیلی ارتباط معنادار وجود داشته و میان 3 متغیر فوق با سن و سابقه کار ارتباط معناداری مشاهده نمی گردد. لزوم توجه به برنامه های آموزشی و اقدامات عملی جهت ارتقای نگرش مثبت و رفتار کارکنان بهداشت به عنوان متولیان امر سلامت در جامعه می تواند حایز اهمیت باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی، رفتار، نگرش، کرونا، کارکنان
 • محسن یزدی پور*، حامد صابونی صفحات 72-81

  تحقیقات امروزی نشان داده است که به سه دلیل فرهنگ ناکارآمد، عدم مدیریت دانش سازمانی، عدم دانش فناوری اطلاعات ، مدیریست ریسک با مشکلاتی مواجه است . گسترش خارق العاده تکنولوژی های ارزان و پر سرعت نوآوری های سازمان را شکل های متفاوتی در آورده است. این پیچیدگی عملیاتی و در نتیجه آن مدیریت ریسک در اثر نیاز به رقابت برای پاسخگویی سریع به تغییرات بازار تقویت میشود. اگر میخواهید یک رهبر در بازار باشید بایستی بموقع فرصتهای جدید را شکار کنید و این عمل نیازمند واکنش سریع است. در اینجا یک معمای بنظر غیر قابل حل مطرح میشود: اگر مدت زمانی برای مطالعه جهت سرمایه گذاری صرف کنید، ممکن است دیگر فرصت پیش آمده و جود نداشته باشد و یا اگر با شک و تردید عمل کنید چیزی خارج از انتظار شما پیش آید. بنابراین اطلاعات هم بخشی از مشکلات مدیریت ریسک و هم بخشی از راه حل آن است. لکن جمعآوری اطلاعات بدون توجه به دانش مفهومی نهفته در آن بسیار خطر آفرین خواهد بود. لذا بخش عمدهای از مشکلات مدیریت ریسک ناشی از کمبود اطلاعات نیست بلکه بیشتر نقصان دانش و تعبیر معانی آن مطرح است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک پروژه
 • رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد
  مهران نصرت زاده*، وحدت آقاجانی صفحات 82-93
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 147 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول بیانگر این است بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش وجوه نقد مازاد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش دوره تصدی مدیرعامل، ارزش وجوه نقد مازاد کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: دوره تصدی مدیرعامل، ارزش وجوه نقد مازاد، بورس اوراق بهادار تهران
 • عباس قدرتی زوارم*، محمد نوروزی، مرضیه روزخوش، عظیمه نجاری صفحات 94-106
  پژوهش های اخیر در ارتباط با این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. ازاین رو؛ پژوهش حاضر به بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ابتدا اثر سهامداران نهادی به عنوان ساختار مالکیت را بر چسبندگی هزینه و سپس اثر متقابل هموارسازی سود و راهبری شرکتی را با چسبندگی هزینه موردبررسی قرار خواهیم داد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و شامل 85 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1388 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که ساختار مالکیت باعث کاهش چسبندگی هزینه می گردد؛ گرچه به عنوان یک عاملی قوی برای کاهش هموارسازی سود نیست. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هموارسازی سود و چسبندگی هزینه رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هموارسازی سود، هزینه های های عمومی، اداری و فروش، ساختار مالکیت
 • یونس بادآورنهندی*، حسین برهون صفحات 107-126

  متنوع سازی را می توان شکلی از استراتژی شرکت ها قلمداد کرد که مدیران برای بهبود عملکرد شرکت از آن استفاده می کنند. استراتژی های متنوع سازی وضعیتی را نشان می دهند که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران کاهش یافته است. کاهش مشکلات نمایندگی منوط به وجود گروهی تحت عنوان حسابرسان مستقل می باشد که انحرافات را شناسایی و مدیران را در جهت عملکرد بهتر رهنمون می سازند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی می باشد. برای اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از شاخص آنتروپی متنوع سازی محصولات شرکت و متنوع سازی جغرافیایی استفاده شده است، همچنین برای تعیین ارزش متنوع سازی از مدل فاما و فرنچ استفاده گردید. ویژگی های حسابرس با استفاده از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ویژگی های حسابرس (اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) بر ارزش متنوع سازی شرکتی و جغرافیایی تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های حسابرس، متنوع سازی، ارزش متنوع سازی
 • مجتبی کاوه، غلامرضا سالمی* صفحات 127-147
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مسیولیت اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت سود واقعی با نقش تعدیل گری اعتمادبنفس مدیریتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، 4 فرضیه تدوین و 120 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1393 تا 1398 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین مسیولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است. و اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت سود واقعی، اعتمادبنفس مدیریتی
 • الهه الراجی صفحات 148-154

  دیجیتالی شدن نقش مهمی در دگرگونی ساختارهای سنتی ایفا می کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر قابلیت‌های دیجیتال مارکتینگ و قابلیت‌ حسگری بازار بر عملکرد شرکت در ایران است. این مطالعه کمی بوده و برای جمع‏آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته جمع آوری شد، 311 پرسشنامه توزیع شد و برای جمع آوری داده ها از پاسخ دهندگانی که در توزیع و تامین سفارشات دیجی‎کالا مشغول به کار بودند از مقیاس لیکرت 5 درجه ای استفاده شد. فرضیه تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یک همبستگی معنادار و اثر مستقیم دیجیتال مارکتینگ بر عملکرد شرکت را شناسایی کرده است. نتایج یک همبستگی معنادار و اثر مستقیم د قابلیت‌ حسگری بازار بر عملکرد شرکت را شناسایی کرده است. قابل توجه است اثر میانجی قابلیت‌ حسگری بازار ا بین رابطه دیجیتال مارکتینگ و عملکرد شرکت معنادار است.

  کلیدواژگان: دیجیتال مارکتینگ، قابلیت حسگری بازار، عملکرد شرکت
|
 • Alireza Eskandari *, Sara Chehregani, Mohamad Mohamadi Pages 1-25
  The purpose of this study is to investigate the moderating effect of board characteristics on the relationship between effective tax rates and company value. The information obtained in relation to the research variables was entered into an Excel spreadsheet and then analyzed using Ives software. The statistical population of this research is the systematic elimination method from among 149 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1390 to 1399. The results showed that board size does not have a significant effect on the relationship between effective tax rate and company value, but board independence, duality of CEO duties, gender diversity of the board and board financial specialization have a significant positive effect on the relationship between effective tax rate and company value. Also, the effective tax rate has a positive and significant effect on the value of the company. Regarding the analysis of the results from the researcher's point of view, it can be said that the size of the board of directors is an important link between the company and its external resources that managers need to maximize the performance and value of their well-established companies. The mere presence of independent directors on the board does not guarantee good corporate governance. Some independent managers may be appointed to meet only the minimum regulatory requirements. When a CEO manages several boards at the same time, it has a negative impact on the value of the company, but the duality of the CEO can also have a positive effect on the value of the company. The appointment of women to each board should be motivated by their presence increasing the financial value of the company and should not be seen merely as a symbolic move for gender equality as a result of pressure from external institutions. Increasing the financial expertise of the board can reduce information asymmetry.
  Keywords: Characteristics of the board, Effective Tax Rate, company value
 • MohammadAli Sari, Maryam Nouri * Pages 26-46

  The relationship between shareholders and managers is fraught with conflicts of interest arising from the separation of ownership and control of management, differences in the goals of shareholders and managers, and their information asymmetry. This conflict of interest is explained by the theory of representation. Because some owners do not have effective control over the portfolios they own, the ownership structure (characteristics of the owners and the extent of their ownership) is a potentially important element in determining the riskiness of companies, especially banks. Ownership structure is one of the important regulatory mechanisms in banks that has a direct and indirect impact on capital adequacy, investment and risk-taking of banks.

  Keywords: Ownership structure, Capital adequacy, Risk-taking, Privatized state-owned, state-owned banks, Tehran Stock Exchange
 • Abbas Ghodrati Zoeram *, Mohammad Norouzi, Zahra Akbari, Omid Yaghobi Pages 47-62
  Studies on the reaction of investors to profit declarations have shown that the organizational situation significantly affects the information content of this declaration. In leading countries, corporate audit committees have become an important tool for overseeing the reliability of the financial reporting process. The Audit Committee acts as a determining factor in the financial reporting process. Therefore, due to the importance of the subject, this study seeks to investigate the relationship between the characteristics of the audit committee and the announcement of profits in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In terms of data analysis method, it is a descriptive-correlational research. The research data were collected from compact discs of statistical and video archives of Tehran Stock Exchange Organization, Tehran Stock Exchange website, New Rahavard software, then the final analysis was performed using Eviews version 11 statistical software; And the results obtained from the research showed that the size of the audit committee, the independence of the audit committee and the expertise of the audit committee affect the company's profit announcement.
  Keywords: Audit Committee Size, Audit Committee Independence, Audit committee Expertise, Profit Announcement
 • Ali Ghosoori, RohAllah Shokri, Sasan Ghorbani * Pages 63-71

  The outbreak of coronavirus (COVID-19) as a new disease, in addition to creating various environmental threats and opportunities, has an undeniable impact on employee performance in organizational environments. Therefore, the purpose of this study is to investigate the level of Awareness, behavior and attitude of Abadan Health Deputy employees from the perspective of the new corona virus (COVID-19) in 1400. The present study is a descriptive cross-sectional study. The statistical population of the present study was 100 public sector employees working in the Abadan Department of Health, which were studied by census of all employees. The data collection tool was a structured questionnaire whose reliability was confirmed. Finally, the data were analyzed using Spss-25 software and Pearson multiple regression and correlation methods. The results showed that 76% of employees have good Awareness, 68% of employees are behavior in good condition and 94% of them have positive attitude. Also, there is a significant relationship between Awareness, behavior and attitude with gender and educational level and there is no significant relationship between age and work experience between the above three variables. The need to pay attention to educational programs and practical measures to promote a positive attitude and performance of health workers as health care providers in the community can be important.

  Keywords: awareness, Behavior, Attitude, corona, Employees
 • Mohsen Yazdi Poor *, Hamed Saboni Pages 72-81

  Today's research has shown that for three reasons: inefficient culture, lack of organizational knowledge management, lack of information technology knowledge, risk manager faces problems. The tremendous spread of cheap and fast technologies has shaped the organization's innovations in different ways.This operational complexity, and consequently risk management, is reinforced by the need for competition to respond quickly to market changes. If you want to be a market leader, you have to seize new opportunities in a timely manner, and this requires a quick response. Here is a seemingly insurmountable puzzle: if you take the time to study to invest, there may be no chance, or if you act with skepticism, something unexpected will happen. Therefore, information is both a part of risk management problems and a part of its solution. However, collecting information without considering the conceptual knowledge contained in it will be very dangerous. Therefore, the main part of risk management problems is not due to lack of information, but rather lack of knowledge and interpretation of its meanings.

  Keywords: Knowledge Management, Information technology, Project Risk Management
 • The relationship between the CEO's tenure and the value of excess cash
  Mehran Nosrat Zadeh *, Vahdat Agajani Pages 82-93
  The purpose of this study is to investigate the relationship between the term of office of the CEO and the value of surplus cash of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The present research is an applied research booklet in terms of purpose. It is a review booklet in nature. In terms of the nature of the research data, the research booklet is quantitative. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange. After removing the restrictions, 147 companies were selected as a statistical sample. The period under study is between the years 1394 to 1399. The results of testing the first main hypothesis indicate that there is a negative and significant relationship between the term of office of the CEO and the value of excess cash. In other words, with the increase of the CEO's tenure, the value of the excess cash decreases.
  Keywords: CEO Tenure, value of surplus cash, Tehran Stock Exchange
 • Abbas Ghodrati Zoeram *, Mohammad Norouzi, Marzieh Roozkhosh, Azimeh Najari Pages 94-106
  Recent research has shown that costs behave asymmetrically; That is, the rate of decrease in costs when sales decrease is less than the rate of increase in costs when sales increase. This asymmetric cost behavior is known as cost stickiness. therefore; The present study investigates the effect of profit smoothing and ownership structure on cost stickiness in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, we will first examine the effect of institutional shareholders as ownership structure on cost stickiness and then the interaction effect of profit smoothing and corporate governance with cost stickiness. The statistical population of this research is formed by companies listed on the Tehran Stock Exchange and includes 85 companies active in various industries during the years 2009 to 2021. Multiple regression method has been used to test the research hypotheses. Findings indicate that ownership structure reduces cost stickiness; However, it is not a strong factor in reducing profit smoothing. The results also indicate that there is a significant positive relationship between profit smoothing and cost stickiness.
  Keywords: profit smoothing, general, administrative, sales costs, Ownership structure
 • Yones Badavar Nahandi *, Hosein Barhon Pages 107-126

  Diversification can be considered as a form of corporate strategy that managers use to improve company performance. Diversification strategies show a situation in which representation problems between managers and shareholders have been reduced. Reducing agency problems depends on having a group called independent auditors who identify deviations and guide managers to perform better. The purpose of this study is to study the effect of auditor characteristics on the value of corporate diversification. To measure corporate diversification, the entropy index of corporate product diversification and geographical diversification was used. Also, to determine the value of diversification, Fama and French models were used. The characteristics of the auditor were assessed using three criteria: auditor size, auditor industry expertise and auditor tenure. The statistical population of the study includes companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1396. Regression analysis and Spearman correlation test were used to test the hypotheses. The results show that the characteristics of the auditor (auditor size, auditor industry expertise and auditor tenure) do not have a significant effect on the value of corporate and geographical diversification.

  Keywords: Auditor characteristics, Diversification, diversification value
 • Mojtaba Kaveh, Gholamreza Salemi * Pages 127-147
  The purpose of this study is to investigate the relationship between corporate social responsibility, organizational risk management and real profit management with the moderating role of managerial self-confidence. This research is a descriptive study in terms of nature and method and an applied research in terms of purpose. And post-event type is included. In the course of this research, 4 hypotheses were formulated and 120 companies were selected through sampling by systematic removal method for a period of 6 years between 1393 to 1398 and data related to research variables after compilation in Excel software using software Ivy were statistically analyzed. The results of the hypothesis test showed: There is a significant inverse relationship between corporate social responsibility and organizational risk management with real profit management. Managerial self-confidence also affects the relationship between corporate social responsibility and real profit management. And managerial self-confidence affects the relationship between organizational risk management and actual profit management.
  Keywords: corporate social responsibility, Organizational risk management, real profit management, managerial self-confidence
 • elaheh alraji Pages 148-154

  Digitization plays an important role in transforming traditional structures. The purpose of this study is to investigate the effect of digital marketing capabilities and market sensing capabilities on company performance in Iran. This study is quantitative and simple random sampling method has been used to collect data. Data were collected using a structured questionnaire, 311 questionnaires were distributed, and a 5-point Likert scale was used to collect data from respondents who were involved in the distribution and supply of Digi Kala orders. The research hypothesis was tested using structural equation modeling technique. The results have identified a significant correlation and direct effect of digital marketing on firm performance. The results have identified a significant correlation and a direct effect of market sensing capability on firm performance. It is noteworthy that the mediating effect of market sensing capability between the digital marketing relationship and company performance is significant.

  Keywords: Digital marketing, market sensing capabilities, company performance