فهرست مطالب

ادبیات متعهد - پیاپی 3 (اردیبهشت 1401)
 • پیاپی 3 (اردیبهشت 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نقد و بررسی
 • حمزه بهرامی* صفحات 4-14

  در این مقاله به بررسی رابطه میان خنده و عوارض ناشی از اندیشه ورزی بشر که شامل نظریه پردازی و در نتیجه پیش بینی پذیر شدن رویدادهای جهان می باشد پرداخته ایم. فرضیه ما این است که بشر برای گریز یا کنترل دردهای حیات اقدام به نظریه پردازی می کند تا جهان را قابل پیش بینی کند. اما پیش بینی پذیری مانند یک شمشیر دو لبه است، زیرا از طرفی می تواند دردهای بشر را از میان بردارد، و از طرفی منجر به یکنواختی، عادت، ملال و روزمرگی می شود. در همین راستا خنده بر علیه یکنواختی و پیش بینی پذیری ها به مقابله برمی خیزد و خواهان بروز رفتارهایی تعریف نشده و غیرقابل پیش بینی است تا بشر را از ملال و کرختی ناشی اندیشه ورزی، نظریه پردازی و پیش بینی پذیری نجات دهد، او را به جهان هایی پرتاب کند که قوانینی نو و تازه بر روابط میان رویدادهای آن حاکم است و لذت نفس کشیدن در دنیایی جدید و کشف نشده را منتقل کند که مانند مخدرها پر از لذت و فراموشی است.

  کلیدواژگان: خنده، نظریه پردازی، پیش بینی پذیری، ملال، یکنواختی
 • مقاله عمومی
 • رضا نجفی* صفحات 15-24
 • رضا نجفی* صفحات 25-30
 • نقد و بررسی
 • داستان
 • مریم روشنی راد* صفحات 36-43
 • رضا نجفی* صفحات 44-48
 • حمید نیسی* صفحات 49-51
 • فاطمه یوسفی* صفحات 52-59
 • شعر
 • کاظم رستمی* صفحات 60-62
 • داستان - بخش کودک و نوجوان
 • مائده ختائی* صفحه 64
 • مائده ختائی* صفحات 65-66
|
 • Hamzeh Bahrami * Pages 4-14

  In this article, we explain the relationship between laughter and the effects of human thinking, which includes theorizing and thus predicting world events. Our hypothesis is that human beings theorising acts are about to escape or control the pains of life in order to make the world events predictable. But predictability is like a double-edged sword, because on the one hand it can eliminate human pains, and on the other hand it leads to monotony, habit, boredom and daily life. In this regard, laughter opposes uniformity, monotony, and predictability, calls for the emergence of undefined and unpredictable behaviors to save mankind from the boredom and numbness caused by thinking, theorizing and predictability. Throw him a world with new rules that govern the relationships between its events and convey the joy of breathing in a fresh and undiscovered universe. Laughter introduces a new world that, like narcotics, is full of joy and forgetfulness.

  Keywords: Laughter, theorizing, Predictability, Boredom, monotony
 • Reza Najafi * Pages 15-24
 • Reza Najafi * Pages 25-30
 • Reza Najafi * Pages 31-34
 • Maryam Roushani Rad * Pages 36-43
 • Reza Najafi * Pages 44-48
 • Hamid Neasy * Pages 49-51
 • Fatemeh Yosefi * Pages 52-59
 • Kazem Rostami * Pages 60-62
 • Maede Khatai * Page 64
 • Maede Khatai * Pages 65-66