فهرست مطالب

تفکر و کودک - سال سیزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رئوف احمدی، یحیی قائدی*، سعید ضرغامی همراه، علیرضا محمودنیا صفحات 1-34
  این نوشتار ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در برنامه فلسفه برای کودکان با نظر به رمان های سوکی و پیکسی و راهنمای آن ها را مورد بحث قرار داده است. لذا با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در پی پاسخ به این سوال بود که؛ ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در فبک با تاکید بر این دو رمان کدامند؟ و برای تقویت آن ها از چه مهارت هایی می توان استفاده کرد؟ یافته ها نشان داد که ابعاد فلسفی برای خواندن عبارتند از: فلسفه ورزی، نقش مکالمه در خواندن و نوشتن، خواندن به عنوان استدلال، خوانش انتقادی و برای نوشتن عبارتند از: رابطه هنر با تجربه، معنی، روابط زیبایی شناسانه، توجه، تجربه، ترجیحات و درستی ها. برای تقویت این ابعاد، می توان از مهارت هایی چون:. ارایه دلیل، دیالوگ، استدلال ورزی، تشخیص جزء و کل و مفهوم کلی در خواندن و کشف ابهامات و شکاف ها، تعاریف، مرتبط ساختن، تدوین شفاف مفاهیم، بیان تجربه، تمایزسازی برای نوشتن استفاده کرد. نتایج حاکی از آن است که بین خواندن و استدلال ورزی رابطه ایی دو سویه برقرار است و همین امر به تقویت و گسترش تفکرات سطح بالا منجر می شود.
  کلیدواژگان: خواندن، نوشتن، فلسفه برای کودکان، سوکی، پیکسی
 • مریم اسد، لیلا مقتدر* صفحات 35-60
  قصه گویی به عنوان ابزاری جهت انتقال پیام های اخلاقی و رفتاری در جوامع گوناگون محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف آموزش قصه گویی به روش هدفمند بر ارزش های زندگی (مسیولیت پذیری -احترام) و قضاوت اخلاقی کودکان دبستانی انجام شد. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبستانی شهر رشت در سال تحصیلی1396-1395 بودند. نمونه شامل 30 نفر (15 نفر گواه، 15 نفر آزمایش) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های مسیولیت پذیری، احترام (آرن و همکاران 1993) و قضاوت اخلاقی لنیک و کیل (2005) پاسخ دادند. سپس 8 جلسه مداخله برای گروه آزمایش انجام و گروه گواه آموزشی نگرفت. پس از اتمام جلسات مجددا پرسشنامه های مذکور مجددا برای هر دو گروه تکمیل شد. نتایج بدست آمده با استفاده از شاخص های آماری تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش قصه گویی به روش هدفمند بر ارزش های زندگی (مسیولیت پذیری -احترام) و قضاوت اخلاقی موثر بوده است (001/0 >P). از این رو می توان از قصه گویی به عنوان یک روش آموزشی غیرمستقیم و متناسب با دنیای کودکی به صورت آزاد با روش های از پیش تعیین شده با توجه به آموزه خاص و هدفمند اخلاقی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: قصه گویی، مسئولیت پذیری، احترام، قضاوت اخلاقی
 • مهتا اسکندرنژاد*، بابک پوشش صفحات 61-89

  هدف پژوهش بررسی نقش بازیهای مجازی خشن و غیرخشن در مقایسه با بازیهای حرکتی رایج بر زمان واکنش، هماهنگی، چابکی و ویژگی های روانشناختی نوجوانان بود. روش مطالعه از نوع پس رویدادی علی مقایسه ای است که  سه گروه از شرکت کنندگان نوجوان با دامنه سنی12تا 17ساله در این مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند ازمدارس دولتی انتخاب شدند.  براساس سابقه بازی در سه گروه بازی های رایانه ای خشن، بازی های رایانه ای غیرخشن و بازی های حرکتی ورزشی قرار گرفتند. اضطراب توسط پرسشنامه اضطراب کتل، پرخاشگری توسط پرسشنامه باس و پری و برای بررسی مهارتهای حرکتی از آزمون نلسون برای زمان واکنش اندام فوقانی و از آزمون ضربه زدن اندام فوقانی برای چابکی اندام فوقانی استفاده گردید. از روش آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی  استفاده شد. یافته ها تفاوت معنی داری بین مهارت هماهنگی و پرخاشگری کاربران بازیهای مجازی و بازیهای حرکتی ورزشی نشان داد و متغیر پرخاشگری  به نفع  نوجوانان مشارکت کننده بازیهای حرکتی ورزشی نسبت به دو گروه  بازی های مجازی (022/0=p) کمتر بود و نوجوانان بازیهای حرکتی ورزشی در متغیر هماهنگی نمرات بهتری (023/0=p) بدست آوردند. نتایج پژوهش حاضر تاییدی بر تاثیر نوع ویژگیهای بازی بر ویژگیهای جسمانی و روانی نوجوانان می باشد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، هماهنگی، بازی مجازی، بازی حرکتی ورزشی، نوجوانان
 • مریم افضل خانی* صفحات 91-115

  هدف از پژوهش تحلیل محتوای کتاب های تفکروسبک زندگی دوره  متوسطه اول از منظر تربیت اخلاقی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کتاب های تفکر وسبک زندگی دوره اول متوسطه بود. کل کتابها به عنوان نمونه، مورد تحلیل قرار گرفت.  ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوا مبتنی بر روش ویلیام رومی است که بر اساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تایید شد. پایایی سیاهه تحلیل محتوا، توسط دو تحلیل گر انجام شد. ضریب همبستگی بین دو تحلیل مستقل، 79/0 بود. واحد مطالعه درس های کتاب، واحد تجزیه و تحلیل متن، پرسش و تصویر کتاب است که بر اساس مقوله های فعال و غیر فعال تحلیل و ضریب درگیری مشخص شد. یافته های پژوهش نشان داد، تصاویر کتاب تفکر وسبک زندگی پایه هفتم با ضریب درگیری 23/0و تفکروسبک زندگی پایه هشتم با ضریب درگیری 71/0، ضریب درگیری  پایینی داشتند. ضریب درگیری متن 137/0 که حاکی از غیرفعال و غیرپویا بودن متن کتاب های  تفکر وسبک زندگی است، در نتیجه تصاویر و متن  زمینه را برای فعالیت فراهم نمی کند. همچنین پرسشهای تفکر وسبک زندگی پایه هفتم با ضریب درگیری 4 وتفکر وسبک زندگی پایه هشتم42/2  بیشترین ضریب درگیری را دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، تربیت اخلاقی، کتاب تفکر وسبک زندگی، ویلیام رومی
 • سلیمه ایمری، معصومه باقرپور* صفحات 117-142

  هدف پژوهش حاضر، تاثیر آموزش به روش فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی بر تفکر خلاق و انگیزش یادگیری  دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بندرترکمن بود.تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بندرترکمن در سال تحصیلی 1399 تشکیل می دهند. از جامعه آماری60 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل جایگزین  شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل  پرسشنامه های استاندارد تفکرخلاق  ولچ (2002) و انگیزش یادگیری  کاشیف و همکاران (2013) بود. ابزار مداخله نیز شامل آموزش از طریق فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی در 8 جلسه 60  دقیقه ای بود که برای دروس علوم تجربی و کار و فناوری) دوره ی اول متوسطه مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادها از  طریق آزمون کوواریانس بااستفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها نشان داد: آموزش فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی بر انگیزش یادگیری و مولفه های آن از جمله امکانات یادگیری، پشتیبانی و مشارکت خانواده، نفوذ همتایان، شخصیت دانش آموزان و تفکر خلاق دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بندرترکمن تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی، تفکر خلاق، انگیزش یادگیری، آموزش علوم-تجربی و کار و فناوری
 • فرحناز حیدری نسب، میرجلال الدین کزازی، خلیل بیگ زاده صفحات 143-173

  پرورش خودآگاهی، ارزش های اخلاقی و دینی و هنجارهای اجتماعی از کارکردهای تفکر مراقبتی است. آموزش تفکر مراقبتی در حلقه کندوکاو، نوجوان را در موقعیت تنش زایی که ممکن است با آن روبه رو شود، هدایت می کند. لیپمن و اندیشمندان برنامه فبک، استفاده از داستان را برای افزایش قدرت تفکر، رشد فردی و میان فردی و پرورش ارزش های اخلاقی و اجتماعی به دلیل جذابیت داستان در رویه آموزش و نیز تمرکز روحیه گریزان نوجوان مبتنی بر بسندگی داستان های فبک در برنامه های درسی نوجوان موثر می دانند. پژوهش، با هدف شناخت کارکردهای تفکر مراقبتی در رمان های نوجوان حسن زاده برای گروه سنی «د» و «ه» با موضوع پایداری در دفاع مقدس بر پایه نظریه لیپمن در انطباق با ارزش های رایج در ایران با رویکردی توصیفی- تحلیلی برای پاسخ به چندی و چونی کارکردهای تفکر مراقبتی در رمان های مورد مطالعه انجام شده است. تکیه حسن زاده بر افزایش مولفه تفکر فعال (حل مساله، مهارت تصمیم گیری) و مولفه پرورش ارزش های بومی، هنجارهای اجتماعی و تکیه بر همدلی بیشتر و احترام به دیگران، شکیبایی، تاب آوری و حس پایداری در نوجوان است؛ بنابراین، برخی رخدادهای داستا ن، حیرت و پرسشگری نوجوان را برمی انگیزاند که سبب آموزش غیر مستقیم تفکر فعال و ارزش گذار در پی این حیرت و پرسشگری به نوجوان خواننده / شنونده است.

  کلیدواژگان: فرهاد حسن زاده، متیو لیپمن، برنامه فبک، تفکر مراقبتی، مهارت های خودآگاهی
 • صادق رضایی، محمد عبدالرحیمی* صفحات 175-201
  پژوهش حاضر با هدف آگاهی از تاثیر آموزش فلسفه بر هوش هیجانی نو آموزان پسر در مقطع پیش دبستانی و با استفاده از روش پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل و گروه آزمایش انجام شد. ابزار مورداستفاده، پرسش نامه هوش هیجانی تزل (2010) بود و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی همچون تحلیل کواریانس تک متغیره و نرم افزارspss  نسخه 23 استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش متغیر مستقل (آموزش فلسفه کودکان) توانست منجر به ایجاد تفاوت معنادار در میانگین نمرات متغیر وابسته (هوش هیجانی) در مرحله ی پس آزمون در سطح خطای 05/0 گردد که با کنترل متغیرهای مداخله گر، میانگین نمرات هوش هیجانی با آموزش فلسفه افزایش یافت. همچنین نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری، تاثیر آموزش فلسفه را بر ابعاد هوش هیجانی نوآموزان نشان داد که منجر به ایجاد تفاوت معنادار در میانگین نمرات متغیرهای ادراک و ابراز هیجانی، شناخت و تحلیل هیجان ها و نیز مدیریت هیجان ها در مرحله ی پس آزمون در سطح خطای 05/0 شد؛ و میانگین نمرات متغیرهای ادراک و ابراز هیجانی، شناخت و تحلیل هیجان ها و نیز مدیریت هیجان ها افزایش یافت. ازاین رو می توان نتیجه گرفت این امکان وجود دارد که با انجام نوآوری هایی در روند آموزش وپروش کودکان، بتوان هوش هیجانی و قدرت کنترل هیجان ها در کودکان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: آموزش، فلسفه، فلسفه برای کودکان، هوش هیجانی، نو آموزان پیش دبستانی
 • سجاد طاهرزاده قهفرخی*، احسان سایه میری، طاهره شاهمرادیان، رضا حیدری فرد صفحات 203-237

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلسفه بر پرورش مهارت های استدلال و خلاقیت دانش آموزان دختر متوسطه اول بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعهآماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر ایلام در سال تحصیلی 1399-1400 می باشد (4850 نفر). نمونه پژوهش 40 نفر از این دانش آموزان است که طبق نرم افزار جی پاور به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، ابتدا از دو منطقه آموزش و پرورش شهر ایلام یک منطقه و از بین مدارس متوسطه اول دخترانه یک مدرسه و سپس از بین دانش آموزان 40 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه یک ساعته، تحت آموزش فلسفه به وسیله داستان های فلیپ کم قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1363) و پرسشنامه استدلال تامسون (2005) استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها، آزمون کواریانس چند متغیره و آزمون t به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش فلسفه بر افزایش خلاقیت و استدلال دانش آموزان موثر بوده است. آموزش فلسفه موجب بالارفتن قدرت پردازش اطلاعات می شود و تمرکز دانش آموزان را بر ابعاد مختلف یک مسیله بالا می برد، در نتیجه می تواند خلاقیت و استدلال را در آنها بالا ببرد.

  کلیدواژگان: آموزش فلسفه، استدلال، خلاقیت، دانش آموز
 • زهرا غفاری ساروی، مژگان رشتچی*، ارشیا کیوانفر صفحات 239-258

  امروزه علاوه بر یادگیری زبان دوم/خارجی، برنامه های آموزشی و درسی که مهارت های تفکر را ارتقا می بخشند، می توانند برای کودکان، جامعه و جهان مفید باشند. این مقاله با هدف بررسی چگونگی استفاده از تفکر انتقادی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به کودکان خردسال انجام شد. پژوهشگران برای به تصویر کشیدن پیشرفت مهارت های تفکر انتقادی دو کودک سه ساله دوقلو در حین یادگیری زبان خارجی ، از یک مطالعه کیفی موردی توصیفی در مدت یکسال و نیم استفاده کردند. بر طبق تحلیل محتوای کیفی در این تحقیق، قصه گویی و گفت وگو و تعامل بین کودکان و مادر آن ها، دو محور اصلی در بهره گیری از تفکر انتقادی در آموزش زبان انگلیسی به این دو کودک خردسال بودند. بررسی کیفی یافته ها نشان داد که اصول آموزش و یادگیری مبتنی بر نظریه اجتماعی- فرهنگی ویگوتسکی می تواند حتی برای زبان آموزان خردسال مفید و قابل اجرا باشد. با فراهم کردن محیط آموزشی غنی از حمایت و میانجی گری مناسب بزرگسالان ماهر و با ایجاد فرصت تعامل معنادار با افراد پیرامون، کودکان می توانند به رشد شناختی بالاتری دست یابند. یافته های پژوهش حاضر می تواند کمک کند تا در تبیین مدل آموزشی جدید، آموزش مهارت های تفکر انتقادی در کلاس های زبان انگلیسی گنجانده شود.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، یادگیری اولیه زبان خارجی، مهارت های تفکر
 • معصومه کیانی*، طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی صفحات 259-289
  هدف این مقاله، بررسی الگوهای مشهور برنامه درسی دوره پیش دبستان در سه محور؛ توجه به عاملیت کودک، ماهیت و راهبردهای یاددهی-یادگیری، و صلاحیت حرفه ای مربیان است. به نظر می رسد این محورها از وجوه ممیزه الگوهای توسعه یافته از الگوهای توسعه نایافته برنامه درسی دوره پیش دبستان هستند. بدین منظور، مقاله حاضر این محورها را در الگوهای رجیو امیلیا، های اسکوپ، تی واریکی، و سویدی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوای کیفی از نوع استفرایی مورد بررسی قرار داده است. یافته های این تحقیق در محور نخست، حاکی از تحقق جلوه هایی از عاملیت کودک مانند نگاه به کودک به عنوان موجودی منحصربه فرد، شایسته و توانمند، و تدارک زمینه هایی جهت بروز و شنیدن صدای کودک، در این الگوها است. در محور دوم نیز ماهیت یادگیری مبتنی بر ادراک چشم انداز کودک و سبک یادگیری و پیشرفت او، مشارکت فعال وی در امر یادگیری و تعامل با بزرگسالان در ساخت معنا و دانش خویش، رویت پذیری یادگیری کودک برای وی، و راهبری او به سوی یادگیری مادام العمر است. لذا راهبردهای یاددهی-یادگیری نیز بر رویکردهای مشارکتی و ارتباطی، اکتشافی، تجربی، پروژه محور، فعال و خلاق مبتنی است. با توجه به محور سوم نیز  اغلب الگوهای مورد بررسی  بر احراز صلاحیت حرفه ای مربیان در ابعاد مختلف فردی، اخلاقی، اجتماعی و حرفه ای تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: الگوهای برنامه درسی پیش دبستانی، عاملیت کودک، فرایند یاددهی-یادگیری، صلاحیت حرفه ای مربی
 • جمال معمر حور، مرضیه دهقانی*، الهه حجازی، کیوان صالحی صفحات 291-321
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های تفکر مستقل و ارایه شواهدی از آن در دوره متوسطه اول انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش اسنادی، به مرور نظام مند پیشینه پژوهش در پایگاه های مختلف علمی در 40 سال اخیر پرداخته شد. بررسی ها به شناسایی 30 سند منتج گردید. تحلیل داده ها مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون به شناسایی 146 کد باز منجر گردید و در 7 مضمون اصلی و 27 مضمون فرعی دسته بندی شدند. شاخص های شناسایی شده شامل؛ احساس آزادی و حق انتخاب، یادگیری متقابل و مشارکتی، تسلط به مهارت های شناختی، تسلط به مهارت های فراشناختی، آشنایی با مهارت حل مسیله، فعالیت مستقل و پیروی آگاهانه بود. نتایج تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول نیز حاکی از آن است که؛ کتاب ریاضی و علوم تجربی از بیشترین فراوانی در بین شاخص های تفکر مستقل برخوردار است. همچنین از بین شاخص های شناسایی شده نیز، بیشترین فراوانی مربوط به مقوله «فعالیت مستقل» و کمترین فراوانی مربوط به مقوله «احساس آزادی و حق انتخاب» و «پیروی آگاهانه» می باشد. لذا می توان بیان کرد، اگر در فرایندهای تربیتی دانش آموزان از شاخص های شناسایی شده، استفاده شود، محتمل است در بزرگ سالی به افرادی مستقل با قابلیت های فردی و مقاوم در برابر ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی تبدیل شوند.
  کلیدواژگان: تفکر، استقلال، تفکر مستقل، دانش آموزان، دوره متوسطه
 • محمد موحدی، مهدی ابولقاسمی* صفحات 323-3443

  پژوهش حاضر با هدف طراحی بسته ی آموزشی مبتنی بر مهارت های مغفول هوش کلامی در کتب فارسی دوره دوم ابتدایی و تعیین اثربخشی آن بر خرده مقیاس های هوشی وکسلر انجام شد. در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی (کیفی از نوع پدیدارشناسی و کمی از نوع آزمایشی) استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته تا اشباع نظری و تحلیل مضمون، مهارت های مغفول هوش کلامی با 3 مضمون فراگیر شناسایی گردید. اعتبار مضامین از روش ممیزی کردن و فرمول اسکات تعیین گردید. بسته آموزشی بر اساس مهارت های مغفول در 15 جلسه تدوین و اعتبار آن از طریق روایی محتوایی تایید شد. در بخش کمی، بسته آموزشی روی 30 نفر از دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهرستان فریدن (با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و چینش تصادفی در دو گروه) اجرا گردید. ابزار پژوهش شامل خرده مقیاس های واژگان، مفاهیم تصویری و حافظه عددی آزمون هوش وکسلر کودکان (IV) بود. داده ها با روش کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار spss تحلیل گردید. نتایج حاکی از اثربخشی بسته آموزشی بر افزایش نمرات خرده مقیاس های مربوطه بود.

  کلیدواژگان: هوش کلامی، مهارت های مغفول، بسته آموزشی، کتب فارسی، دوره دوم ابتدایی
|
 • Rauf Ahmadi, Yahya Ghaedy *, Saeid Zarghami- Hamrah, Alireza Mahmodnia Pages 1-34
  The current study aimed to investigate the philosophical aspects of reading and writing in the “Philosophy for Children” program according to the Suki and Pixie novels and their guidebooks. A descriptive-analytical methodology was applied to answer what are the philosophical aspects of reading and writing in the “Philosophy for Children” program according to the two novels, and what skills can be implemented to enhance those aspects. The findings showed that the philosophical aspects of reading and writing include philosophizing, the role of dialogues in reading and writing, reading as an argument, critical reading, the relationship between art and experience, meaning, aesthetic relationships, attention, experience, preferences, and veracity. These aspects can be strengthened by such skills as providing reasons, dialogues, argumentations, the recognition of parts and wholes, general concepts, discovering vague areas and gaps, definitions, connecting, developing concepts clearly, stating experiences, and distinguishing. The findings showed that a mutual relationship[1] exists between reading and argumentation, and this can lead to the enhancement and development of high-level thoughts.
  Keywords: Reading, writing, philosophy for children, Suki, Pixie
 • Maryam Asad, Leila Moghtader * Pages 35-60
  Storytelling is considered as a tool for transmitting ethical and behavioral messages in different societies. The purpose of this study was to teach storytelling in a targeted way on the values ​​of life (Responsibility-Respect) and moral judgment of primary school children. The present study was a semi-experimental method. The statistical population in this study was all school female elementary school students in the academic year of 1396, and the sample consisted of 30 people (15 subjects, 15 subjects), which was selected using available sampling method And at the same time, the scale of accountability, respect (Aren et al. 1993), and the moral judgment of Lennick and Kiel (2005) were applied to the two groups. Then, based on the educational program, eight sessions were trained and the control group was not trained. After the sessions were completed, the questionnaires were again run for the same groups in the same situation to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. Covariance analysis and SPSS software were used for data analysis. The results showed that according to the hypothesis of teaching storytelling, it was effective on the values ​​of life (responsiveness-respect) and moral judgment (P <0.001). From this we can use storytelling as an indirect educational method appropriate to the world of childhood, with preset methods, according to a special and purposeful moral teaching.
  Keywords: purposeful storytelling, life values (responsiveness-respect), moral judgment
 • Mahta Eskandarnejad *, Babak Pooshesh Pages 61-89

  The aim of this study was to investigate the role of violent and non-violent virtual games in comparison with common sportive movement games on reaction time, coordination, agility and psychological characteristics of adolescents. The method of this study is ex-post facto research with the causal-comparative method, that three groups of adolescent with the age range of 12 to 17 years participated in this study who were selected by purpose sampling method from public schools. with history of playing, they were placed in three groups: violent virtual games, non-violent virtual games and sports movement games. Anxiety was assessed  by using the Cattell Anxiety Inventory, aggression was assessed by using the Bass and Perry Inventory,  Reaction time ruler test was used to assess the reaction time, Plate tapping test was used to assess upper  limb agility. To test the research hypotheses, statistical methods of analysis of variance and bonferroni for post hoc test were used. Findings showed that there was a significant difference between coordination and aggression of users of virtual games and sports movement games. aggression is significantly lower in adolescents participating in sports games compared to the others two groups of virtual games (p= 0.022) and they were significantly better in coordination scores (p = 0.023). The results of the present study confirm the effect of  type of games for physical and mental characteristics of adolescents.

  Keywords: aggression, coordination, virtual games, sports movement games, teenagers
 • Maryam Afzalkhani * Pages 91-115

  The purpose of this study was to analyze the content of the books of thinking and life style of the first high school from the perspective of moral education. Descriptive-analytical research method, the study population in this study was books of thinking and lifestyle of the first year of high school. All books were analyzed as samples. The data collection tool is a content analysis list based on the method of William Rumi, which was prepared based on theoretical principles and its validity was confirmed by experts in educational sciences. Content analysis list reliability was performed by two analysts. The correlation coefficient between the two independent analyzes was 0.79. The unit of study of book lessons is the unit of text analysis, question and image of the book, which was determined based on active and inactive categories of analysis and coefficient of involvement. Findings showed that the images of the seventh grade thinking and lifestyle book with a coefficient of involvement of 0.23 and the eighth grade thinking and lifestyle with a coefficient of involvement of 0.71 had a low coefficient of involvement. The text engagement coefficient of 0.137, which indicates that the text of thought and lifestyle books is inactive and dynamic, therefore does not provide images and text for the activity. Also, the questions of thinking and lifestyle of the seventh grade with a coefficient of involvement of 4 and the thinking and style of life of the eighth grade with 2.42 have the highest coefficient of involvement.

  Keywords: Content analysis, moral training the book of thought lifestyle, wiliyam Romey
 • Salimeh Eimeri, Masumeh Bagherpur * Pages 117-142

  The purpose of this study was the effect of augmented reality and augmented reality technology teaching on creative thinking and learning motivation of female high school students in Bandar-e-Turkmen city. The statistical population of the study consists of female high school students in Bandar-e-Turkmen city in the 2020 academic year. From the statistical population, 60 students were selected by available sampling method and were completely randomly divided into two groups: 30 in the experimental group and 30 in the control group. Data collection tools included the standard Welch (2002) Creative Thinking Questionnaire and Kashif et al.'s (2013) Learning Motivation Questionnaire. The intervention tools also included teaching through augmented reality technology and a combination of 8 sessions of 60 minutes that were used for experimental science, work and technology courses (junior high school). Data were analyzed by analysis of covariance using SPSS software. Findings showed: Augmented and augmented reality technology education on learning motivation and its components including learning facilities, family support and participation, peer influence, students' personality and creative thinking of first year female high school students in Bandar-e-Turkmen city It is positive and meaningful.

  Keywords: Augmented Reality Technology, Creative thinking, Learning Motivation, Science Education, Experimental Science, and Work, Technology
 • Farahnaz Haidarinasab, Mirjalaledin Kazzazi, Khalil Baygzade Pages 143-173

  Fostering self-awareness, moral and religious values ​​as well as social norms are functions of care thinking. Teaching care thinking in the exploratory circle guides the teens into the stressful situation that he or she may face. Lippmann and FEBK intellectuals use story to enhance thinking power, personal and interpersonal development, and foster moral and social values ​​because of the story's appeal in education as well as the teen’s elusive focus based on FEBK content. They know that they are effective in teen curricula. study aimed at recognizing the functions of caring thinking in Hassanzadeh's teen novels for age groups "d" and "e" with the subject of sustainability in sacred defense based on Lippmann's theory in accordance with common values ​​in Iran with a descriptive-analytical approach to answer how many and how functions of care thinking have been done in the studied novels. Hassanzadeh relies on increasing the component of active thinking (problem solving, decision-making skills) and the component of cultivating indigenous values, social norms and relying on more empathy and respect for others, patience, resilience ‌ is a sense of accomplishment and stability in teens ; therefore, some story events arouse the astonishment and questioning of the teens and cause the indirect teaching of active and valuable thinking following this astonishment and questioning to the teen reader / listener.

  Keywords: Farhad Hassanzadeh, Matthew Lippmann, FBQ Program, Care Thinking, Self-Awareness Skills
 • Sadegh Rezaei, Mohammad Abdolrahimi * Pages 175-201
  The aim of this study was to determine the effect of teaching philosophy on the emotional intelligence of preschool boys, using the pre-test-post-test method with the control group and the experimental group. The instrument used was Tezel Emotional Intelligence Questionnaire (2010) and in order to analyze the data, descriptive and inferential statistical tests were used in SPSS. The results of analysis of covariance showed that teaching philosophy to children could lead to a significant difference in the mean scores of the emotional intelligence in the post-test at 0.05 deviation error level. Also, the results of multivariate analysis of covariance showed the effect of teaching philosophy on the dimensions of emotional intelligence, which could lead to a significant difference in the mean scores of variables of perception and emotional expression, recognition and analysis of emotions and emotion management in the post-test stage at 0.05 deviation error level; So that the mean scores of the variables of perception and emotional expression, emotion recognition and analysis, as well as emotion management increased. Therefore, it can be concluded that it is possible to increase emotional intelligence and emotion control in children by making innovations in the process of teaching philosophy to preschool children.
  Keywords: Education, philosophy, philosophy for children, emotional intelligence, preschool boys
 • Sajad Taherzadeh Ghahfarokhi *, Ehsan Sayehmiri, Tahere Shahmoradian, Reza Heydarifard Pages 203-237

  The present study aims was investigate the impact of instruction Philosophy on reasoning and creativity of Girl middle School Students. Research method was Quasi-xperimental with pre-test and post-test schemes and a control group. The statistical population was all female students in middle schools of Ilam city in 2021-2022, (4850 person). The statistical sample is 40 female students based on G.power software which have been selected using the multi-stage cluster random sampling method, among two area of Ilam, one area selected then, among middle school selected one school then, were randomly distributed into one test group (20 person) and one control group (20 person). The teaching process for the experimental group was implemented during 9 one-hour sessions with philipCam stories; however, the control group continued with no additional training sessions. The research instruments were Abedi creativity Questionnaire and Thamson reasoning Questionnaire. multivariate analysis of covariance and t.test was used to analyze the data. The obtained results indicate that teaching philosophy increase their reasoning and creativity. Instruction of Philosophy increase information processing among students and increase their concentration on different dimensions of problems, therefore to be able to increasing reasoning and creativity among students.

  Keywords: Instruction of Philosophy, Reasoning, creativity, student
 • Zahra Ghaffari Saravi, Mojgan Rashtchi *, Arshya Keyvanfar Pages 239-258

  Besides learning a second/foreign language, many educators nowadays believe that education programs and curriculums promoting thinking skills might benefit children, society, and the world. This study explored how critical thinking could be infused into teaching English to young children. Researchers employed a descriptive case study design to portray two three-year-old twins’ critical thinking skills in the early years of life (3-4/5). The findings revealed two main themes to infuse critical thinking in teaching English: the art of storytelling and conversation and interaction between the twins and their mother. Qualitative analysis of the findings showed that the principles of teaching and learning based on Vygotsky’s sociocultural theory could be helpful and applicable even to young language learners. By providing an educational environment that provides appropriate support and mediation by skilled adults and creating opportunities for meaningful interaction with those around them, children can achieve higher cognitive development. This research can share its findings with education communities and very young children’s teachers to promote a new professional development model for infusing critical thinking skills in very young learners’ classrooms.

  Keywords: critical thinking, early foreign language learning, Thinking skills
 • Masume Kiyani *, Tahereh Javidi. Kalatehjavarabadi Pages 259-289
  The purpose of this article is to examine the famous patterns of preschool curriculum in threeareas; Attention to the child agency, the nature and strategies of teaching-learning, and the professional competence of educators that seems to distinguish the developed models from the less developed models of the preschool curriculum. To this end, the present article using the method of description and philosophical analysis explores these axes in Reggio Emilia, High/Scope, Swedish and Te Whãriki (T/W) patterns. Findings of the research in the first axis is indicating the realization of manifestations of child agency such as viewing to the child as a unique, competent and capable being, and to provide some grounds for hearing the child's voice in these patterns. In the second axis, the nature of learning is based on the perception of the child's perspective and her/his learning style, child’s active participation in learning and interaction with adult in meaning-making and constructing of knowledge, the making visible of child’s learning and the guidance of him/her towards lifelong learning. Therefore, teaching-learning strategies are based on participatory and communicative, exploratory, experimental, project-oriented, active and creative approaches. Also according to the third axis, the most of the studied models emphasis on the professional qualifications of educators in various personal, moral, social and professional dimensions.
  Keywords: Patterns of preschool curriculum, Child agency, Teaching-learning process, Educator competence
 • Jamal Moammer Hour, Marzieh Dehghani *, Elaheh Hejazi, Keyvan Salehi Pages 291-321
  The aim of this study was to identify the characteristics of independent thinking and provide evidence of it in junior high school. For this purpose, using the documentary method, a systematic review of the research background in various scientific databases in the last 40 years was conducted. Investigations led to the identification of 30 documents. Data analysis based on content analysis strategy led to the identification of 146 open source codes and were classified into 7 main themes and 27 sub-themes. Identified indicators include; Feelings of freedom and choice were reciprocal and participatory learning, mastery of cognitive skills, mastery of metacognitive skills, familiarity with problem-solving skills, independent activity, and conscious obedience. The results of the content analysis of the first secondary school textbooks also indicate that; The book of mathematics and experimental sciences has the highest frequency among the indicators of independent thinking. Also, among the identified indicators, the highest frequency is related to the category of "independent activity" and the lowest frequency is related to the category of "feeling of freedom and choice" and "conscious obedience". Therefore, it can be stated that if the identified indicators are used in the educational processes of students, it is likely that in adulthood they will become independent individuals with individual abilities and resistant to anomalies and social harms.
  Keywords: thinking, independence, independent thinking, Students, high school
 • Mohammad Movahedi, Mehdi Abolghasemi * Pages 323-3443

  The aim of this study was to design an educational package based on overlooked verbal intelligence skills in Persian textbooks for the second grade of elementary school and to determine its effectiveness on Wechsler intelligence subscales. In this research, the mixed research method (qualitative of phenomenological type and quantitative of experimental type) was used. In the qualitative section, using semi-structured interviews to theoretical saturation and thematic analysis, overlooked verbal intelligence skills were identified with 3 global themes. The validity of the themes was determined by the audit method and Scott's formula. The educational package was developed based on overlooked skills in 15 sessions and its validity was confirmed through content validity. In the quantitative section, the educational package was performed on 30 male students of the second grade of elementary school in Fraidan city (using multi-stage cluster sampling and random arrangement in two groups). The research instruments included vocabulary subscale, visual concepts and numerical memory of Wechsler (IV) children's intelligence test. Data were analyzed by multivariate covariance and SPSS software. The results showed the effectiveness of the educational package on increasing the scores of the relevant scales

  Keywords: verbal intelligence, overlooked skills, educational package, Persian textbooks, second grade of elementary school