فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - سال بیست و سوم شماره 73 (زمستان 1400)

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال بیست و سوم شماره 73 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام امیری*، سید محمد هاشمی، ولی رستمی، بیژن عباسی صفحات 9-40

  موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مساله منجر به رضایت اجتماعی نسبتا بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مساله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تامین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: نظام بازنشستگی ایران، نظام بازنشستگی نروژ، مستمری بازنشستگی، نظام مزایای معین، نظام چند سطحی
 • جواد صالحی* صفحات 41-70

  شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1) 68 و (7) 93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قایل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قایل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.

  کلیدواژگان: شاهد در بازداشت، پناهندگی، دیوان کیفری بین المللی، رویه قضایی، دیوان اروپایی حقوق بشر
 • سید صادق ابراهیمی، پیمان بلوری*، محمدعلی صلح چی صفحات 71-105

  مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تامین این هزینه ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تامین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولا طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیا ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تامین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثا عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری شخص ثالث، داوری تجاری بین المللی، افشاسازی، تخصیص هزینه ها، دیوان های داوری بین المللی
 • بزرگمهر بشیریه*، فیروز محمودی جانکی، محمدعلی اردبیلی، جهانگیر معینی علمداری صفحات 107-133

  «نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعی دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیت اعمال نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تاکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تاکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینی رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خود نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد.

  کلیدواژگان: وضعیت نخستین، پرده جهل، انصاف، بی طرفی، عدالت کیفری
 • علی مشهدی*، رعنا گائینی صفحات 135-152

  به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحا دوتابعیتی محسوب می شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مساله از منظر آموزه های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.

  کلیدواژگان: مدیران دولتی، تابعیت مضاعف، منافع ملی، ماده 98 قانون مدیریت، خدمات کشوری
 • رحیم نوبهار*، علی ولایی صفحات 153-181
  حق انتخاب شدن از مهم‏ترین جلوه ‏های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته ‏سالاری و لزوم امانت‏داری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب‏ شوندگان، حق انتخاب ‏کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سخت گیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردم‏سالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه‏ رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها می توان درباره شرط عدالت به تیوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب می توان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ‏ای پایین‏تر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.
  کلیدواژگان: شرایط نامزدهای انتخاباتی، عدالت، شورای نگهبان، حق بر انتخاب شدن، حق بر انتخاب کردن
 • زهرا محمودی کردی*، معصومه غلامی میانسرایی صفحات 183-214
  تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می شود که تاکنون رویکرد های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود ه اند. از این رو در دهه های اخیر، ژیومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری های نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روش های ژیومهندسی، معایب و مزایای زیست محیطی آنها و رویکرد معاهدات زیست محیطی به آنها نگارش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد هرچند روش های ژیومهندسی در معاهدات زیست محیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتا به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضا متعارض نسبت به ژیومهندسی دارد که از تایید صریح یا ضمنی برخی از روش ها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمی توان قایل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.
  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، ژئومهندسی، حقوق بین الملل، محیط زیست، تنظیم
 • علیرضا صالحی فر* صفحات 215-252
  همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارایه می شود.
  کلیدواژگان: داوری، حل و فصل اختلاف، فرآیند توافق دوجانبه، مذاکره، معاهده مالیاتی بین المللی
 • کیوان صداقتی*، علی فقیه حبیبی صفحات 253-277

  ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف‏ های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می‏ کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تاثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تیوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.

  کلیدواژگان: مسجد، سازمان مردم نهاد، دولت، جامعه مدنی، غیر دولتی
 • حسین کاویار* صفحات 279-302
  دیوان عدالت اداری اصولا واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیرا در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویه شماره 792 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آب های زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسری به آرای قطعی سایر کمیسیون ها نیز می باشد؟ قابل پیش بینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویه قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی باید بررسی شود.
  کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، آراء مراجع اداری استثنایی، تجدیدنظرخواهی، رای وحدت رویه شماره 792
|
 • Elham Amiri *, Seied Mohamad Hashemi, Vali Rostami, Bijan Abbasi Pages 9-40

  The issue of pension payments is a serious challenge for governments in today's world. As the main institution, which is faced with a large number of new pensioners every year, governments seek to create pension systems in line with the political-economic structure of the country. The pension payment system in European-American countries is older than the domestic situation, and for this reason, in order to organize and reform the pension payment system in Iran, it is necessary to refer to successful cases in this regard. In this regard, Norway is one of the countries whose pension system has created the highest level of welfare for retirees, and this has led to a relatively high level of social satisfaction with the government. Compared to Norway, the pension system in Iran is facing many weaknesses and problems, so much so that this issue is named as the third major problem in the country. The defective structure of pensions in Iran is moving in the direction that providing pensions is one of the most important challenges of the government. It can be a way to model and reform the pension system in Iran.

  Keywords: Iran Retirement System, Norway Retirement System, Pension, Defined Benefits, Multi-tier System
 • Javad Salehi * Pages 41-70

  Detained witnesses of the Congolese government applied for non-extradition to their repective government, seeking asulum in the Netherlands and declaring illegal the continuation of the detention by claiming with the danger of life after their testimony against the government before the the International Criminal Court. The primary branch of the Court in the interpretation of articles 68(1) and 93(7) of the Statute and their relationship with article 21(3) of the Statute holds that the custody tribunal will continue to detain the witnesses until the end of the Dutch administration's application for their asylum. Nevertheless, the Court opens a prospect before the Dutch court in order to continue to detain the witnesses in contravention of the international commitments of the Dutch government to protect the freedom of individuals in its territory. Dutch primary branch disqualifies decision makers from arresting witnesses, but the Dutch court of appeal reverse the European Court of Human Rights' recent judicial review in its fourth witness case. Finally, the Court of appeal judges affirm proceedings of the European Court of Human Rights and the Dutch court of appeal, taking into account the provisions of the Statute.

  Keywords: Detained Witnesses, Asylum, International Criminal Court, Dutch Court, European Court of Human Rights
 • Seyed Sadegh Ebrahimi, Peyman Boloori *, MohammadAli Solhchi Pages 71-105

  International commercial arbitration imposes heavy costs to the parties involved. In this regard, one of the new phenomena in international commercial arbitration is "financing of court costs by a third party investor. There are several reasons for the emergence of a third party investor: 1- involved parties may not have the resources to pay for the costs of arbitration or they may be reluctant to use their funds to finance the litigation: 2. the uncertainty of receiving compensation as a result of paying the arbitration fees might encourage the parties to transfer this risk to a third party; 3. having its own advantages and disadvantages. Since the funder holds the power of the purse, TPF entails the risk of the control of the claim being transferred to the third party funder. We might ask whether international arbitration tribunals should examine the extent of the investor's influence in determining the allocation of costs or not. In addition, is it essential to disclose the third parties contracts confidential? Overall, it is concluded that those mentioned Tribunals should allocate and guarantee the arbitration cost and agree on disclosing of third parties fund contracts under urgent conditions by international arbitration tribunal.

  Keywords: Third Party Investment, International Commercial Arbitration, Disclosure, Cost Allocation, International Arbitration Tribunals
 • Bozorgmehr Bashiriyeh *, Firouz Mahmoudi Janaki, MohammadAli Ardebili, Jahangir Moeini Alamdari Pages 107-133

  "A Theory of Justice" is a project in the Kantian school by John Rawls, the twentieth-century philosopher. The "Veil of Ignorance" is one of the prominent notions of his theory of justice, which is born in another abstract concept as the "Original Position". Rawls seeks to establish fairness or impartiality in the laws and administration of society by using such a tool. The present article has tried descriptively and analytically to emphasize the capacity of applying the theory of veil of ignorance in criminal law by applying this doctrine. Finally, the writing of this article demonstrates that an applied approach to Rawls' explanatory model can lead to a better understanding of the legal principles and rules of a legal system (descriptively), and to the extent that the theory is immune from subjectivity, it may criticize criminal justice and its rules.

  Keywords: Original Position, Veil of Ignorance, Fairness, Impartiality, Criminal justice, Rawls
 • Ali Mashhadi *, Rana gaini Pages 135-152

  According to article 98 of the Civil Service Management Act of Iran, “the acceptance of foreign citizenship” by staff and executives provided that the Ministry of Foreign Affairs confirmation, will result in termination of their public service. Acceptance of citizenship of a foreign country while preserving national citizenship leads to the so-called dual citizenship. Despite the many domestic and international efforts to prevent the state of dual citizenship, there are sometimes people who are "stateless" or have "dual citizenship". In recent years, many legal arguments have been raised about the dual nationality of Iranian political authorities. In this paper, some legal dimensions of this issue have been analyzed and evaluated from the perspective of public law teachings. The basic premise of this article is based on the assumption that the mere existence of two nationalities cannot be undesirable in law, but in the case of the political dual nationality authorities, the legislator must be cautious in setting up employment regulations.

  Keywords: Public Managers, Dual nationality, National Interests, Article 98 of the civil service, management act
 • Rahim Nobahar *, Ali Velaei Pages 153-181
  The right to be elected is one of the important examples of right to self-determination. Although this right is not absolute, its restriction must be justified. Unjustified insistence upon meritocracy and trusteeship of candidates, has resulted in violation of the right to be elected and the right to vote. From a socio-political point of view, such restrictions harm democratic aspect of any political system. In I.R. Iran, necessitation of qualification of being just, supposing official positions as religious trust and argument to the principle of incompetency and non-existence of legal qualifications have resulted in many challenges for free, fair and competitive election. Subjective and non-institutional assessment of the nominees by the Guardian Council has worsened the situation. The aim of this article is to evaluate the method of assessment of qualifications of nominees. The article suggests to rely upon those fiqhi theories that present a more tolerant view on the qualification of being just. Also due to the fact that people are the owners of public sphere, it is possible to presume official authorities as contractual trust rather than religious and legal trust. Similarly, there is way to rely upon the presumption of non-sinfulness instead of being just to reduce some restrictions on qualifications of nominees.
  Keywords: Qualification of nominees, justice, guardian council, Right to be elected, The right to elect
 • Zahra Mahmoudi Kordi *, Masume Gholami Miansarayi Pages 183-214
  Climate change is considered to be the biggest crisis of the present era, and traditional approaches have not been very effective to deal with it yet. Thus, in recent decades, geoengineering which includes two main methods of carbon dioxide removal and solar radiation management has come to the attention of countries. Like other emerging technologies, besides its benefits, most important of which to combat climate change, due to scientific uncertainty, they might have harmful effects on the environment. The present article has aimed to describe geoengineering methods and their environmental pros and cons. The findings of the article show that although the geoengineering methods in international environmental treaties are scattered, mostly in the form of implicit expressions, the rules and the actions of member states indicate the different and sometimes contradictory attitudes toward geoengineering, which varies from explicit or implicit approval of some methods, especially in treaties related to climate change, to explicit and implicit opposition of others, such as the Convention on Biological Diversity, the London Protocol, and the Ozone Conservation Convention. This dispersion is so great that a specific legal system cannot be assumed.
  Keywords: climate change, Geoengineering, International Law, Environment, Regulation
 • Alireza Salehifar * Pages 215-252
  As international trade is expanding, international trade and tax disputes are increasing. Under international tax agreements, there are two mechanisms for the resolution of potential disputes between contracting States. These agreements mostly rely on a form of negotiation known as the “Mutual Agreement Process (MAP)” as the main mechanism for the settlement of disputes. During the last decade, the inclusion of “ad hoc arbitration” as a new dispute resolution mechanism in international tax treaties has become popular to augment the MAP. Iran has long concluded several international tax agreements with several countries for the avoidance of double taxation. Due to Iran’s macroeconomic policy for relying more on tax revenues as an alternative to revenues from the petroleum industry, it is important that the Iranian lawyers seek to focus more on tax law and tax dispute resolution mechanisms. The purpose of this article is to introduce and critically analyse the dispute resolution mechanisms of international tax agreements. In this article, to make some suggestions for the improvement of the dispute resolution system of tax treaties, the strengths and weaknesses of the MAP and ad hoc arbitration, will be scrutinised by adopting a descriptive-analytical approach.
  Keywords: arbitration, Dispute resolution, International Tax Agreements, Mutual Agreement Procedure (MAP), Negotiation
 • Keyvan Sedaghati *, Ali Faghih Habibi Pages 253-277

  Properties of NGO are classified within 4 main items including: Non-profit-making, non-political, non-governmental and volunteer oriented and its mission is filling probable gaps between government, citizens and transferring goals of society to public authorities within specific framework. Although “realistically” speaking and under influence of some policies, there are some differences between “current” status of Iranian mosques with functions of NGO and in relation to the feature of being “Non-governmental”, there is no significant compatibility; from “Theoretical” point of view there is maximum compatibility and proximity between “noble” functions of mosque with that of NGO. Findings of this descriptive-analytical research showed that it can and should be considered negligent in considering the mosque as an NGO, so that by reforming the laws, regulations and macro-cultural policies in this field and accompanying the mosque with all the main components of the NGO, the strengthening and developing of the "civil society" can be achieved.

  Keywords: Mosque, NGO, State, Civil Society, non-governmental
 • Hossein KAVIAR * Pages 279-302
  Article 10 (2) of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court determines the competence and ranges of the Court's powers to deal with and investigate objections and complaints against the final decisions of exceptional administrative authorities. According to the analysis of the General Assembly of the Court of Administrative Justice in decisions number 37, 38, 39 dated 1989/10/2 and also the branches of the Court from paragraph 2 of Article 10, only real or legal persons of private law are allowed to file complaints and objections against final decisions. Exceptional Administrative authorities and the legal persons of general law don’t have that kind of power.Recently, on 2020/7/14, according to the ,Uniform Judicial Precedent numbered 792 of the General Assembly of the Supreme Court, the jurisdiction of the Administrative Justice Court to review the appeal filed by the Regional State Water Company against the decision of the Commission for Groundwater Affairs is recognized. Now the question arises is that whether the Uniform Judicial Precedent No. 792 is exceptional and is only about appealing the indefinite opinions of the judge of the Groundwater Commission?
  Keywords: Court of Administrative Justice, The investigation Commission deal with Groundwater, Exceptional Administrative Authority Opinions, Revision request, Procedural Unity Vote Number 792