فهرست مطالب

زیست بوم نوآوری - پیاپی 4 (زمستان 1400)

نشریه زیست بوم نوآوری
پیاپی 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مژگان دانش*، سید رضا حجازی، آیت الله ممیز صفحات 1-23
  کارآفرینی سازمانی منبع مهمی از مزیت رقابتی سازمان ها را شکل می دهد، زیرا آنها بهره برداری از فرصت های جدید را امکان پذیر می سازند. در این بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری، دارای تاثیر بسزایی است. در این تحقیق، چگونگی تاثیرگذاری حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی بررسی شده است. همچنین اثرات ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی در توسعه شایستگی های متمایز فناورانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تاثیر این متغیرها بر کارآفرینی سازمانی که منجر به بهبود عملکرد می شود، نشان داده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی مستقر استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 94 شرکت برای حجم نمونه درنظر گرفته شد و تحلیل داده ها با استفاده از روش pls انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل تجربی ما حاکی از این است که: (1) حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی تاثیر مثبت می گذارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی، بر کارآفرینی سازمانی، تاثیر مثبت می گذارد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، شایستگی متمایز فناورانه، ظرفیت جذب، یادگیری سازمانی
 • افشین حیدرپور*، فواد پروندی صفحات 25-49

  کسب و کارهای حرفه ای موسوم به مبتنی بر دانش علاوه بر آنکه سهم بزرگ و در حال رشد بسزایی در اقتصاد از جنبه خلق ارزش بالا به خود اختصاص میدهد، ارتقاء قابلیت صادرات اقتصاد ایران را نیز موجب می شود. مقاله با استفاده از نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه عمیق مدل کارآفرینی مبتنی بر دانش صنعت خودرو ایران را بررسی می کند. این مطالعه با 18 نفر از کارشناسان و صاحبنظران، انجمن خودروسازان، شرکت های دانش بنیان تامین کننده قطعات، مصاحبه را انجام داده وجمع آوری داده ها در بازه زمانی دی ماه 1399 تا تیر ماه 1400 صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که با وجود ظرفیت بالای خلق ارزش در کسب و کارهای دانش بنیان صنعت خودرو، هنوز این ظرفیت اقتصادی، پتانسیل کارآفرینی و آموزش نیروی انسانی در صنعت فنافرینی تامین قطعات خودرو اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به بیان دیگر تنظیم گری در این بخش با خلاء های بسیاری مواجه است و فرصت بین المللی سازی کسب و کارهای حاضر در این بازار همواره از دست رفته است. بسنده نمودن به بازار محدود و انحصاری از جمله تهدیدهای پیش روی این صنعت است.عدم قطعیت، عدم تقارن و هزینه های بالای معاملاتی که از خصوصیات ذاتی دانش و فناوری است از دیگر مشکلات پیش روست. بنابراین این مساله خود می تواند می تواند باعث تفاوت در ارزیابی ها و سنجش ارزش مورد انتظار ایده های جدید شود. پیشنهاد سیاستی این تحقیق تمرکز دولت بر تنظیم گیری، مقررات زدایی و هر گونه تسهیل گری که منجر به رشد کارآفرینی و رشد دانش محور شود، است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی مبتنی بر دانش، اقتصاد دانایی محور، توسعه اقتصادی
 • حبیب انصاری سامانی*، فرشته نفر صفحات 51-68
  امروزه، توجه به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، به طور چشمگیری، افزایش یافته است . همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیت های مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه می دهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصت های موجود در دانشگاه بهرهمند شوند. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین راهکارهای توسعه دانشگاه و صنعت در کشور بهره گرفته شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله-برفی انتخاب شدند، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده های فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نرم افزار ATLAS.ti.8 استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و مدیران صنایع و اساتید دانشگاه یزد بودند که نمونه آماری تحقیق براساس توصیه های استفاده از مدل های تاییدی 220 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه براساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تاییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.
  کلیدواژگان: ارتباط صنعت و دانشگاه روش داده بنیاد، اقتصاد دانش بنیان
 • زهرا امیدوار، عبدالعلی کشته گر* صفحات 69-85

  این مقاله با هدف بررسی تاثیرات کسب دانش بر عملکرد نوآوری و اثرات تعدیل کننده مدیریت منابع انسانی (HRM)، از نظر حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی، بر رابطه فوق الذکر در میان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس است. به طور جزیی، شرکت های موجود در نمونه به یک آرایه وسیع تعلق دارند.از صنایع تولیدی و خدماتی ، صنعتی مانند ICT، کشاورزی، برق و کامپیوتر، پتروشیمی و صنایع شیمیایی،انرژی های تجدیدپذیر، سخت افزار، نرم افزار .این تحقیق بر اساس یک روش پیمایشی است نمونه ای متشکل از 134 شرکت فعال در طیف گسترده ای از بخش ها برای جمع آوری داده ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد شده برای آزمون فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اکتساب دانش به طور مثبت بر عملکرد نوآوری تاثیر می گذارد و HRM رابطه بین کسب دانش و عملکرد نوآوری را تعدیل می کند. با افزایش تمایل به درگیر شدن در نوآوری باز، شرکت ها احتمالا با تنش ها و فرصت هایی مواجه می شوند که منجر به تغییر در مدیریت منابع انسانی می شود. این از این فرض شروع می شود که پایگاه دانش شرکت در افرادی است که برای شرکت کار می کنند و برخی از عوامل مدیریت منابع انسانی می توانند بر نوآوری در شرکت ها تاثیر بگذارند. با وجود این، تحقیقات کافی برای بررسی ارتباط بین کسب دانش، HRM و عملکرد نوآوری تحت لنز نوآوری باز وجود ندارد. این مقاله قصد دارد این شکاف را پر کند و تحقیقات آینده را با ارزیابی اینکه آیا اکتساب دانش بر عملکرد نوآوری تاثیر می گذارد و اینکه آیا HRM چنین رابطه ای را تعدیل می کند، پرورش دهد.

  کلیدواژگان: عملکرد نوآوری، کسب دانش، نوآوری باز
 • مصطفی کیخای فرزانه، رضا رادفر*، یگانه موسوی جهرمی صفحات 87-100

  بی توجهی به تجاری سازی محصولات فناورانه، زمینه ساز افت بهره وری و نیز افت شاخص های تولیدی در بین شرکت های مختلف فعال در این حوزه خواهد شد و این به منزله ناتوانی کشور در گذار به سوی توسعه یافتگی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوبی نظری برای کمک به تدوین الگویی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب نظر در زمینه بازاریابی و تجاری سازی و نخبگان دانشگاهی فعال در حوزه مدل های تجاری سازی می باشند. این خبرگان به کمک روش نمونه گیری هدفمند و نیز روش گلوله برفی، به صورت توامان، شناسایی شدند. روش تجزیه و تحلیل، مبتنی بر تیوری داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه عمیق با خبرگان، با رسیدن به کفایت داده ها، جمع آوری شدند. بر این اساس ابعاد اصلی تجاری سازی محصولات فناورانه در قالب مدل پارادایمی و ذیل هشت بعد اصلی و هجده مقوله طبقه بندی شده اند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، محصولات فناورانه، نظریه داده بنیاد، نوآوری، تحقیق و توسعه
 • عیسی نیازی*، مریم طویرسیاری صفحات 101-120

  دردنیای پیچیده امروز، دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان ها است. توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن، شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی به وجود می آورد:تا علاوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی، حمایت مستمر داشته باشد، بتواند گوی سبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف فعالیت باشد.دانش سازمانی، در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی برای سازمان هاییی که به خویی ان را می شناسسند و مدیریت می کنند و در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان هایی اسست که به تحولات محییطی کم توجه ببوده و ان را نمی شناسند .هدف از پژوهش حاضر یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش اسلامی و فرآیند های ارتقا خلاقیت و عملکرد سازمانی بین کارکنان و مدیران در شعب بانک ملی استان گلستان بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی است به تعداد800 نفر درنظر گرفته شده است. نمونه آماری متناسب با تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان 267 نفر بود و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش اسلامی و فرآیند های ارتقا خلاقیت و عملکرد سازمانی بین کارکنان و مدیران در شعب بانک ملی استان گلستان اثر معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی های مدیریت دانش اسلامی، ارتقا خلاقیت، عملکرد سازمانی
|
 • Mozhgan Danesh *, Seyad Reza Hejazi, Ayatollah Mommayez Pages 1-23
  Corporate entrepreneurship is an important source of competitive advantage for organizations because it enables them to take advantage of new opportunities. Meanwhile, top management support for technology has a significant impact. In this research, the effect of top management support on creating distinctive technological competence, absorption capacity and organizational learning has been investigated. Also, the effects of absorption capacity and organizational learning in the development of distinct technological competencies were examined and finally, the effect of these variables on Corporate entrepreneurship, which leads to improved performance, was shown. The present study has been applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The statistical population of the study included 124 knowledge-based companies active in the field of medical equipment based in Tehran province. Using simple random sampling method and Cochran's formula, 94 companies were considered for the sample size and data analysis was performed using pls method. The results of our empirical analysis indicate that: (1) top management support has a positive effect on the development of distinctive technological competencies and organizational learning. (2) Distinctive technological competencies, organizational absorption and learning capacity, have a positive effect on Corporate entrepreneurship.
  Keywords: Corporate Entrepreneurship, Top Management Support, Distinctive Technological Competence, absorption capacity, Organizational Learning
 • Afshin Heidarpour *, Foad Parvandi Pages 25-49

  Knowledge-based professional businesses, in addition to having a large and growing share in the economy in terms of high value creation, also promote the export capability of the Iranian economy. The paper examines the entrepreneurship model based on the knowledge of the Iranian automotive industry using data foundation theory and in-depth interview method. This study interviewed 18 experts and thinkers, the Automobile Manufacturers Association, and knowledge-based companies supplying parts, and collected data from December 1399 to July 1400. The results indicate that despite the high capacity of value creation in knowledge-based businesses in the automotive industry, this economic capacity, entrepreneurial potential and training of manpower in the technology industry of supplying auto parts to the Iranian economy has not yet been considered. Although the right environment for entrepreneurs is one of the important factors to take advantage of opportunities in new companies so understanding the relationship between supportive policies and the stimulus of knowledge accumulation on the one hand and microeconomic stimuli at the individual and corporate levels on the other hand that encourage the use of knowledge through markets. In other words, regulation in this sector is facing many gaps and the opportunity to internationalize businesses in this market has always been lost. Satisfaction with the limited and monopoly market is one of the threats facing this industry. Uncertainty, asymmetry and high transaction costs, which are inherent characteristics of knowledge and technology, are other problems. So this in itself can make a difference in evaluating and measuring the expected value of new ideas. The policy proposal for this study is the government's focus on regulation, deregulation, and any facilitation that leads to entrepreneurial growth and knowledge-based growth.

  Keywords: Entrepreneurship, knowledge-based entrepreneurship, knowledge-based economy, Economic development
 • Habib Ansari Samani *, Fereshte Nafar Pages 51-68
  Today, attention to the commercialization of academic research, academic entrepreneurship, and the relationship between academia and industry has increased dramatically. Industry-university cooperation refers to teaching, research, development and other joint activities in an educational system and allows all parties and sections of society to take advantage of the opportunities available at the university..The purpose of this study is to investigate the strategies for developing the relationship between university and industry in the country. The present research is applied-developmental in terms of purpose and qualitatively and quantitatively mixed in terms of method. In the first stage, data theory was used to construct a conceptual model to explain the development strategies of academia and industry in the country. In the qualitative section, experts familiar with the relationship between university and industry formed the statistical sample of the research. Due to the adequacy of sampling and theoretical saturation, 15 people were selected by purposive sampling and snowball method, then ATLAS.ti.8 software was used to analyze the data of the three-stage open, axial and selective process. In the quantitative part of the research, the statistical population of the study included all managers and experts of knowledge-based companies and industry managers and professors of Yazd University. The statistical sample of the research was determined based on the recommendations of using confirmation models of 220 people. In order to collect data, a questionnaire based on sub-categories and concepts obtained from the qualitative stage of the research and based on a paradigm model was used, and in order to analyze the data, confirmatory factor analysis was used in PLS software. The results of the quantitative part of the research show that all confirmation models are properly formulated.
  Keywords: Industry-university relationship, Grounded Theory, knowledge-based economy
 • Zahra Omidvar, AbdulAli Keshtegar * Pages 69-85

  This article aims to investigate the effects of knowledge acquisition on innovation performance and the moderating effects of human resource management (HRM), in terms of staff retention and human resource management practices, on the above relationship among knowledge-based companies located in Fars Science and Technology Park. In detail, the companies in the sample belong to a large array.From manufacturing and service industries, industries such as ICT, agriculture, electricity and computers, petrochemicals and chemical industries, renewable energy, hardware, software. This research is based on a survey method. A sample of 134 companies operating in a wide range. Sections were used to collect data through a standardized questionnaire to test hypotheses through OLS regression models. The results show that knowledge acquisition has a positive effect on innovation performance and HRM modulates the relationship between knowledge acquisition and innovation performance. As the tendency to engage in open innovation increases, companies are likely to face tensions and opportunities that lead to changes in human resource management. It starts from the assumption that the company's knowledge base is in the people who work for the company, and that some human resource management factors can influence innovation in companies. However, there is insufficient research to examine the relationship between knowledge acquisition, HRM, and innovation performance under the lens of open innovation. This paper aims to fill this gap and expand future research by assessing whether knowledge acquisition affects innovation performance and whether HRM moderates such a relationship.Keywords: Innovation Performance, Knowledge Acquisition, Open Innovation, HRM.

  Keywords: Innovation Performance, Knowledge Acquisition, Open innovation
 • Mostafa Keikhay Farzane, Reza Radfar, Yeganeh Mousavi Jahromi Pages 87-100

  Neglecting the commercialization of technological products will lead to a lack of productivity and a drop in production indicators among companies active in this field, and this will mean the country's inability to achieve development. This study aimed to investigate the factors behind the commercialization of technological products in Iran. This research is purposefully a practical study, and the statistical population consisted of marketing and commercialization experts. These experts were identified using purposive sampling along with the snowball method. A Grounded Theory Paradigm Model is the method of analysis. We used purposeful techniques and snowballs for sampling. Twenty experts were finally interviewed regarding data adequacy. Accordingly, the main dimensions of the commercialization of technological products have been classified in the form of a paradigm model under eighteen sub-categories and eight categories. The results of the research show that appropriate capacities such as expert human resources are one of the most important factors that make investors and technology-based companies interested in commercializing and implementing such models, be at the organization level

  Keywords: Commercialization, Technological Products, Grounded Theory, innovation, research, development
 • Easa Niazi *, Maryam Tavirsayyari Pages 101-120

  In today's complex world, organizational knowledge is rapidly becoming the core competitive advantage of organizations. Paying attention to knowledge management and supporting it creates favorable conditions for any organization: in addition to having continuous support in a complex competitive environment, it can steal the lead from others and be a leader in various fields of activity. Organizational knowledge, in the rapidly evolving contemporary world, is a good opportunity for organizations that know and manage it in nature, and at the same time is a serious threat to organizations that pay little attention to environmental developments and do not know it.The purpose of the present study was to integrate Islamic knowledge management strategies and processes to promote creativity and organizational performance among employees and managers in Golestan National Bank branches. The research method used is descriptive-correlational survey. The statistical population of this study consists of all employees of Melli Bank branches with 800 persons. The statistical sample was proportional to the population of the population using the Morgan table of 260 people and the sampling method was simple. The research data were collected by library and field method and the standard questionnaires were used. The reliability of the questionnaires was confirmed by the Cronbach's method and the validity of the instrument by the content method. Also, structural equation method using smart pls software was used for data analysis. The results showed that there is a significant difference between the integration of Islamic knowledge management strategies and the processes of promoting creativity and organizational performance among employees and managers in the branches of Melli Bank of Golestan province

  Keywords: Islamic Knowledge Management Strategies, Creativity Promotion, Organizational Performance