فهرست مطالب

بوم شناسی کاربردی - پیاپی 38 (زمستان 1400)
 • پیاپی 38 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزانه خواجوئی نسب، احمدرضا محرابیان*، اکبر نعمتی پرشکوه صفحات 1-21

  پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه های گیاهی باارزش و در معرض خطر، امری ضروری در جهت حفاظت و مدیریت آن ها به شمار می آید. در این پژوهش، از مدل آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و 10 متغیر محیطی برای پیش بینی پراکنش فعلی و آینده گونه هایE. amoenum و E. italicum در پاسخ به تغییر اقلیم استفاده شد. همچنین برای پیش بینی اثر تغییر اقلیم در آینده (دهه های 2050 و 2070) از دو سناریوی اقلیمی PCR 2.6 و PCR 8.5 تحت مدل گردش عمومی CCSM4 استفاده شد. ارزیابی صحت مدل ها بر اساس شاخص Area under the curve (AUC) بیانگر عملکرد عالی (0/9>) آنها است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر پراکنش گونه E. amoenum، شیب (38/8%)، دامنه سالیانه دما (11/5%) و میزان بارش در خشک-ترین فصل (31/9%) هستند. همچنین میزان تابش نورخورشید (37/6%)، شیب (36/4%) و دمای متوسط سردترین فصل (11/5%) از مهمترین فاکتورهای محیطی موثر بر پراکنش گونه E. italicum به شمار می آیند. به علاوه نتایج نشان می دهد که پراکنش گونه های موردمطالعه در پاسخ به تغییر اقلیم و تحت سناریوهای انتشار RCP2.6 و RCP8.5 در دهه های 2050 و 2070 کاهش خواهند یافت. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش بر لزوم تعیین راهبردهای حفاظتی به منظور جلوگیری از انقراض این گونه ها تاکید می نماید.

  کلیدواژگان: تغییراقلیم، مدل آنتروپی بیشینه، گاوزبانیان، حفاظت، مدلسازی پراکنش گونه ای
 • منصور کلمرزی، صابر قاسمی* صفحات 23-38

  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها در حفاظت از خرس سیاه بلوچی در جنوب استان کرمان با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی و ارایه برنامه مدیریت راهبردی پایدار جهت حفظ و بقای این گونه است. با استفاده از پرسشنامه، فهرست عوامل محیط داخلی و خارجی مدیریت محیط زیستی جمعیت خرس سیاه در استان کرمان تدوین شد. میزان اهمیت نسبی این عوامل وزن دهی شده و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ترسیم و سپس با تشکیل ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، راهبردهای مختلف اولویت بندی شدند. به طورکلی، تعداد 11 نقطه قوت داخلی، 4 نقطه ضعف داخلی، 5 فرصت خارجی و 4 تهدید خارجی، شناسایی شد. نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی (2/0418=IFE) نشان می دهد که نقاط ضعف بیشتر از نقاط قوت بوده و نمره ماتریس عوامل خارجی (2/07462=EFE) نشان می دهد که در حل مشکل تعارض، تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت ها وجود دارد. نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی موقعیت و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان داد که راهبردهای تدافعی برای حفاظت از خرس سیاه بلوچی در جنوب کرمان لازم است. اجرای مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و عمرانی در مناطق زیستگاهی خرس سیاه به عنوان اولین اولویت راهبردهای تدوین شده، تعیین شد.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی پایدار، برنامه ریزی استراتژیک کمی، راهبردهای تدافعی، خرس سیاه آسیایی
 • محمدرضا اشرف زاده*، زهرا شجاعی، فردین شالویی، علی اصغر نقی پور، مریم حیدریان صفحات 39-51

  لاک پشت ها در معرض تهدیدترین گروه آرایه شناختی در میان خزندگان هستند. با این وجود، دانش چندانی در زمینه پاسخ این گروه از موجودات در برابر تغییرات اقلیمی وجود ندارد. این پژوهش، با هدف ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی لاک پشت برکه ای خزری (Mauremys caspica) انجام شد. به این منظور، از رویکرد مدل سازی اجماعی شامل شش مدل شبکه عصبی مصنوعی، روش تعمیمی تقویت شده، مدل خطی تعمیم یافته، تحلیل ممیزی انعطاف پذیر، جنگل تصادفی و رگرسیون چند متغیره تطبیقی استفاده شد. پیش بینی پراکنش زیستگاه های مطلوب اقلیمی گونه مورد مطالعه بر اساس مدل گردش عمومی MRI-CGCM3 و چهار سناریوی افزایش گازهای گلخانه ای (RCP) برای سال 2070 صورت گرفت. بر اساس یافته ها، سطح زیستگاه مطلوب اقلیمی گونه مورد مطالعه در حدود 5/835941 کیلومتر مربع (حدود 8/73 درصد) از کل منطقه مورد مطالعه برآورد شد. مجموع بارندگی سالیانه (24/56 درصد)، مجموع بارندگی پربارش ترین فصل سال (24/28 درصد)، تغییرات فصلی بارندگی (16/93 درصد) و تغییرات فصلی دما (14/64 درصد) بیشترین مشارکت را در مطلوبیت اقلیمی این گونه داشتند. در حدود 26 تا 33 درصد از وسعت زیستگاه های لاک پشت برکه ای خزری به واسطه تغییر اقلیم تا سال 2070 مطلوبیت اقلیمی خود را از دست خواهد داد. یافته های این پژوهش بر ضرورت درک پیامدهای پیچیده تغییر اقلیم بر حیات وحش به ویژه گونه های تهدید شده تاکید دارد.

  کلیدواژگان: لاک پشت برکه ای آب شیرین، مدل سازی آشیان اقلیمی، تغییر اقلیم، پراکنش جغرافیایی، حفاظت
 • علی نجفی فر*، مهدی پورهاشمی، جعفر حسین زاده، شمس الله عسگری، محمدرضا جعفری صفحات 53-66

  هدف این پژوهش بررسی برخی عوامل محیطی زوال جنگل های زاگرس در استان ایلام بود. در این راستا، لایه های رستری ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت، سایه دامنه، شکل زمین و سازند در جنگل های زاگرسی استان ایلام تهیه شد. نقشه پراکنش پوشش جنگلی زنده و خشکیده نیز با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 به دست آمد. سپس، درصد پوشش خشکیده جنگل در هر طبقه خاص از عوامل مورد بررسی با استفاده از  سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) محاسبه شد. نتایج نشان داد که 2/37 درصد از تاج پوشش کل درختان خشکیده بود. اختلاف تاج پوشش خشکیده در سطح شکل های مختلف زمین ناچیز بود. بیشینه و کمینه سطوح خشکیده پوشش جنگل به ترتیب در جهت های جنوبی (2/7 درصد) و شمالی (1/73 درصد)، شیب 20-0 درصد (2/6 درصد) و بیش از 80 درصد (1/52 درصد)، ارتفاع کمتر از 1300متر (3/36 درصد) و بیش از 1700متر (0/52 درصد)، سایه دامنه 102-0 (2/56 درصد) و 255-204 (0/82 درصد)، سازند گچساران (5/08 درصد) و سازند آسماری-شهبازان (0/96 درصد) مشاهده شد. بر این اساس، مقادیر خشکیدگی در شیب های جنوبی 9/35 درصد بیشتر از شیب های شمالی، سایه دامنه کم 68 درصد بیشتر از سایه دامنه زیاد و ارتفاعات پایین 84/5 درصد بیشتر از ارتفاعات بالا بود. خشکیدگی بیشتر جنگل در دامنه های کمتر سایه گیر و ارتفاعات پایین، که از شرایط محیطی خشک تری برخوردارند، بیان گر نقش موثر خشکسالی های اخیر در تشدید روند خشکیدگی این جنگل ها است.

  کلیدواژگان: ارتفاع از سطح دریا، استان ایلام، تاج خشکیدگی، جنگل های بلوط غرب، جهت دامنه، سایه دامنه
 • علیرضا میرزاجانی، سیامک باقری*، جلیل سبک آرا، مرضیه مکارمی، سپیده خطیب، نوشین نظام آبادی، رودابه روفچایی، صاحبعلی قربانی، فریبا مددی صفحات 67-80

  گیاه سنبل آبی بومی آمازون بوده و یکی از بدترین گونه های مهاجم در جهان به شمار می رود. این گیاه از سال 1390 به بعد اکثر عرصه های آبی شمال کشور را اشغال نمود. استفاده از علف کش ها به عنوان یکی از روش های کنترل گیاه، رایج بوده و تلاش می گردد تا فرمولاسیونی با کمترین تاثیر بر محیط زیست انتخاب گردد. در این مطالعه سه نوع علف کش گلایفوسیت، گلایفوزینات آمونیوم و بیس پیریباک سدیم برای کنترل گیاه سنبل آبی مورد استفاده قرار گرفت و اثرات استفاده از آنها روی فراوانی و تنوع جوامع پلانکتونی مورد بررسی قرار گرفت. گلایفوسیت روی سنبل آبی اثرمهار کنندگی فوری داشته درحالی که دو علف کش دیگر در زمان طولانی تری اثر داشتند. نتایج بررسی نشان داد که حدود 90 درصد فراوانی فیتوپلانکتون مربوط به شاخه دیاتومه ها و حدود 71 درصد فراوانی زیوپلانکتون مربوط به راسته پروتوزوآ بود. تنوع جنس های فیتو و زیوپلانکتونی بعد از اعمال تیمار تغییری نداشته و تعداد جنس ها در استخرهای شاهد تقریبا ثابت بود. در انتهای دوره فراوانی فیتوپلانکتون با اعمال تیمارها به ویژه در تیمار رانداپ وضعیت بهتری داشت. غلظت مورد استفاده علف کش ها علاوه بر اثر گذاری مطلوب روی گیاه سنبل آبی تاثیر منفی معنی داری بر تنوع و فراوانی جوامع پلانکتونی نداشت.

  کلیدواژگان: کنترل شیمیایی، سنبل آبی، علف کش، رانداپ، باستا، نومینی، پلانکتون
 • شیوا سعیدی، وحید حسینی*، کیومرث محمدی سمانی صفحات 81-94

  خاکستر حاصل از آتش سوزی حاوی عناصر غذایی مهمی است که با ایجاد تغییراتی در خاک، نقش مهمی را در جنگل ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات خاکستر حاصل از سوزاندن لاشبرگ و شاخه های گونه مازودار، (.Quercus infectoria Oliv) انجام گرفت. نمونه های لاشبرگ و شاخه های با قطر کمتر از 2 و 5-2 سانتی متر، در زیر تاج هشت پایه درخت مازودار در جنگل های بخش دزلی شهرستان سروآباد استان کردستان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که رنگ خاکستر در لاشبرگ ها، خاکستری تیره (5Y2.5/1) و درهر دو تیمار شاخه شاخه های با قطر کمتر از 2 سانتی متر و شاخه های با قطر 5-2 سانتی متر، خاکستری روشن (5Y6/1) بود. مقدار پتاسیم، pH و هدایت الکتریکی در خاکستر هر سه تیمار، نسبت به نمونه های نسوخته، به طور معنی داری افزایش یافتند، در حالی که مقدار کلسیم، کربن آلی و نیتروژن کل در هر سه تیمار، زمانی که سوزانده شدند، کاهش پیدا کردند. همچنین مقدار فسفر در خاکستر لاشبرگ ها، نسبت به لاشبرگ های نسوخته، به طور معنی داری افزایش یافت؛ اما مقدار آن در هر دو تیمارشاخه ها، کاهش یافت. به طور کلی با وجود همسان بودن الگوی تغییرات متغیرهای مورد بررسی در هر سه تیمار شاخه ها طی سوختن اختلاف بیشتری را نسبت به شاهد نشان دادند، به طوری که بیانگر شدت بیشتر سوختن در شاخه ها نسبت به لاشبرگ ها بودند.

  کلیدواژگان: آتش سوزی، بلوط، خاکستر، زاگرس شمالی، لاشریزه
|
 • F. Khajoei Nasab, A. Mehrabian*, A. Nemati Parshkouh Pages 1-21

  Predicting the effect of climate change on the distribution of valuable and endangered plant species is essential for their conservation and management. In this study, the MaxEnt model and 10 environmental variables were used to predict the current and future distribution of E. amoenum and E. italicum in response to climate change. Also, to predict the effect of climate change in the future (the 2050s and 2070s), two climate scenarios of RCP 2.6 and RCP8.5 were used under the CCSM4 general circulation model. Evaluating the accuracy of the models based on the AUC index indicates their excellent performance (<0.9). Resutls  of this study reveal that the most important variables affecting the distribution of E. amoenum species are slope (38.8%), annual temperature range (11.5%), and precipitation in the driest season (31.9%) are. Also, the solar radiation (37.6%), slope (36.4%), and the average temperature of the coldest season (11.5%) are the most important environmental factors affecting the distribution of E. italicum. In addition, the results show that the distribution of the studied species will decrease in response to climate change and under RCP2.6 and RCP8.5 in the 2050s and 2070s. Therefore, the results of this study emphasize the need to develop  conservation strategies to prevent the extinction of these species.

  Keywords: Climate change, Maximum entropy model, Boraginaceae, Conservation, Species distribution modeling
 • M. Kalmorzi, S. Ghasemi* Pages 23-38

  The purpose of this study was to analyze the strengths, weaknesses, threats and opportunities in the conservation of Baluchistan black bear in the south of Kerman province using the quantitative and qualitative approaches and presenting the sustainable strategic management program for conservation of this species. Using questionnaire, a list of internal and external environmental factors was compile. The relative importance of these factors was weighted and the Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) matrix were drawn and then, the various initial strategies were quantified with the formation of the strategic planning matrix. A total of 11 internal strengths, 4 internal weaknesses, 5 external opportunities and 4 external threats were identified. The final score of the internal factors matrix (IFE = 2.01418) shows that, the weaknesses are more than the strengths and the score of the external factors matrix (EFE = 2.07462) shows that there are more threats than opportunities in solving the conflict problem. The results of the SPACE matrix showed that the defensive strategies should be used for the protection of the Black bear in the south of Kerman province. Implementation of environmental assessment studies for development projects in the Black bear habitats was determined as the first modified solution.

  Keywords: Kerman Province, Defensive Strategies, Baluchistan Black Bear, QSPM, SWOT
 • M. R. Ashrafzadeh*, Z. Shojaei, F. Shaloei, A. A. Naghipour, M. Heidarian Pages 39-51

  Although turtles are the most threatened taxonomic group within the reptile class, we have a very limited understanding of how turtles respond to climate change. Here, we evaluated the effects of climate changes on the geographical distribution of Caspian pond turtle (Mauremys caspica). We used an ensemble approach by combining six species distribution models including artificial neural network, generalized boosted model, generalized linear model, flexible discriminant analysis, random forest and multivariate adaptive regression splines. To predict the future distribution, modelling projection of MRI-CGCM3 was used for the year 2070 under four scenarios of representative concentration pathways (RCP). Based on the findings, the suitable habitat of Caspian pond turtle was estimated to be about 835941 km2 (about 8.73%) of the study area. Our model projections showed that about 26 to 33% of the current suitable habitats will be unsuitable by 2070 due to climate change. The annual precipitation (24.56%), precipitation of wettest quarter (24.28%), precipitation seasonality (16.93%) and temperature seasonality (14.64%) had the highest contribution to model performance of Caspian pond turtles. Overall, our findings emphasize the need for a comprehensive understanding of the complex effects of climate change on the species, specially turtles.

  Keywords: Freshwater Pond turtle, Climate change, Climatic niche modeling, Geographical distribution, Conservation
 • A. Najafifar*, M. Pourhashemi, J. Hoseinzadeh, Sh. Asgari, M. R. Jafari Pages 53-66

  The purpose of this study was to investigate some environmental factors of Zagros forest dieback. In this regard, raster layers of elevation, slope, aspect, hillshade, toposhape and the land formation of Zagros forests in Ilam province were prepared. The distribution map of live and dieback forest cover were also prepared, using Landsat 8 panchromatic images. Then, the percentage of dieback forest cover in each  specific class of the studied factors was calculated, using geographic information system (GIS). Results showed that 2.37% of the forest cover area is dieback canopy. The difference in the percentage of dieback forest cover between landforms was negligible. Maximum and minimum dieback areas of forest cover were in southern aspects (2.7%) and northern aspects (1.73%), slope class 0%-20% (2.6%) and more than 80% (1.52%), elevation less than 1300 m (3.36%) and more than 1700 m (0.52%), hillshade class 0-102 (2.56%) and 255-204 (0.82%), Gachsaran formation (5.08%) and Asmari-Shahbazan formation (0.96%), respectively. As a result, the amount of dieback in the southern slopes was 35.9% higher than the northern, in low hillshade was 68% more than high hillshade and in low elevations was 84.5% higher than high elevations. It seems that the higher ratio of crown dieback was occurred in the less hillshade and at low elevations, due to higher temperatures and lower soil moisture in these areas, which indicates the effective role of recent droughts in intensifying the process of forest dieback.

  Keywords: Altitude, Ilam province, Crown dieback, Western oak forests, Slope, Hillshade
 • A. Mirzajani, S. Bagheri*, J. Sabkara, M. Makaremi, S. Khatib, N. Nezamabadi, F. Madadi Pages 67-80

  Water hyacinth (Eichhornia crassipes) is native to the Amazon basin and is one of the worst aquatic weeds in the world. It has been an invasive species in aquatic ecosystems of northern Iran since 2011. The use of herbicides as a method of plant control is common and efforts are made to select a formulation with the least impact on the environment. In the current study, three types of herbicide including glyphosate (Roundup), Glufosinate-ammonium (Basta) and Bispyribac sodium (Nominee) were used to control water hyacinth and the effects of their use on the abundance and diversity of planktonic communities were investigated. Roundup treatment has an immediate effect on water hyacinth, while Basta and Nominee treatments were effective for a longer period of time. Results showed that about 90% of phytoplankton and 71% of zooplankton belonged to the diatom and protozoa, respectively. The diversity of plankton species did not change after herbicides application and the number of genera in control ponds was almost constant. The phytoplankton abundance was higher after herbicides applications, especially in the Roundup treatment. The used doses of herbicides not only had a controlling effect on water hyacinth but also had no significant negative effect on the diversity and abundance of planktonic communities.

  Keywords: Chemical control, Water hyacinth, Herbicides, Roundup, Basta, Nominee, Plankton
 • Sh. Saeedi, V. Hosseini*, K. Mohammadi Samani Pages 81-94

  Fire ash contains essential nutrients that play an important role in the forest by changing soil properties. The goal of this study was to investigate the physical and chemical properties of ash from burning litter and branches of Aleppo oak (Quercus infectoria Oliv.). Litter and dried branches with a diameter of less than 2 and 2-5 cm were collected under the canopy of eight oak trees in Dezli, Sarvabad county, Kurdistan province. The results showed that the colors of ashes were dark gray (5Y2.5/1) in the litter and light gray(5Y6/1) in both branch treatments. The amount of K, pH and electrical conductivity increased significantly in the ashes of all three treatments compared to unburned samples, while the amount of Ca, organic carbon and total nitrogen were decreased considerably in all three treatments after burning. The amount of P in the ash of the litter increased significantly compared to the unburned litter; however, its amount decreased in both branch treatments. In general, despite the similarity of the pattern of changes in all three treatments, branch treatments showed more differences during the burning than the control, indicating a higher burning of branches compared to the litter.

  Keywords: Ash, Fire, Litter, Northern Zagros, Oak