فهرست مطالب

نشریه فقه جزای تطبیقی
سال دوم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ایلناز علی نژاد* صفحات 1-15
  ارتداد از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر در فقه جزا است. با توجه به اهمیت جرم ارتداد که مجازات آن با حیات انسان مرتبط است، شیوه اثبات ارتداد از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی شرایط، شیوه و کیفیت اثبات ارتداد پرداخته شود. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از نظر عموم فقها، مهمترین روش اثبات ارتداد، اقرار است؛ اگر کسی خود به گرایش به دینی غیر از اسلام داشته یا بی اعتقادی یا گمان و دودلی نسبت به مبانی اسلام و انکار احکام اسلامی به گونه ای که انکار توحید یا رسالت را در پی داشته باشد مرتد به شمار می آید. راه دیگری که برای ثابت کردن ارتداد وجود دارد و در روایات نیز به آن ها اشاره شده، قیام بینه است. راه سوم که محل اختلاف نظر فقها است، علم قاضی است. در خصوص ارتداد و آزادی بیان نیز  می توان گفت که در اسلام حق تحقیق در عقاید نه تنها جایز، بلکه واجب شمرده می شود. با توجه به اصل آزادی بیان و رویکرد فقه در خصوص آزادی بیان و عقیده، لازم است شرایط و روش های اثبات ارتداد مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و از وضعیت مبهم موجود خارج گردد به ویژه که علم قاضی یکی از روش اثبات در این خصوص است و نباید اختیار قاضی در این خصوص بدون قید و محدودیت باشد.
  کلیدواژگان: ارتداد، کیفیت اثبات، اقرار، بینه، علم قاضی
 • شهرام لرستانی، اکبر وروایی*، مسعود قاسمی صفحات 17-24

  تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتا از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تاثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار موثر باشد.

  کلیدواژگان: کنترل اجتماعی، نظریه عمومی جرم، زندان مرکزی، زندان اوین، محکومین به حبس
 • یعقوب علیزاده* صفحات 25-36
  جایگاه زوجه در میان صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم در فقه جزا است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بیانگر این امر است که در فقه جزا در خصوص صاحبان حق قصاص اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، صاحبان حق قصاص همان ورات مقتول هستند. از این منظر همه خویشاوندان زن و مرد به عنوان ورات مقتول صاحب حق قصاص هستند، اما زوجه حق قصاص ندارد. مطابق نظر دیگر، حق قصاص فقط به خویشاوندان ذکور پدری اختصاص دارد و خویشاوندان مادری، چه زن، چه مرد از این حق برخوردار نیستند. بر این اساس زنان از خویشاوندان پدری باشند و یا از خویشاوندان، حق قصاص ندارد. به عنوان نتیجه باید گفت که زوجه حق مطالبه قصاص و عفو را ندارد. وجه اشتراک دو دیدگاه مورد اشاره نداشتن حق قصاص زوجه است. روایات، اجماع و مواردی چون فقدان پیوند نسبی میان زوجین از دلایل فقها در رد حق قصاص زوجه است که قابل نقد و نظر بوده و دلایل مستحکمی در این خصوص محسوب نمی شود و به نظر لازم است رویکرد نوینی در راستای پذیرش حق قصاص زوجه اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: زوجه، حق قصاص، وراث، فقه جزا
 • صادق مرادی، محسن شکرچی زاده*، امیررضا نقش، غلامحسین مسعود صفحات 37-50
  امنیت از مولفه های اساسی کارآمدی و و ارایه خدمات به شهروندان و فراتر از آن بقاء نظام های سیاسی موجود است. جرایم علیه امنیت همواره از موضوعات مهم و محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی تهدیدات و جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و چالش های آینده آن پرداخته شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی است که جرایم سایبری مانند جاسوسی و دسترسی غیر مجاز سایبری از جمله جرایم علیه امنیت است که جرم انگاری شده است. اما امنیت در معرض تهدیدهای سایبری مهم دیگری نیز قرار دارد که چالش های آینده امنیت محسوب می شود. تروریسم سایبری، جنگ سایبری، اخلال و هک سایبری، فشینگ، فارمینگ، اسمیشینگ از جمله تهدیدهای امنیتی است که به دلیل ماهیت نامشخص چالش های امنیتی موجود در فضای سایبر از چالش های آینده محسوب شده و مقابله با آن نیازمند پیشگیری کیفری و غیرکیفری است.
  کلیدواژگان: جرایم علیه امنیت، تهدید سایبری، اخلال سایبری
 • احمد رنجبری، اکبر رجبی*، سمیرا گل خندان صفحات 51-60
  رویکرد اصلاحی و تربیتی در خصوص زندانیان از موضوعات مهمی است که در سیاست گذاری مربوط به زندان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه برنامه های مذهبی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازوکار تاثیر این برنامه ها بر تربیت و اصلاح زندانیان پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در رویکرد اصلاحی خود نسبت به زندانیان به برنامه های مذهبی توجه کرده است. مطابق آیین نامه سازمان زندان ها، برنامه های مختلف مذهبی در راستای تهذیب و تزکیه نفس و بالا بردن ایمان و اعتقادات زندانیان و دور کردن آنان از ارتکاب بزه پیش بینی شده است. سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در صدد است از طریق آموزش های مذهبی، اصلاح نگرش زندانیان به هستی، انسان و خویشتن، و آموزش های تربیتی مانند آموزش خودکنترلی بزهکاران بر آنان تاثیرگذار شود. برای رسیدن به چنین هدفی لازم است سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از روش های غیرمستقیم استفاده کرده و از دیدگاه متخصصان و جرم شناسان در این خصوص بهره ببرد.
  کلیدواژگان: برنامه های مذهبی، سازمان زندان ها، رویکرد اصلاحی و تربیتی، تهذیب و تزکیه نفس
 • محمد مسعودی نیا* صفحات 61-69
  روابط نامشروع در فضای مجازی از موضوعات مهمی است که به دلیل مستحدثه بودن دارای ابهام بوده و نیازمند بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی روابط نامشروع در محیط فضای مجازی از منظر فقه جزا پرداخته شود. مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که روابط نامشروع با توجه به اینکه ازنظر فقهی منحصر به رابطه فیزیکی نیست، در فضای سایبر قابلیت تحقق دارد. همانطور که افراد می توانند در عالم فیزیکی باهم ارتباط نامشروع داشته باشند، می توانند از طریق فضای مجازی نیز این رابطه را داشته باشند، زیرا آنچه ملاک رابطه نامشروع است، فساد و فتنه است و وسیله تحقق آن رایانه و هر ابزار دیگری باشد، فرقی ندارد. بنابراین اشخاصی که از این طریق در خارج از چارچوب شرعی باهم در ارتباط هستند، مرتکب جرم شده اند و قابل مجازات می باشند. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت مبنای تحقق روابط نامشروع فساد و فتنه است. اما تعیین معیار دقیق فساد و فتنه به سادگی امکان پذیر نیست. به خصوص که بحث عرف نیز می تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: روابط نامشروع، فضای مجازی، فقه جزایی
 • مینا جعفری، مظاهر خواجوند * صفحات 71-78

  نوع و نحوه اجرای مجازات‌ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل بحث و نظر بوده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که  حقوق اختصاصی زنان در نوع و نحوه اجرای مجازات‌ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که اصل تساوی از جمله در مجازات‌ها در اسلام پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای مجازات‌ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان در مجازات‌ها تعبیر می‌شود. اختصاصات زنان در زمینه نوع مجازات از جمله در مواردی چون مجازات زنا، محاربه و ارتداد رعایت و لحاظ شده است. در زمینه نحوه اجرای مجازات نیز در مواردی چون اجرای مجازات شلاق وضعیت مساعدتری در نظر گرفته شده و در برخی موارد مانند دوره بارداری، حیض و نفاس اجرای مجازات با تاخیر انجام می‌شود. به‌عنوان نتیجه مقاله باید گفت که در ‌اندیشه اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقش‌ها، کارکردها و ویژگی‌های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و بنابراین باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد. اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها، ناعادلانه است.

  کلیدواژگان: مجازات، زنان، حق اختصاصی
 • سارا رستمی*، رامین پورسعید، زری فیروزکاه صفحات 79-92
  دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سوال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسوولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسوولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.
  کلیدواژگان: جبران خسارت، محیط زیست دریاها، مسوولیت مدنی، مرز آبی، دریای خزر
 • حسینعلی زهره منش رستمی، بهنام قنبرپور*، حسن حاجی تبار فیروزجایی صفحات 95-106
  نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.
  کلیدواژگان: جرم جنسی، فحشا، زنا
 • زهرا زبرجد* صفحات 109-123
  جبران خسارت جرم، به ویژه جبران خسارت آسیب های معنوی بزه دیدگان از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله به بررسی موضوع مورد اشاره در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خسارت ناشی از جرم و خسارت ناشی از آسیب های معنوی بزهدیده گان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را شامل می شود. جبران خسارت معنوی دارای ماهیت مدنی است و اجرای مسوولیت مدنی نباید موجب زایل شدن مسوولیت کیفری فاعل زیان گردد لذا منطقی به نظر می رسد که در جرایم علاوه بر جبران خسارت معنوی، بزهکار نیز مجازات گردد. شاید نتوان میزان دقیق خسارت معنوی را تعیین کرد اما در عین حال نمی توان وارد کننده زیان را در مقابل اعمال زیان بار خود مبرا دانست.
  کلیدواژگان: خسارت، جرم، آسیب های معنوی، بزهدیده گان
 • آرزو برزمینی*، سید ابراهیم قدسی صفحات 125-133
  امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.
  کلیدواژگان: خشونت، زنان، حقوق ایران
 • مهدی رزاقی نژاد، کیومرث کلانتری* صفحات 135-144
  تامین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سوال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تامین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مساله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تامین مالی تروریسم همسو با اسناد بین المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تامین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه رو است. در زمینه این موضوع می توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین المللی وضع گردیده اند.
  کلیدواژگان: تامین مالی تروریسم، پولشویی، اسناد بین المللی
|
 • Ilnaz Ali Nejad * Pages 1-15
  Apostasy is a major issue and a point of contention in criminal jurisprudence. Given the importance of the crime of apostasy, the punishment of which is related to human life, the method of proving apostasy is much more critical. In this article, an attempt has been made to examine the conditions, method, and quality of proving apostasy. The article is descriptive-analytical, and the subject has been studied using the library method. The findings indicate that from the point of view of the general jurists. The most important way to prove apostasy is to confess; A person who is himself inclined to a religion other than Islam, disbelief or doubt and hesitation about the principles of Islam and the denial of Islamic rules in a way that leads to the denial of monotheism or mission is considered an apostate. Confession is the most common way of proving apostasy, as it's all-encompassing. Another way to prove apostasy, also mentioned in the narrations, is the uprising. The third way, which is the point of disagreement of the jurists, is the judge's knowledge. Regarding apostasy and freedom of expression, it can be said that in Islam, the right to research one's beliefs is permissible and obligatory. Considering the principle of freedom of expression and the approach of jurisprudence regarding freedom of expression and belief, the legislator must consider the conditions and methods of proving apostasy and get out of the current ambiguity, especially since the knowledge of the judge is one of the methods of proof in this regard and the judge's authority in this regard should not be restricted.
  Keywords: Apostasy, Methods of Proof, confession, Evidence, judge's knowledge
 • Shahram Lorestani, Akbar Varvaei *, Masoud Ghasemi Pages 17-24

  Travis Hirschi and Michelle Gottfredon, in justifying how crime was committed, first articulated the theory of social control and then the general theory of crime. According to these two theories, people who have committed a crime, or at least the rate of crime committed by them, is very small, which is defined by four constraints, which are: Involvement, Correlation, Commitment and Belief to be controlled. Then, with the development of this theory, they came to the conclusion that in addition to the above four constraints, it is necessary to motivate and institutionalize self-control in childhood and mainly from 7 to 12 years old by proper upbringing and various teachings in children. Preparing forms based on the above theories and conducting interviews with about 600 people sentenced to imprisonment in various crimes in Kermanshah and Evin Tehran Central Prisons as a scientific solution to determine the extent of the impact of these theories is the subject of this study.

  Keywords: Social control, General Theory of Crime, Central Prison, Evin Prison, Tehran, Sentenced to Imprisonment
 • Yaghoub Aliizadeh * Pages 25-36
  wife's position among of the right of retribution is one of the critical issues in criminal jurisprudence that has been examined in this article. The primary and vital question that has been raised and discussed is how the approach of criminal jurisprudence regarding the position of the wife in the holders of the right of retribution can be explained? The article is descriptive-analytical and examines the question using the library method. The findings indicate disagreement in criminal jurisprudence regarding the holders of the right to retaliation. According to the well-known view of the jurists, the rightful owners of retaliation are the same as the victim. From this perspective, all male and female relatives have the right to retaliation as the victim, but the wife does not have the right to retaliation. According to another view, the right to retaliation belongs only to paternal male relatives, and maternal relatives, whether male or female, do not have this right. Accordingly, women are not entitled to retaliation if they are paternal relatives or relatives. As a result, it must be said that the wife has no right to demand retribution and amnesty. The common denominator of the two views is that the wife does not have the right to retaliate. Traditions, consensus, and cases such as the lack of relative bond between couples are among the jurists' reasons for rejecting the wife's right to retaliation, which can be criticized and considered and are not strong reasons in this regard.
  Keywords: wife, Right of Retribution, Heirs, criminal jurisprudence
 • Sadegh Moradi, Mohsen Shekarchizadeh *, Amirreza Naghsh, Gholamhossein Masoud Pages 37-50
  Security is considered as one of the basic elements of efficiency and providing services to citizens and beyond that, it is the survival of existing political systems. Crimes against security have always been an significant topic of discussion. The present paper is an attempt to examine the threats and crimes against security in the Iranian legal system and its future challenges. The present paper is an analytical descriptive study and using the library method to investigate the subject under study. The findings of the study show that cyber crimes, such as espionage and unauthorized cyber access are among the crimes against security that have been criminalized. But security is also exposed to other important cyber threats that pose future security challenges. Cyber terrorism, cyber warfare, cyber disruption and hacking, phishing, farming, and smashing are among the security threats that are considered as future challenges because of the unclear nature of cyber security challenges, and dealing with it requires criminal and non-criminal prevention.
  Keywords: security crimes, cyber threat, Cyber Disruption
 • Ahmad Ranjbari, Akbar Rajabi *, Samira Golkhandan Pages 51-60
  Correctional and educative approach towards prisoners is one of the important issues of high significance in policy making regrading prisons. In this paper, an attempt has been made to investigate the place of religious programs of the country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization and the effect of these programs on the education and correction of prisoners. The present paper is analytical-descriptive and the subject is studied using the library method. The findings of the paper indicate that the country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization has paid attention to religious programs in its correctional approach towards prisoners. According to the regulations of the Prisons Organization, various religious programs are envisaged in order to purify and cultivate the soul and raise the faith and beliefs of the prisoners and keep them from committing crimes. The country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization is attempting to affect prisoners through religious education, correction of prisoners' attitudes towards existence, human beings, and self, and educative trainings such as self-control training of criminals. To achieve such a goal, it is necessary for the country's Prisons and Security and Corrective Measures Organization to use indirect methods and benefit from the views of experts and criminologists in this regard.
  Keywords: religious programs, Prisons Organization, Correctional, Educative Approach, Self-Purification, Self-cultivatio
 • Mohammad Masoudinia * Pages 61-69
  Illegitimate relationships in cyberspace are one of the important issues, which are ambiguous and needs to be investigated due to being a new phenomenon. In this paper, an attempt has been made to investigate illegitimate relationships in cyberspace from the perspective of criminal jurisprudence. The paper is descriptive-analytical and the library method is used. The findings indicate that illegitimate relationships can be realized in cyberspace considering that it is not limited to a physical relationship from a jurisprudential point of view. Just as people can have illegitimate relationships with each other in the physical world, they can also have such relationships with each other through cyberspace, because what is the criterion for an illegitimate relationship is corruption and temptation, and it does not matter if its realization is through a computer or any other device. Therefore, people who communicate with each other outside the framework in this way, have committed a crime and can be punished. In conclusion, it can be said that the basis for the realization of illegitimate relationships is corruption and temptation. However, it is not easy to determine the exact criteria for corruption and temptation. Especially since the issue of custom can also be effective in this regard.
  Keywords: Illegitimate Relationships, Cyberspace, Corruption, criminal jurisprudence
 • Mina Jafari, Mazher Khajevand * Pages 71-78

  The equality principle is one of the important principles of punishment. Nevertheless, the type and manner of execution of punishments for women is one of the significant issues that have been discussed in jurisprudence. The basic question posed and investigated in this respect is, what are the specific rights of women in the type and manner of execution of punishments from a jurisprudential perspective? The present paper is descriptive and analytical and has investigated the above-mentioned question using the library method. The results of the study indicate that the principle of equality, including in punishments, is accepted in Islam. However, equality does not mean the same thing, and in some cases, the amount and execution of punishments for women are different, which is defined on the specific rights of women in punishments. The specifics of women in the field of punishment, including in cases, such as punishment for Adultery, Muharibeh, and Apostasy, have been observed and considered. In terms of the execution of the punishment, in cases, such as flagellation, a more favorable situation is considered, and in some cases, such as during pregnancy, menstruation, and puerperal illness, the execution of the punishment is delayed. As the conclusion of the paper, it should be noted that in Islamic thought, in addition to their common position, men and women also have a special position based on their different roles, functions, and characteristics, and therefore, women's "right to be different" should be defended and justice should be performed. Implementing the equality principle without considering differences is unfair.

  Keywords: Punishment, Women, Differential Rights
 • Sara Rostami *, Ramin Poursaid, Zari Firouzkah Pages 79-92
  The Caspian Sea, as the largest lake in the world, faces environmental problems on its shores and water borders, and its solution is criminal protection of the urban environment in the form of criminalizing destructive behaviors against trees, waste, air, water and soil pollution and noise pollution, as well as threats to public health and damage to the environment based on the provisions of the Convention on the Law of the Sea. Governments have the sovereign right to exploit natural resources according to environmental policies (water border of the Caspian Sea). The question is how to compensate the damage to the environment of the Caspian Sea? And the hypothesis is that the issue of Caspian Sea border contamination is always disputed. The result is that if the damage occurs by the workers in any case, even thought the sponsor government has done appropriate measures; it is possible to suppose criminal responsibility and compensation for him.
  Keywords: Compensation, Marine environment, Civil Responsibility, Water Border, Caspian Sea
 • Hosseinali Zohreh Manesh Rostami, Behnam Ghanbarpour *, Hasan Hajitabar Firoozjai Pages 95-106
  The response system to sexual crimes is different according to the legislative policy of each country. In the Iranian legal system, the response system can be called jurisprudential and legal. English legal systemon is based legal doctrine and judicial procedure. It seems that Iran's legal system has performed better in responding to these types of crimes, and the scope of sexual crimes is determined according to jurisprudence texts, and the conditions for proving these types of crimes and how to deal with them are also different. In English legal system, which is derived from the common law, any sexual behavior that takes place without consent is considered as a crime, and this standard is the same for all sexual crimes. The current research aims to investigate the legislative policy governing the response to sexual crimes in the legal system of Iran and England, using a descriptive and analytical method, and has reached the conclusion that the response to sexual crimes in legal system of Iran is based on jurisprudence and in the British legal system is based doctrine and judicial procedure.
  Keywords: Sexual Crime, prostitution, Adultery
 • Zahra Zebarjad * Pages 109-123
  In this article, the subject mentioned in Iran's criminal law has been investigated. This article is descriptive and analytical, and the library method to collect data was used. The findings indicate that the damage caused by the crime and the damage caused by the emotional damage of the victims in the Criminal Procedure Law and the Islamic Penal Code are accepted. Compensation for damages caused by crime includes material and spiritual losses and possible benefits obtained from the crime. Compensation for moral damage is of a civil nature, and the implementation of civil liability should not cause the criminal liability of the perpetrator of the damage to be eliminated, so it seems logical that in addition to compensation for moral damage in crimes, the criminal should be punished. As a result, it may not be possible to determine the exact amount of moral damage, at the same time, the causer of damage from her harmful actions cannot be excused.
  Keywords: Damage, crime, Moral Damages, Victims
 • Arezu Barzamini *, Seyed Ebrahim Ghodsi Pages 125-133
  Today, the scope of all forms of violence has expanded so much that it has raised the concerns of most human societies. Women's legal status and their rights in any society are the best indicators for assessing the legal status of human beings in that society. In some societies, violence against women and girls, including psychological violence, physical violence, financial violence, is rooted in laws and regulations, some of which can be attributed to the roots of the law because of the necessity of following religious sources and texts and not adapting it to the realities in society, interests, needs and social necessities. The aim of this study was to investigate the legal context of violence against women in Iranian law. The research type in this paper was analytical-descriptive and was conducted using library tools. The findings indicate that in Iran’s legal system, some provisions in civil and criminal rights, as well as a bill to protect women from violence, have legislative protection against violence, especially sexual violence.
  Keywords: Violence, Women, Iranian Law
 • Mahdi Razaghi Nezhad, Kiumars Kalantari * Pages 135-144
  Financing terrorism is one of the most important crimes. In this study, the question is whether in Iranian law, a proportional legislative attention has been considered for the prevention of terrorism financing crime. In response to this, we found that Iran's criminal policy on combating the crime of terrorism financing has acted relatively in accordance with international documents and is facing flaws in international rules and principles that exist in order to prevent the crime of terrorism financing. In this context, we can refer to the guidelines on the formation and organization of the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit approved in 2022 and laws such as the Anti-Money Laundering Act of 2007, as well as the Executive Regulations of the Anti-Money Laundering Act 2009 and the Anti-Terrorism Financing Act of 2015 and an amendment adopted in 2018 that these regulations have been enacted in accordance with international laws and documents.
  Keywords: Financing Terrorism, Money Laundering, International Documents