فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید شهریاری* صفحات 5-21

  مفهوم «جنگ» مستلزم قتل و نابودی دارایی هاست. بنابراین، ورود به آن نیازمند دلیل است. اصل عقلایی بر جلوگیری از بروز جنگ است مگر دلیلی بر خلاف آن اقامه شود. در این زمینه سه نظریه در این مقاله طرح شده است: نخست، نظریه «صلح گرایی یا نظریه احتراز از جنگ» قایل است که چون جنگ به صورتی مطلق ظلم و منع حق دیگری است، باید از آن پرهیز کرد. ورود به جنگ در هر شرایطی  - از نظر اخلاقی  - مثل ظلم است و به هر نتیجه ای منجر شود، قبیح است و از این نظر، استثنابردار نیست. نظریه دوم، «واقع گرایی سیاسی» است که معتقد است «دولت» مقتدرترین عامل در صحنه ارتباط بین دولت هاست. دولت، خودمختار است و قدرت خود را با توانایی های نظامی ای که دارد به دیگران تفهیم می کند. هیچ اصول کلی و جهانی وجود ندارد که راهنمای عملی برای همه دولت ها باشد. واقع گرایان، دو رویکرد دارند: الف) فردگرایی؛ به این معنا که حقوق اختصاصی حکومت ها نمی تواند از حقوق جمعی ثابت شده برای افرادی که تحت حاکمیت آن زندگی می کنند، فراتر رود. دولت، باید خواسته افراد را دنبال کند و اهداف سیاسی دولت ها نمی تواند توجیهی برای آغاز جنگ باشد. ب) جمع گرایی؛ به این معنا که دولت، هویت حقوقی مستقلی دارد و معیارهای ارزشی خاص و مستقل از معیارهای ارزشی فردی بر رفتار آن حاکم است. دولت ها - در جنگ - نه تنها از جان افراد، بلکه از نوعی حیات اجتماعی دفاع می کنند. در این مقاله، اشکالات وارد بر صلح گرایی، فردگرایی و جمع گرایی به بحث گذاشته شده است و در نتیجه گیری، نظریه سومی - که تجمیع منافع دولت و افراد است - ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق جنگ، صلح گرایی، واقع گرایی، فردگرایی، جمع گرایی، منافع ملی
 • محمدتقی اسلامی* صفحات 23-40

  بنا بر مبنا و مدل استقراء گرایی - در روش شناسی اخلاق کاربردی و در فرایند مواجهه با چالش ها و حل مسیله های اخلاقی - به جای مراجعه به نظریه ها یا اصول، بر تصمیم گیری به اقتضای شرایط خاص حاکم بر هر چالش یا مسیله جزیی تاکید می شود. این مدل که «مدل از پایین به بالا» نیز نامیده می شود، انواع گوناگونی دارد. فضیلت گرایی اخلاقی را مطابق برخی رویکردهای آن، از انواع مدل استقراءگرایانه شمرده اند. جدای از درستی یا نادرستی این نسبت، مسیله این مقاله آن است که فضیلت گرایی اخلاقی چه کاربردی در روش شناسی اخلاق کاربردی دارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش مهم، با بهره گیری از روش توصیفی۔تحلیلی، ضمن بازخوانی معیار و ملاک فضیلت گرایی اخلاقی و تحلیل انواع رویکردهایی که در این ملاک با مباحث روش شناسی اخلاق کاربردی تناسب دارند، این نتیجه حاصل شده است که تنها رویکرد غیرغایت انگارانه در فضیلت گرایی اخلاقی با مدل استقراء گرایی انطباق دارد که نقد این رویکرد، ناقص و ناتمام بودن آن را نشان می دهد. کاربرد فضیلت گرایی اخلاقی در روش شناسی اخلاق کاربردی درخور توجه و دارای آورده ها و مزیت هایی است که البته، نیازمند تکمیل و غنی سازی با منظر و دیدگاهی اسلامی اند.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق کاربردی، فضیلت گرایی اخلاقی، روش شناسی، استقراء گرایی
 • محمدمهدی چگینی*، علیرضا آل بویه صفحات 41-60

  مجلس شورا، امروزه از مهم ترین عناصر حکومت در بسیاری از کشورهای جهان است که وظایف و اختیارات گسترده ای دارد. مهم ترین وظیفه مجلس، قانون گذاری برای اجزای مختلف حکومت و مردم است که چگونگی آن نقش بی بدیلی در سعادت و یا شکست یک ملت ایفا می کند. نمایندگان مجلس - در فرایند قانون گذاری - با چالش هایی و موقعیت های پیچیده ای مواجه می شوند که تشخیص وظیفه اخلاقی و عمل به آن را در برخی موارد - به شدت - دشوار می سازد. مهم ترین چالش اخلاقی برای یک نماینده مجلس - در فرایند وضع قانون - قرار گرفتن در معرض و موقعیت تعارض منافع است که البته، اشکال و انواع گوناگونی دارد. در این مقاله، به شیوه ای توصیفی ۔ تحلیلی، تلاش شده تا با بیان و بررسی مهم ترین چالش های اخلاقی ای که در زمینه قانون گذاری برای نمایندگان مجلس رخ می دهد، افزون بر ارایه شیوه هایی برای برون رفت از این چالش ها، راهکارهایی برای پیش گیری از بروز برخی از این دست چالش ها ارایه و پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: نمایندگان مجلس، چالش اخلاقی، تعارض اخلاقی، اخلاق قانونگذاری
 • مجید جعفریان* صفحات 65-89

  «جامعه شناسی اخلاق» به عنوان یک میان رشته به دنبال تحلیل زیست اخلاقی با تکیه بر زمینه های اجتماعی و فرهنگی است. در دهه های اخیر و از سوی جامعه شناسان، تلاش های زیادی برای احیا و نهادینه کردن دوباره این حوزه شده است. پژوهش حاضر با هدف ارتقای نظری این بحث و  با تکیه بر پژوهش های تجربی، می کوشد به مدلی دست یابد که می توان از آن در تحلیل جامعه شناختی زیست اخلاقی بهره گرفت. روش در این پژوهش توصیفی۔تحلیلی و داده های پژوهش مبتنی بر منابعی اند که با رویکرد تجربی به دست آمده اند. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که این مدل، افزون بر برجسته کردن وجوه متمایز این رشته از رشته هایی نظیر روان شناسی و علوم  شناختی - به جای تمرکز بر تعاریف پیشینی از اخلاق - به تغییرات اجتماعی و فرهنگی موثر بر زیست اخلاقی توجه کرده است و در این راستا، سنخ شناسی های اخلاقی را جهت نشان  دادن توسعه امر اخلاقی در جامعه به کار گرفته و با تکیه بر آنها چارچوب های مربوط به سنجش تفاوت های اخلاقی را بهبود بخشیده است. افزون بر این، پس از تحلیل تنوعات موجود در مفاهیم اخلاقی، چگونگی تاثیر اخلاق بر استراتژی های کنش را در قالب انگیزه های اخلاقی و طرح واره های شناختی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی اخلاق، زیست اخلاقی، سنخ شناسی اخلاقی، کنش اخلاقی، انگیزه های اخلاقی
 • محسن زندی* صفحات 91-115

  واکاوی مناسبات اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو شاخه معرفتی و نیز دو شیوه زیستن - همواره مهم و در خور توجه بوده است. در این نگاشته، ضمن بررسی یک نقطه آغاز مهم تاریخی در پژوهش های ناظر به مناسبات اخلاق و اقتصاد، دیدگاه های خاص و در خور تامل یکی از آغازگران این پژوهش را که به ناسازگاری اخلاق فردی سنتی - به عنوان یک شیوه زیست فردی - با اقتصاد - به عنوان یک شیوه زیست اجتماعی/ نظام مند - قایل بوده است، پرداخته شده است. در این راستا، پس از واکاوی خاستگاه مشترک گفتمان اخلاق و اقتصاد، به مفهوم شناسی اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو حوزه معرفتی و دو شیوه زیستن - پرداخته شده و در ادامه، مناسبات اخلاق و اقتصاد - در سه محور انگیزش، بینش، و کنش اخلاقی/ اقتصادی - همراه با طرح چند مسیله مهم ناظر به هر یک از آنها، بررسی و تحلیل شده است. بی شک، طرح و تبیین این مسایل مهم میان رشته ای مربوط به مناسبات اخلاق و اقتصاد، نقشه راه و راهنمایی برای محققان در انجام پژوهش های بعدی خواهد بود.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق و اقتصاد، مناسبات اخلاق و اقتصاد، اقتصاد دستوری، اقتصاد اثباتی، توسعه و تولید
 • سبحان نقدی پور*، حسینعلی رحمتی صفحات 117-138

  پول رایج کنونی در حال پوست  انداختن و تبدیل شدن به شکل نوینی از وجه مبادلاتی با عنوان «ارزهای رمزپایه» / «رمز ارزها» است. این واحد پولی نوپدید، از دسترس کنترل و نظارت سیستم بانکی و دولت ها خارج است و هر کسی می تواند رمز ارزها را - از طریق فضای مجازی - استخراج و مبادله کند. فناوری جدید «رمز ارز» - به رغم آنکه فرصت هایی در اختیار بشر می نهد - چالش هایی نیز متوجه ملت ها می سازد که با تلاش برای برطرف کردن این چالش ها، می توان تهدیدهای بالقوه این فناوری را به فرصت تبدیل کرد. با توجه به روند رو به رشد استفاده از رمز ارزها، واکاوی ماهیت و کارکردهای مثبت این پدیده، و همچنین بررسی ملاحظات و چالش های اخلاقی آن از منظر اخلاقی، ضروری می نماید. در پژوهش حاضر، پس از اشاره به ماهیت و کارکردهای «رمز ارزها» و بررسی آثار مثبت و اخلاقی آن همچون صرفه جویی، فراهم آوردن زمینه بروز و برقراری برابری و عدالت، بسط خیر عمومی و کمک به رفع نیازهای مردم، به بر خی چالش ها و ملاحظات اخلاقی آن و از جمله، فراهم آوردن بستر بروز برخی رذایل اخلاقی، تخریب محیط زیست، به خطر انداختن امنیت مالی کاربران و همچنین تهدید امنیت ملی پرداخته شده و به اجمال، برخی راهکارها و پیشنهادها برای کاستن از تبعات ناگوار بهره گیری از رمز ارزها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق و اقتصاد، اخلاق فناوری اطلاعات، چالش های اخلاقی، ارزهای رمزپایه، رمز ارز
|
 • Hamid Shahriari * Pages 5-21

  War involves killings and the destruction of properties. So a strong reason is needed to justify the entrance into it. Rationality requires all to prevent war unless there is a good reason to establish the opposite. Three related theories are proposed in this paper: first, the theory of pacifism (or war avoidance) holds that since war generally leads to oppression and the infringement of others’ rights, it should be avoided, and that it is morally wrong to wage war in any case without exception. The second theory is political realism which holds that while the state is the most powerful factor in the relations among states, it is autonomous and shows its power to others through its military forces. There are no universal principles that can guide all states’ behavior. Realists employ two approaches: (a) individualism and (b) collectivism. According to individualism, states’ exclusive rights cannot exceed the proven collective rights of each individual who lives in the society. The state must follow people’s wants. According to collectivism, the state has an independent legal identity with a set of specific values which are different from individuals’ values. States fight in wars not only for individual’s lives but also for a kind of social life. The current paper discusses the problems with pacifism, individualism, and collectivism, and concludes by proposing another theory that takes into consideration the interests of both individuals and states.

  Keywords: ethics of war, pacifism, realism, individualism, collectivism, national interests
 • محمدتقی اسلامی * Pages 23-40

  Facing challenges and solving ethical problems, inductivism in applied ethics methodology, recognized as a model, puts emphasis on decision-making due to the specific conditions of each particular issue instead of appealing to general theories or principles. This model, also called “bottom-up model,” has various kinds. Although virtue ethics is regarded as an inductivist model by some approaches, it is not my concern here. This paper, rather, raises the question as to what role virtue ethics can play in applied ethics methodology. To answer this question, the analytic descriptive method is used, virtue ethics’ standards are given a new interpretation, and approaches of the kind appropriate to the issues of applied ethics methodology are analyzed. The result is that only the non-teleological approach in virtue ethics is compatible with the inductivist model, and this approach proves to be wrong. This approach aside, if virtue ethics is used in applied ethics methodology, it will produce great outcomes. It is more advantageous to use virtue ethics in applied ethics methodology than to use any other moral theories. In addition, the outcomes and advantages of this theory can be enriched and completed by an Islamic view.

  Keywords: Ethics, Applied ethics, Virtue ethics, Methodology, inductivism
 • Alireza Alebouyeh Pages 41-60

  Being one of the most important elements of government in many countries today, parliament possesses a wide range of duties and authorities. The primary duty of parliament is to legislate on different matters for government and people; that parliament does so in a good manner depends on the unique role it plays in the happiness or failure of a nation. In the course of legislation, the members of parliament encounter such complex situations that it would be extremely difficult to recognize and act upon their moral duties in some cases. The most serious moral challenge for a member of parliament to pass a law is to deal with cases in which the different kinds of conflicting interests arise. In this paper, we attempt to explain and examine the most serious moral challenges confronting the members of parliament in the process of legislation, and to develop some methods for solving these challenges. Moreover, new approaches are presented to avoid a number of these challenges.

  Keywords: Members of parliament, moral challenge, moral conflict, ethics of legislation
 • Majid Jafarian * Pages 65-89

  The sociology of morality as an interdisciplinary study seeks to analyze moral life in terms of social and cultural contexts. Sociologists have recently made attempts to institutionalize this filed again. This study aims to promote this debate theoretically, and based on experimental research, seeks to construct a model that can be used in analyzing the sociology of moral life. The method of this research is descriptive and analytic, and its data is based on experimental findings. The study of many pieces of research shows that this model highlights the distinctive aspects of this field, and addresses the social and cultural changes which have an impact on moral life instead of focusing on a priori definitions of morality. This study uses the moral typologies to demonstrate the development of morality in the society, and thereby to improve the evaluation criteria for recognizing moral differences. It also analyzes a variety of moral concepts in terms of their social origin, and finally, considers how ethics can influence the strategies of actions, with respect to moral motives and cognitive schemes.

  Keywords: The sociology of morality, Moral life, moral typology, moral action, moral motives
 • Mohsen Zandi* Pages 91-115

  This study attempts to identify the problems arising from the relations between ethics and economics as they represent two branches of knowledge and two styles of life. In the introduction, I will examine an important historical starting point in investigations into the relations between ethics and economics and also address some significant views of one initiator of this research who believed in the inconsistency of traditional individual ethics (as an individual lifestyle) and economics (as a social/systematic lifestyle). The article follows three steps: in the first step, the common origin of the debate between ethics and economics is explored. In the second step, the concepts used in ethics and economics as two epistemic fields and as two human styles of life (theoretically and practically) are discussed. In the third step, the relations between ethics and economics are examined in terms of moral or economic motives, beliefs, and actions by raising certain central questions. The primary goal of this study is to map out the interdisciplinary crucial issues of ethics and economics for researchers and students. Each of these issues can be a subject matter for research papers or future dissertations. Accordingly, some research topics for future works are suggested.

  Keywords: ethics, economics, positive economics, financial indiscipline, consumption development, production
 • Hossein Ali Rahmati Pages 117-138

  The common currency is changing into a new form called “crypto-currency”. The government and bank systems have no access to this kind of money, and everyone can extract and exchange it in cyberspace. Although the modern technology of crypto-currency provides opportunities, it nevertheless creates challenges for nations. If these challenges are overcome, then this technology can turn into a lucky chance. In view of the growing use of crypto-currency, ethicists need to carefully identify its nature and moral positive function and clarify its moral challenges. While this study introduces the subject of crypto-currency, and examines its moral functions such as moderation, equality, justice, common goods, and the supplement of people’s needs, it considers some moral challenges like providing the ground for moral vices, damaging the environment, threatening the security of users and the country. Finally certain solutions and suggestions are put forward to reduce these challenges and to turn them into chances.

  Keywords: Ethics, ethics of information technology, moral challenges, double functions, crypto-currency