فهرست مطالب

نشریه پژوهش های حسابرسی حرفه ای
پیاپی 5 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا خجسته*، کاظم وادی زاده صفحات 8-55
  فعالیت های مجرمانه، مانند گزارشگری مالی متقلبانه و سوء استفاده از دارایی ها؛ یک مشکل گسترده است که شرکت ها در سراسر جهان با آن روبرو می باشند. مطابق با پژوهش های نظری و تجربی رایج ترین تکنیک مورد استفاده برای گزارش های مالی متقلبانه شامل سوء استفاده از دارایی ها در جهت کسب منافع شخصی می باشد، ولی در مقابل؛ گزارشگری مالی متقلبانه (هر چند که غالبا بروز پیدا نمی کنند)، بیشترین زیان را در پی خواهد داشت. مسیولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب به مدیریت بستگی دارد. اما، علاوه بر مدیریت، هییت مدیره، کمیته های حسابرسی، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل، همگی در قابلیت اتکای صورت های مالی قابل اعتماد نقش و مسیولیت مهمی دارند. یکی از وظایف مهم حسابرسی داخلی ارایه خدمات اطمینان بخشی اثربخش و بررسی بی طرفانه مدارک به منظور ارزیابی مستقل فرآیندهای نظام راهبری شرکتی، کنترل های داخلی و مدیریت ریسک مبتنی بر کشف، پیشگیری تقلب با هدف به حداقل رساندن آن می باشد.
  کلیدواژگان: تقلب، حسابرسی داخلی، سوء استفاده از دارایی ها، پیشگیری و کشف تقلب، گزارشگری مالی متقلبانه
 • بهمن بنی مهد*، نیوشا مهرانی صفحات 56-69

  تردید حرفه ای حسابرس به عنوان یک ویژگی رفتاری مورد تاکید قانون گذاران حرفه حسابرسی در اعمال قضاوت حرفه ای در تمام مراحل عملیات حسابرسی است. قضاوت و تصمیم گیری نیز تحت تاثیر سوگیری های شناختی از جمله سبک های یادگیری است. از این رو ، هدف این پژوهش سنجش سبک های شناخت نوگرا و نوگریز در میان حسابرسان و هم چنین مطالعه تاثیر آن سبک ها بر تردید حرفه ای است. مبانی نظری پژوهش، از طریق روش کتابخانه ای و داده های تحقیق نیز بر اساس روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 280 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی است. هم چنین آزمون فرضیه های تحقیق نیز بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد سبک نوگرا رابطه ای مثبت و معنی داری با تردید حرفه ای دارد. اما سبک نوگریز رابطه ای معنی دار با تردید حرفه ای ندارد.

  کلیدواژگان: سبک نوگرا، سبک نوگریز، تردید حرفه ای، حرفه حسابرسی
 • بهزاد بهمن دوست، رضا گنجی پور، حمید زارعی*، حسین جعفری جم، علیرضا ممتازیان صفحات 70-98
  هدف اولیه پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرسی با چرخش شریک موسسه حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران است. سپس تاثیر تعدیل کننده اهمیت صاحب کار بر رابطه مذکور سنجش می شود؛ در پژوهش حاضر تعداد 143 شرکت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند به عنوان نمونه آماری در بازه زمانی سال های 1392 تا 1399 (در مجموع 1143 مشاهده) با توجه به ویژگی های پژوهش انتخاب شده است. روش انجام پژوهش حاضر، از دیدگاه نظری، توصیفی-اسنادی و از نظر آماری، کاربردی- پس رویدادی است و با استفاده از رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی به تبیین و سنجش مدل های مفروض پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تغییر اظهارنظر حسابرسی با چرخش شریک موسسه حسابرسی رابطه حداقلی (با اطمینان 90 درصد) و معناداری دارد و بدین وسیله ادبیات ابتدایی تغییر اظهارنظر حسابرسی را در ایران غنی می سازد. هم چنین اهمیت صاحب کار نمی تواند رابطه مذکور را تعدیل نماید. از مهم ترین دلایل عدم تعدیل این رابطه می توان به افشای نامناسب متغیر حق الزحمه حسابرسی در برخی شرکت ها اشاره نمود که در محاسبه متغیر اهمیت صاحب کار نقش بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: اهمیت صاحب کار، تغییر اظهارنظر حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، چرخش شریک موسسه حسابرسی، بورس اوراق بهادار تهران
 • پژمان مولائی*، غلامرضا کردستانی صفحات 100-126
  اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارایه شوند. این پژوهش تاثیر عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند.به منظور بررسی تاثیر عوامل سه گانه موثر بر تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی افزایش می دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هییت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی را کاهش می دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارایه صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارایه شود. شرکت ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: به موقع بودن گزارشگری مالی، تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی، عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی، عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت
 • علی رحمانی*، مهناز محمودخانی صفحات 128-156
  روند تهیه و اطمینان بخشی گزارش های پایداری در سطح جهان رو به افزایش است.تشکیل هیات بین المللی گزارشگری پایداری توسط بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نیز تشکیل بخش پایداری در سازمان حسابرسی و انتشار گزارش یکپارچه سال 1399 آن سازمان نوید بخش تحولاتی در سطح بین الملل و کشور در حوزه گزارشگری پایداری است.درایران شرکت های بیمه گزارش پایداری یا یکپارچه به صورت مستقل تهیه نمی کنند.شرکت های مطرح بین المللی که در زمینه بیمه اتکایی با ایران در گذشته همکاری می کردند اقدام به تهیه گزارش پایداری می نمایند و این گزارش ها توسط شخص ثالثی اطمینان بخشی می شود.از همین رو،هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان و خبرگان صنعت بیمه نسبت به ضرورت تهیه و اطمینان بخشی گزارش های پایداری است.برای بررسی دیدگاه خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به مولفه های گزارشگری پایداری، ذینفعان صنعت بیمه،گزارش های پایداری و اطمینان بخشی آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان و متخصصان صنعت بیمه ایران بودند.در ابتدا تعدادی از مصاحبه شوندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدندوسپس با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی با سایر افراد مصاحبه انجام پذیرفت.39 خبره در نمونه پژوهش حضور داشتند. یافته ها نشان داد که شرکت های بیمه طیف وسیعی ازذینفعان رابه عنوان مخاطبان گزارش های پایداری خود در نظر می گیرند.یافته های پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی در خصوص الزامی و اختیاری کردن گزارش های پایداری، دوره زمانی گزارشگری پایداری،واحد تهیه کننده گزارش های پایداری و نهاد اطمینان بخشی به گزارش های پایداری وجود دارد.مصاحبه شوندگان بر اهمیت و ضرورت تهیه گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی آن تاکید داشتند.
  کلیدواژگان: گزارشگری پایداری، اطمینان بخشی، حسابرسی، مسئولیت اجتماعی، صنعت بیمه
 • لیلا بختیاری صفا، فرزین رضایی*، بابک نژادتولمی صفحات 158-180

  در این تحقیق، بررسی تاثیر پیچیدگی گزار شگری مالی بر تخصص حسابداری اعضای هییت مدیره و تخصص حسابداری اعضای کمیته ی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران پرداخته شد. نمونه ی مورد بررسی شامل 100 شرکت از سال 1391 تا 1398 و به تعداد 800 سال- شرکت بوده است. از آن جا که متغیرهای وابسته ی فرضیه ها با مقیاس کیفی دو ارزشی می باشد، از مدل رگرسیون لوجیت استفاده شده است. در فرضیه ی اول تاثیر متغیر مستقل، تاثیر پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، تخصص حسابداری هییت مدیره اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی دوم تاثیر متغیر مستقل، پیچیدگی گزار شگری مالی بر متغیر وابسته، تخصص کمیته ی حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی سوم تاثیر متغیر مستقل، پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، ضعف کنترل داخلی اثر مثبت و معناداری دارد. هر سه فرضیه، در سطح اطمینان 95 درصد، مثبت و مورد قبول واقع شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچه پیچیدگی گزارشگری مالی بیش تر باشد نیاز به تخصص حسابداری هییت مدیره و کمیته ی حسابرسی بیش تر می شود و هرچه ضعف کنترل داخلی هم بیشتر باشد، پیچیدگی مالی بیش تر است.

  کلیدواژگان: پیچیدگی گزارشگری مالی، تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره، تخصص اعضای کمیته حسابرسی، ضعف کنترل داخل
|
 • Alireza Khojasteh *, Kazem Vadizadeh Pages 8-55
  Criminal activities, such as fraudulent financial reporting and misappropriation of assets; It is a widespread problem that companies around the world face. According to theoretical and empirical research, the most common technique used for fraudulent financial reporting involves the misuse of assets for personal gain, but on the contrary; Fraudulent financial reporting (although it often does not occur) will do the most damage. The main responsibility for preventing and detecting fraud lies with management. However, in addition to management, the board of directors, audit committees, internal auditors and independent auditors all have an important role and responsibility in the ability to rely on reliable financial statements. One of the important tasks of internal auditing is to provide effective assurance services and impartial review of evidence to independently evaluate the processes of corporate governance, internal controls and risk-based detection management to prevent fraud with the aim of minimizing it.
  Keywords: fraud, Internal Audit, Asset Misuse, Fraud Prevention, Detection, Fraudulent Financial Reporting
 • Bahman Banimahd *, Niusha Mehrani Pages 56-69

  Professional skepticism in auditing is a behavioral feature emphasized by Legislators of the auditing profession in the application of professional judgment in all steps of auditing operations. Verdict and decision making are also influenced by cognitive biases containing learning styles. Therefore, the purpose of this survey is to assess the adoption of cognitive and innovation cognition among auditors and also to study the impact of those styles on professional skepticism. The theoretical framework of the research was collected through the library method and the research data were collected based on the survey procedures and using a questionnaire. The numeral sample of the present study includes 280 auditors working in private sector audit firms and the audit organization. The test research hypotheses based on correlation methods using multiple regression have been investigated. The results of this article show that adoption cognition has a positive and meaningful (significant) relationship with professional skepticism. But innovation cognition has no significant relationship with professional skepticism.

  Keywords: adoption cognition, innovation cognition, professional skepticism
 • Behzad Bahmandoost, Reza Ganjipoor, Hamid Zarei *, Hossein Jafari Jam, Alireza Momtazian Pages 70-98
  The primary purpose of this study is to investigate the relationship between audit opinion shopping and partner-level turnover in the Tehran Stock Exchange. Next, the moderating impact of the audit clients' importance on this relationship is measured; in the present study, 143 companies of Tehran Stock Exchange have been selected as a statistical sample in the period of 2014 to 2021 (a total of 1143 observations) according to the characteristics of the research. The method of the present study is theoretical, descriptive-documentary which is a post-event study using logistic regression and combined data to explain and measure the assumed models. The key findings of the present study show that audit opinion shopping maintains a significant relationship with the partner-level turnover and thus enriches the basic literature of audit opinion shopping in Iran. Also, audit clients' importance can not moderate this relationship, because of inappropriate disclosure of the audit fee variable in some companies, which carry out an important role in measuring the variable of audit clients' importance.
  Keywords: Audit Clients' Importance, Change of auditor's opinion, Audit Fee, Partner-Level Turnover, Tehran Stock Exchange
 • Pezhman Molaei *, Gholamreza Kordestani Pages 100-126
  Accounting information is provided to users in the form of financial reports. This information must be provided in a timely manner in order to be useful in decision making. this article investigated the factors affected on delay in the audit report in three categories of factors related to the auditor and the audit, factors related to corporate governance characteristics and factors related to specific characteristics of the company.In order to investigate the effect of the three factors affecting the delay in the audit report data of 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1390-1396 and a total of 742 observations were analyzed.The results show that the size and expertise of the auditing firm reduce the delay in submitting the audit report and conditional comment, fee and continuity of the auditor selection and the weakness of internal controls, increase the delay in submitting the audit report. The audit committee's expertise also reduces the concentration of ownership and the size of the board of directors as factors related to corporate governance characteristics. The complexity and size of the company, the presentation of financial statements and financial leverage also increase the delay in submitting the audit report, and profitability and the ratio of market value to book value make the audit report more timely.Companies should improve their internal control system and their audit quality for timely financial reporting. Furthermore, enhances the corporate governance could increase timely financial reporting.
  Keywords: Timely Financial Reporting, Delay in Audit Reporting, Audit, Audit Related Factors, Corporate Governance Characteristics, Corporate Specific Characteristics
 • Ali Rahmani *, Mahnaz Mahmoudkhani Pages 128-156
  The process of preparing and assuring sustainability reports is increasing worldwide. The establishment of the International Sustainability Standards Board by the International Financial Reporting Standards Foundation and the establishment of the Sustainability Department in the Auditing Organization and the publication of its integrated report in 2020 promises a change in the field of sustainability reporting at the international and national levels. Insurance companies do not prepare sustainability or integrated reports in Iran. Leading international companies that have worked with Iran in the field of reinsurance in the past are preparing sustainability reports and these reports are assured by a third party. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the views of insurance industry experts and auditors about the need to prepare and assure sustainability reports. Semi structured interviews were used to examine the views of Iranian insurance industry experts on the components of sustainability reporting, insurance industry stakeholders, sustainability reports, and its assurance. The statistical population of this study was Iranian insurance industry experts and auditors. At first, some interviewees were selected by the purposive sampling method, and then other participants were interviewed using snowball sampling. 39 were present in the research sample. Findings showed that insurance companies consider a wide range of stakeholders as the target of their sustainability reports. Findings indicate that there are different views and approaches regarding the mandatory and optional sustainability reports, the period of sustainability reporting, the unit that prepares sustainability reports, and its assurance. Interviewees emphasized the importance and necessity of providing and assuring sustainability reporting. The results of this study can be used by the Auditing Organization, Iranian Association of Certified Public Accountants, the Central Insurance of the Islamic Republic of Iran, and domestic insurance companies in adopting the necessary policies in the field of sustainability reporting and its assurance.
  Keywords: Sustainability Reporting, Assurance, Auditing, Social Responsibility, Insurance Industry
 • Leila Bakhtiari Safa, FARZIN REZAEI *, Babak Nejad Toolami Pages 158-180

  In this study, the effect of financial reporting complexity on the accounting expertise of board members and accounting expertise, members of the audit committee and the weakness of internal control in companies listed on the Tehran Stock Exchange and Securities was investigated. The sample consisted of 100 companies from 1391 to 1398 and 800 years-company. And because the dependent variables of the hypotheses are bi-quantitative qualitative scale, the regression model of Logit model has been used. In the first hypothesis, the effect of independent variable effect, financial reporting complexity on the dependent variable, board accounting expertise has a positive and significant effect, and in the second hypothesis, the effect of independent variable, financial reporting complexity has a positive and significant effect on the dependent variable. The effect of independent variable, financial reporting complexity on dependent variable, weak internal control has a positive and significant effect and all three hypotheses were positive and accepted at 95% confidence level. The more complex the financial reporting, the greater the need for accounting expertise of the board and the audit committee, and the greater the weakness of internal control. As a result, financial complexity is greater.

  Keywords: Financial Reporting Complexity, Board Accounting Expertise, Audit Committee Expertise, Weak Internal Control