فهرست مطالب

نشریه پژوهش های حسابرسی حرفه ای
پیاپی 6 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین صفرزاده*، مجتبی مریدی، عباس هوشمند کاشانی صفحات 8-32

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد حرفه ای گری (شامل تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقلال در کار) بر قضاوت اخلاقی است. بدین منظور تفاوت در دیدگاه حسابرسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه آماری این پژوهش را 340 نفر حسابرس و دانشجوی تحصیلات تکمیلی حسابرسی تشکیل می دهد. روش گردآوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعهد خدمت به منافع عمومی بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری ندارد؛ تعهد خدمت به منافع عمومی، تعهد به اجرای استقلال در کار و قضاوت اخلاقی بین رده های مختلف حسابرسان تفاوت معناداری ندارد، اما تعهد به اجرای استقلال و قضاوت اخلاقی بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری دارد؛ همچنین ابعاد حرفه ای گری تاثیر منفی معناداری بر قضاوت اخلاقی دارد. یافته های پژوهش علاوه بر توسعه مبانی نظری تحقیقات پیشین، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای مراجع حرفه ای و سیاست گذاران تدوین سرفصل های درسی است.

  کلیدواژگان: حرفه ای گری، تعهد خدمت به منافع عمومی، تعهد به اجرای استقلال در کار، قضاوت حرفه ای
 • فاطمه ژولانژاد*، وحید بخردی نسب صفحات 34-54
  بر اساس تیوری اقتصاد سیاسی تمرکز مدیران شرکت ها نباید فقط متکی بر تامین منافع سازمانی و حقوق صاحبان سهام باشد. بلکه آن ها باید تحت عنوان یک امر اخلاقی در راستای تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق سایر آحاد جامعه نیز مشارکت داشته باشند. پس تصمیم های مدیریت نباید منجر به وارد کردن خسارات، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن باشد. توسعه این چارچوب ریشه در پرورش اخلاق در حسابداری دارد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر اخلاق در حسابداری بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می-باشد. جامعه آماری این پژوهش حسابداران رسمی در سال 1399 است که با توجه به سایت جامعه حسابداران رسمی بالغ بر 2817 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران از قرار 331 نفر مشخص شد. پرسشنامه ها طی سه مرحله توزیع و 337 مورد به صورت سالم دریافت گردید که مبنای تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t زوجی و تحلیل واریانس با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، صداقت و درستکاری، عملکرد حرفه ای، استقلال و بی طرفی و رازداری حسابداران رسمی، مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش، می توان گفت که افراد با مشخصه های مختلف، دیدگاه یکسانی نسبت به نظرات ابراز شده دارند. پس در نهایت می توان گفت که با رعایت اخلاق در بین حسابداران رسمی، مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: اخلاق در حسابداری، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تئوری اقتصاد سیاسی، تئوری مشورعیت، تئوری ذی نفعان
 • محمد محمدی*، حسن همتی، ابراهیم میرشاهی صفحات 56-81

  صورت های مالی به عنوان بیانیه های مشترک از سوی حسابرس و مدیریت تلقی شود، و برآیندی از مذاکرات و چانه زنی بین مدیریت و حسابرس می باشد. افشای استعفای حسابرس برای ذی نفعان ممکن است هزینه بر باشد زیرا سرمایه گذاران نسبت به استعفای حسابرس واکنش منفی نشان می دهند. اگر مدیریت معتقد باشد که حسابرس فعلی محافظه کارتر از حسابرس جانشین است حسابرس فعلی را برکنار و به جای آن یک حسابرس با محافظه کاری کمتر استخدام می کند. در این پژوهش به بررسی تاثیر افشای اختلاف حسابرس و صاحبکار بر کناره گیری حسابرس و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 175 شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین افشای اختلاف نظر حسابرس - صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که افشای اختلاف حسابرس - صاحبکار و کناره گیری حسابرس رابطه معنادری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اختلاف حسابرس و صاحبکار، کناره گیری حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، حسابرسان جانشین
 • محمد حسنی*، بیستون یونس حمه صفحات 82-111
  حق الزحمه حسابرسی معیاری برای بررسی وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار است که ارزیابی آن مستلزم تمرکز بر میزان تلاش حسابرس و ریسک های مربوطه است. در این مقاله روابط بین حق الزحمه حسابرسی و ریسک حسابرسی در مواجهه با تجدید ارایه و آشفتگی مالی مورد تحلیل قرار گرفته است. تعداد 127 شرکت طی سال های 1390 تا 1398 از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غربال شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آشفتگی مالی به عنوان معیاری از ریسک تجاری صاحبکار تاثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ همچنین، تجدید ارایه صورت های مالی به عنوان معیاری از ریسک حسابرسی تاثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است که تجدید ارایه صورت های مالی و آشفتگی مالی به عنوان عوامل بالقوه ریسک می توانند بر ریسک درک شده حسابرسان اثر بگذارند و این رخداد تغییر رفتار حسابرسان و تغییر حق الزحمه حسابرسی را به دنبال دارد. حسابرسان در شرکت های مشمول تجدید ارایه صورت های مالی و مواجه با آشفتگی مالی، ریسک را بالا ارزیابی کرده و سعی می کنند تلاش حسابرسی را افزایش دهند که این موارد سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. طبق استدلال نظری انتظار می رفت در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی، تجدید ارایه صورت های مالی بتواند نشانه جدی تری از ریسک حسابرسی درک شده و تغییر رفتار حسابرسان در افزایش تلاش حسابرسی برای شناسایی انحراف با اهمیت باشد که مستلزم افزایش حق الزحمه حسابرسی است. در عین حال، بر خلاف انتظار شواهد معناداری در تایید تاثیر قوی تر ریسک حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، ریسک حسابرسی، تجدید ارائه صورت های مالی، آشفتگی مالی
 • مهدی مرادی*، ابوالفضل سلیمانی، مهدیه شکریان برنجستانکی صفحات 112-128
  شیوع ویروس تنفسی نوظهور کنونی و اثرات همه گیری آن، اقتصاد جهانی را به شدت تحت الشعاع قرار داده و از سخت ترین چالش های پیش رو حسابرسان و صاحبکاران در طی سال های آتی خواهد بود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر همه گیری نوعی ویروس تنفسی با تغییر شکل پذیری مداوم و قدرت سرایت و کشندگی بالا به نام کووید-19 بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. در این پژوهش از یک روش کمی بوسیله پیمایش پرسشنامه، استفاده شده است. از حسابرسان خواسته شد نظر خود را درباره کیفیت حسابرسی از طریق پاسخ به سوالات بر اساس مقیاس پنج امتیازی لیکرت اعلام کنند. از میان 236 موسسه حسابرسی دارای رتبه الف تا د جامعه حسابداران رسمی ایران، برای 185 موسسه پرسشنامه ارسال گردید که 146 پاسخ قابل استفاده دریافت شد. مطالعه ما برخی از نتایج و مفاهیم مهم را مورد بررسی قرار داد که بر اساس نظرات حسابرسان، عمدتا" همه گیری بیماری تنفسی فعلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر قابل توجهی داشته است. در این راستا رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از برنامه های دیجیتال جهت کاهش اثرات منفی این بحران پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کووید-19، کیفیت حسابرسی، همه گیری
 • محمد مرفوع، پیمان بایزیدی، عبدالباسط صالح پور* صفحات 130-148

  علی رغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه در افزایش بهره وری حسابرسی، به کارگیری آن توسط موسسات حسابرسی در کشورهای کمتر توسعه یافته کم است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه، انجام شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده که بین 650 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توزیع شد و از این تعداد 375 پرسش نامه واصل گردید در نهایت 372 پرسش نامه نهایی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی صاحبکار و فشار رقابتی به عنوان عوامل محیطی و همچنین اندازه موسسه و تعهد مدیریت ارشد، به عنوان عوامل سازمانی، تاثیر مثبت و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه دارند. و همچنین میزان پشتیبانی نهادهای حرفه ای حسابداری و صلاحیت فناوری اطلاعات کارمندان در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تاثیرگذار نمی باشد.

  کلیدواژگان: دیجیتالی شدن، ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه، عوامل سازمانی و محیطی
|
 • MohammadHosein Safarzadeh *, Mojtaba Moridi, Abbas Hooshmand Kashani Pages 8-32

  The purpose of this study is to investigate the effect of professionalism dimensions (including commitment to serving the public interest and commitment to exercise independence in work) on moral judgment. For this purpose, the differences in the views of auditors and graduate students in the field of accounting have been examined. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method and nature. The statistical sample of this research consists of 340 auditors and graduate students of auditing. The method of data collection is also a questionnaire. The findings show that there is no significant difference between the commitment of the public interest between students and auditors; Commitment to public service, commitment to work independence and ethical judgment are not significantly different between different categories of auditors, but commitment to independence and ethical judgment is significantly different between students and auditors; Also, the dimensions of professionalism have a significant negative effect on moral judgment. Research Findings In addition to developing the theoretical foundations of previous research, it contains valuable concepts for professional references and policy makers.

  Keywords: Professionalism, Public Interest Commitment, Independence Commitment, Ethical Judgment
 • Fatemeh Zholanezhad *, Vahid Bekhradi Nasab Pages 34-54
  According to the theory of political economy, the focus of corporate executives should not be solely based on organizational interests and equity. Instead, they must be part of a moral affair in order to ensure the well-being, comfort, needs and interests of other sectors of society. Therefore, management decisions should not lead to damages, losses and harm to society and its people. The development of this framework is rooted in ethics in accounting. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of accounting ethics on corporate social responsibility. The statistical population of this research is the official accountants in 2017, which according to the official account community of 2377, and the sample size based on the Cochran formula was determined from 331 individuals who were asked to receive 350 questionnaires in a healthy way and 337 questionnaires Healthy was received. 337 questionnaires were analyzed. Paired t-test and ANOVA were used to analyze the data using SPSS software version 22. Research evidence suggests that formal professional accountants, honesty and integrity, professional performance, independence and neutrality and the confidentiality of formal accountants increase corporate social responsibility. From other research results, it can be said that individuals with different characteristics have the same viewpoints as expressed. So, finally, it can be said that, with respect to ethics among official accountants, corporate social responsibility improves.
  Keywords: Accounting Ethics, Corporate Responsibility, Political Economy Theory, Theory of Law, Theory of Beneficiaries
 • Mohamad Mohamadi *, Hassan Hemmati, Ebrahim Mir Shahi Pages 56-81

  The financial statements are considered as joint statements by the auditor and management, and are the result of negotiations and bargaining between management and the auditor. Disclosure of the auditor's resignation may be costly for stakeholders because investors react negatively to the auditor's resignation. If management believes that Carter's current conservative auditor is a successor to the auditor, he's dismissing the current auditor and hiring a less conservative auditor instead. In this study, the effect of disclosing the auditor-client dispute on the auditor's resignation and the audit fee paid to the successor auditors in the companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398. The sample size according to the screening method and after removing Perth observations is equal to 175 companies.) With fixed effects. The results of analyzing company data using multivariate regression at 95% confidence level show that there is a significant and positive relationship between disclosure of the auditor-client disagreement and the audit fee paid to successor auditors. Also, other research results Indicates that there is a significant relationship between disclosure of the auditor-client dispute and the auditor's resignation.

  Keywords: Auditor, Client Dispute, Auditor Withdrawal, Audit Fee, Substitute Auditors
 • Mohammad Hassani *, Bestun Yunes Hama Pages 82-111
  Audit fee is a measure of auditor's economic dependence on clients which its assessment and determination requires a focus on the auditor's effort and related risks. This study analyzed the relationships between audit fee and audit risk in confronting with restatement and financial distress conditions. Statistical samples include 127 firms listed in Tehran Securities & Exchange during the March 2012 to March 2020 . The findings indicate that financial distress as a measure of client’s business risk has a significant and positive effect on audit fee; also, restatement of financial statements as a measure of audit risk has a significant and positive effect on audit fee. These results document that both those potential risk factors play a decisive role in determining audit fees. The results indicate that financial restatement and financial distress as potential risk factors can affect auditors' perceived risk and this event leads to change in auditors' behavior and change in audit fees. In client firms facing to financial restatement and financial distress, auditors assess the risk as high and , try to increase audit efforts, which in turn increases the audit fee. It was also theoretically argued that in distressed firms, financial restatement could be a more serious signal of perceived audit risk and change auditors' behavior by increasing the audit effort to identify material misstatement that would increase audit fees. Contrary to expectations, however, no significant evidence was found to confirm the stronger impact of audit risk on audit fees in firms facing to financial distress.
  Keywords: Audit Fee, Audit risk, Restatement, Financial Distress
 • Mehdi Moradi *, Abolfazl Soleimani, Mahdieh Shokrian Berenjestanaki Pages 112-128
  The current emerging respiratory virus outbreak and its epidemic effects are severely affecting the global economy and will be one of the most challenging challenges for auditors and business owners in the years to come. The main purpose of this study was to investigate the effect of an epidemic of a respiratory virus with continuous ductility and high infectivity and lethality called Covid-19 on audit quality from the perspective of auditors who are members of the Iranian Association of Certified Public Accountants. In this research, a quantitative method has been used by surveying the questionnaire. Auditors were asked to comment on the quality of the audit by answering questions on a five-point Likert scale. Out of 236 auditing institutes ranked A to D of the Iranian Association of Certified Public Accountants, questionnaires were sent to 185 institutes and 146 usable answers were received. Our study examined some important outcomes and concepts that, according to auditors, have had a significant impact on audit quality, mainly due to the current epidemic of respiratory disease. Digital is recommended to reduce the negative effects of this crisis.
  Keywords: Audit quality, COVID-19, Pandemic
 • Mohammad Marfou, Peyman Bayazidi, Abdolbaset Salehpor * Pages 130-148

  Despite usefulness of computer-assisted auditing tools and techniques in increasing audit productivity, their use by audit firms in less developed countries is low. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of organizational and environmental factors on the acceptance of computer-aided audit tools and techniques. In order to collect research data, a questionnaire was used which was distributed among 650 auditors working in the auditing organization and auditing firms, members of the Society of Certified Public Accountants, of which 375 questionnaires were submitted and finally 372 questionnaires were finalized. The results showed that the complexity of client information systems and competitive pressure, firm size and senior management commitment have a positive and significant effect on the acceptance of computer-aided audit tools and techniques. Also, the level of support of accounting professional institutions and IT competence of employees in accepting computer-assisted auditing tools and techniques is not statistically significant.

  Keywords: Digitization, CAATTs, Organizational, environmental factors