فهرست مطالب

 • پیاپی 80 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/26
 • تعداد عناوین: 5
|
 • امیرحسین احمدبیکی، محمد قهدریجانی*، سید علیمحمد برقعی، حسین باخدا صفحات 1-16

  افزایش سطح زیر کشت گلخانه های استان تهران نه تنها از دید افزایش تولید دارای اهمیت است، بلکه با حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به ویژه در اراضی کوچک زراعی، از لحاظ اجتماعی نیز اهمیت چشمگیری دارد. از سوی دیگر، افزایش گلخانه های صیفی در استان تهران، موجب انتقال سرمایه های سرگردان به بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال مولد می شود. در این تحقیق، از روش نمونه گیری خوشه ای با طبقه بندی استفاده شد. در این روش، پس از گزینش شهرستان های مورد نظر که دارای بیشترین سطح زیرکشت محصول مورد بررسی بودند، بهره برداران درون هر طبقه با توجه به شمار نمونه محاسبه شده در طبقه به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی گزینش شدند. در مجموع از 55 نمونه گزینش شده در استان تهران، 22 نمونه مربوط به نظام تک کشتی خیار، 15 نمونه به کشت مخلوط خیار و گوجه فرنگی و 18 نمونه دیگر به کشت مخلوط خیار و فلفل سبز گلخانه ای اختصاص داشت. نتایج تحلیل هزینه- فایده نشان داد که تولید صیفی های گلخانه ای در استان تهران در سطوح گلخانه بالاتر از 5000 متر مربع دارای توجیه اقتصادی لازم است. اما روند افزایش سودآوری فعالیت در گلخانه های استان تهران با افزایش سطح گلخانه، تا 7500 هزار متر مربع، روندی فزاینده و پس از آن روندی کاهنده را نشان می دهد. در آخر نیز پیشنهاد گردید که سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، از صدور پروانه تاسیس برای تولید صیفی گلخانه ای در گستره های پایین تر از 1500  متر مربع خودداری کند و مشوق های لازم را برای تولید صیفی های گلخانه ای در استان تهران، در گستره های بین 5000 تا 7500 متر مربع فراهم آورد.

  کلیدواژگان: اقتصادی، تولید، صیفی، فایده به هزینه
 • حکیم ناصری، محمد غلامی پرشکوهی*، ایرج رنجبر، داود محمد زمانی صفحات 17-32
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عملیات مختلف خاک ورزی بر پارامترهای عملکردی ماشین، ویژگی های کمی و کیفی نیشکر و همچنین ویژگی های فیزیکی خاک اجرا گردید. این تحقیق در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی واقع در 35 کیلومتری جاده اهواز- آبادان در سال زراعی 1396-1395 به روش بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مقایسه شامل 1- دو بار استفاده از زیرشکن با بولدوزر D8 (عملیات مرسوم)، 2- خاک ورز مرکب آلپگو، 3- خاک ورز مرکب ناردی و 4- زیرشکن با بولدوزر D8 + زیرشکن تراکتوری مدل آهنگری خراسان بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف از نظر شاخص های تشکیل دهنده عملکرد (ویژگی های کمی و کیفی نیشکر) وجود ندارد، اما تیمارهای مختلف بر ویژگی های فیزیکی خاک و پارامترهای عملکردی تاثیر معنی دار دارند. در ارتفاع ساقه، عملکرد، بریکس شربت و درجه خلوص، بیشترین مقادیر مربوط به تیمار دوم، به ترتیب با 236 سانتی متر، 102 تن در هکتار، 19/95 درصد و 93/85 درصد، و در میانگین وزنی قطر کلوخه ها، جرم مخصوص ظاهری در عمق 30 تا 60، میزان مقاومت خاک در عمق صفر تا 30 سانتی متر، میزان مصرف سوخت و زمان عملیات، کمترین مقادیر به ترتیب به تیمار سوم با 38/33 میلی متر، تیمار دوم با 1/15 گرم بر سانتی متر مکعب، تیمار دوم با 104/96 پاسکال، تیمار دوم با 48/33 لیتر در هکتار، تیمار دوم با 2/21 ساعت تعلق داشت.
  کلیدواژگان: پارامترهای عملکردی، خاک ورزی، خاک ورز حفاظتی، شاخص های عملکرد
 • علیرضا رضائی*، سید مرتضی خلیلی، میلاد اسدپور صفحات 33-50
  امروزه با گسترش کشاورزی صنعتی استفاده از علوم و فنون نوین مانند هوش مصنوعی در افزایش بهره وری محصولات و هوشمندسازی روش‎ های کشاورزی نقش به سزایی دارد. از جمله این روش ها می توان به تخمین تراکم گیاهچه ها با استفاده از روش های پردازش تصویر اشاره کرد. این امر علاوه بر کمک به مدیریت زمین های کشاورزی در ارزیابی میزان کود و مواد شیمیایی و تعیین فضای مورد نیاز انبارداری نیز تاثیرگذار است. در این مقاله روش جدیدی برای تخمین تراکم گیاهچه های کلزا در مرحله دوبرگی پیشنهاد شد. ابتدا از مزرعه کلزا در مرحله دوبرگی واقع در روستای محمدآباد قزوین تصاویری تهیه شد؛ سپس مدل مخلوط گوسی به همراه الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی برای بخش بندی تصاویر و الگوریتم خوشه بندی نزدیک ترین همسایگی و عملگرهای ریخت شناسی برای شمارش تعداد گیاهچه ها موجود در تصاویر استفاده شده است. تعداد گیاهچه های کلزای موجود در تصاویر به روش دستی نیز محاسبه شد و به عنوان مقادیر مرجع برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از روش پیشنهادی، دارای همبستگی "R=0.96" با روش شمارش دستی و دارای دقت 96.5 درصد است. روش پیشنهادی در مقایسه با روش های متداول گذشته مانند روش شاخص تفاوت نرمال و روش آستانه گذاری اوتسو عملکرد بهتری دارد. همچنین باوجود اینکه تصاویر در شرایط محیطی متفاوت و با شدت نورهای مختلف اخذ شدند، میزان خطای روش پیشنهادی برای تصاویر مورداستفاده تنها کمتر از چهار درصد بود که کارایی روش ارایه شده را در تخمین تراکم کلزا نشان می دهد. لذا از روش پیشنهادی می توان در تخمین گیاهچه های کلزا به صورت عملی در زمین های کشاورزی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اتوماسیون در کشاورزی، الگوریتم شمارش گیاهچه های کلزا، بخش بندی تصاویر
 • اورنگ تاکی* صفحات 51-66
  یکی از روش های کوددهی، تزریق محلول های کودی در خاک اطراف ریشه درختان است که می تواند پس از هوادهی در خاک یا به طور مستقیم (بدون هوادهی) اجرا شود. در این تحقیق به بررسی الگوی پخش شدن مایع در خاک در دو حالت تزریق مستقیم مایع و تزریق آن پس از هوادهی در دو خاک خیس و خشک پرداخته شده است. در روش "تزریق مایع پس از هوادهی"، ابتدا هوای تحت فشار به مدت سه ثانیه از طریق نازل دستگاه در عمق 50 سانتی متری تزریق و پس از آن مایع به مقدار مشخص در همان نقطه تزریق شد. اما در تیمار"تزریق مستقیم" فقط مایع تنها، بدون تزریق هوای فشرده، وارد خاک می شود. مایع انتخاب شده برای اجرای این آزمایش ها از ترکیب رنگ های معدنی انحلال پذیر در آب با رنگ متضاد با خاک به دست آمد. با کندن خاک اطراف محل تزریق و ردیابی ذرات رنگی، مساحت محدوده پخشیدگی مایع در حالت های مختلف اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در خاک خیس میزان پخشیدگی افقی مایع به طور معنی داری بیشتر است تا در خاک خشک، ولی اختلاف معنی داری بین دو روش "تزریق مستقیم مایع" و "تزریق بعد از هوادهی" مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: کوددهی عمیق، تزریق محلول در خاک، تزریق هوا در خاک
 • جبراییل تقی نژاد*، صفت الله رحمانی صفحات 67-76

  بادام زمینی در دو مرحله برداشت می شود. مرحله اول درآوردن کامل بوته ها از خاک که در همه روش های برداشت این محصول یکسان است. ولی مرحله دوم، شامل خشک کردن و جدا کردن غلاف بادام زمینی از بوته گیاه، متفاوت است و بیشترین هزینه را برای کشاورز دارد. این پژوهش در سال 1399 با هدف برآورد هزینه و درآمد روش های برداشت و تعیین شاخص های سودآوری استفاده از کمباین کششی مخصوص بادام زمینی در راستای منافع کشاورزان در مغان اجرا شد. آزمایش بر پایه طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. مبنای پژوهش این بود که آیا کمباین کششی وارداتی، در مقایسه با روش های دیگر متداول در برداشت بادام زمینی، باصرفه است؟ سه روش برداشت در مرحله دوم شامل: 1- استفاده از کمباین کششی مخصوص بادام زمینی، 2- کوبیدن با خرمن کوب پشت تراکتوری و 3- روش دستی بود. برای رسیدن به هدف از روش بودجه بندی جزیی شامل تحلیل ارزش کنونی منافع، آزمون اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزینی روش ها و تحلیل نرخ بازده نهایی (MRR) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد نرخ بازده نهایی جایگزینی کاربرد کمباین کششی با سایر تیمارها در شرایط متوسط سطح برداشت و بیشتر بالاتر از 83/41 درصد است. افزایش سود خالص در برداشت با کمباین کششی نسبت به تیمارهای کوبش با خرمن کوب پشت تراکتوری و روش دستی به ترتیب 07/6 و 82/8 درصد و صرفه جویی در هزینه به ترتیب 86/4 و 43/23 درصد مشخص شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، برداشت دستی، سودآوری، کمباین کششی
|
 • A. H. Ahmadbeyki, Mohammad Ghahderijani *, A. M Borghaee, H. Bakhoda Pages 1-16

  The increase in the area under greenhouse cultivation in Tehran Province is important for the increase in production and for its substantial social importance due to the preservation of agricultural land, especially small farms. In addition, the increase in the number of greenhouses producing summer crops in this province attracts idle capital to the agriculture sector thereby creating jobs. The present research used stratified cluster sampling for selecting the counties of interest having the largest areas under greenhouse cultivation of summer crops in Tehran Province in order to select the producers in each greenhouse size range (taking into consideration the number of producers in it) via random sampling in which a table of random numbers was employed. Fifty-five greenhouses were selected in the province, 22 greenhouses producing only cucumbers, 15 greenhouses producing cucumbers and tomatoes, and 18 greenhouses producing cucumbers and bell peppers. The results of the cost-benefit analysis (CBA) showed that production of greenhouse summer crops was economically justified for greenhouses larger than 3000 m2 in surface area. However, the trend in the profitability of activities was a rising one for greenhouse surface areas of up to 4500 m2 beyond which a falling trend was observed. Finally, it was suggested that the Jihad Agricultural Organization of Tehran Province refuse to issue an establishment license for the production of greenhouse summer crops in areas lower than 1500 square meters and provide the necessary incentives for the production of greenhouse summer crops in Tehran, in areas between 5000 to 7500 square meters.

  Keywords: Cost-Benefit Analysis, Economical, Production, Summer Crops
 • Mohamad Ghoamiparshokuhi *, Iraj Ranjbar, Davood Mohammad Zamani Pages 17-32
  This research was carried out in Hakim Farabi Agro-Industry Company located in 35 km of Ahvaz-Abadan road in the years 2016 to 2018 by the method of random complete blocks design and was performed in three replications. The comparative treatments included 1- using the subsoil twice D8 bulldozer (conventional operation), 2- Alpego composite tillage, 3- Nardi composite tillage and 4- subsoil using D8 bulldozer + Khorasan forging tractor subsoil.  The results of this study showed that there was no significant difference between different treatments in terms of yield components (quantitative and qualitative indices of sugarcane). Also, different treatments had a significant effect on soil physical properties and performance parameters. In stem height, yield, syrup brix and purity, the highest values related to the second treatment, with 236 cm, 102 t ha-1, 19.95% and 93.85%, respectively, and in the weight average of the diameter of the lumps, specific mass apparent, at depths of 30 to 60, soil resistance at depths of 0-30 cm, fuel consumption and operating time, the lowest values, respectively, related to the third treatment with 38.33 mm, the second treatment with 1.15 g (cm3)-1 The second treatment was 104.96 pascal, the second treatment was 48.33 liters per hectare, and the second treatment was 2.21 hours.
  Keywords: Conservation tillage, performance parameters, Tillage, Yield indicators
 • Alireza Rezaee *, Seyed Morteza Khalili, Milad Asadpour Pages 33-50
  Today, with the expansion of industrial agriculture, the use of new sciences and technologies such as artificial intelligence has a significant role in increasing productivity and smartening of agricultural methods. These methods include estimating seedling density using image processing methods. In addition to helping agricultural land management, this is also effective in assessing the amount of fertilizer and chemicals and determining the storage space required. In this paper, a new method for estimating rapeseed crop density at the two-leaf stage is proposed. To prepare the images, first, images were taken from several random areas of the rapeseed field in the two-leaf stage located in the village of Mohammadabad, Qazvin, using square frames one meter long to meet the usual standards; Then the Gaussian mixed model with the Expectation Maximization algorithm is used to segment the images. In order to improve the segmentation of the images, the k-mean clustering algorithm was used and finally, when the leaves were separated from the other components of the image, morphological operators were used to count the number of products in the images. The number of rapeseed products in the images is also averaged manually and used as reference values to evaluate the performance of the proposed algorithm. The results of the proposed method have a correlation of R=0.96 with the manual counting method and have an accuracy of 96.5%. The results of the proposed method are also compared with two common methods called the Normalized Difference Index (NDI) and the Otsu threshold methods which are based on the color characteristics of the images and used in recent studies, and it is observed that the proposed method works better. Although the images were taken in different environmental conditions and with different light intensities, the error rate of the proposed method for the images used was only less than four percent, which shows the efficiency of the proposed method in estimating canola density. Therefore, the proposed method can be used in estimating canola seedlings in practice in agricultural fields.
  Keywords: Agricultural Automation, canola Counting Algorithm, image segmentation
 • Orang Taki * Pages 51-66
  Injecting Liquid fertilizers in trees root zone is one of the fertilizing methods that can be implemented either after air injection (aeration) or directly without aeration. This study focused on diffusion pattern of the liquid injected directly or after aeration under the soil in both dry and wet soils. To apply treatments associated with aeration, the compressed air was primarily injected for 3 seconds followed by injecting liquid for a certain time, whereas for direct liquid injection no air was applied into the soil. The applied liquid was made of water and mineral dyes to contrast the soil color. The soil was excavated in the vicinity of injection point and the area of diffused dyed particles was measured in different treatments. The results showed that diffusion rate in wet soil was significantly higher than that of dry soil but aeration before liquid injection had no significant effect on the liquid diffusion rate.  In wet soil, applying the air pressure upheaves the soil layer above the injection point and by cutting the pressure the soil subsides on its original point. The injected liquid flows horizontally into the fractures developed below the upheaved layer. In direct injection in wet soil, the liquid pressure itself was still adequate to upheave the top layer and the liquid flew horizontally below the top layer. In dry soil, on the contrary, due to high shear strength of soil, no upheaving occurred in both injection treatments and the injected liquid was restrained in close vicinity of injection point
  Keywords: Air Injection in Soil, Deep fertilization, Liquid Injection in Soil
 • Jabraeil Taghinazhad *, Seffat Ollah Rahmani Pages 67-76

  Peanuts are harvested in two stages. The first stage involves the complete removal of the plants from the soil and the second stage is the drying and separation of the peanut pod from the plant. This study was conducted in Moghan, in 2020. The purposes of this study were to estimate cost and benefit of harvesting methods and to determine profitability indices with using a special peanut traction combine. The experiment was performed based on a split plot design in the form of randomized complete blocks with four replications. The research was based on whether the imported traction combine is more economical compared to other common methods of peanut harvesting? Three harvest methods in the second stage include: b1- combine harvesting b2 - harvesting with a thresher behind the tractor, b3 - manual harvesting. To find out if the assumption proved, we used partial budgeting technique including net present value (NPV), economic and non-economic test for substitution of harvesters and marginal rate of return (MRR). The results showed that the MRR rate of replacing the application of traction combine with other treatments in the average area harvest conditions is higher than 41.83%. According to the results, it was found that net profit in traction combine harvesting compared to thresher behind the tractor and manual method had a profitability of 6.07 and 8.82 percent, and a cost reduction of 4.86 and 23.43 percent, respectively.

  Keywords: Assessment, Manual Harvesting, profitability, Traction Combine