فهرست مطالب

 • پیاپی 68 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا علی احمدی* صفحات 3-22

  هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی براساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری است. بدین منظور، شش هدف فرعی برای تحقیق توافق شد و برای پاسخگویی به این اهداف یک سوال اصلی و ده سوال فرعی تنظیم گردید، در این مقاله جمع‌بندی دستاوردهای تحقیق در پاسخگویی به هر یک از سوالات تحقیق گزارش می‌گردد. این تحقیق با استناد به اسناد بالادستی و گفتمان ولایت‌فقیه و استفاده از دیدگاه‌های خبرگانی در قالب گروه کانونی تدوین گردید. از آنجا که سیاست چارچوب تحقیق بر این مبنا بود که برای دستیابی به الگوی حکمرانی مطلوب از یک طرف با یک رویکرد بالا به پایین (عرش به فرش) مبتنی بر مبانی، اصول و ارزش‌های قواعد نظام حکومتی الگو، رویکردها و سیاست‌های کلان؛ اقدام به احصای آرمان‌ها، ترسیم چشم‌انداز، تدوین ماموریت‌ها و کارکردها گردیده و از سوی دیگر با یک رویکرد پایین به بالا، مبتنی بر ارزیابی چالش‌ها و آسیب‌ها، مزیت‌ها و محدودیت‌های نظام حکمرانی اجتماعی موجود جهت‌گیری‌های حرکت و راهبردهای اساسی برای کاهش فاصله بین وضع مطلوب و وضع مطلوب طراحی شود. با توجه به محدودیت حجم مقاله بخش طراحی محتوایی برنامه‌های راهبردی برای حل مسایل موجود و تحقق وضع مطلوب از حیطه گزارش این مقاله خارج گردید. اهم دستاوردهای این تحقیق در قالب چالش‌ها و آسیب‌های حکمرانی نظام اجتماعی کشور با مبانی و ارزش‌های حاکم؛ اصول و قواعد؛ چشم‌انداز، ماموریت، خاستگاه و کارکردها؛ ویژگی‌های نظام اداری مطلوب جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده است و سرانجام پیشنهاداتی برای اصلاح نظام حکمرانی اجتماعی و اعتلای نظام حکومتی الگو برای تحقق پیشرفت توام با عدالت ارایه شده است

  کلیدواژگان: الگوی راهبردی- حکمرانی
 • حسن کریمی، عادل آذر، مجتبی امیری*، محمود دهقان نیری، عزت الله عباسیان صفحات 23-44
  هدف

  بی توجهی به اولویت ها و شاخص های مورد نظر دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و استفاده از رویکرد متمرکز باعث شده است سیاست گذاری در حوزه آموزش عالی بدون توجه به بازار آموزش عالی و تقاضای واقعی برای رشته ها انجام شود. این موضوع منجر به توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و ناتوانی آن در پاسخ به نیازهای جامعه شده است. این پژوهش با هدف شناسایی، اهمیت سنجی و مدل سازی شاخص های موثر در مطلوبیت رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان انجام شد.

  روش

  در این پژوهش اکتشافی، شاخص های مطلوبیت رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران، شناسایی و دسته بندی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی و نسخه 3.2.9 نرم افزار Smart PLS به صورت هم زمان تحلیل شد.

  یافته ها

  مدل اولیه مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی دارای 5 سازه و 29 سنجه بود که در مدل نهایی تعداد 3 سازه و 13 سنجه باقی ماند. ضمن انجام تحلیل چند گروهی، مدل و تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی ارایه شد. از تابع مطلوبیت فردی می توان به منظور اندازه گیری و مقایسه نمره مطلوبیت رشته ها استفاده کرد.

  نتیجه گیری

  مدل نهایی نشان داد مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی وابسته به سه سازه ویژگی های رشته، ویژگی های دانشگاه و ویژگی های شغل در مجموع با 13 سنجه می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود نهادهای متولی در حوزه آموزش عالی کشور بر حوزه ها و شاخص های مطلوب دانشجویان تمرکز نموده و از آن در سیاست گذاری به-منظور هم سوسازی و هدایت تقاضای آموزش عالی به سمت رشته های اولویت دار در توسعه کشور استفاده و سیاست-های تامین مالی رشته ها را به منظور تخصیص بهینه بودجه دولت، اصلاح نمایند.

  کلیدواژگان: انتخاب رشته، آموزش عالی، مدل سازی، مطلوبیت فردی، SEM-PLS
 • امیرحسین لطیفیان، رضا توکلی مقدم*، محمدعلی کرامتی صفحات 45-58

  امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری سازمان ها از ویژگی های مهم استراتژی سازمان ها و سیاست های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. از اینرو موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدیریت تکنولوژی که مستلزم این جامع نگری و دورنگری است، انتقال تکنولوژی می باشد. بدین منظور در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف دستیابی به تولید در کلاس جهانی، پرداخته شده است. در بخش نخست ابتدا شاخص‌های موثر در ارزیابی روش های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو شناسایی و در بخش دوم ضرایب وزنی مربوط به هر یک از شاخص‌ از طریق به کارگیری روش تصمیم گیری سوارا فازی (FSWARA) محاسبه و پس از آن به منظور پیاده سازی مدل پیشنهادی روش های انتقال فناوری در صنعت ارزیابی و اولویت‌بندی نهایی آن‌ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل رابطه خاکستری-ویکور تحت محیط فازی محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش سوارا فازی سه عامل اثرگذار در ارزیابی شیوه های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو به ترتیب عبارتند از "بهبود سبک مدیریت"، "پیامدهای استراتژیکی" و "اثر بخشی هزینه ای". در نهایت مطابق نتایج به دست آمده از رویکرد پیشنهادی، شیوه انتقال "سرمایه‌گذاری مشترک" مناسب‌ترین روش جهت انتقال فناوری در این صنعت است و از این طریق متولیان و سیاست‌گذاران و مدیران می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این روش متمرکز کنند.

  کلیدواژگان: انتقال فناوری، صنایع باتری سازی، تولید در کلاس جهانی، تئوری فازی سوارا، تحلیل رابطه خاکستری - ویکور
 • نیلوفر امینی کلیبر*، فاطمه ثقفی، منصوره حورعلی، صدیقه رضائیان فردویی صفحات 59-72

  الگوی توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته متفاوت است. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه با جذب و یادگیری نوآوری‌های تولید شده در جاهای دیگر شروع می شود. لذا موتور محرکه توسعه فناوری در کشورهای متاخر یادگیری فناوری به جای نوآوری است؛ به گونه ای که محوریت فعالیت‌ها، نهادها و روابط بر یادگیری متمرکز است. اتصال دنیای مجازی و دنیای واقعی از طریق فاوا، مفهومی به نام صنعت نسل4 را ایجاد کرده و علیرغم ایجاد فرصت برای ایجاد ارزش و ثروت، به یکی از چالش‌های اصلی کسب و کار تبدیل شده‌است. امروزه کاربرد صنعت نسل 4 در حوزهای مختلف رو به گسترش بوده و پیاده سازی آن مستلزم تدوین ره نگاشت است.اینترنت اشیا قادر است اشیای فیزیکی را به اشیای فیزیکی هوشمند تبدیل کند. هدف از این تحقیق، تدوین رهنگاشت مبتنی بر یادگیری برای صنعت نسل 4 و در زیرشاخه کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی است. در این مقاله از روش تدوین ره نگاشت یادگیری بنیان استفاده و فرآیند کار در هشت گام با جزییات تشریح شد. در اجرا از دو پنل خبرگی مجزا متشکل از خبرگان صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی و خبرگان فناوری اینترنت اشیاء و روش دلفی برای همگرایی استفاده شد. نتایج این تحقیق می تواند از طرفی الگویی برای پیاده سازی آن در سایر حوزه های مرتبط باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای تخمین میزان جذب سرمایه لازم و فروش بالاتر در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی باشد .

  کلیدواژگان: ره نگاشت فناوری، یادگیری، اینترنت اشیاء، توزیع و فروش محصولات بهداشتی، دلفی
 • غلامرضا کاظمیان، حسین اصلی پور، آرش تقی پوراختری* صفحات 73-88

  رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن بصورت فرآیند‌انباشتی، ساختار‌فضایی شهر را طی دهه‌ها شکل می‌دهد. دراین مسیر فعالیت‌های جاری، از طریق ساخت‌وساز بر روی بافت‌شهری رسوب کرده، و فرم‌‌شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود، و توسعه می‌دهد. از آنجاییکه متولی ساخت‌وساز در مقیاس شهر، مدیریت‌شهری است؛ و مدیریت حکمروایانه ساخت‌وساز شهری موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه‌پایدار محسوب می‌شود؛ مساله این پژوهش«چیستی بایدهای مدیریت ساخت‌وساز شهری[تهران] در آثار علمی متخصصان ایرانی» قرار گرفته‌است. در این راستا توصیفات‌علمی متخصصان‌کشور از واقعیات و مطلوبیات مدیریت فضای کالبدی شهر [تهران]، به عنوان وجهه‌ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش‌گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل‌مضمون از روش کیفی می‌رود. در این‌راستا از میان789 ماخذ بروز‌یافته در پایگاه‌های‌علمی کشور،65 عدد بصورت روش‌‌مند نمونه‌گیری شد. نتایج این پژوهش‌ بنیادین نشان‌داد که در نظر متخصصان‌ایرانی، نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری‌تهران، برای توصیف شدن در قالب «حکمروایی ساخت‌وساز شهری»، باید ماهیتی قابل‌احترام، قابل‌اعتماد و قابل‌اعتنا داشته‌باشد؛ به‌این‌معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در‌پی«حل مسایل کالبدی و فضایی شهر‌تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده‌ای پایدار و قابل‌استطاعت» برآمده؛ و این‌مسیر را با «اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و مبتنی بر ارزش‌های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع‌گرا»و در «مواجهه با چالش‌های قانونی-اجرایی مدیریت شهری‌تهران» می‌پیماید.

  کلیدواژگان: حکمروایی، ساخت وساز، توسعه شهری، محیط مصنوع
 • محمد فتحیان، مهدی عبدالحمید، محمدرضا رفیعی صفحات 103-122

  نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مختلف و خطرناکی شود. پژوهش حاضر در تلاش است که برای رویارویی با این مشکل در کشور راهکارهایی ارایه دهد. برای یافتن راهکارها بعد از مطالعه منابع مرتبط با کارشناسان حوزه امنیت سایبر مصاحبه نیمه ساخت‌یافته صورت پذیرفته و نتایج با روش تحلیل مضمون استقرایی تحلیل شد. بدین ترتیب 21 راهکار و 5 راهبرد شناسایی شدند سپس راهبردهای به دست آمده به وسیله روش‌های تحلیل سلسله مراتبی فازی و راهکارها به وسیله تحلیل اهمیت-عملکرد اولویت‌بندی شدند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، راهبردهای حفظ و نگهداری نیرو، ارتقای دوره‌های آموزشی از اولویت بیشتری نسبت به سایر راهبردها برخوردار هستند. همچنین با توجه به وضعیت فعلی کشور، توجه به طرح‌های ترکیبی آموزشی-استخدامی، اجرای طرح‌های ارزیابی و استعدادیابی، برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه امنیت سایبر، اجرای طرح‌های با مخاطب دانش‌آموزی، قانون‌گذاری مناسب و ارتقای سطح الزامات امنیتی از موارد دارای اهمیت بیشتر ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: کمبود متخصص امنیت سایبر، توسعه نیروی کار، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، تحلیل اهمیت- عملکرد
 • سید محمود قیومی، محمدحسین ابویی، محمدعلی وحدت، ابوالقاسم ابراهیمی صفحات 123-138

  علی رغم تعداد قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط، بدلیل محدودیت های این واحدها بویژه در حوزه های منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به بازار، اطلاعات بازارها بویژه بازارهای صادراتی تاثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه ای چشمگیر نیست، یکی از راهکارهای اصلی برای غلبه بر این محدویت های ذاتی بنگاه های کوچک و متوسط، ساماندهی و تقویت توان این بنگاه ها از طریق ایجاد شبکه های بین بنگاهی و همکاری های مشترک در حوزه صادرات و طراحی مدلی برای ایجاد کنسرسیوم های صادراتی است. در این پژوهش ابعاد، مولفه ها و مقوله های موثر بر ایجاد کنسرسیوم های صادراتی موفق مطابق روش تحقیق داده بنیاد شناسایی شده و 205 مفهوم در قالب 26 زیر مقوله و 6 مقوله اصلی دسته بندی گردیدند، سپس با شناسایی وزن های هر یک از مقوله ها و مفاهیم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت نسبی آنها در موفقیت کنسرسیوم های صادراتی تعیین گردید.

  کلیدواژگان: بنگاه های کوچک و متوسط، کنسرسیوم صادراتی، خوشه صنعتی
 • مهرداد مقصودی*، مهدی الیاسی، شهرام خلیل نژاد صفحات 139-152

  عصر کنون را عصر جهانی‌شدن می‌نامند عصری که در آن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی از سطح منطقه‌ای و ملی فراتر رفته و در سطح جهان در جریان است. در شرایط رقابتی کنونی، کشورهای جهان در پی ارتقای قدرت رقابت‌پذیری خود بوده و یکی از سوالات با اهمیت در مسیر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری می‌باشد. در این تحقیق و به‌منظور پاسخ به پرسش فوق ابتدا کشورهای جهان بر اساس داده‌های گزارش رقابت‌پذیری جهانی بین سال‌های 2013 الی 2018 و با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی به چهار سطح مختلف رقابت‌پذیری تفکیک‌شده و سپس با بهره‌گیری از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات (PLS) نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر عدم تاثیر نوآوری بر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین می‌باشد که البته این نتایج نقش نوآوری در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری سطوح دیگر را اثبات می‌کند. بر اساس دیگر یافته‌های این پژوهش رابطه بین محیط کسب‌وکار و نوآوری در همه سطوح رقابت‌پذیری معنادار و مثبت بوده با این تفاوت که بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین، بیش‌ترین تاثیر را در ارتقای نوآوری دارد. بر اساس نتایج تحقیق، نقش محیط کسب‌وکار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در همه سطوح چهارگانه رقابت‌پذیری اثبات گردید.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری جهانی، محیط کسب و کار، نوآوری
 • مهرداد آقا محمدعلی کرمانی *، محمدجواد رخصت طلب، سعید میرزا محمدی صفحات 198-214

  نظام یکپارچه معاملات ارزی که به‌اختصار «نیما» نامیده می‌شود، بستری است که با هدف مدیریت بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی کامل سامانه نیما عملیات ارزی عرضه و تقاضای تجاری کشور به‌طورکلی از بستر این سامانه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب که در سمت عرضه، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند و در سمت تقاضا، واردکنندگان درخواست خرید ارز نمایند. شناسایی بازیگران موثر در هریک از این بازارها می‌تواند تاثیر مثبتی در سیاست‌گذاری‌های بازار ساز اصلی این سامانه یعنی بانک مرکزی داشته باشد. در این میان استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌تواند راهکار مناسبی برای تحقق این امر باشد. از آن جا که در این شبکه‌ها هریک از بازیگران تنها می‌تواند یکی از نقش‌های "خریدار" یا "فروشنده" ارز را داشته باشد و تنها امکان معامله و ایجاد ارتباط با نقش مقابل وجود دارد، می‌توان این شبکه‌ها را شبکه‌های دو وجهی نامید که به‌منظور تحلیل آن‌ها ما از یک الگوریتم تصویرسازی وزنی استفاده کردیم. بعد از تصویرکردن هریک از دو شبکه عرضه و تقاضای ارز، چهار شبکه جدید شامل شبکه صادرکننده‌های فروشنده ارز، صرافی‌های خریدار ارز، واردکننده‌های خریدار ارز و صرافی‌های فروشنده ارز ایجاد گردید. در ادامه هم یک الگوریتم رتبه‌بندی برای گره‌ها ارایه شد که بر اساس آن گره‌ای که بالاترین رتبه را کسب کرده است مهم‌ترین گره در شبکه مدنظر ما خواهد بود. در نهایت نیز جهت ارایه پیشنهاداتی به سیاست‌گذار، با تحلیل و بررسی نتایج رتبه‌بندی، به پرسش‌هایی در مورد بازیگران موثر بازار پاسخ داده شد.

  کلیدواژگان: خریدوفروش ارز، تحلیل شبکه های اجتماعی، رتبه بندی بازیگران، سامانه نیما
|
 • Alireza Aliahmadi* Pages 3-22

  he main purpose of this study is to design a strategic model of social governance system based on the discourse of Velayat-e Faqih, the Constitution and the successful experiences of the Islamic Republic of Iran and successful human experiences. For this purpose, six sub-objectives for the research were agreed and to answer these objectives, one main question and ten sub-questions were prepared. In this article, a summary of the research achievements in answering each of the research questions is reported.

 • Adel Azar, mojtaba amiry *, Mahmoud Dehghan Nayeri, Ezatollah Abbasian Pages 23-44
  Objective

  In Iran policymaking in higher education has been done by using a bureaucratic approach regardless of market and real demand for the disciplines, in recent years. Ignorance of the students’ priorities and their attitudes in choosing field of study has led to the unbalanced development of the higher education system and inability to respond to the needs of society. The aim of this study is to identify, evaluate and model effective factors in the utility of disciplines based on students’ attitudes.

  Methods

  In this exploratory study, the private utility factors of disciplines from the students' points of view, in Tehran universities, were identified, categorized and analyzed simultaneously using Partial Least Squares Structural Equation Modeling technique (PLS-SEM) and Smart PLS 3.2.9 software.

  Results

  The initial model of private utility of disciplines in this study had 5 constructs and 29 indicators, while the final model includes 3 constructs and 13 indicators. Finally, in addition to multi-group analysis for some nominal variables, the model and Private Utility Function for disciplines were presented. Private Utility Function can be used to measure and compare disciplines utility scores.

  Conclusion

  This study contributes to the need for demand analysis of disciplines in policymaking in higher education. The final model showed that the private utility of disciplines depends on 3 constructs: field-characteristics, university-characteristics and job-characteristics. The students declared that only 13 of 29 indicators, were asked for, are important in choosing a field of study and the cost is not an effective variable. Based on the results, it is suggested that higher education policymakers focus on the constructs and indicators in order to lead students to prioritized area in development programs of country and manage the demand for other disciplines. Since, the cost was not an important variable in final model, financing policies for disciplines could be revised to optimize the government budget allocation.

  Keywords: Field-of-Study Choice, Discipline Higher, Education Partial, Least Squares Structural, Equation Modeling
 • Amir Hossein Latifian, Reza Tavakoli Moghadam *, mphammadali keramati Pages 45-58

  Today, with the progress of science and the increasing trend in complexity of technological processes, cooperation between organizations is among their significant strategies and their public policies in technology development all around the world. So, success in the world today is obviously dependent on utilizing technology. Technology transfer is just one of the fields in implementation of technology management, which requires a broad and delicate vision. For this very reason, this research deals with recognizing and ranking the parameters influential in technology transfer in the automotive battery industry, to reach manufacturing world class. In the first part, effective indexes in assessing technology transfer methods in the automotive battery industry section were recognized and within the second part, Weighting coefficients related to any individual index were calculated through implementing fuzzy step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) decision-making method and then, in order to implement the proposed model, the methods of technology transfer were evaluated and their final prioritization was calculated utilizing the combined method of GRA-VIKOR relation analysis under the fuzzy environment .According to the results of the fuzzy step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) method, three influential factors in evaluation of technology transfer methods in the automotive battery industry were introduced as “he management style development”, “the strategic consequences” and “the cost effectiveness”. Finally, based on the results of the proposed method, the transfer method of “joint investment” was recognized as the most suitable technique for technology transfer in this industry, and through this method, all the managers and policy-makers can focus all theiractivities based on this system.

  Keywords: Technology transfer, Battery industry, World class manufacturing, Fuzzy SWARA, Grey-VICKOR relationship analysis
 • Niloofar Aminikalibar*, Fatemeh saghafi, mansure hoorali, SEDIGHEH Rezaiian Pages 59-72

  There is a difference in the technology development model between developing and developed countries. In developing countries, it commences with learning the technology from innovations takes place in developed ones. Thus, the driving engine of technology development in late countries is learning the technology instead of providing innovation; in the way that the core of activities, organizations and communications are all concentrating on learning. The combination of virtual and real world has created a concept named as Industry 4.0. Nowadays, the application of Industry 4.0 in different scopes is expanding; applying it there requires setting a roadmap. This research aims to propose a learning-based roadmap for the application of industry 4.0 (especially the Internet of Things) in the sale and distribution of healthcare products. Here, there has been used the learning-based roadmapping method, the process of which is explained in eight steps. Two groups of a distinct expert panel including the business industry and technology industry contributed to this research; the Delphi method has been used to guarantee the convergence. The paper’s result can be used as a pattern for deployment in other related fields and secondly guidance in the industry to estimate required funds in the sale and distribution of health care products.

  Keywords: Technology roadmapping, learning, Internet of Things, Sale, distribution of Health care products, Dephi
 • Gholamreza Kazemian, hossein aslipour, Arash Taqipour * Pages 73-88

  Urban growth is a vegetative process that crystallizes as an accumulative process, shaping the city spatial structure over decades. In this way, current activities are deposited on the urban fabric through Building, and improve and develop the urban form in response to the changing needs of its time. Since the Building custodian at the Urban level is the Urban management; and governance is a central issue on the path to sustainable development; the research’s problem is "What are the necessities of [Tehran’s] urban building management system in Iranian researchers’ representations". In this regard, the scientific descriptions of Iranian experts on the realities and desirability of the urban Building management system are considered as a face of truth; and the researcher, in order to understand it, uses the thematic analysis strategy as one of the qualitative methods. In this regard, out of 789 sources updated in the Iranian scientific databases, 65 were systematic sampled. The results of this fundamental research showed that according to Iranian experts, the urban building management system of Tehran can be considered as "Tehran’s Building Governance", when it has a Reliable, Remarkable, and Respectable. In other words, by pursuing "fair, balanced and empowering growth", it has sought to "solve the physical and spatial problems of the city of Tehran" in order to achieve "sustainable and affordable product"; and follows this path by "relying on endogenous capacities based on local values" by a "cooperative, efficient and collectivist organization" and in "facing the legal-executive challenges of Tehran’s urban management".

  Keywords: Governance, Building, Urban Development, Built Environment
 • Mehdi Abolhamid Pages 103-122

  Expert workforce is one of the most important IT security assets that private and public sectors around the world are currently competing for. According to specialists, Iran is also facing the shortage of cyber security experts, which can lead to potentially serious problem. This study presents some solutions for this problem in Iran. In order to identify the solutions, literature was reviewed and semi-structured interviews were conducted through related various experts and specialists. Finally, strategies were prioritized by fuzzy analytic hierarchy process and solutions are investigated by importance-performance analysis. According to the results, specialists believe that workforce maintaining and training improvement are more important than other strategies. Training-recruitment plans, aptitude assessment plans, cyber security events and challenges, schools student targeted plans and improving policies and rules have been considered as more important solutions.

  Keywords: Cyber security, expert shortage workforce, development fuzzy Analytic hierarchy process, importance-performance analysis
 • Mahmood Ghayoomi, mohammadhosein abooie, MohammadAli Vahdat, Abolghasem Ebrahimi Pages 123-138

  Despite the considerable number of small and medium size enterprises, their impact on the economic area is not remarkable due to the existing limitations in the area of financial resource, human resource, market accessibility and market information. Since most of the active enterprises in industrial clusters are small and medium enterprises, and considering that the characteristics of the industrial cluster affect the function of active enterprises within the cluster and these features facilitate marketing and export activities, One of the most significant ways to overcome these limitations is to organizing and strengthening of the powers of the small firms through the establishment of network and common collaboration between enterprises in the export area as well as the design of a model for the establishment of export consortia. In this research, the goal is providing a model for the creation of export consortia in the context of industrial clusters, information resources from semi-structured interviews with cluster development agent, managers of industrial units that involved in industrial clusters and the study of institutional documents, were collected. It identifies the dimensions, components and features that influence the establishment of a successful export consortium according to the grounded theory by doing open, axial, and selective coding. In addition, 205 concepts were categorized in the form of a model into 26 sub-categories and 6 main categories including causal conditions, main phenomena, executive strategies, underlying factors, confounding factors and consequences. By receiving expert opinions on industrial clusters and export consortiums with a successful or unsuccessful experience through statistical analysis of the questionnaire and using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and through identifying the weight of each category and concept, their relative importance in the success of export consortia was discussed. The proposed model incorporates all the factors that contribute to the establishment of successful export consortia and can be used as a comprehensive model.

  Keywords: Small, Medium Enterprises, Export Consortia, Industrial Cluster
 • Mehrdad Maghsoudi*, Mahdi Elyasi, Shahram Khalil Nezhad Pages 139-152

  The current era is called the age of globalization, an era in which the competition of enterprises has surpassed the regional and national levels and is taking place at the global level. In the current competitive environment, countries in the world are seeking to improve their competitiveness, and one of the key questions in promoting competitiveness is the role of innovation and the business environment in enhancing competitiveness. In this research, to answer the above question, the countries of the world, based on the Global Competitiveness Report- between 2013 and 2018 and using clustering technique were split into four different levels of competitiveness, then using the PLS , the role of the relationship between innovation and the business environment in enhancing global competitiveness was analyzed at four levels of competitiveness. Based on the results of the research, the role of innovation in promoting competitiveness was not proven in countries with low level of competitiveness, but it was proved in three levels of competitiveness. According to other findings of this study, the relationship between business environment and innovation at all levels of competitiveness was significant and positive and the role of the business environment in enhancing competitiveness in all four levels of competitiveness was proven.

  Keywords: global competitiveness, business environment, innovation
 • Saeed Mirzamohammadi, Mehrdad Agha Mohammad Ali Kermani*, Mohammad javad rokhsat-talab Pages 198-214

  Nima system is an integrated system of foreign exchange transactions. Nima is a platform system that has been designed and implemented with the aim of managing the foreign exchange market. In this system, on the supply side, exporters can sell the currency from their exports, and on the demand side, importers can request to buy foreign currency. Identifying effective actors in each of these markets can have a positive impact on the policies of the main market maker of this system, the central bank.Using social networks analysis (SNA) tools can be a good way to achieve this. Since in these networks each of the actors can only have one of the roles of "buyer" or "seller" and there is only the possibility of trading and communication with the opposite role, these networks can be called bipartite networks. As a result, the usual approaches to identifying effective actors for these networks will not be usable. In contrast to standard approaches, we used a weighted projection algorithm to solve this problem. After projectting each of the two networks of foreign exchange supply and demand, four new networks are created, including the network of sellerexporters, buyer exchange offices, buyer importers, and seller exchange offices. Then We will try to make a method to score and rank the nodes. As a result of the implementation of the algorithm, a ranking was provided for the nodes, based on which the node with the highest rank will be the most important node in our network. Finally, in order to make suggestions to the policymaker, by analyzing the results of the ranking, questions about effective market players were answered.

  Keywords: currency buying, selling, social networks analysis, ranking of actors, NIMA system