فهرست مطالب

روانشناسی - سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 102، تابستان 1401)

فصلنامه روانشناسی
سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 102، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدیه شفیعی تبار *، صغرا اکبری چرمهینی صفحات 111-119

  پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه تنظیم هیجانی و تاب‌آوری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‏کنشی و کودکان عادی انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری کودکان 6 تا 12 ساله با و بدون اختلال نارسایی توجه/ فزون‏کنشی شهر اراک بود. 61 کودک به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت هدف‏مند انتخاب شدند (31 کودک با اختلال نارسایی توجه/ فزون‏کنشی و 30 کودک عادی). شرکت کنندگان به فهرست تنظیم‌هیجانی شیلدز و سیچتی و فرم کوتاه مقیاس توانمندی اجتماعی – هیجانی و تاب‌آوری کودکان- نسخه والدین پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‏کنشی در مقایسه با کودکان بدون اختلال نارسایی توجه/ فزون‏کنشی در تنظیم هیجانی و تاب‌آوری به طور معناداری نمرات پایین تری دارند (P<0/05). یافته های این پژوهش اهمیت توجه به آموزش مهارت های تنظیم هیجان و تاب‏آوری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‏کنشی را آشکار می سازد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، تاب آوری، اختلال نارسایی توجه، فزون ‏کنشی
 • طیبه تازیکی، خدامراد مومنی *، جهانگیر کرمی، غلامعلی افروز صفحات 120-129

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های فرزند (مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی) با بهزیستی روانشناختی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی با نقش میانجیگر ذهن آگاهی مادر انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی مدارس ابتدایی کم توانی ذهنی استان گلستان، در سال تحصیلی 13991398، و مادران آن ها بودند. 298دانش آموز (از 878دانش آموز) با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارتنداز: پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان راتر (1967)، مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون (1983)، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (2006) و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1980). داده ها با آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS23 و AMOS23 تحلیل شدند. نتایج حاکی از همبستگی مثبت معناداری بین مهارت های اجتماعی و ذهن آگاهی با بهزیستی روانشناختی بود. همچنین بین مشکلات رفتاری با بهزیستی روانشناختی همبستگی منفی معناداری وجود داشت. بعلاوه نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه ویژگی های فرزند (مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی) با بهزیستی روانشناختی مورد تایید قرار گرفت (01/0>P). از یافته های پژوهش چنین استنباط می شود که با کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان در مدراس می توان زمینه بهبود بهزیستی روانشناختی مادران آن ها را ایجاد نمود.

  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، ذهن آگاهی، مادران دانش آموزان کم توان ذهنی، مشکلات رفتاری، مهارت های اجتماعی
 • علی پاکیزه *، صادق حکمتیان فرد، سارا منصور زاده، عادل حیدری صفحات 130-139

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بار شناختی بر اعتماد به دیگران با نقش تعدیلگر تعالی شخصیت می باشد. شرکت کنندگان در تحقیق حاضر که به صورت تجربی اجرا گردید، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 96-95 بودند. از بین 125 دانشجویی که جهت شرکت در تحقیقات روانشناختی اعلام آمادگی کرده بودند، تعداد 85 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از تکمیل پرسشنامه تعالی شخصیت پاکیزه ، در شرایط متفاوت بار شناختی (بدون بار شناختی تا حفظ کردن چهار عدد سه رقمی)، سناریو اعتماد به دیگران را اجرا نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده-های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی (انحراف معیار و میانگین) و همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با روش بارون و کینی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بار شناختی باعث کاهش اعتماد (482/0 = R) می شود، و تعالی شخصیت نقش تعدیلگری در رابطه این متغیرها دارد. با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن اعتماد توسط بار شناختی و کاهش اعتماد و افزایش حجم اطلاعات در عصر حاضر و با توجه به ارتباط اعتماد با سلامت روانی وعدم وجود پژوهش های علمی در این زمینه در ایران شایسته است که تحقیقات بیشتری در رابطه اعتماد و بار شناختی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: بار شناختی، اعتماد، تعالی شخصیت
 • فائزه اربابی، شهرزاد سراوانی*، مژگان زینلی پور، امیر هاشمی سنجانی صفحات 140-149

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی انجام شد. این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین با تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 40 زوج دارای تعارضات زناشویی بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی هشت جلسه آموزش 90 دقیقه ای ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون، مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی افزایش معناداری در تاب آوری (01/0>P)، بهزیستی روان شناختی (01/0>P) و کیفیت زندگی (01/0>P) زوجین با تعارضات زناشویی ایجاد کرده است و این نتایج در پیگیری دو ماهه ثابت باقی مانده است (05/0<P). با توجه به یافته های این پژوهش، برنامه آموزشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی می تواند به عنوان یک روش موثر موجب افزایش بهزیستی روان شناختی، تاب آوری و کیفیت زندگی شود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، شناخت درمانی، بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی، تاب آوری، تعارضات زناشویی
 • نرجس قاسمی، یاسر رضاپور میرصالح*، محمدهادی صافی صفحات 150-159

  یکی از معضلات جهانی و هشدار دهنده، پدیده کودکان کار است که باتوجه به تبعات مختلف آن این پژوهش با هدف ارزیابی مدل ساختاری پذیرش بی‌قید و شرط خود، حساسیت به طرد، تصور از آینده و تجربه مراقبت در کودکی در کودکان کار انجام شد. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی بود که به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه‌ی این پژوهش شامل کودکان کار شهر یزد و اصفهان در سال 1399بود. از بین جامعه، نمونه‌ای با اندازه 160 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های پذیرش بی‌قید و شرط چمبرلین و هاگا (2001)، حساسیت به طرد داونی و فلدمن (1996)، انتظار از آینده مک ویرتر (2008) و تجربه مراقبت در کودکی بیفولکو، براون و هریس (1994) پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که پذیرش بی‌قید و شرط بر حساسیت به طرد تاثیر منفی و معنادار (05/0>P) داشت. مراقبت نامناسب در دوران‌ کودکی با تصور از آینده رابطه منفی و معنادار و با حساسیت به طرد رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین حساسیت به طرد بر تصور از آینده تاثیر منفی و معنادار (05/0>P) داشت. یافته‌ها از تاثیر مستقیم پذیرش بی‌قید و شرط بر تصور از آینده حمایت نکردند. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که با بهبود مراقبت در کودکی و کاهش حساسیت به طرد، و کار کردن بر روی پذیرش بی‌قید و شرط این کودکان می‌توان به بهبود زندگی کودکان کار کمک کرد.

  کلیدواژگان: پذیرش بی قید و شرط، تصور از آینده، حساسیت به طرد، تجربه مراقبت در کودکی، کودکان کار
 • لیلا نیک راد، احمد باصری*، حسین بیگدلی صفحات 160-170

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای تفکر انتقادی در رابطه بین اهمالکاری و سرمایه روانشناختی(تاب آوری.خود کارآمدی، امید و خوش بینی) در کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی و روش مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در سال98-99 با حجم 2600 نفر بود و 300 نفر نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش، پرسشنامه اهمالکاری سازمانیSOP،مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانزوآولیو(2007) و پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 و نرم افزار لیزرل انجام شد. طبق نتایج به دست آمده بار عاملی مسیر مستقیم تاثیر متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر اهمالکاری معنیدار نبود،اما با میانجیگری متغیر تفکر انتقادی این مسیر معنی دار شد. سپس به جهت اصلاح مدل، مسیرهایی که بار عاملی آنها معنی دار نبود، حذف گردید.در نهایت مدل اصلاح شده دارای برازش مطلوب و مناسبی بود.در مدل نهایی همه بارهای عاملی معنی دار بودند که نشان از رابطه قوی بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون داشت.

  کلیدواژگان: اهمالکاری، تفکر انتقادی، سرمایه روانشناختی
 • مسیب یارمحمدی واصل*، خسرو رشید، مجید کریمی، علی نوذری صفحات 171-181

  پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش واسطه ای طرحواره های ناکارآمد اولیه در رابطه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان می باشد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی هست. ازنظر هدف این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات همبستگی است. که به بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش 1989 نفر هست که 322 نفر از دانشجویان به‌عنوان نمونه و به شیوه نمونه گیری طبقه ای و با رعایت نسبت دانشکده، رشته و جنسیت انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه، پرسشنامه پیوند والدینی(PBI)، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه(SQ-SF) و پرسشنامه استعداد اعتیاد نسخه دانشجویان((ASQ-SV استفاده‌شده است. همچنین از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL در جهت تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده استفاده‌شده است.یافته های پژوهش نشان داد که پیوند والدینی (مراقبت پایین والدینی و محافظت بیش‌ازحد) چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم به‌واسطه طرحواره های ناکارآمد اولیه بر روی استعداد اعتیاد تاثیرگذار می-باشند. درنهایت اینکه در این پژوهش نقش واسطه ای طرحواره های ناکارآمد اولیه در رابطه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد در قالب یک مدل ارایه شد، که با توجه به مقادیر شاخص‌های به‌دست‌آمده برای این مدل، ملاحظه گردید که مدل از برازش خوبی برخوردار هست.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناکارآمد اولیه، پیوند والدینی، استعداد اعتیاد
 • ماهک نقی زاده علمداری، هادی اکبری نژاد* صفحات 182-189

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روایت‌درمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراک‌شده دانش‌آموزان دختر مبتلا به چاقی و اضافه وزن بود. روش پژوهش، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانش‌آموزان مبتلا دوره متوسطه دوم مدارس شهرستان جلفا در سال‌تحصیلی 99- 1398 تشکیل دادند. 30 نفر، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، و به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش درمان مختص خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند. ابزارهای اندازه‌گیری، سیاهه نگرانی از تصویر بدن و پرسشنامه خودکارآمدی شرر بودند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر انجام گرفت. میانگین متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراک‌شده گروه آزمایش در پیش‌آزمون به‌ترتیب (60/57) و (93/48)؛ و میانگین نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراک‌شده گروه کنترل به‌ترتیب (40/61) و (20/49) بود. نتایج نشان داد که در پس‌آزمون، نمره نگرانی از بدریختی بدن گروه آزمایش (40/51) در مقایسه با گروه کنترل (40/64) کاهش یافته (001/0>P)، و نمره خودکارآمدی ادراک‌شده گروه آزمایش (33/56) نسبت به گروه کنترل (27/49) بیش‌تر شده است (001/0>P). همچنین نتایج نشان داد که در مرحله پیگیری، اثر روایت‌درمانی بر نگرانی از بدریختی بدن (47/51) و خودکارآمدی ادراک‌شده (47/56) ماندگار است (001/0>P). طبق نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت، روایت‌درمانی می‌تواند به‌عنوان روشی موثر در کاهش نگرانی از بدریختی بدن و افزایش خودکارآمدی ادراک‌شده دانش‌آموزان دختر مبتلا به چاقی و اضافه وزن مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روایت درمانی، نگرانی از بدریختی بدن، خودکارآمدی ادراک شده، چاقی و اضافه وزن، نوجوان
 • زهرا سپهری نسب، سجاد بشرپور*، سیف الله آقاجانی صفحات 190-199

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل تکانه، تحریک پذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی نشانه های نقص توجه-بیش فعالی کودکان بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 120 نفر (65 دختر و 55 پسر) از مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 99- 98 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و نشانه های نقص توجه- بیش فعالی را داشتند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کانرز والدین (1999)، پرسشنامه تحریک پذیری باس و پلامین (1984)، مقیاس کنترل تکانه لینهام (2006) و پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1999) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کنترل تکانه، تحریک پذیری و سبک دلبستگی مادران با تبیین 58 درصد از واریانس نمره کل نشانه های نقص توجه- بیش فعالی، قابلیت پیش بینی متغیر ملاک را دارد. این یافته ها توجه جدی درمانگران و روانشناسان به ویژگی های روانشناختی مادران در اثربخش بودن درمان نشانه های نقص توجه- بیش فعالی کودکان را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: نقص توجه- بیش فعالی، کنترل تکانه، تحریک پذیری، سبک دلبستگی
 • حمید بارانی*، محسن آربزی، محبوبه فولادچنگ صفحات 200-211

  علی‏رغم اهمیت امنیت اجتماعی، پژوهش‏ های اندکی به تبیین علی آن پرداخته‏ اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علی امنیت اجتماعی بر اساس روان‏ آزرده‏ گرایی و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود. مشارکت‏ کنندگان 291 نفر (170 دختر) از دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که به روش نمونه ‏گیری خوشه ‏ای تصادفی چندمرحله‏ ای انتخاب شدند و مقیاس‏ های روان‏ آزرده‏ گرایی مک‏کری و کاستا (1992)، ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی چن و همکاران (2015) و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران (2009) را تکمیل کردند. روایی و اعتبار مقیاس‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرم افزار ایموس 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پژوهش با داده‏ های جمع‏ آوری شده برازش مطلوبی دارد. هم‏چنین، نتایج نشان داد که روان‏آزرده‏گرایی به طور غیر‌مستقیم (از طریق واسطه ‏گری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی)، پیش‌بینی ‏کننده امنیت اجتماعی است. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان ‏دهنده آن است که برنامه‏ ریزی ‏ها در خصوص امنیت اجتماعی نیازمند توجه هم به صفات شخصیتی و هم به موقعیت‏های ایجاد شده توسط این صفات، مانند ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی، است. نتایج بر مبنای شواهد نظری و پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ارضاء، ناکامی، نیازهای بنیادین روانشناختی، امنیت اجتماعی، روان‏ آزرده‏ گرایی
|
 • mahdieh shafieetabar*, Soghra Akbari Chermahini Pages 111-119

  This study aimed to study and compare emotional regulation and resilience in children with and without attention-deficit / hyperactivity disorder. The design of the present study is a descriptive and causal-comparative design. The statistical population is 6 to 12 years old children with and without attention-deficit / hyperactivity disorder in Arak. Sixty-one children were selected as the research sample by available and purposeful sampling method (31 children with attention-deficit/ hyperactivity disorder and 30 normal children). Participants answered the Shields and Cicchetti Emotional Regulation Checklist Questionnaire and the Social-Emotional Assets and Resilience Scales, Parent rating form. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. The present study showed that children with attention-deficit / hyperactivity disorder had significantly lower scores than the comparing group in emotional regulation and resilience (P<0.05). The results indicate the negative effect of attention-deficit/hyperactivity disorder on emotional regulation and resilience in children with this disorder.

  Keywords: Emotional regulation, Resilience, Attention-Deficit, Hyperactivity Disorder
 • Tayebe Taziki, Khoda Morad Momeni*, jahangir karami, Gholamali Afrooz Pages 120-129

  The aim of this study was to investigate the relationship between child characteristics (behavioral problems and social skills) with the psychological well-being of mothers of students with intellectual disabilities with the mediating role of maternal mindfulness. The study was a descriptive-correlational study. The statistical population included students with intellectual disabilities in primary schools with intellectual disability in Golestan province, in the academic year 2019-2020, and their mothers. 298 students (out of 878 students) were selected by cluster sampling. The instruments used in the study were: The Children,s The Rutter Children,s behavior questionnaire (1967), Matson’s social skills scale (1983), Five Facet Mindfulness Questionnaire (2006), and Ryff Psychological Wellbeing Scale (1980). Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation test and structural equation modeling, using SPSS23 and AMOS23 statistical software. The results showed a significant positive correlation between social skills and mindfulness with psychological well-being. There was also a significant negative correlation between behavioral problems and psychological well-being. In addition, the mediating role of mindfulness in the relationship between child characteristics (behavioral problems and social skills) with psychological well-being was confirmed (P <0.01). From the research findings, it is inferred that by reducing the behavioral problems and increasing the social skills of students in schools, it is possible to improve the psychological well-being of their mothers.

  Keywords: Psychological well-being, Mindfulness, Mothers of students with intellectual disabilities, Behavioral problems, Social skills
 • Ali Pakizeh*, sadegh hekmatiyan fard, Sara Mansourizade Pages 130-139

  The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive load on trust of others with the moderator role of personality transcendence. Participants in the present study, which were experimentally conducted, were students of the Persian Gulf University in the academic year of 96-95. Of the 125 students who were ready to participate in psychological research, 85 were randomly selected. After completing the Pakizeh personality trancsendence Questionnaire, In different cognitive load conditions (No cognitive load to memorize four three-digit numbers), The scenario of others was carried out. To analyze the data of this research, descriptive statistics (standard deviation and mean) and also hierarchical regression analysis using Baron and Kini methods have been used. Findings show that cognitive load reduces trust (R=0/482), and Personality transcendence have a moderating role in relation to these variables. Due to the impact of trust on the cognitive load and the reduction of trust and the increase in the amount of information in the Contemporaneously and considering the relationship of trust with mental health and the lack of scientific research in this field in Iran, It is worth further research on trust and cognitive load relation.

  Keywords: cognitive load, Trust, Personality Transcende
 • Faezeh Arbabi, Shahrzad Saravani *, Mojgan Zeinali Pour, Amir Hashemi Sanjani Pages 140-149

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based on therapy cognition on psychological well-being, quality of life and resilience in couples with marital conflicts. This study was an experimental study of pre-test and post-test with control and follow-up groups. The study population consisted of couples with marital conflicts who were referred to counseling centers in Qom in 2021. The statistical sample consisted of 40 couples with marital conflicts who were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group received eight 90-minute of mindfulness-based on therapy cognition training sessions and the control group received no training. Data were collected using the Conner & Davidson Resilience Scale, WHO Quality of Life Scale and Ryff Psychological Well-Being Scale. Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data. The results showed that mindfulness-based on therapy cognition has created a significant increase in resilience (P<0.01), psychological well-being (P<0.01) and quality of life (P<0.01) of couples with marital conflicts and these results have remained constant in the two-month follow-up (P>0.05). According to the findings of this study, the mindfulness-based on therapy cognition program can be an effective method to increase psychological well-being, resilience and quality of life.

  Keywords: Mindfulness, therapy cognitive, psychological well-being, quality of life, resilience, marital conflicts
 • Narhes Ghasemi, Yasser Rezapour Mirsaleh *, Mohammad Hadi Safi Pages 150-159

  One of the global and cautionary intricacies is the child labor phenomenon. Concerning the different consequences of child labor, this study aimed to compile a structural model of unconditional self-acceptance, rejection sensitivity, future expectations, and childhood experience of care. The present research was correlational and pursued a structural equation modeling method. The statistical population of this research comprised the child labor of Yazd and Isfahan cities in 2020. Among this population, a sample of 160 children was selected by the convenience sampling method. The participants answered to Chamberlin and Haaga’s (2001) unconditional self acceptance, Downey and Feldman’s (1996) rejection sensitivity, Mcwhirter’s (2008) future expectations, and Bifulco, Brown and Harris’s (1994) childhood experience of care questionnaires. The findings showed that unconditional acceptance had a negative and significant effect on rejection sensitivity (P<0.05). Childhood experience of care had a negative and significant relationship with future expectations while being positively and significantly related to rejection sensitivity. Likewise, rejection sensitivity had a significant and negative effect on future expectations (P<0.05). The results did not support the direct effect of unconditional acceptance on future expectations. With regard to the results, it can be concluded that improving childhood care, reducing rejection sensitivity, and working on the unconditional acceptance of these children, helped the life enhancement of child labor

  Keywords: Unconditional, Self-acceptanceImagine of future, Rejection Sensitivity, Childhood experience of Care, Child Labor
 • Leila Nikrad, Ahmad Baseri*, Hossein Bigdeli Pages 160-170

  procrastination, psychological capital, critiThe aim of this study was to investigate the mediating role of critical thinking in the relationship between procrastination and psychological capital (resilience, self-efficacy, hope and optimism) in employees. The research method was descriptive and was a correlational design and structural equation modeling method. The statistical population included all employees of Parsian Bank in 98-99 with a volume of 2600 people and 300 samples were selected by stratified sampling method. Measurement tools were the SOP Organizational Procrastination Questionnaire, the, Lutans and Olivio (2007) Psychological Capital Scale, and the Ricketts Critical Thinking Questionnaire. Data analysis was performed using SPSS25 software and LISREL software. According to the results, the factor load of the direct path of the effect of the psychological capital variable on the procrastination variable was not significant, but with the mediation of the critical thinking variable, this path became significant. Then, in order to modify the model, the paths whose factor load was not significant were removed. Finally, the modified model had a good fit. In the final model, all factor loads were significant, which showed a strong relationship between the observed variables and latent variables.cal thinking

  Keywords: procrastination, psychological capital, critical thinking
 • Mosayeb Yarmohamadi Vasel*, Khosrow Rashid, Majid Karimi, ali nozari Pages 171-181

  The aim of the present study was the study of mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between parental bonding and addiction talent in Bu- Ali Sina University students. The population of this study consists of all arrival undergraduate students( 94-95 academic year) in Bu-Ali Sina University, 322(male and female) students were selected as a sample. Three questionnaire used: Parental Bonding questionnaire( PBI), Maladaptive schema questionnaire short form(SQ-SF) and addiction talent questionnaire students version( ASQ-SV). SPSS and LISREL software was used to analyze the data collected. The results showed that parental bonding( parental low care and overprotection) either directly or indirectly with mediating of early maladaptive schemas impact on addiction talent. Finally, in this research the mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between parental bonding and addiction talent was presented as a model.

  Keywords: Early maladaptive Schemas, Parental Bonding, Addiction Talent
 • Mahak Nagizadeh-Alamdari, hadi Akbari Nejhad* Pages 182-189

  The aim of this study was to determine the effectiveness of narrative therapy on body dysmorphic concern and perceived self-efficacy of female students with obesity & overweight. The method of this study was semi-experimental with pre-test, post-test and follow up with the control group. The population of the study consisted of obese female secondary school students in Jolfa city in the academic year 2019-2020. In total, 30 people selected by available sampling method and randomly divided into two groups. Members of both experimental groups received their own treatment respectively in 8 sessions of 1.5 hours. Measurement tools were body image concern inventory and Scherer self-efficacy questionnaire. Analysis of findings through repeated measures analysis of variance test. The mean of body dysmorphic concern and perceived self-efficacy of the experimental group in the pre-test were (57.60) and (48.93), respectively; The mean of body dysmorphic concern and perceived self-efficacy in the control group were (61.40) and (49.20), respectively. The results showed that in the post-test, the body dysmorphic concern score of the experimental group (51.40) decreased compared to the control group (64.40) (P<0.001); and the perceived self-efficacy score of the experimental group (56.33) compared to the group The control (49/27) was higher (P<0.001). The results also showed that in the follow-up phase, the effect of narrative therapy on body dysmorphic concern (51.47) and perceived self-efficacy (56.47) is lasting (P<0.001). .

  Keywords: Narrative Therapy, Body Dysmorphic Concern, Perceived Self-efficacy, Obesity & overweight, Adolescent
 • zahra sepehrinasab, sajjad basharpoor*, seyfollah Aghajani, nader hajloo Pages 190-199

  The aim of this study was the role of impulse control, irritability and attachment style of mothers in predicting the symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder in children. The present study was a descriptive correlational study. 120 mothers of elementary school students (65 girls and 55 boys) who were studying in Tehran in the academic year of 2019- 2020 and had symptoms of attention deficit-hyperactivity disorder were selected using the purposive sampling method. Data were collected using the Connerss Parent Questionnaire (1999), the Buss and Plomine Irritability Questionnaire (1984), the Lynham Impulse Control Scale (2006), and the Collins and Read Attachment Styles Questionnaire (1999). To analyzing data, was used Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of regression analysis showed that the control of impulse, irritability and attachment style of mothers by explaining 58 percent of the variance of the total score of attention deficit-hyperactivity disorder symptoms can predict the criterion variable. These findings indicate that therapists and psychologists pay close attention to the psychological characteristics of mothers in the effectiveness of treatment for the symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in children.

  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Impulse control, Irritability, Attachment style
 • Hamid Barani *, Mohsen Arbezi, Mahboubeh Fouladchang Pages 200-211

  Despite the importance of social safeness, little research has provide a causal explanation. Therefore, the purpose of this study was to introduce a causal explanation of the social safeness based on neuroticism and the satisfaction and frustration of basic psychological needs among a group of undergraduate students at Shiraz University. Participants were 291 (170 girls) during 2020-21 academic year, who were selected using a multi-stage random cluster sampling method. They completed the Costa and McCrae neuroticism scale (1992), basic psychological needs satisfaction and frustration scale Chen et al. (2015), and social safeness and pleasure scale Gilbert et al. (2009). The validity and reliability of the research scales were evaluated and confirmed using confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient. For analyzing the research model, path analysis and Amos 24 software was used. Also, the results showed that the research model fits well with the data collected. Findings showed that neuroticism predicted social safeness indirectly (Through the mediation of the basic psychological needs satisfaction and frustration). In general, the results of this study indicate that social safeness planning requires attention to both personality traits and the situations created by these traits, such as the satisfaction and frustration of basic psychological needs. The results are discussed based on research and theoretical evidence.

  Keywords: Basic Psychological Needs, Satisfaction, Frustration, Social Safeness, Neuroticism