فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال بیست و سوم شماره 74 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالقاسم شهبازیان، صادق سلیمی* صفحات 9-38
  اقداماتی که دولت ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه گذاران خارجی می گردد. سرمایه گذاران آسیب دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می نمایند. دولت میزبان نیز معمولا برای اثبات عدم مسیولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه گذاری استناد می کند و یا در صورت اثبات مسیولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین الملل عرفی متوسل می شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می نماید.
  کلیدواژگان: اقدامات منع نشده، حقوق بین الملل عرفی، سرمایه گذاری خارجی، مخاصمات مسلحانه، منافع دولت میزبان
 • وحید آگاه*، معین صبوریان گهرتی صفحات 39-68
  وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش‏ توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هییت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هییت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.
  کلیدواژگان: اصل 64 قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی، اقلیت های دینی، برابری، تبعیض مثبت
 • داریوش ضرونی*، علی اکبر گرجی، بهروز بهبودیان صفحات 69-105
  استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارایه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تاثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
  کلیدواژگان: استناد، اصول، قانون اساسی، محاکم، مستند
 • نیلوفر سعیدی*، پوریا عسکری صفحات 107-141
  گاه سرمایه گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می نماید. این اقدام که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه گذار خارجی به یک معاهده سرمایه گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. از این رو دولت های میزبان تلاش می کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه ریزی تابعیت تعیین کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می گیرند و چگونه میان این دو تمایز قایل می شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می گردد، تمایز قایل می شوند. هرچند رویکرد سخت گیرانه آنها در عمل موجب می شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.
  کلیدواژگان: صلاحیت زمانی، سوء استفاده از حق، برنامه ریزی تابعیت، معاهده دوجانبه سرمایه گذاری، داوری سرمایه گذاری خارجی
 • آناهیتا سیفی* صفحات 143-180
  مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسایل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سوال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.
  کلیدواژگان: پاندومی کرونا، زنانه شدن مهاجرت، حق بر سلامت، اسناد بین المللی حقوق بشر، سیاست های مهاجرت
 • امیر نیک پی*، شیوا بازرگان صفحات 181-212
  تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و... تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق با ارایه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذات گرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تک بنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیت های نابرابر بر مبنای مقوله بندی های اجتماعی تعریف می شود که به صورت زمینه ای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.
  کلیدواژگان: درهم تنیدگی، حقوق ضدتبعیض، تبعیض تک بنیان، تبعیض درهم تنیده، تبعیض چندگانه
 • زهرا سادات شارق*، حسین رضازاده صفحات 213-239
  از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.
  کلیدواژگان: تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها، حقوق بشر، حقوق دریاها، چندپارگی حقوق بین الملل، انسانی شدن حقوق دریاها
 • حمیدرضا صالحی، محمدرضا عباسی* صفحات 241-266

  آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مودیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بعد حقوق مودیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رییس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مودیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجددا مالیات مودیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.

  کلیدواژگان: ماده 219 قانون مالیات ها، حقوق مودیان، مالیات، آیین نامه، قاعده فراغ
 • روح الله مکارم*، هادی طحان نظیف صفحات 267-301

  عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش های نظام حقوقی ایران است. علی رغم تلاش ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب شناسی می تواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعه های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاش های قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریبا در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گام های تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزش های قلم در مصداق یابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیت های تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیت های تنقیحی است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، تدوین قوانین، تنقیح قوانین، قانونگذاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 • مرتضی احمدی فرد*، مهدی حاتمی صفحات 303-335
  دولت ترکیه در تاریخ 20 ژانویه 2018 عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند
  کلیدواژگان: توسل به زور، منشور ملل متحد، دفاع مشروع، تروریسم، شمال سوریه
|
 • Abolghasem Shahbazian, Sadegh Salimi * Pages 9-38
  Measures taken by governments during armed conflict to safeguard their essential interests sometimes cause damages to foreign investors. The investors thus affected seek remedies in the arbitration tribunals invoking breach of host government obligations to protect investments. The host government also usually attempts to assert as defense non-precluded measures to prove its irresponsibility, or if it proves responsible, justify it by resorting to circumstances precluding wrongfulness in the customary international law. But since different courts do not consider the same requirements to invoke these rules, there is no certainty that the parties to the lawsuit will be able to invoke them and, as a result, the scope of government's obligations to protect the foreign investor during the armed conflict is obscure. To clarify the scope of the host government's obligations to protect the foreign investor during armed conflicts and balance the interests of the investor and the host government during the investment disputes arising from the armed conflict, this article explores the possibility and requirements of invoking circumstances precluding wrongfulness and non-precluded measures and the relationship between them.
  Keywords: Non-Precluded Measures, Customary International Law, Foreign investment, armed conflicts, Interests of the Host State
 • Vahid Agah *, Moein Sabourian Pages 39-68
  According to the prevailing opinions on interpreting Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, religious minorities’ members consisting of the Zoroastrians, the Jews, the Christians (north and south Armenians, Assyrians and Chaldeans) are not augmentable in Iran’s parliament. The main goal of this article is to clarify the allocation of these five seats and its position within the scope of the principle of equality, which was done by describing-analyzing method and collecting library-documentary information. The research suggested that five members are guaranteed at a minimum and there are no limitations. It is changed in statute and parliament election also has established significant discrimination through the election system of the religious minorities that appear during the process of enrolment, qualifications, the structure of supervisions, provincial and central, voting and dividing election centers.Finally, positive discrimination has changed into a negative one. The solution is to correct the acts and regulations. So we suggest amending the laws in secondary fields and voting centers, and also the participation of minorities in control boards, and increasing minorities members in parliament.
  Keywords: Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Iran Parliamentary Election, religious minorities, equality, Positive Discrimination
 • Dariyoush Zarouni *, Ali Akbar Gorji, Behroz Behbodian Pages 69-105
  The citation of constitutional principles in judgments of the courts is one of the issues related to the evidence of the verdict. It is obvious to cite the principles of the constitution in the constitutional courts, but in ordinary courts, i.e. criminal, legal and administrative courts, not all the principles of the constitution can be cited, and only some of the principles can be invoked. The inviolability of a country's constitutional principles in court rulings depends on the type of system of compliance of the statutes of parliament with the constitution, the extent of the constitutional principles, the substantive and formal principles contained in the constitutions, and the training and morale of judges in invoking constitutional principles. Due to the different effects of these factors from one country to another, the amount of citation to the principles of the constitution in the courts of different countries is not the same and is different. In Iran, due to the non-acceptance of judicial supervision in accordance with ordinary laws and the Constitution, most cases of citation to the Constitution in court rulings are related to principles such as Articles 37 and 49 that the Constitution in order to constitutionalize rights and other reasons, accepts citable principles.
  Keywords: Citation, principles, Constitution, courts, Documentary, Judgments
 • Niloofar Saeedi *, Pouria Askary Pages 107-141
  Sometimes foreign investors after the dispute have arisen or when it is predictable and with the intention of bringing the dispute to arbitration, change their nationality or acquire new nationality. The phenomenon called Nationality Planning eases foreign investors’ access to a desirable treaty and increases the chance of bringing disputes against host states.So host states try to avoid these disputes by raising objections to Ratione Temporis or claiming abuse of rights. Arbitration tribunals’ approach towards their Ratione Temporis and abuse of rights is material in host states’ success in limiting Nationality Planning. So the question to be answered is that what requirements are considered by arbitrations in determining Ratione Temporis and abuse of rights and how these two are different. Arbitral precedent shows that these tribunals make distinction between cases of nationality planning contrary to their Ratione Temporis and cases that are considered as abuse of rights. However, in practice their strict approach results in limited acceptation of objections to Ratione Temporis or abuse of rights claims.
  Keywords: Ratione Temporis, Abuse of Rights, Nationality Planning, Bilateral investment treaty, Foreign Investment Arbitratio
 • Anahita Seifi * Pages 143-180
  Immigrants are among the most vulnerable to Coronavirus pandemic conditions due to limited access to health care. Therefore, any action by governments must address the needs of vulnerable groups, including migrant women. Increasing the rate of women's migration; raises concerns about safety, health, and wellness issues, and makes it inevitable to pay attention to review existing laws and policies. One of the aims of this article is to study the right to health of immigrant women in Coronavirus crisis situations with a descriptive-analytical approach and seeks to answer the main question: what are the harms caused by the corona pandemic in the field of right to health of immigrant women? The results show that there are major challenges to the right to health of migrant women in the coronavirus pandemic. Indifference to the feminization of immigration leads to the lack of relevant policies and awareness in the countries of origin and host, and the protection of the rights, safety, and mental health of immigrant women in a difficult crisis. paying attention to the complexities of gender and immigration in programs and policies reduces the health costs of immigrant women. Cooperation at the international and national levels by emphasizing the Global Compact on Migration and other international instruments, allocating sufficient resources and empowering migrant women by removing barriers and facilitating access to services can be effective and helpful.
  Keywords: Corona's pandemic, the feminization of immigration, The right to health, international human rights instruments, immigration policies
 • Amir Nikpey *, Shiva Bazargan Pages 181-212
  Discrimination in law is defined on the basis of separate identity grounds such as gender or race, etc. Critical law theorist, Kimberly Crenshaw, challenged the single-axis approach to the discrimination with the introduction of the concept of intersectionality in 1989, and since then, the intersectional approach has rapidly expanded into different fields and disciplines under different ways and methodologies. In this article, three basic critiques of intersectionality with anti-discrimination law, including legal essentialism and the experience of discrimination, a single-axis framework of discrimination, and additive approach and multiple discrimination are debated. So, Intersectional discrimination is defined as unequal positions based on social categorization shaped in the complex power relations according to context and in conflict with social justice. The approach of this article is a descriptive-critical approach and the method of the article is to explain each of the criticisms of intersectionality based on the judgments of Iranian Supreme Court.
  Keywords: intersectionality, anti-discrimination law, single-axis discrimination, intersectional discrimination, multiple discrimination
 • Zahra Sadat Shareq *, Hossein Rezazadeh Pages 213-239
  Since non-compliance with human rights at sea is not tangible to what is happening on land, it doesnot receive much attention from the international community. While human rights must be taken into account at sea as much as they are on land. Given the fragmentation in international law, the relationship of human rights and law of the sea has provided the necessary grounds for the humanization of the law of the sea. One of the reasons for the fragmentation in international law is the creation of self-contained regimes. Undoubtedly, among these systems are human rights and law of sea, each of which has its own resources and mechanisms, and the collision of these systems with each other in the international system is inevitable. The interaction of the law of the sea with human rights can be seen as an opportunity to develop international law in order to further develop the rule of law. The purpose of the law of the sea is to regulate the relations of states at sea, but our intention is to go in the opposite direction and write about the relation between individual and state in this arena and the interaction between human rights and the law of the sea.
  Keywords: Interaction of human rights, law of the sea, Human Rights, Law of the Sea, Fragmentation OF international law, Humanization of the law of the sea
 • Hamidreza Salehi, Mohammadreza Abbasi * Pages 241-266

  The tax regulation related to Article No. 219 of the Tax Code, is the manifestation of the interaction between taxation affair organization and its taxpayers. In the new regulation, a considerable number of rules are reviewed and amended. From the study of the aforementioned Code, one can understand the new approach, which the tax affairs organization has applied when encountering tax payer’s rights. This research is conducted using scientific and research methods. As well, the subject is to review the two vital principles of functus officio and res judicata in terms of tax payment matters. Contrary to its precedent, the referred Code allows the “head of taxation affair administration office” not only to provide the ‘tax report’, and issue ‘tax assessment’, but they are authorized to proceed with the ‘taxpayers’ objection’ in that regard. The possibility of the reconsideration by the issuer, not only increases the likelihood of corruption, it is in inconsistency with the taxpayers’ rights. The said regulation has further allowed the tax affair administration offices to proceed with a so-called “review” procedure against the taxpayers’ matter after the proceeding had been finalized. Whereas, Article No. 239 and No. 270 of the Direct Taxation Act acknowledge the ignorance of res judicata principles as a violation of the taxpayers’ rights. As such, the approach of the above-mentioned regulation is considered a violation of functus officio and res judicata principles, and therefore wrongful.

  Keywords: Article No. 219 of Tax Law, Taxpayers’ Rights, Tax, Regulations, Functus Officio, Res Judicata
 • Roohollah Makarem *, Hadi Tahan Nazif Pages 267-301

  Increase in Legislation leads to inflation of laws. Certainly, this problem causes inefficiency of laws. So, codification seems to be necessary. Despite 110 years of history of legislation in Iran, the first act of codification was enacted about 60 years ago. The legislative power should be the main legal entity that is responsible for codification. By the way, there are other legal entities –such as of the Vice Presidency for Legal Affairs - that prepares the process of codification. This deputy has published its codified laws in various forms like books, sites and applications. In this paper we tried to evaluate this collection, using the analytical-descriptive method. In conclusion, we saw two kinds of problems in this case: implementation problems and theoretical problems. Between these dual problems, implementation problems contribute more. In another way, this office is a few steps ahead of other similar institutions. Also, it has been able to apply the principles of codification equally to all laws.

  Keywords: Consolidation Acts, Codification, legislation, Pathology, The Vice Presidency for Legal Affairs
 • Morteza Ahmadifard *, Mehdi Hatami Pages 303-335
  On January 20, 2018, Turkey launched Operation "Olive Branch" and on October 9, 2019, Operation "Spring of Peace" in northern Syria, violating its territorial integrity and military entry into the country. Also, these attacks continue in a scattered manner. According to Turkish officials, the operation was carried out to eliminate the terror of terrorism and self-defense, given that the use of force in international relations today is prohibited by international law and the UN Charter, this article examines the legitimacy of the use of force by Turkey and examines the behavior, goals and feedback resulting from its actions by citing the principles and rules of International law as well as some international jurisprudence, determines that Turkish government has violated the important principle of the prohibition of the use of force which is explicitly stated in paragraph 4 of Article 2 of the Charter, and the reasons given by the authorities of that government, including the fight against terrorism and legitimate defense, cannot justify a violation of this fundamental rule.
  Keywords: use of force, UN Charter, Self-defense, Terrorism, Northern Syria