فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داود فیض*، سیما علی پور، مریم اصغری نجیب صفحات 13-42
  به واسطه تحولات دیجیتال تغییرات زیادی در حوزه تبلیغات ایجاد شده است، تبلیغات مبتنی بر واکنش ارادی اوج گیری حسی (ASMR) گونه جدیدی از تبلیغات هستند که این فرصت را برای بازاریابان فراهم می کند تا با فراخوانی یک واکنش بدنی، محصولات خود را از منظر حسی به مشتریان نشان دهند و برند خود را در ذهن مشتری هک کنند. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر واکاوی تبلیغات مبتنی بر واکنش ارادی اوج گیری حسی بر پرسونای برند با رویکرد نتنوگرافی می باشد. در پژوهش حاضر انواع داده های نتنوگرافی جمع آوری شده است. 628 کامنت به عنوان داده های آرشیوی به مدت دو ماه از طریق جست وجوی صفحه های مرتبط با ASMR در پلتفرم اینستاگرام و داده های استخراج شده از طریق تعامل با افراد در گروه های ASMR در اینستاگرام جمع آوری شد. سپس با تحلیل محتوای کلاسیک متن مصاحبه ها و کامنت ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از ویدیوهای مبتنی بر ASMR در تبلیغات می تواند بر ابعاد پرسونای برند اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: تبلیغات، ASMR، پرسونای برند، نتنوگرافی
 • فرزانه فاطمی، بهمن حاجی پور* صفحات 43-78
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی مشتری محور برعملکرد شرکت های تولیدی صنعت تاسیسات ساختمان تهران با میانجی گری قابلیت های بازاریابی محصول محور بود. پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. طرح پژوهش حاضر کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های تولیدی صنعت تاسیسات ساختمان استان تهران تشکیل می دادند (220=N) که از نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد بود و از پرسش نامه ی قابلیت بازاریابی مشتری محور مو و همکاران (2018) و قابلیت بازاریابی محصول محور مو (2015) و عملکرد شرکت  ورهیزو همکاران (2005) برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه یافته های پژوهش، قابلیت بازاریابی مشتری محور و قابلیت بازاریابی محصول محور بر عملکرد شرکت تاثیر معنادار و مثبتی می گذارند؛و قابلیت های بازاریابی مشتری محور بر قابلیت های بازاریابی محصول محور تاثیر معنادار و مثبتی دارد وهمچنین قابلیت های بازاریابی مشتری محور موجب به روزرسانی قابلیت های بازاریابی محصول محور شرکت ها خواهد شد. با توجه به تجزیه وتحلیل مدل نهایی پژوهش این طور نتیجه گیری می شود که قابلیت های بازاریابی مشتری محور و قابلیت های بازاریابی محصول محور موجب ارتقا قابلیت های بازاریابی شرکت ها و متعاقبا افزایش عملکردشرکت ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: قابلیت بازاریابی مشتری محور، قابلیت بازاریابی محصول محور، عملکرد شرکت
 • سارا صدیقی کراده، ابوالقاسم ابراهیمی*، علیرضا امینی صفحات 79-114

  مسیولیت پذیری اجتماعی یکی از مهمترین مسایل مربوط به کسب و کار است که توجه و بکارگرفتن آن موجب مزیت رقابتی و عدم توجه به آن موجب پیامدهای منفی می شود. هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل محتوایی عدم مسیولیت پذیری اجتماعی موثر بر تنفر از برند در صنعت بانکداری ایران می باشد. در این پژوهش ابتدا با بررسی پیشینه و مصاحبه با 10نفر از خبرگان صنعت بانکداری تهران،تم ها و مقوله های شاخص های عدم مسیولیت پذیری اجتماعی و تنفر از برند استخراج شد. سپس تم های شاخص تنفر از برند با پرسشنامه محقق ساخته و نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت بانکداری تهران و روش بهترین-بدترین و وزن دهی شدند. بعد از آن براساس وزن های بدست آمده و پرسشنامه محقق ساخته و مراجعه مجدد به خبرگان مذکور، مقوله های عدم مسیولیت پذیری اجتماعی با استفاده از تکنیک مولتی مورا اولویت بندی شدند. در نهایت، با مراجعه مجدد به خبرگان مذکور شاخص های با اولویت بالاتر به روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی و روابط بین آن ها تعیین گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد تم های بی توجهی به عدالت اجتماعی و بی توجهی به مسایل اخلاقی دارای بیشترین پیش برندگی در تسهیل پذیرش مسیولیت پذیری اجتماعی هستند

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، عدم مسئولیت اجتماعی، برند، تنفر از برند
 • مریم پرچمی سرقین، محمدرحیم اسفیدانی*، محمدهادی صادق، مسعود کیماسی، شهریار عزیزی صفحات 115-138
  علی رغم اینکه شرکت ها با هدف نیل به توسعه بازار و خلق مزیت رقابتی روزبه روز بیشتر از استراتژی اتحاد ترفیع استفاده می کنند اما جای چارچوبی که گویای عواملی که انتخاب شریک باید بر اساس آنها صورت پذیرد، خالی است. در نتیجه این پژوهش در نظر دارد تا چارچوب انتخاب شریک اتحاد ترفیع را که گویای عواملی است که باید در انتخاب شریک مطمح نظر قرار گیرند را با استفاده از روش پژوهشی مرور نظام مند ادبیات و ابزار تحلیلی تحلیل مضمون (با استفاده از ابزار کدگذاری باز) استخراج نماید. در نهایت مشخص شد که انتخاب شریک اتحاد ترفیع باید به ترتیب طی 2 مرحله ارزیابی برند محور و ارزیابی ساختاری شراکت انجام پذیرد. همچنین عوامل ذیل هرکدام از این 2 مرحله نیز شناسایی شدند. البته خاطر نشان می سازد که جنس کسب و کار شرکا، هدف شریک و برند کانونی از انعقاد اتحاد ترفیع و همچنین حوزه ای که قرار است در آن اتحاد ترفیع منعقد شود در حاکم بودن یا نبودن تمامی عوامل شناسایی شده و کم و کیف چارچوب شناسایی شده موثر هستند.
  کلیدواژگان: اتحاد برند، اتحاد ترفیع، روش مرور نظام مند ادبیات، چارچوب انتخاب شریک
 • فرشید خمویی، اکبر حسن پور*، یوسف وکیلی، حسین نوروزی صفحات 139-179
  برندسازی شخصی کارمند نقش مهمی در راستای نیل به توفیق روزافزون در فضای کسب وکار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برندسازی شخصی کارمند در صنعت بیمه ایران انجام شده است. پارادایم پژوهش از نوع تفسیری و رویکرد آن، استقرایی می باشد. از نظر جهت گیری کلی از نوع مطالعات توسعه ای و به لحاظ ماهیت روش از نوع پژوهش های اکتشافی است. در این پژوهش از روش داده بنیاد نظام مند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی خبره در حوزه برندسازی و  برندسازی شخصی و سرپرستان، مشاورین، معاونین و مدیران فعال در صنعت بیمه کشور در شهر تهران بودند که با مباحث برندسازی شخصی آشنایی داشتند. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد که روشی غیر احتمالی است. کفایت نمونه گیری با روش نمونه گیری نظری محقق شد که پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 7 نفر از اساتید دانشگاهی و 18 نفر از خبرگان صنعت بیمه اشباع نظری حاصل و گردآوری داده ها متوقف گردید. یافته های پژوهش که بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد، نشان داد که در مجموع 110 مفهوم از داده های گردآوری شده حاصل شد و از طریق کدگذاری تبدیل به 35 مقوله فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی در رابطه با موضوع اصلی پژوهش گردید. ابعاد برندسازی شخصی کارمند به عنوان مقوله محوری را می توان در 6 بعد جایگاه یابی برند شخصی کارمند، توانمندی ادراکی، توانمندی ارتباطی، توانمندی رفتاری، توانمندی حرفه ای - تخصصی و توانمندی اخلاقی یا ارزشی طبقه بندی کرد که برگرفته از 35 مفهوم می باشد.
  کلیدواژگان: برندسازی شخصی، برندسازی شخصی کارمند، صنعت بیمه، روش داده بنیاد
 • ستاره نیکیان، ابراهیم آلبونعیمی*، لیلا آندرواژ صفحات 177-209

  امروزه صنعت نان تحول مهمی را پشت سر می گذارد. تحولی که طی آن شرکت های صنعتی و بزرگ جای نانوایی های محلی و سنتی را می گیرند و رفته رفته به برندهای معتبر و شناخته شده ای تبدیل می شوند. در این راستا توجه به رفتار مشتریان جایگاه ویژه ای در بازاریابی این سازمان ها ایفا می کند. تحقیق حاضر باهدف تبیین عوامل موثر رضایت مشتری در صنعت نان اجراشده است. برای این منظور با به کارگیری تیوری زمینه ای، داده های کیفی مربوط به 18 نفر از خبرگان صنعت نان در ایران با استفاده از ابزار مصاحبه گردآوری و با نرم افزار MaxQDA تجزیه وتحلیل شد.  در مرحله دوم پرسشنامه محقق ساخته، داده های کمی مربوط به 482 نفر از مشتریان گروه نان سحر در شهر تهران گردآوری و با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحقیق نشان دادند که چهار متغیر شامل ویژگی محصول، فرایند تولید، انصاف قیمت و محیط فروشگاه تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت از محصول، کارکنان، محیط و برند دارند، ولی تاثیر کارکنان ازنظر آماری مشاهده نشد. در ادامه مشخص شد که تاثیر رضایت مشتری بر کسب مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار، بهبود عملکرد مالی و وفاداری مشتری از طریق راهبردهای بازاریابی که در چهار گروه دسته بندی شده اند و شامل؛ رسیدگی به شکایات، برند سازی، مسیولیت اجتماعی برند و مدیریت ارتباط با مشتری می شوند، مثبت و معنی دار است. از طرف دیگر، نقش معکوس عوامل مداخله گر و نقش مستقیم بستر حاکم بر راهبردها ازنظر آماری تایید شد. در انتها پیشنهاد هایی به مدیران شرکت های تولیدکننده نان ارایه شده است که بر مدیریت زنجیره تامین و ارتباط با مشتری و همچنین ایفای مسیولیت اجتماعی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، وفاداری مشتری، رفتار مصرف کننده
|
 • Davood Feiz *, Sima Alipour, Maryam Asgharinajib Pages 13-42
  Due to digital developments, many changes have taken place in the field of advertising. Advertising based on Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) is a new type of advertising that provides marketers with the opportunity to call their products from a physical reaction, show customers an emotional perspective and hack their brand in the customer's mind. Therefore, the aim of the present study is to investigate the advertisements based on the Autonomous Sensory Meridian Response on the brand persona with the netographic approach. In the present study, various types of netnographic data have been collected.During two months, 628 comments were collected as archival data by searching for ASMR-related pages on the Instagram platform and data extracted by interacting with individuals in ASMR groups on Instagram. The text of the interviews and comments were then analyzed by analyzing the classical content. The results show that the use of ASMR-based videos in advertising can affect the dimensions of the brand persona.
  Keywords: Advertising, ASMR, Brand Personas, netnography
 • Farzaneh Fatemi, Bahman Hajipour * Pages 43-78
  The purpose of this study was to investigate the impact of outside-in marketing capabilities on the performance of manufacturing companies in the Tehran building installation industry through the mediation of inside-out marketing capabilities. The present study was a descriptive-survey of correlation type. The present research design is applied. The statistical population of this study consisted of all manufacturing companies in the construction facilities industry of Tehran province (N = 220) who were selected through available non-probabilistic sampling. The research instrument included a standard questionnaire, including the questionnaire of outside-in marketing capability Mu et al. (2018), inside-out marketing capability of Mu (2015) and the performance of Vorhies et al. (2005). SPSS statistical software and PLS were used to analyze the data. To test the research hypotheses structural equation modeling approach was used. the findings showed that outside-in marketing capability and inside-out marketing capability have a significant and positive effect on company performance .Indeed, out-side marketing capabilities have a significant and positive effect on inside-out marketing capabilities and outside-in marketing capabilities will update the inside-out marketing capabilities of companies. According to the analysis of the final research model, it is concluded that outside-in marketing capability and inside-out marketing capability will improve the marketing capabilities of companies and consequently increase the performance of companies.
  Keywords: Outside- in marketing capability, Inside- out marketing capability, Firm Performance
 • Sara Sedighi Keradeh, Abolghasem Ebrahimi *, Alireza Amini Pages 79-114

  Social responsibility is one of the most important issues in business that paying attention to and using it leads to a competitive advantage and not paying attention to it leads to negative consequences. The purpose of this study is to present a content model of social irresponsibility affecting brand hatred in the Iranian banking industry. In this study, by examining the background and interviews with 10 experts in the Tehran banking industry, the themes and categories of indicators of irresponsibility, social responsibility and brand hatred were extracted. Then, the topics of the brand hatred index were researched with a researcher-made questionnaire and the opinions of 15 experts in Tehran banking industry and the best-worst method were weighed. Then, based on the weights obtained and the researcher-made questionnaire and referral to the mentioned experts, the categories of social irresponsibility were prioritized using the multi-mora technique. Finally, by referring to the mentioned experts, higher priority indicators were determined by interpretive structural modeling, leveling and relationships between them. The findings of this study show that the themes of disregard for social justice and disregard for moral issues have the most advancement in facilitating the acceptance of social responsibility.

  Keywords: Social responsibility, Social Irresponsibility, Brand, Brand Hate
 • Maryam Parchami Sarghein, Mohammad Rahim Eafidani *, Mohammad Hadi Sadegh, Masoud Keimasi, Shahriyar Azizi Pages 115-138
  In spite of the mass usage of Promotional Alliance strategy by companies, lack of a framework which containes the factors considering the partner selection is considerable. Therefore, the aim of the present research is to extract the expressed framework and its belonging factors.To achieve this, a systematic literature review (thematic analysis and open coding method have been used in the case of analysis as well) executed. In result, it has been determined that the framework of partner selection has 2 phases which are potential partner’s brand assessment and collaboration structural assessment respectively. Furthermore, the belonging factors have been determined as well for both phases separately. Meanwhile, 3 factors which are the nature of the partners’ business, the objective of both sides for establishing such alliance and the activity area of collaboration affect the aspects of the proposed framework and the existence of the belonging factors.
  Keywords: Co Branding, Promotional Alliance, Systematic Literature Review, Partner Selection Framework
 • Farshid Khamoie, Akbar Hassanpoor *, Yousef Vakili, Hossein Norouzi Pages 139-179
  Employee personal branding plays an important role in achieving increasing success in the business environment. Therefore, the present study was conducted with the aim of designing employee personal branding model in Iran's Insurance Industry.The research paradigm is interpretive and its approach is inductive. In terms of purpose, it is applied-developmental studies and in terms of the nature of the method, it is exploratory research. In this research, the method of systematic Grounded was used. The statistical population of the study were expert university professors in the field of Branding and personal branding and supervisors, consultants, deputies and active managers in the insurance industry in Tehran who were familiar with the topics of personal branding. Snowball sampling method was used for sampling, which is an unlikely method. Adequacy of sampling was achieved by theoretical sampling method, which was performed after conducting semi-structured interviews with 7 university professors and 18 experts that with the theoretical saturation data collection was stopped. The research findings obtained based on the three stages of open coding, axial and selective. Totally, 110 concepts of the collected data was obtained and through coding was transformed into 35 sub-categories and finally 6 main categories related to the main research topic. The dimensions of employee personal branding as a central phenomenon can be classified into 6 dimensions of Employee personal brand positioning, perceptual ability, communication ability, behavioral ability, Professional-specialized ability and insight or value ability, which are taken from 35 concepts.
  Keywords: personal branding, Employee Personal Branding, Insurance Industry, method of Grounded
 • Setareh Nikian, Ebrahim Albonaiemi *, Leila Andervazh Pages 177-209

  Today, the bread industry is undergoing an important transformation. A transformation through which large industrial companies replace local and traditional bakeries and gradually, become reputable and well-known brands. In this regard, paying attention to customer behavior plays a special role in the marketing of these organizations. For this purpose, using the Grounded Theory, qualitative data were collected through interview with 18 bread industry experts in Iran and then analyzed with MaxQDA software. In the second part, using a researcher-made questionnaire, quantitative data related to 482 customers of Nan Sahar Group in Tehran were collected, and analyzed using the structural equation modeling and the AMOS software. The findings showed that four variables including product characteristics, production process, price fairness and store environment have a positive and significant effect on product satisfaction, employees, environment and brand, but the effect of employees was not statistically observed. It was further found that the impact of customer satisfaction on achieving a competitive advantage, increasing market share, improving financial performance and customer loyalty through marketing strategies are positive and meaningful. These marketing strategies are classified into four groups; Complaints handling, branding, brand social responsibility and customer relationship management. On the other hand, the inverse role of the intervention factors and the direct role of the governing context of the strategies were statistically confirmed. Finally, suggestions to the managers of bread companies emphasize on supply chain management and customer relations, as well as fulfilling social responsibility.

  Keywords: Customer satisfaction, Customer loyalty, Consumer Behaviour