فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عامر نیک پور*، صدیقه لطفی، نسترن کلاشی صفحات 1-15
  پیشینه و هدف

  شهرهای امروز به دلیل وابستگی بیش ازحد به حمل و نقل سواره،  با مشکلات بسیاری مواجه هستند. افزایش اتومبیل ها  در سطح شهر، بافت های شهری را از هم گسسته  و مشکلات فراوانی از قبیل ازدحام، ترافیک، آلودگی هوا، کاهش ایمنی و امنیت و آسیب های شهری پدید آورده است. توجه به پیاده راه ها موجب افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی، بهبود کیفیت فضای شهری، رونق مراکز تجاری، کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش ترافیک و تصادفات، احترام به هویت عابر پیاده و افزایش ایمنی و امنیت عابر پیاده می شود، لذا پرداختن به موضوع پیاده راه ها و توجه به شاخص های آن از جمله سرزندگی، انعطاف، ایمنی، دسترسی، پیوستگی و غیره از اهمیت ویژه ای در توسعه پایدار شهری برخوردار است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و هر دو شیوه اسنادی و میدانی به کار رفته است. در روش اسنادی بیشتر از کتب علمی، نشریه های علمی فارسی و لاتین، سایت ها و نهادهای مرتبط به منظور بررسی ادبیات موضوعی و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در روش میدانی به منظور مطالعه اجرای این طرح از نظر پیاده راه در بافت مرکزی شهر، بازدیدهای میدانی از محدوده مطالعه شده و توزیع پرسش نامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین، شاغلین و عابرین پیاده محدوه خیابان آیت الله خامنه ای هستند. حجم نمونه جامعه آماری با فرمول کوکران به دست آمده که با توجه به مشخص نبودن جمعیت جامعه آماری، 370 نفر است. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t  و فریدمن استفاده شد تا  قابلیت تبدیل خیابان به پیاده راه مشخص شود.

  یافته ها و بحث

  به منظور بررسی امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه در بافت مرکزی شهر چمستان، از پرسشنامه استفاده شد. سوالات پرسشنامه از مشارکت کنندگان در پژوهش، در بعد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی- عملکردی، دسترسی و ترافیک و بعد طراحی و مبلمان شهری است. براساس نتایج، میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد تاثیر ساماندهی و پیاده راه کردن خیابان آیت الله خامنه ای بر افزایش رضایت آنان و همچنین قیمت املاک و اجاره این خیابان نسبت به سایر خیابان های شهر بالاتر از متوسط است. میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد هویت تاریخی و فرهنگی خیابان، مناسب بودن ارتباط با خیابان و توان سرویس دهی اضطراری به این خیابان در حد متوسط است. میانگین نمرات بدست آمده در مورد سایر گویه ها در سطح پایین تر از متوسط است. به منظور اولویت بندی میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل موثر در پیاده روی، از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخ دهندگان، دسترسی و ترافیک، اجتماعی-اقتصادی، کالبدی-عملکردی و طراحی و مبلمان شهری به ترتیب بیشترین تاثیر را در پیاده روی دارند.  برای بررسی وضعیت مبلمان شهری از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده وضعیت مبلمان شهری مسیر خیابان خامنه ای در سطح نامطلوبی است. نتایج به دست آمده در بررسی اهداف مراجعه کنندگان به خیابان مورد نظر نشان می دهد که میانگین نمرات مربوط به وضعیت مراجعه برای گردش و تفریح و قرار ملاقات با دوستان پایین تر از متوسط است بر این اساس نتیجه گرفته می شود افراد برای موارد فوق کمتر به خیابان مراجعه می کنند. اما میانگین نمرات مربوط به خرید و قرارگیری در مسیر رفت و آمد بالاتر از متوسط است. همچنین استفاده از خودروی شخصی و مراجعه به صورت پیاده در سطح بالایی قرار دارد. میانگین نمرات مربوط به میزان استفاده از تاکسی و دوچرخه پایین تر از سطح متوسط است. میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد توقف در حاشیه خیابان بالاتر از متوسط و توقف در کوچه های اطراف در سطح پایین و میزان استفاده از پارکینگ عمومی نیز در سطح متوسطی است.

  نتیجه گیری

  نتایج بررسی وضعیت خیابان آیت الله خامنه ای، در چهار بعد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی-عملکردی، دسترسی و ترافیک، طراحی و مبلمان شهری، نشان می دهد این خیابان از نظر اجتماعی-اقتصادی، کالبدی-عملکردی، دسترسی و ترافیک در وضع متوسطی قرار دارد و تا حدود زیادی مطلوبیت و کیفیت لازم برای پیاده روی را نشان می دهد. از میان چهار مولفه مورد بررسی، مولفه اجتماعی و اقتصادی نقطه قوت پیاده مداری در این خیابان است که هویت تاریخی و فرهنگی و تجاری خیابان را نشان می دهد و می تواند گروه های مختلف سنی را به خود جذب کند. اما میانگین نمرات به دست آمده از مولفه طراحی و مبلمان شهری نشان می دهد مسیر فوق در سطح نامطلوبی قرار دارد، که نقطه ضعف اصلی خیابان برای پیاده راه سازی محسوب می شود. در این زمینه باید اقدامات و برنامه ریزی های مکمل در نظر گرفت، نظیر: کف سازی خیابان، روشنایی و نورپردازی مناسب، پوشش سبز و درختکاری. ابعاد کالبدی و عملکردی خیابان نیز وضعیت نابسامانی دارد که باید برطرف شود از جمله: نظم و تناسب میان ساختمان های موجود در خیابان، مطلوبیت رنگ و نمای ساختمان های این خیابان، تامین پارکینگ، تقویت حمل و نقل عمومی، فعالیت های متنوع و... . نتایج نشان می دهد، قوی ترین نقش این خیابان «عبوری بودن» آن است که در صورت بسته شدن، حتما لازم است مسیر جایگزین مناسبی تعریف شود تا از اختلال جدی نظام ارتباطی شهر جلوگیری شود. بنابراین تقویت و پشتیبانی «خیابان سلامت» که نقش مشابهی داشته و در منتهی الیه شرقی شهر کشیده شده است می تواند به عنوان یک مسیر جایگزین پیشنهاد شود. در مجموع پیاده راه سازی تدریجی خیابان های مرکز شهر چمستان راهکار مناسبی برای دسترسی بهتر و رونق بخشی حیات مدنی و پایداری کارکردهای بخش مرکزی شهر است. تجربه ای که در بسیاری از کشورهای جهان و شهرهای ایران موفقیت آمیز بوده و نتایج مثبتی به دنبال داشته است.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، بافت مرکزی، پیاده راه، خیابان، چمستان
 • پرستو سعید*، محمدرضا حافظ نیا، مرتضی قورچی صفحات 16-30
  پیشینه و هدف

  در پژوهش های پیشین با موضوع دیپلماسی شهری، به محورهایی نظیر همخوانی افزایش شمار خواهر شهرهای تهران در پیوند با سیاست خارجی دولت در ایران، و بررسی نقش و کارکرد شهرها  به عنوان بازیگران جدید روابط بینالملل، پرداخته شده است. در هیچکدام از آنها، به بررسی رابطه نقش دیپلماسی شهری و مناسبات بین المللی شهرها پرداخته نشده است و تفاوت اصلی تحقیق حاضر با سایر پژوهش ها در آن است که شاخص هایی در خصوص میزان موفقیت نظام مدیریت شهری در دیپلماسی شهری بررسی شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و هدف آن این است که سطح و نقش شهرداری تهران به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین نهاد اجرایی محلی در پیشبرد  این مهم ارزیابی شود.

  مواد و روش ها

  اطلاعات و داده های مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. ابتدا  در روش گردآوری اطلاعات غیر مستقیم، از منابع برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، پاسخ های بدست آمده از طریق پرسشنامه با نرم افزار SPSS وارد و سپس با استفاده از آمار توصیفی و آمار استباطی، سیمایی از وضع موجود در جامعه های مورد بررسی ترسیم شده است. در مرحله بعد با روش گردآوری اطلاعات مستقیم به وسیله پرسش نامه داده های مورد نیاز از جامعه آماری، اتخاذ می شود. در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل افرادی مشغول کار در شهرداری تهران و یا مرتبط با شهرداری تهران است.

  یافته ها و بحث

  یافته های حاصل از ارزیابی برنامه های اول تا سوم شهرداری تهران نشان داد که در برنامه اول به ارتقا نقش دیپلماسی شهری در سطوح مختلف نهاد و در برنامه دوم، بدون توجه و ارزیابی ارتقا و زیرساخت ها و توسعه آن در برنامه سوم به افزایش عضویت ها و تشکیل محور های گفتمانی پرداخته است. با توجه به گزارشات سالانه شهرداری تهران در خصوص عملکرد این نهاد، برنامه ریزی ها و رایزنی ها و برگزاری جلسات بیشتر با کشورهای همسایه و کم توسعه انجام شده است و تشکیلات و کمیته خاص در شهرداری برای دیپلماسی شهری وجود ندارد. در ادامه  با توجه به آزمون "t تک نمونه ای" که شاخص انزوای ژیوپلیتیکی در عدم موفقیت شهرداری تهران در ایجاد تاثیرگذاری نقش دیپلماسی شهری بر مناسبات بین المللی بیشترین تاثیر را داشته است، و همچنین دومین شاخص ما با عنوان توان مدیریت شهری در رده بعدی و در آخر شاخص وزن ژیوپلیتیکی کمترین تاثیر را  در عدم موفقیت شهرداری تهران در زمینه قید شده داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که برنامه های اول تا سوم شهرداری تهران به تقویت شاخص ها و توسعه زیرساخت های بین المللی و محورهای گفتمانی برای عضویت و تثبیت همکاری های بین المللی موفق نبوده است. همچنین در ادامه گزارشات این نهاد اجرایی محلی حاکی از آن است که برقراری ارتباط و رایزنی های انجام شده بیشتر با کشورهای همسایه و کم توسعه همراه بوده است . شاخص های در نظر گرفته شده هر کدام با نتایج بدست آمده در شاخص (توان مدیریت شهری) از نبود دغدغه  و تخصص کافی و عدم ارتباط رشته تحصیلی کارمندان, برای برنامه ریزی  و هدف گذاری سالانه بوده است, و شاخص (وزن ژیوپلیتیکی) با توجه به سنجش قدرت ملی کشورها, نشان می دهد هنوز هم این نهاد تمایل به برقراری ارتباط با شهر هایی که وزن پایین تری نسبت به تهران دارندو نتایج بدست آمده به ترتیب شاخص های انزوای ژیوپلیتیکی، توان مدیریت شهری و وزن ژیوپلیتیکی کشور از عوامل موثر بر عدم موفقیت شهرداری تهران در زمینه دیپلماسی شهری است.

  کلیدواژگان: تهران، دیپلماسی، روابط، ژئوپلیتیک، شهر
 • یوسف درویشی*، نیلا قزوینه، فرشته امیری صفحات 31-47
  پیشینه و هدف

  شناخت وضعیت نواحی شهری نقش مهمی در توسعه پایدار شهری دارد. محله، یکی از رکن های مهم کالبد شهری بوده و توازن زندگی اجتماعی در شهرها وابسته به حفظ محله است. با گذشت نزدیک به سه دهه از سابقه توسعه پایدار، پرداختن به پایداری اجتماعی نسبت به دو بعد اقتصادی و زیست محیطی بسیار کمرنگ بوده است اما در سال های اخیر ادبیات مرتبط با این بعد از توسعه پایدار نیز گسترش یافته است. مطالعات نشان می دهد که بهترین مقیاس برای ارزیابی و سنجش پایداری اجتماعی محلات شهری می باشند اما نکته مهم تعدد و تنوع شاخص ها در سطوح و مقیاس های متفاوت با روابط در هم تنیده علی معلولی است. بنابراین امروزه رویکرد توسعه خلاق که استعدادهای محلی را با شیوه های نوآورانه تقویت و شکوفا می کند، توجه زیادی را در سطوح مختلف تصمیم گیری به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در پایداری محلات شهری گمیشان بوده است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری پژوهش شامل افراد بالای 18 سال ساکن در شهر گمیشان، در سال 1400 بود که از بین آن ها 210 نفر از افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند حجم نمونه براساس روش نمونه گیری مورگان صورت گرفت که برای هر حوزه شهری 20 پرسشنامه مشخص گردید. برای دسترسی به آنها از روش سیستماتیک طبقه بندی شده متناسب با محله ها و جمعیت محلات به آنها نمونه اختصاص داده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‎های حاصل از عملیات میدانی از آزمون آماری t تک نمونه ای برای سنجش وضعیت پایداری، از تحلیل واریانس برای مقایسه بافت های شهری در قالب نرم افزار SPSS و از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (الکتر، تاپسیس، کپلند و ویکور) برای رتبه بندی مناطق شهری استفاده شده است.

  یافته ها و بحث

  نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که پایداری محله ای در حد نا مطلوبی است و تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از وجود تفاوت زیاد بین مناطق شهری گمیشان از نظر سطح پایداری است، بگونه ای که مناطق شهری گمیشان در دو دسته ناپایدار و نسبتا پایدار قرار گرفتند. نهایتا اینکه مدل های تصمیم گیری چند معیاره نشان داد که سهم پایداری اقتصادی و پایداری کالبدی (توسعه زیرساخت و وجود امکانات) به عنوان ابعاد پایدار شهری بالاتر از دو شاخص دیگر(پایداری اجتماعی و زیست محیطی) است همچنین مولفه های سرزندگی و مشارکت در شرایط نامناسبی قرار دارد و این وضعیت در محلات مختلف شهر گمیشان متفاوت است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد بیشتر مناطق شهر گمیشان از لحاظ ابعاد اقتصادی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند. نتایج نشان داد اغلب مناطق شهر گمیشان از لحاظ بعد زیست محیطی از وضعیت ناپایدار برخوردار هستند پیشنهاد می شود، فضاهای سبز ورزشی و فراغتی گسترش یابد و شبکه فاضلاب محلات که یکی از تهدیدات اصلی را شامل می شود، تکمیل و نگهداری شود. با توجه به اینکه مناطق شهر گمیشان از لحاظ کالبدی نیز وضعیت ناپایداری دارند پیشنهاد می شود: از ایجاد محیط های خشک و بی روح، ساختمان های خشن و زمخت در داخل محله جلوگیری شود و ایجاد کاربری های مختلط به منظور افزایش دسترسی و کاهش هزینه های سفر در سطح محلات شهر ادامه روند کنونی چالشی اساسی در دست یابی به توسعه پایدار شهری است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر متغیرها و ابعاد تحقیق در وضعیت پایداری متوسط قرار دارند، از بین متغیرها، متغیرهای پویایی و سازگاری، دسترسی و خدمات، هویت، امنیت و سلامت، سرزندگی، تعلق خاطر مکانی، سرمایه اجتماعی، مشارکت، اشتغال و آلودگی ها در وضعیت پایداری متوسط به بالا قرار دارند. در بین ابعاد تحقیق نیز بعد اجتماعی از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار است و ابعاد نهادی و زیست محیطی در وضعیت ناپایداری به سر می برند و در حالت کلی وضعیت پایداری محلات و بافت های شهری گمیشان در سطح متوسط قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، توسعه، پایداری، محله، شهر، گمیشان
 • مصطفی طحانی یزدلی*، علی شماعی صفحات 48-63
  پیشینه و هدف

  برنامه ریزی کاربری اراضی به عنوان قلب فرآیند برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار نقش اساسی دارد، به گونه ای که در شهرسازی امروز جهان، برنامه ریزی کاربری از محورهای اساسی شهرسازی و یکی از اهرم های توسعه پایدار شهری به شمار می رود. در چند دهه گذشته، شهر کاشان، با رشد و توسعه شهری و شهرک های صنعتی متعددی مواجه بوده است که این مسیله، موجب تغییرات وسیعی در اراضی شهری کاشان و نواحی پیرامون شده است. در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی کاشان در چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر کاشان در راستای تحقق توسعه پایدار می باشد. 

  مواد و روش ها

  روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری داده و اطلاعات روش اسنادی و میدانی است. در این مطالعه، به منظور تحلیل توسعه شهری و تغییرات کاربری زمین در طی دوره های مختلف از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده TM سال 1370، لندست سنجنده +ETM سال 1390، لندست 8 سال 1400 استفاده شده است. نخست، در مرحله پیش پردازش تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک بر روی تصاویر اعمال شد. در این پژوهش برای طبقه بندی از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده می کنیم. در این طبقه بندی از یکسری نمونه های تعلیمی برای طبقه بندی استفاده کرده ایم. سه طبقه کاربری اراضی شامل، اراضی انسان ساخت، اراضی بایر و پوشش گیاهی می باشد. سپس با استفاده از روش ماشین بردار نقشه کاربری زمین برای این سه دوره تهیه و مقایسه شد. برای ارزیابی دقت و صحت نقشه بندی های طبقه شده، ماتریس خطا تشکیل شد و براساس آن دقت کلی و ضریب کاپا محاسبه شد. پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار ENVI 5.3 انجام شد و از نرم افزارهای Google Earth، IDRISI و ArcGIS10.8  به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل تغییرات از تابع Crosstab در محیط نرم افزارIdrisi Selva  استفاده شده است.

  یافته ها و بحث

  تغییرات کاربری ها و افزایش فشار ناشی از توسعه کالبدی شهر بر عرصه های طبیعی منجر به تخریب اکوسیستم های منطقه کاشان در طول 30 سال شده است. این تغییر کاربری اراضی بیشترین تخریب و فشار را به اکوسیستم زمین های زراعی و باغات و زمین های بایر وارد کرده است. نتایج مقایسه نقشه های کاربری اراضی در دوره های مطالعاتی نشان دهنده تغییر سطح همه کاربری ها است. به طوری که کاربری های انسان ساخت طی دوره 30 ساله پژوهش به روند رو به رشد خود ادامه داده و در مقابل از مساحت زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی کاسته شده است. چنین تغییراتی موجب شد میزان مساحت این کاربری از 2562 هکتار در سال 1370 به مساحت 4689 هکتار در سال 1400 رسیده و رشدی نزدیک به 18 درصد را شاهد بوده است. در مقابل وسعت زمین دارای پوشش گیاهی از مساحت 3892 هکتار در سال 1370 به مساحت 2733 هکتار در سال 1400 رسیده و حدود 10 درصد از وسعت این زمین کاسته شده است. از دیگر اثرات توسعه، روند کاهشی مساحت زمین های بایر در محدوده مطالعه، از مساحت 5722 هکتار در سال 1370 به مساحت 4754 هکتار در سال 1400کاهش یافته است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد که مساحت زمین انسان ساخت، از 2562 هکتار در سال1370 به 3419 هکتار در سال 1390 و 4689 هکتار در سال 1400 افزایش یافته است که این میزان توسعه شهری به ضرر کاربری های دیگر به خصوص زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی بوده است، به طوری که مساحت زمین دارای پوشش گیاهی از 3892 هکتار در سال 1370 به2733 هکتار در سال 1400 کاهش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین پیامدهای منفی چنین  تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین، کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیکی و برهم خوردن تعادل زیست محیطی و توسعه پایدار در پیرامون شهر می باشد.

  کلیدواژگان: تبیین، کاربری زمین، توسعه پایدار، شهر، شهرکاشان
 • شهریور روستایی*، فاطمه بابائی صفحات 64-78
  پیشینه و هدف

  یکی از مهم ترین نابرابری ها، نابرابری فضایی و بیانگر وضعیتی است که در واحدهای فضایی و مناطق جغرافیایی از نظر برخورداری از شاخص های توسعه در سطوح مختلفی قرار می گیرند. بحران های جوامع بشری عمدتا ریشه در نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دارد. توجه به نابرابری فضایی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن به عنوان یکی از پایه های برنامه ریزی منطقه ای جهت ایجاد تعادل در مناطق و کاهش نابرابری میان آنها در اولویت سیاست های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. کلانشهر تبریز مانند اغلب شهرهای بزرگ کشور، بستر نابرابری های فضایی در ابعاد شاخص های اجتماعی و اقتصادی و... قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر این نابرابری های فضایی، با استفاده از شاخص های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلانشهر تبریز برای سال های 1375، 1385، 1395 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و به لحاظ هدف کاربردی است. مطالعه به صورت اسنادی و میدانی انجام شده است. منبع استناد شاخص ها و کمیت ها، داده و اطلاعات بلوک های آماری سرشماری های رسمی کلانشهر تبریز در سال های 1375، 1385 و 1395 بوده و نقشه های GIS از مرکز آمار ایران گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق، همه بلوک های آماری برای این سال هاست که پس از بررسی های نظری، 26 شاخص اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است، که برای بررسی وضعیت نابرابری همچنین شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است؛ شاخص سازی در نرم افزار Excel صورت گرفته و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به Arc GIS فراخوانی شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و مشخص کردن نوع الگوی پراکنش و یا توزیع نابرابری در سطح بلوک های کلانشهر تبریز در سه دوره متوالی 75، 85 و 95 از مدل خود همبستگی فضایی موران استفاده شده و نتایج در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی به نمایش درآمده است.

  یافته ها و بحث

  در مقاله حاضر ابتدا تحلیل لکه های داغ به صورت جداگانه برای هریک از زیرشاخص های اجتماعی و اقتصادی در محیط GIS  انجام گرفته است. سپس، لایه های بدست آمده از این شاخص ها با هم تلفیق شده که بر روی این داده های تلفیقی، تحلیل لکه های داغ انجام گرفته است. تحلیل نقاط سرد و داغ برای دوره های آماری سال های 75، 85 و 95 انجام گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل ها، تعداد و درصد بلوک ها با برخورداری در سه سطح (کم، متوسط و زیاد) مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که در سال 1375 بلوک هایی که دارای شاخص های تلفیقی (اجتماعی و اقتصادی) محروم هستند به طور میانگین 3566 بلوک از مجموع 9777 بلوک شهری را به خود اختصاص داده  که معادل 36 درصد است. بلوک های دارای شاخص های متوسط با 19 درصد و بلوک هایی با شاخص های برخوردار معادل 49 درصد که بیشترین تعداد بلوک را در سطح شهر به خود اختصاص داده اند. در آخرین دوره آماری، سال 95، با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل ها، بلوک های کم برخوردار 35 درصد که در حواشی شهر تمرکز دارند و مربوط به روستاهای ادغام شده در شهر و حاشیه نشین ها می باشند. بلوک های متوسط برخوردار با 15 درصد که هم در مرکز و هم در حاشیه شهر تمرکز دارند و همچنین بلوک هایی با برخورداری زیاد با 51 درصد از مجموع 11963 بلوک سال 95 و شامل تعداد بیشترین بلوک ها هستند و همانطور که انتظار می رفت در مرکز شهر و مناطق شرقی شهر استقرار یافته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در هر سه دوره آماری نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در کلانشهر تبریز از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در حاشیه ها و خوشه های متوسط در پیرامون و مرکز شهر قرار گرفته اند. خوشه های برخوردار به مرکز و تا حدودی به سمت شرق تبریز گرایش شدیدتری دارند که این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و تفاوت در برخورداری از شاخص های مورد بررسی در سال های 1375- 1385 و 1395 است.

  نتیجه گیری

  مقایسه و تحلیل شاخص های توسعه در سطح شهر نشان دهنده آن است که در توزیع جغرافیایی منابع توسعه همگونی و عدالت توزیعی وجود ندارد. بخش های از مناطق بنابر وضعیت ناحیه ای و تصمیمات ارادی دولت ها در فرآیند توسعه در کانون توسعه سرمایه دارانه و تمرکز بخشی قرار گرفته اند و بخش های دیگر این مناطق بنابر دلایل مختلف از این فرایند به صورت مقطعی کنار گذاشته شده اند. تجربیات رشد نامتوازن در کلانشهر تبریز حاکی از آن است که دستیابی به توسعه سریع در بلند مدت نه تنها مستلزم توجه همه جانبه به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، کشاورزی، زیست محیطی و بهبود وضعیت مناطق محروم می باشد بلکه نیازمند به کار بستن ضوابط کارآیی اقتصادی- اجتماعی است و باید حداقل هدف های مربوط به درآمد مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته و تعادل بین منطقه ای برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار نیز تعیین شود.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، شاخص های اجتماعی، شاخص های اقتصادی، شهر تبریز، نابرابری های نواحی
 • آرامیس سیف، حامد سیف* صفحات 79-93
  پیشینه و هدف

  چالش ها و تهدیدهای محیط زیستی چون آلودگی هوا، آب، خاک و نابودی گونه های زیستی که در اثر رشد اقتصادی کشورها از زمان انقلاب صنعتی ایجاد شده، ادامه حیات جامعه بشری را با چالش های جدی مواجه ساخته است. هرچند رفتار محیط زیستی یکی از عوامل موثر در پیشگیری از تخریب محیط است، اما تاکنون تحقیقات محیط زیستی، توجه کافی به پیچیدگی های نهفته در رفتار افراد نسبت به محیط زیست نشان نداده و چارچوب های نظری در این مورد به توضیح دقیقی دست نیافته اند. پژوهش حاضر از این حیث نسبت به تحقیقات صورت گرفته، متمایز است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه زیسته کنشگران محیط زیست عضو انجمن ناجیان و حامیان گهر رود اشترانکوه در شهرستان دورود است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی در تجربه زیسته کنشگران محیط زیست و از روش کیفی گرندد تیوری استفاده کرده است. در این نوع روش، هدف دستیابی به نظریه ای درباره موضوع پژوهش و به این دلیل حایز اهمیت است که عمق پدیده را در گروه خاصی از جامعه بررسی می کند و شناخت عمق پدیده، اهمیتی بیش از وسعت میدان مورد بررسی دارد. استفاده از این روش به محقق امکان می دهد تا به چارچوب های نظریه پیشین اتکا نکرده و به فهم نظریه ای نایل آید که از تجارب واقعی از یک موقعیت خاص حاصل شده باشد. بر این اساس این پژوهش فاقد ادبیات نظری است و پژوهشگران در تلاش هستند تا تیوری خود را در این پژوهش بنیان نهند. جامعه آماری این پژوهش اعضای « انجمن مردم نهاد ناجیان و حامیان گهر رود اشترانکوه » هستند. پس از اطلاع رسانی در فضای مجازی و اعلام آمادگی 25 نفر از اعضا به منظور گردآوری داده ها با آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفت. در این پژوهش از دو روش نمونه گیری هدفمند (انتخاب از میان افراد یا گروه های خاصی که با افراد معمول متفاوت اند؛ در اینجا کنشگری محیط زیست مد نظر است) و نمونه گیری نظری استفاده شده است. داده ها به روش پیشنهادی «اشتراوس و کوربین» که مشتمل بر کدگذاری باز محوری و انتخابی است تجزیه شدند. از کل داده های حاصل از مصاحبه، ابتدا کدهای اولیه به دست آمد و سپس مقایسه آغاز شد تا شباهت ها و تفاوت ها تعیین شوند و کدهای مشابه تحت عنوان یک طبقه کلی و انتزاعی درآیند و در نهایت کدگذاری انتخابی چند مقوله اصلی به دست آمد. 

  یافته ها و بحث

  طبق یافته های پژوهش پنج مقوله اصلی تاثیرگذار بر رفتار محیط زیستی افراد عبارت اند از: «جامعه پذیری محیط زیستی»، «نگرش محیط زیستی»، «سیاست گذاری ساختاری»، «فضای مجازی» و «مشکلات اقتصادی». این یافته ها گویای آن است که از میان مقولات به دست آمده و عوامل تاثیرگذار بر رفتار محیط زیستی از دیدگاه کنشگران محیط زیست، مهم ترین موضوع «جامعه پذیری محیط زیستی» است. چراکه از بین 25 نمونه آماری، 23 نفر از اعضا به نقش مهم جامعه پذیری محیط زیستی در رفتار مثبت یا منفی نسبت به محیط زیست تاکید داشته اند. آنچه این موضوع را تعریف و تبیین می کند «تعامل فرد با خانواده و اطرافیان»، «گروه دوستان»، «مدرسه» و «محیط زندگی» و یادگیری رفتارهای ترغیب یا منع اخلاقی نسبت به محیط زیست از مجرای این کانال هاست.

  نتیجه گیری

   پنج مقوله مورد بحث، به عنوان عوامل موثر بر تجربه زیسته کنشگران محیط زیست در این پژوهش می تواند در ترغیب یا منع رفتار محیط زیستی مثبت در افراد تاثیرگذار باشد. همچنین توجه به عوامل مهم در عرصه سیاست گذاری های ساختاری و توجه بیشتر پژوهش های علوم انسانی به حفاظت از محیط زیست، موثر و در نظر گرفتن آنها گامی مثبت خواهد بود. علاوه بر اینها، با توجه به تاثیرگذاری افراد خصوصا رهبران افکار و گروه های مرجع به واسطه رسانه ها در فضای مجازی و رسانه های رسمی در زمینه حفاظت از محیط زیست، پیشنهاد شد در این زمینه تولید محتوا صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: رفتار، سازمان مردم نهاد، فرهنگ، گراندد تئوری نگرش، محیط زیست
 • محسن محمدی گلنگش*، رضوان قاسمی ذوالپیرانی صفحات 94-109
  پیشینه و هدف

  نظام رتبه بندی گرین متریک بر پایه سه شاخص محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی استوار است. هدف این نظام رتبه بندی، بررسی نحوه برخورد دانشگاه ها با مسایل براساس مدل توسعه پایدار می باشد. در نتیجه، بسیاری از دانشگاه ها در جهت اجرای برنامه های منطبق بر اهداف توسعه پایدار با هدف کاهش اثرات زیست محیطی در حال فعالیت می باشند. از طرفی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی به عنوان منبعی مهم جهت جایگزینی سوخت های فسیلی براساس اهداف توسعه پایدار همواره مورد توجه نظام های رتبه بندی دانشگاه ها بوده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تطبیقی رتبه و عملکرد دانشگاه گیلان و دانشگاه سگد مجارستان در زمینه استفاده و توسعه انرژی های تجدیدپذیر براساس نظام رتبه بندی گرین متریک انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به روش توصیفی و با تحلیل اسنادی انجام شده است. برای گردآوری داده ها و ارزیابی تطبیقی جایگاه دانشگاه های گیلان و سگد در نظام رتبه بندی سبزترین دانشگاه های جهان از اطلاعات آماری موجود در گرین متریک استفاده شده است. در ادامه با مراجعه به سایت دانشگاه گیلان و دانشگاه سگد مجارستان، عملکرد این دانشگاه ها در زمینه مدیریت سبز و به طور ویژه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت. سپس، مبانی نظری و سابقه پژوهش در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاه ها بررسی شد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل و ارزیابی ها، نتیجه گیری صورت گرفت.

  یافته ها و بحث

  نتایج نشان داد که دانشگاه سگد با کسب 85/1141 امتیاز و نصب 2754 قطعه پنل خورشیدی و برنامه ریزی جهت نصب 2040 قطعه پنل دیگر در 42 ساختمان خود، ضمن قرار گرفتن بین 100 دانشگاه سبز جهان توانسته است با تولید و صرفه جویی در مصرف انرژی، به عنوان سبزترین دانشگاه مجارستان معرفی شود. از این رو، نصب پنل های خورشیدی در سقف ساختمان ها براساس زاویه استاندارد موجب کاهش نسبت سطح نور خورشید و در نتیجه، کاهش مصرف انرژی در خنک سازی در این دانشگاه شده است. همچنین با اجرای فناوری منحصر به فرد استفاده از گرمای فاضلاب برای خنک سازی و گرمایش، سالانه بیش از 300 تن از انتشار آلاینده دی اکسید کربن در دانشگاه سگد کاسته شده است. طبق نتایج، دانشگاه گیلان علی رغم حضور کوتاه و 4 ساله خود در رتبه بندی گرین متریک نیز توانسته است با رویکردی ویژه در حوزه مدیریت انرژی های تجدیدپذیر، رتبه 198 سبزترین دانشگاه های جهان را به خود اختصاص دهد. نصب سیستم روشنایی خورشیدی بر روی ایستگاه اتوبوس، نصب چراغ چشمک زن راهنمایی و رانندگی با استفاده از صفحه های خورشیدی و ساخت نیروگاه فتوولتاییک با ظرفیت تولید 100 کیلووات از جمله این اقدامات می باشد. همچنین در دانشگاه گیلان، تولید گازهای گلخانه ای به میزان 112500 کیلوگرم معادل عدم استفاده از 215 تن زغال سنگ در سال کاهش یافته است. همچنین، احداث نیروگاه فتوولتاییک در دانشگاه گیلان باعث شده تا ضمن تامین بخشی از انرژی مورد نیاز این دانشگاه، از هدررفت انرژی نیز جلوگیری به عمل آید.

  نتیجه گیری

  با وجودی که دانشگاه گیلان با ساخت نیروگاه فتوولتاییک با ظرفیت 100 کیلووات توانسته است ضمن تامین بخشی از نیاز خود به انرژی، با کاهش تولید گازهای گلخانه ای و توسعه مدیریت انرژی در حفاظت از محیط زیست و اهداف توسعه پایدار به دستاوردهای مهمی دست یابد اما در مقابل، دانشگاه سگد به عنوان سبزترین دانشگاه مجارستان و پیشگام در تولید و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با برنامه ریزی و سرمایه گذاری توانسته است با نصب 2754 قطعه پنل خورشیدی در 24 ساختمان اصلی دانشگاه به یکی از اعضای موثر شبکه بین المللی گرین متریک تبدیل شود. در این راستا، پیشنهاد می شود برای دستیابی به توسعه پایدار در دانشگاه ها، دستورالعمل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با توجه به ظرفیت دانشگاه ها تدوین و اجرا شود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه فتوولتاییک می تواند موجب کاهش اثر ردپای اکولوژیک و کاهش وابستگی به منابع سوخت فسیلی در دانشگاه ها شود.

  کلیدواژگان: انرژی، پایداری، توسعه، دانشگاه، گرین متریک، فتوولتائیک
 • نگین امیری، محمدسعید ایزدی*، سید محمد رضازاده صفحات 110-125
  پیشینه و هدف

  در سال های اخیر توجه به سکونتگاه های غیر رسمی و معکوس کردن چرخه زوالی آنها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده و سازمان ها و جوامع علمی را به تکاپو در راستای بازآفرینی و ساماندهی این بافت های شهری واداشته است. در رویکرد حاضر ارتقاء پایداری فضاهای عمومی از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که تنزل شاخص های کیفیت فضاهای عمومی یکی از بزرگترین معضلاتی است که بافت های مذکور با آن دست به گریبان هستند. این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط برنامه بهبود شاخص های پایداری فضاهای عمومی در سکونتگاه غیر رسمی، با برنامه بازآفرینی محله در زمینه فضاهای باز عمومی آنها و پایداری محیطی، مدلی نظری متشکل از شاخص ها و معیارهایی جهت دستیابی به فضاهای باز عمومی با کیفیت در  محدوده محله مورد مطالعه ارایه داده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی از نوع توصیفی-تحلیلی است. در بخش نخست، با استفاده از روش کتابخانه ای، مطالعه اسناد و مبانی نظری، به کند و کاو و شناسایی شاخص های کیفیت محیط و سپس استخراج الگوهای رفتاری مطلوب در فضاهای باز عمومی اقدام شد. شیوه ارزش گذاری سوالات پرسشنامه مبتنی برروش طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی و براساس فرمول کوکران 368 نفر از جمعیت 9012 نفری محله به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 60 درصد از پاسخگویان را گروه مردان و ما بقی گروه زنان هستند. نتایج حاکی از وجود رابطه معناداری بین معیارها و شاخص های واقع در مدل سنجش فضاهای باز عمومی با متغیرهای وابسته پایداری محیطی است.

  یافته ها و بحث

  فضاهای باز عمومی در محلات ناکارآمد غیر رسمی این شانس را به مردم می دهند که در اوج تنش ها و تنگناهای محیط زندگی با گروه های دیگر معاشرت کنند و به شهر پیوند بخورند. این بررسی نشان داد که شاخص های «راحتی، آسایش و قابلیت اجتماع پذیری»، «قابلیت دسترسی درونی و بیرونی فضاها»، «زیبایی و منظر فضاها» و «قابلیت انجام فعالیت ها» مواردی هستند که باید نقطه تمرکز برنامه های پایداری فضاهای عمومی سکونتگاه های غیر رسمی و محلات کم درآمد شهری را به خود اختصاص دهند. همچنین نتایج نشان داد که در نمونه های تحقیق، افزایش قابلیت انجام فعالیت ها، میزان دسترسی های درونی و بیرونی فضاها، توانایی اجتماع پذیری فضاها و در نهایت ارتقاء زیبایی و کیفیت منظر فضاهای باز عمومی محله حصار بالا، به ترتیب اولویت های ساماندهی فضاهای باز عمومی محله از منظر ساکنان آن است. لذا توجه به تامین کیفیت های برتر فضاهای عمومی مبتنی بر نیاز سنجی و ترجیحات کاربران فضا  امر مهمی است که متخصصان  نباید از آن غافل شوند.

  نتیجه گیری

  نتایج بررسی های آماری بیانگر این است که فضاهای باز عمومی محله مورد نظر از سطح پایین کیفیت محیطی رنج می برند و با تحلیل های آماری نظرات ساکنین محله، سطح پایداری کاربری و فعالیت، دسترسی، راحتی و اجتماع پذیری و در نهایت منظر فضاهای باز عمومی، به ترتیب اولویت های در دستور کار مدیریت شهری کرج جهت ساماندهی این فضاها هستند. همچنین، ایجاد اختلاط و مطلوبیت در کاربری ها، سازگاری عملکردی، تقویت آسایش و راحتی در پاتوق های رفتاری، تقویت ایمنی محیط و ساماندهی منظر ذهنی از اهم راهکارهای آتی برای ساماندهی فضاهای باز عمومی محله حصار بالا هستند.

  کلیدواژگان: سکونتگاه غیر رسمی، ارتقاء کیفیت محیطی، فضای باز عمومی، خط چهار حصار
 • سیده شبناز اتحاد، محمود جمعه پور* صفحات 126-143
  پیشینه و هدف

  بوم شهر، شهری براساس اصول زندگی دوستدار محیط زیست، از بین بردن پسماندهای کربن، تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، حفظ محیط زیست شهر، برانگیختن رشد اقتصادی، کاهش فقر، سازماندهی شهر برای تراکم های جمعیتی بالاتر، کارایی بیشتر و بهبود سلامتی است. براساس نظر رجیستر، ساخت بوم شهرها براساس اصولی است که سکونتگاه های انسانی می توانند از نظر محیط زیستی پایدار و زیست پذیر و همچنین فشرده، حامی زندگی شهری، سازگار با پهنه زیستی و بهبود زیست بوم باشند؛ بدین ترتیب کاهش مصرف انرژی، ارتقا جوامع زیستی، سلامتی و عدالت اجتماعی، اولویت حمل ونقل غیرموتوری و کمک به اقتصاد در این شهرها مورد توجه است. از جمله مسایلی که این روزها با توجه به  سرعت  شهرنشینی به ویژه در توسعه های یک دهه اخیر شهر بجنورد، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، جذب جمعیت قابل توجهی از مهاجران به دنبال توسعه خدمات و امکانات شهری و حتی فراشهری، ایجاد بی نظمی و بی قوارگی در گسترش شهر به دنبال رشد جمعیت شهر، افزایش وابستگی و استفاده از خودرو شخصی به دلیل ناکارآمدی حمل ونقل عمومی، حجم قابل توجه ازدحام و ترافیک شهری، گسترش انواع آلودگی های محیطی مثل آلودگی هوا، آلودگی صدا و در برخی موارد آلودگی بصری است. ضرورت و اهمیت توجه به شهر بجنورد از منظر رویکرد شهر اکولوژیک از آن جهت است که با تداوم این وضعیت، این شهر  از بستر و قابلیت های خود برای تبدیل شدن به شهر اکولوژیک، فاصله گیرد و این مشکلات تشدید شود. در این حالت برنامه ریزی و پرداختن به آن نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتری خواهد بود. لذا با استفاده از رویکردهای نوین و مطرح در زمینه توسعه شهری پایدار، می توان ابعاد مختلف شهر را در زمینه رشد و توسعه با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه ساخت. هدف پژوهش حاضر، ارایه یک مدل ساختاری- تفسیری بر مبنای رویکرد شهر اکولوژیک است.

  مواد و روش ها

  مدل سازی تفسیری-ساختاری، روشی موثر و کارا برای موضوعاتی است که در آن متغیرهای کیفی در سطوح مختلف اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند و می توان با استفاده از این روش، ارتباطات و وابستگی های بین متغیرهای کیفی مسیله را کشف، تحلیل و ترسیم کرد. روش های متعددی مانند دلفی، روش گروه اسمی، گروه های تمرکز و طوفان ذهنی، روش های رسمی جهت خلق ایده و رسیدن به اجماع در میان کارشناسان خبره می باشد. این پژوهش طی دوگام صورت گرفته است: اول برای شناسایی مولفه های بومی شهر اکولوژیک در بجنورد، با تکنیک دلفی در پانل خبرگان در مورد مسایل کلی شهر بجنورد و زمینه ها و موانع پیش روی تحقق رویکرد شهر اکولوژیک، بحث و گفتگو انجام و در نتیجه 16 مولفه در 5 دسته اصلی حاصل شد. گام دوم، فرآیند مدل سازی ساختاری- تفسیری است که برای اجرای این تکنیک، روابط درونی عوامل، شناسایی شده و در نهایت سطح بندی آنها انجام شد.

   یافته ها و بحث

  از مولفه هایی که طی مصاحبه دلفی، کارشناسان به آنها اشاره کرده بودند، لیستی تهیه شد و برحسب زمینه ای که داشتند، شامل 16مولفه در پنج زمینه محیطی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و کالبدی دسته بندی شدند. پس از تعیین روابط و سطوح متغیرها در مدل ساختاری-تفسیری، مولفه ها در چهار سطح قرار گرفته اند. مولفه هایی که در سطوح بالایی مدل قرار دارند، تاثیرگذاری کمتر دارند و با نزدیک شدن به سطوح پایین تر، تاثیرگذاری مولفه ها افزایش می یابد. در پایین ترین سطح این مدل، مولفه «فرهنگ و سبک زندگی شهروندی» قرار دارد. براین اساس، مدل تحقق شهر اکولوژیک در بجنورد، مدلی چهار سطحی است که پایه آن از فرهنگ و سبک زندگی شهروندی آغاز می شود و در برنامه ریزی هدفمند، باید این مولفه در کانون قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  ارتباط شهر و محیط زیست، دارای لایه هایی پنهان در زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی است. به دنبال ظهور مسایل محیط زیستی در شهرها، نگرش اکولوژیکی به شهرها گسترش یافت که در آن، سرمایه طبیعی باید به شکلی حفظ شود که با شرایط نامناسب و تخریب محیطی مواجه نشود. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی مولفه های موثر بر تحقق شهر اکولوژیک در بجنورد در راستای تحقق توسعه شهری پایدار، با بهره گیری از شیوه ای نوین در زمینه پژوهش های کیفی با استفاده از مصاحبه دلفی و مدل ساختاری-تفسیری انجام شد. طبق این مدل، مولفه ها در 4 سطح، طبقه بندی شدند و مولفه 12، یعنی «فرهنگ و سبک زندگی شهروندی»، در پایین ترین سطح از این مدل، دارای بیشترین تاثیرگذاری است. در نهایت، طبق تجزیه و تحلیل قدرت نفود و میزان وابستگی در قالب تجزیه و تحلیل میک مک، مولفه ها در ناحیه دو و ناحیه سه قرار گرفتند. مولفه «فرصت های شغلی متناسب با زمینه های فرهنگی و زیستی بومی»، تنها مولفه ناحیه دو، دارای اثرپذیری بالا و قدرت نفود کم است. سایر مولفه ها در ناحیه سه قرار دارند و هرگونه تغییر در این مولفه ها، سایر مولفه ها و سیستم تحقق پذیری شهر اکولوژیک را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: مدل سازی ساختاری-تفسیری، شهر اکولوژیک، بجنورد، توسعه پایدار
 • لطفعلی کوزه گر کالجی*، نورالدین رحمتی، علی اسماعیل زاده کواکی صفحات 144-157
  پیشینه و هدف

  سیلاب ها از مهم ترین مخاطراتی هستند که سبب وارد آوردن خسارات زیادی به نواحی شهری می شوند. سیلاب شهری با توجه به فراوانی فزاینده آن در سال های اخیر یکی از مخاطرات طبیعی تهدیدکننده در مناطق شهری در سراسر جهان است. به منظور جلوگیری از وقوع سیل و کاهش پیامدهای بعدی، مدیران شهری با هدف پیش بینی ویژگی های بارندگی از جمله شدت پیک، زمان رسیدن و مدت زمان، به ساکنان مناطق پرخطر هشدار داده و در هنگام پیش بینی سیلاب، باید اقدامات اضطراری را به کار گیرند از آنجایی که نقشه نگاری خطر سیلاب های شهری نقش تعیین کننده ای در مدیریت و برنامه ریزی شهری به ویژه در کاهش خسارات سیل دارد و می بایست شهرسازان و برنامه ریزان شهری، زمین شناسان و جغرافیدانان به بررسی دقیق علل و عوامل ایجاد این بلایای طبیعی در مناطق شهری بپردازند و راه کارهای لازم را برای کاهش اثرات آن پیش بینی کنند. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی پهنه های آسیب پذیر شهری در برابر سیلاب در شهر مورد مطالعه پرداخته و ضمن مشخص کردن پهنه های در معرض خطر راهکارهایی جهت کاهش آسیب پذیری ارایه داده است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. روش  گردآوری اطلاعات براساس مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان مرتبط با حوزه های شهرسازی و منابع طبیعی، آب و فاضلاب، محیط زیست و سایر نهادهای رسمی مرتبط با شهر راز می باشند. در این تحقیق برای اجتناب از تاثیر نظرات شخصی و خطاهای سلیقه ای تعیین و وزن معیارها  از نظر متخصصین استفاده شده است. حجم نمونه تعداد 40 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که از نرم افزارGIS  و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. پس از تعیین وزن ها و محاسبه نرخ پایداری شاخص ها و ضریب تایید آن، عملیات اولویت بندی مناطق آسیب پذیر اجرا و نتیجه به صورت نقشه ای در سه طبقه شامل نواحی اولویت دار (آسیب پذیری زیاد)، با اولویت کم (آسیب پذیری متوسط) و فاقد اولویت (آسیب پذیری کم) شناسایی شده اند.

  یافته ها و بحث

  برای ارزیابی مناطق آسیب پذیر ناشی از سیلاب در شهر راز، متغیرهای تحقیق حاضر به دو گروه طبقه بندی شدند: اول عناصر تشدیدکننده، که میزان آسیب پذیری کاربری ها را در برابر سیلاب افزایش می دهند و شامل: شیب زمین و شبکه آبراهه و گروه دوم، عناصر در معرض خطر یا عناصر اساسی، جانی و فضایی تقسیم شده اند. عناصر اساسی، در معرض مستقیم خطر سیلاب قرار دارند. به دلیل اینکه آب گرفتگی دهانه پل ها در هنگام بارش های شدید از جمله شایع ترین معضلات رواناب های شهری است، لذا پل های شهری از جمله عناصر اساسی در معرض خطر سیلاب هستند. در این تحقیق متغیرهای موثر در آسیب پذیری که شامل کاربری اراضی، فاصله از پل، تراکم جمعیت، شیب و تراکم شبکه آبراهه است جهت تعیین وزن کلی، اولویت بندی آن ها براساس روابط موجود در ماتریسی به ابعاد 5*5 برای مقایسه دوبه دو متغیرها و تعیین ارجحیت آن ها قرار گرفت. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که کاربری های مسکونی و فرهنگی در فاصله صفر از رودخانه در شهر راز احداث شده و حریم رودخانه را رعایت نکرده اند. همچنین کاربری های آموزشی، صنعتی، کشاورزی و مذهبی در فاصله 13 و 15 متری از رودخانه بنا شده اند. استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار GIS میزان و نواحی آسیب پذیر در برابر سیل در شهر راز مشخص نمود که کاربری های مسکونی، فرهنگی، مذهبی، درمانی بیشترین درصد خطرپذیری در برابر سیلاب های شهری را دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج نهایی نشان داد،  33 درصد از مساحت شهر راز در معرض آسیب پذیری زیاد ناشی از سیلاب قرار دارد که با توجه به کوچک بودن شهر و عدم وسعت سایر کاربری ها بیشترین آسیب پذیری مربوط به کاربری مسکونی است. این آسیب پذیری بیشتر به دلیل شیب زمین، کیفیت پایین ابنیه و همچنین عدم رعایت حریم رودخانه به عنوان مهم ترین علت در آسیب پذیری کاربری مسکونی است.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، تحلیل سلسه مراتبی، سیلاب شهری، شهر راز، مخاطرات طبیعی
 • محمود شورچه* صفحات 158-177
  پیشینه و هدف

  از جمله پیشران های اصلی در دوره آنتروپوسین، گسترش فزاینده نواحی شهری است که به ویژه پس از انقلاب صنعتی، نقشی محوری و بسیار قابل توجه در دگرگونی های طبیعت داشته است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که در دوره آنتروپوسین، تحولات بنیادی در روابط جامعه- طبیعت با محوریت پویایی های شهری، چه اثراتی بر فرایندهای اجتماعی- اکولوژیکی محیط های جغرافیایی داشته است؟ و چرا ما همچنان با متابولیسم های ناپایدار و نابرابر روبرو هستیم؟ پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که درک سرشت مشکلات مربوط به روابط جامعه- طبیعت و دست یابی به شرایط بهتر، نیازمند چیزی بیش از ابزارهای فنی، تکنولوژیکی و مدیریتی است؛ زیرا ایده ها و اقدامات موجود در زمینه محیط زیست، جمعیت و منابع، خنثی و بی طرف نیستند و در بستری از ساختارهای متنوع اقتصاد سیاسی و شبکه گسترده عامل ها، کنش سازها و کنش گرها عمل می کنند. در اینجا کوشش شده بر پایه تحلیلی انتقادی از رویکردهای متداول به رابطه جامعه- طبیعت، توجه به سمت آن ایده ها و کنش هایی معطوف شود که در شرایط آنتروپوسین شهری از کارامدی و اثربخشی بیشتری برخوردار است. بدین منظور، نخست مروری بر نگرش های نو به رابطه جامعه- طبیعت در دوره آنتروپوسین ارایه شده است. سپس دو جریان فکری و نظری اصلی در زمینه رابطه جامعه-طبیعت مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است. و در پایان، بر مبنای تحلیل های ارایه شده در دو بخش پیشین، ایده «اکولوژی سیاسی شهرهای سایبورگ» به عنوان نگرشی واقع گرایانه تر و سیاستی موثرتر در رویارویی با مسایل و چالش های موجود در زمینه رابطه جامعه- طبیعت در دنیای شبکه ای و پیوندی امروز طرح شده است.

  مواد و روش ها

  در مقاله حاضر، مواد تحلیل ها، آن دسته از «آثار اصلی» است که رابطه جامعه-طبیعت را بر مدار تحولات شهری نگریسته و دنبال کرده اند؛ آثاری که هر کدام یک رویکرد فکری را نمایندگی می کنند، اما به لحاظ «نوع گفتمانی» که دنبال کرده اند از یکدیگر قابل تمایزند. در اینجا آنچه مبنای تمایزبندی در نوع گفتمان ها قرار گرفته است، «پیش فرض های آنتروپوسین گرا در دوره شهری شدن سیاره ای» است. به بیان دیگر، گفتمان ها بر مبنای نسبت و رابطه ای که با روایت «آنتروپوسین شهری» برقرار می کنند مورد تحلیل قرار گرفته اند. ایده کلیدی در آنتروپوسین شهری، «پایان طبیعت» و نقش پیشران «شهر» در چنین رویدادی است. روش مورد استفاده در این مقاله، «تحلیل گفتمان» از نگاهی جغرافیایی است و آثار مورد نظر بر مبنای مولفه های اصلی شکل دهنده گفتمان حاکم بر آنها از جمله نوع دانشی که درباره رابطه بین جامعه-طبیعت تولید کرده اند، سوژه اصلی در صورت بندی آن دانش، نسبتی که آن دانش با مناسبات اقتصاد سیاسی داشته است، روابط بین معنا، قدرت و حقیقت در جغرافیاهای زیست سیاست و نظایر آن، مورد تحلیل قرار گرفته و از یکدیگر متمایز شده اند.

  یافته ها و بحث

  یافته های این مقاله نشان می دهد که در طی دو دهه اخیر، نه تنها موضوع آنتروپوسین در حال فراتر رفتن از علوم طبیعی(نظیر علم سیستم زمین، زیست شناسی، زمین شناسی) و رواج گسترده در میان علوم دیگر از جمله فلسفه، جغرافیا، تاریخ، جامعه شناسی و حقوق با محوریت شهری شدن روابط جامعه- طبیعت است، بلکه همچنین بیان گر یک چرخش گفتمانی از رویکردهای اکولوژیکی کلاسیک، به سمت اکولوژی سیاسی شهری و شهرهای سایبورگ است. از جمله دلالت های چنین چرخش رشته ای و گفتمانی این است که نگاه «طبیعت در خدمت انسان» در طی سده ها سبب تداوم و بازتولید مجموعه ای از روابط اکولوژیکی و متابولیسم های اجتماعی- طبیعی شده که هم برای خود انسان و هم طبیعت به شکلی ناپایدار، ناعادلانه، زیان بار و نابودگرانه عمل کرده است. از این رو، امروزه دغدغه اکولوژیکی کانونی معطوف به گذار از رویکردهای پیشین و طرح گفتمان ها و کنش هایی است که بتواند به تغییر نگرش ها، نظام های ارزش گذاری، اخلاقیات زیستی ما و رسیدن به فلسفه ها و اقداماتی کمتر مخرب در دوره آنتروپوسین شهری منتهی شود.

  نتیجه گیری

  مهم ترین نتیجه این پژوهش، طرح رویکردی نو به پیوندمندی جامعه- طبیعت در یک متابولیسم سایبورگ است که طبق آن، مرزبندی های مفهومی و نظری که در طی یک سده گذشته بر گفتمان اکولوژی شهری چیرگی داشته است، امروزه در عصر شهری در حال از بین رفتن است. چنین تحولی ما را بر آن داشته تا به دنبال ایده هایی کارامدتر برای درک پیچیدگی های دنیای شهری امروز و رابطه آن با طبیعت باشیم؛ نگاهی که می کوشد رابطه جامعه- طبیعت را نه به عنوان دو عرصه جدا از یکدیگر بلکه شکلی برساخت گرا از متابولیسم های شهری در شبکه ای درهم تنیده از عامل ها و کنش گرها در دستورکار قرار دهد.

  کلیدواژگان: شهری شدن، جامعه-طبیعت، آنتروپوسین، اکولوژی سیاسی، شهرهای سایبورگ
 • میثم ناصحی*، علی فقیه حبیبی، کیوان صداقتی صفحات 178-191
  پیشینه و هدف

  امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسیولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مولفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مولفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و بحث

  در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور موکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلاهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارایه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مولفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید.

  نتیجه گیری

  با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتا به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مولفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.

  کلیدواژگان: اصل برابری، تمرکززدایی محلی، دیوان عدالت اداری، واحدهای محلی
|
 • Amer Nikpour *, Sedigheh Lotfi, Nastran Kalashi Pages 1-15
  Background and Purpose

     Today's cities face to many problems due to over-reliance on passenger transport. The increase of cars in the city, tearing the urban fabric and creating many problems such as congestion, traffic, air pollution, reduced safety and security, and damage to the city is done only by car. Paying attention to sidewalks increases communication and social interactions, improves the quality of urban space, boosts shopping centers, reduces environmental pollution, reduces traffic and accidents, respects pedestrian identity, and increases pedestrian safety and security. Therefore, addressing the issue of sidewalks and paying attention to their characteristics such as vitality, flexibility, safety, accessibility, continuity, etc. are of special importance in sustainable urban development.

  Materials and Methods

   The method of the present study is descriptive-analytical. In this research, both documentary and field methods have been used. In the documentary method, mostly scientific books, scientific-research journals, Latin sources, sites, and related institutions and organs have been used to collect information and the history and meaning of this title. In the field method, to study the implementation of this project in terms of sidewalks in the central part of the city, field visits to the study area and the distribution of questionnaires have been used. The statistical society includes residents, employees, and pedestrians in the area of ​​Ayatollah Khamenei Street. The sample size of the statistical population was obtained by Cochran's formula, which is 370 samples due to the unknown population of the statistical society. In this study, a random sampling method was used. Also, the t-test and Friedman test were used to analyze the data to determine the ability to convert the street into a sidewalk.

  Findings and Discussion

  A questionnaire was used to evaluate the feasibility of converting the street into a sidewalk in the central part of Chamestan. Questionnaire questions from research participants in socio-economic, physical-functional, access and traffic, and design and urban furniture. According to the results, the average scores of the respondents regarding the effect of organizing and paving Ayatollah Khamenei Street on increasing their satisfaction, as well as the property and rental prices of this street are higher than average compared to other streets in the city. The average scores of the respondents about the historical and cultural identity of the street, the appropriateness of the connection with the street, and the ability to provide emergency services to this street are moderate. The average scores obtained for other items are below average. To prioritize the effectiveness of each of the factors affecting walking, the Friedman test was used. The results indicate that from the respondents' point of view, access and traffic, socio-economic, physical-functional, and urban design and furniture have the greatest impact on walking, respectively. A one-sample t-test was used to evaluate the condition of urban furniture. According to the results, the condition of urban furniture on Khamenei Street is at an unfavorable level. The results obtained in the study of the goals of those who refer to the desired street show that the average scores related to the status of visiting for fun and appointments with friends are lower than average. Based on this, it is concluded that people go to the streets less for the above cases. But the average score for shopping and being on the road is higher than average. Also, using a private car and visiting on foot is at a high level. The average score for taxi and bicycle use is below average. The average scores of the respondents about stopping on the side of the street are higher than average and stopping in the surrounding alleys is low. The use of public parking is also moderate. 

  Conclusion

    The results of examining the condition of Khamenei Street show that the street in terms of socio-economic, physical-functional, access, and traffic is in a moderate condition. It has the desirability and quality required for walking. Among the four components studied, the social and economic component is the strength of pedestrianization in this street, which shows the historical, cultural, and commercial identity of the street and can attract different age groups. However, the average scores obtained from the design and urban furniture component indicate that this route is at an unfavorable level, which is the main weakness of the street for pedestrian construction. In this regard, complementary measures and planning should be considered, such as street flooring, proper lighting, and lighting, green cover, tree planting, etc. The physical and functional dimensions of the street are also in a state of disarray that must be addressed, including order and fit between the buildings on the street, the desirability of the color and appearance of the buildings on this street, providing parking, strengthening public transportation, and various activities. The results show that the more effective role of this street is to "cross it" which in case of closure, it is necessary to define a suitable alternative route to prevent serious disruption of the city's communication system. Therefore, strengthening and supporting "Salamat Street", which has a similar role and is located in the eastern part of the city, can be suggested as an alternative route. In general, it can be said that the gradual implementation of the streets of the city center of Chamestan is a good solution for better access and prosperity of civic life and stability of the functions of the central part of the city. This program has been successful in many countries around the world and the cities of Iran and has had many positive results.

  Keywords: feasibility study, Central Part, Sidewalk, Street, Chamestan
 • Parastoo Saeed *, Mohammadreza Hafeznia, Morteza Ghourchi Pages 16-30
  Background and purpose

   In the previous studies on the subject of urban diplomacy, have been addressed subjects such as the compatibility of the increase in the number of sister cities of Tehran in connection with the foreign policy of the government in Iran, and the investigation of the role and function of cities as new actors in international relations. In none of them, the relationship between the role of urban diplomacy and the international relations of cities has not been investigated. The main difference between the present research and other research is that indicators regarding the success rate of the urban management system in urban diplomacy have been investigated. This research is of applied type and its purpose is to evaluate the level and role of Tehran Municipality as the most important and influential local executive institution in advancing this matter.

  Materials and Methods

   The required information and data have been collected in two general ways under the headings of the library and field. First, in the indirect data collection method, the answers obtained through the questionnaire with SPSS software were entered from the sources to analyze the research data. Then, using descriptive statistics and inferential statistics, a picture of the current situation in the studied communities is drawn. In the next step, with the method of collecting direct information through a questionnaire, the required data from the statistical population is adopted. In the present study, the statistical population includes people who work in the municipality of Tehran or have some connection with the Tehran municipality.

  Findings and Discussion

   Findings obtained from the first to third plans of Tehran Municipality have been such that the first plan promotes the role of city diplomacy at different levels and the second plan without considering and evaluating the upgrade and infrastructure and its development in the third plan to increase memberships and formation Discourses are discussed. According to the annual reports of Tehran Municipality regarding the performance of this institution, planning and consultations and holding more meetings with neighboring and underdeveloped countries have been done, and there is no special organization and committee in the municipality for urban diplomacy. Furthermore, according to the "one-sample t" test, the geopolitical isolation index has had the greatest impact on the failure of Tehran Municipality in influencing the role of urban diplomacy in international relations, and also our second index on the ability of urban management in the category Next and finally, the geopolitical weight index has had the least impact on the failure of Tehran Municipality in the mentioned field.

  Conclusion

   The results obtained from Tehran Municipality's first to third programs in strengthening the indicators and developing the international infrastructure and discourse axes for membership and stabilization of international cooperation have not been successful. Also, the reports of this local executive body indicate that communication and consultations were mostly with neighboring and underdeveloped countries. The considered indicators each with the results obtained in the index (urban management ability) of lack of concern and sufficient expertise and lack of relevance of employees' field of study, for annual planning and goal setting, and the index (geopolitical weight) according to Measuring the national power of countries, shows that this institution still tends to communicate with cities that have a lower weight than Tehran, and the results obtained, respectively, indicators of geopolitical isolation, urban management capacity and geopolitical weight of the country are factors affecting municipal failure. Tehran is in the field of urban diplomacy.

  Keywords: Tehran, Diplomacy, Relations, Geopolitics, City
 • Yousef Darvishi *, Nila Ghazvineh, Fereshteh Amiri Pages 31-47
  Background and Purpose

   This study aimed to investigate the factors affecting the sustainability of Gomishan urban areas. Understanding the situation of urban areas plays an important role in achieving sustainable urban development. The neighborhood is one of the important elements of the urban body, and the balance of social life in cities depends on maintaining the neighborhood. Nearly three decades after the introduction of sustainable development, the focus on social sustainability in terms of economic and environmental dimensions has been very low; but in recent years, the literature related to this dimension of sustainable development has expanded. Studies show that they are the best scale for assessing and measuring the social sustainability of urban neighborhoods, but the important point is the multiplicity and diversity of indicators at different levels and scales with intertwined causal relationships. Thus, today, the creative development approach, which nurtures and nurtures local talents in innovative ways, has attracted much attention at various levels of decision-making.

  Materials and Methods

   The statistical population of the study included people over 18 years old living in Gomishan in 1400, from which 210 people were selected by available sampling. The sample size was based on the Morgan sampling method, which was 20 questionnaires for each urban area. To access them, a sample has been assigned to them from the systematically classified method according to the neighborhoods and the population of the neighborhoods. To analyze the data obtained from field operations from a one-sample t-test to measure the state of stability, from analysis of variance to compare urban textures in the form of SPSS software, and from multi-criteria decision models (Electr, Topics, Copeland, and Vicor) have been used to rank urban areas.

  Findings and Discussion

   The results of the one-sample t-test showed that the stability of the neighborhood is undesirable. The one-way analysis of variance indicates there is a big difference between Gomishan urban areas in terms of the level of stability so that Gomishan urban areas in The two categories were unstable and relatively stable. Finally, multi-criteria decision-making models showed that the share of economic sustainability and physical sustainability (infrastructure development and facilities) as sustainable urban dimensions is higher than the other two indicators (social and environmental sustainability) as well as vitality components and Participation is in a bad situation and this situation is different among districts of Gomishan city.

  Conclusion

   The results showed that most areas of Gomishan city are in an unstable situation in terms of economic dimensions. The results showed that most areas of Gomishan city are unsustainable in terms of the environment. It has suggested that green spaces for sports and leisure expanded and the sewage network of neighborhoods. It is one of the main threats, to be completed and maintained. Considering that the areas of Gomishan city are also in an unstable condition in terms of physical dimension, it is recommended: to avoid creating dry and lifeless environments, and rough and rugged buildings inside the neighborhood, and to create mixed uses to increase access and reduce travel costs. Urban neighborhoods' continuation of the current trend is the main challenge in achieving sustainable urban development. The results show that most variables and dimensions of research are in a state of stability, among the variables, dynamics and adaptability, access and services, identity, security and health, vitality, spatial affiliation, social capital, participation, employment, and contaminants are in moderate to high stability. Among the dimensions of research, the social aspects have a relatively good situation, and the institutional and environmental dimensions are in a state of instability, and in general, the stability of Gomishan neighborhoods and urban contexts is at a moderate level.

  Keywords: Planning, Development, Sustainability, City, Gomishan
 • Mostafa Tahani Yazdali *, Ali Shamai Pages 48-63
  Background and Purpose

   Land use planning as the heart of urban planning plays an essential role in sustainable development. Today, land use planning is one of the essential axes of urban planning and one of the levers of sustainable urban development. During the past few decades, the city of Kashan has faced the growth and development of several cities and industrial towns. This issue has caused extensive changes in the urban lands of Kashan and surrounding areas. In this study, the trend of land use change in Kashan in the last few decades have been studied. The purpose of this study is a quantitative evaluation of land use in Kashan to achieve sustainable development.

  Materials and Methods

   The method of this research is descriptive-analytical. The data gathering method is documentary and field method; the tools used for analysis in this study are also Envi 5, Idrisi Selva, and Arc Gis10.1 software. In this research, RS data and Landsat satellite imagery, TM sensor in 1991, Landsat ETM + sensor in 2011, and Landsat 8 in 2021 have been used to analyze the urban. First, in the pre-processing stage, atmospheric and radiometric corrections were applied to the images. In this research, we use the supervised classification method for classification. In this classification, we have used a series of educational examples for classification. Three classes of land use include man-made land, barren land, and vegetation. Then, using the vector machine method, the land use map was prepared and compared for these three periods. To evaluate the accuracy and correctness of the classified mappings, an error matrix was formed, and based on that, the overall accuracy and kappa coefficient were calculated. Satellite images were processed and analyzed in ENVI 5.3 software environment, and Google Earth, IDRISI, and ArcGIS 10.8 software were used for data analysis. To analyze the changes, the Crosstab function was used in the Idrisi Selva software.

  Findings and Discussion

   The changes in land use and the increased pressure caused by the physical development of the city on the natural environment have destroyed the ecosystems of the Kashan region for 30 years. This land use change has brought the widest destruction and pressure to the ecosystem of agricultural lands, gardens, and barren lands. The results of the comparison of land use maps in the study periods show the change in the level of all land uses. Man-made uses have continued to grow during the 30 years of research, and on the other hand, the area of barren land and land with vegetation has decreased. These changes have caused, the area of this land use has increased from 2562 Hec. in 1370 to 4689 Hec. in 1400 and has seen a growth of nearly 18 percent. On the other hand, the area of land with vegetation has increased from 3892 Hec. in 1370 to 2733 Hec. in 1400, and about 10 percent of the area of this land has decreased. Another effect of development is the decreasing trend of barren land area in the study area. It has decreased from the area of 5722 Hec. in 1370 to 4754 Hec. in 1400.

  Conclusion

   Random urban growth leads to urban development and land use changes. Changes in land use in urban areas typically reflect economic development and population growth. Kashan city has also had a lot of physical development in recent years. The results of the research shows that the area of man-made land has increased from 2562 Hec. in 1370 to 3419 Hec. in 1390 and 4689 Hec. in 1400. This urban development has been to the detriment of other land uses, especially barren land and land with vegetation, so the area of land with vegetation has decreased from 3892 Hec. in 1370 to 2733 Hec. in 1400. One of the main negative consequences of such changes in the land use pattern is the reduction of ecological and biological power and the disturbance of the environmental balance and sustainable development in the city's surroundings.

  Keywords: Explanation, Land use, Sustainable development, City, Kashan
 • Shahrivar Roustaei *, Fatemeh Babaei Pages 64-78
  Background and Purpose

   One of the most important inequalities is spatial inequality which indicates a situation in spatial units and geographical areas in terms of having development indicators at different levels. The crises in human societies are often rooted in social and economic inequalities. Paying attention to spatial inequality and identifying the factors affecting its creation as one of the bases of regional planning to create balance in the regions and reduce inequality between them has been a priority in the policies of many countries. The metropolis of Tabriz, like most major cities in the country, is the bedrock of spatial inequalities in the dimensions of social and economic indicators, etc. Therefore, it is necessary to investigate the present study to identify the factors affecting these spatial inequalities, using social and economic indicators in the metropolis of Tabriz for 1996, 2006, and 2016. 

  Materials and Methods

   The research method is descriptive-analytical-comparative in terms of data collection method and applied in terms of purpose. The study has done in the form of a documentary and survey methods. The source of citation of the indicators and quantities used is data and information of statistical blocks in official census reports of Tabriz metropolis in 1375, 1385, and 1395; and GIS maps are collected from the Statistics Center of Iran. Samples of research are all statistical blocks for the mentioned years. After theoretical studies, 26 social and economic indicators have been prepared Spatial Statistics Tools, and Hotspot Analysis in Arc GIS software have been used to investigate the situation of inequality and to recognize the spatial pattern of inequality; Indexing is done in Excel software, and the information is called to Arc GIS to analyze and draw the map. Also, the Moran Spatial Autocorrelation Model was used to analyze and determine the type of distribution pattern or distribution of inequality in the blocks of the Tabriz metropolitan area in three consecutive periods 75, 85, and 95, and the results were in two types of outputs: Numerically and graphically displayed.

  Findings and Discussion

   In the present paper, hot spot analysis is performed separately for each social and economic sub-indices in the GIS environment. Then, the layers obtained from these indicators were combined, and Hot Spot Analysis has performed for these combined data. Cold and hot spot analysis has been applied for statistical periods of 75, 85, and 95 years. The purpose of this study is to analyze the spatial inequality in the city of Tabriz in the period 1375-1385 and 2016. According to the results of the analysis, the number and percentage of blocks with three levels (low, medium, and high) have been determined. The results show that in 1996, the blocks that have integrated integration indicators (social and economic) are deprived of an average of 3566 blocks out of a total of 9777 urban blocks, which is equivalent to 36%. Blocks with average indices of 19 percent and also blocks with high indices of 49% have the highest number of blocks in the city. In the last statistical period, which is related to the year 1995, according to the results of the analysis, low-rise blocks equivalent to 35%, are concentrated in the outskirts of the city and are related to integrated villages in the city and suburbs. And are tin settlements. Medium blocks with 15% are concentrated both in the center and on the outskirts of the city, as well as blocks with 51% of the total 11963 blocks in 1995, which included the highest number of blocks. As expected, they are located in the city center and the eastern part of the city. The results of data analysis in all three statistical periods showed that the pattern of distribution of spatial inequality in the metropolis of Tabriz follows the cluster model. Deprived clusters are located in the margins and medium clusters are in the margins of the center and sometimes in the margins. The situation indicates the existence of class distance in socioeconomic indicators in the years 1375-1385 and 2016.

  Conclusion

   The comparison and analysis of development indicators in the city show that there is no homogeneity and distributive justice in the geographical distribution of development resources. Parts of the regions are in the center of capitalist and centralized development due to the regional situation and the voluntary decisions of the governments in the development process, and other parts of these regions have been temporarily excluded from this process for various reasons. Experiences of unbalanced growth in the metropolis of Tabriz show that achieving rapid development in the long run not only requires comprehensive attention to economic, social, physical, agricultural, and environmental development and improving the situation of deprived areas but also requires the application of socioeconomic efficiency. Should be determined the minimum targets related to the income of developed and underdeveloped areas and the interregional balance to advance the goals of sustainable development.

  Keywords: Spatial analysis, social indicators, economic indicators, Tabriz Metropolis, inequalities of areas
 • Aramis Seyf, Hamed Seyf * Pages 79-93
  Background and Purpose

  Challenges and environmental threats such as air pollution, water, soil, extinction of biological species, etc., which have been caused by the economic growth of countries since the two industrial revolutions, have faced serious challenges to the survival of human society. Although environmental behavior has been one of the effective factors in preventing problems, so far environmental research has not paid enough attention to the complexities of people's behavior towards the environment, and theoretical frameworks in this regard have not reached a precise explanation. The present study is different from the research in this respect.

  Materials and Methods

  The present study looks for the factors affecting environmental behavior in the lived experience of environmental actors. This regard uses the qualitative method of grounded theory. This method aims to achieve a new view of the subject of research because it is important to study the depth of the phenomenon in a particular society. Knowing the depth of the phenomenon is more important than the scope of the field. Using this method allows the researcher not to rely on the framework of the previous theory and to understand this attitude is derived from real experiences in a particular situation. Accordingly, this research lacks theoretical literature, and researchers are trying to base their theory on this research. The statistical population of this study is the members of the "Association of Rescuers and Supporters of Doroud City". After informing in cyberspace to conduct research and announcing the readiness of 25 members to collect data, a semi-structured interview was conducted with them. In this study, two methods of purposeful sampling (selection from specific individuals or groups that are different from ordinary people in particular; here, environmental activism is considered) and theoretical sampling have been used. Data were analyzed using the proposed "Strauss and Corbin" method, which includes axial and selective open coding. From all the data obtained from the interview, first, the initial codes were obtained and then the comparison was started to determine the similarities and differences and the similar codes became a general and abstract category, and finally, the selective coding of several main categories was obtained.

  Findings and Discussion

  The results showed that the five main categories of "environmental socialization”, “environmental attitude", "structural policy", "cyberspace", and "economic problems" were indicative of the impact on the environmental behavior of actors and among all categories, "Environmental socialization" became the most important category.

  Conclusion

  The findings can be effective in encouraging or preventing positive environmental behavior in individuals. Also, paying attention to the discovered categories in the field of structural policies, as well as paying more attention to humanities research on environmental protection, will be effective and considered a positive step. Also, considering the influence of individuals, especially the leaders of thought and reference groups, through the media in cyberspace and the official media in the field of environmental protection, it was suggested to produce content in this field.

  Keywords: Behavior, Ngo, Culture, Grounded Attitude Theory, Environment
 • Mohsen Mohammadi Galangash *, Rezvan Ghasemi Zolpirani Pages 94-109
  Background and Purpose

   The Green Metric ranking system is based on three environmental, economic, and social indices. The purpose of this ranking system is to examine how universities deal with issues based on the sustainable development model. As a result, many universities are working to implement programs in line with the goals of sustainable development with the aim of reducing environmental impacts. On the other hand, the use of renewable energy such as solar energy as an important source to replace fossil fuels based on sustainable development goals has always been the focus of university ranking systems. In this regard, the present study compares the ranking and performance of the University of Guilan and the Hungarian University of Szeged in the use and development of renewable energy based on the Green Metric ranking system.

  Materials and Methods

   This paper was done by descriptive method and document analysis. To collect data and compare the position of Guilan and Szeged universities in the ranking system of the world's greenest universities, the statistical information available in Green Metric has been used. As well as, by referring to the website of the University of Guilan and the University of Szeged, the performance of these universities in the field of green management and especially the use of renewable energy was investigated. Then, the theoretical foundations and the history of research in the field of using renewable energies in universities were examined. Finally, after analysis and evaluations, conclusions were drawn.

  Findings and Discussion

  The results showed that the University of Szeged has achieved 1141.85 points and installed 2754 pieces of solar panels and plans to install another 2040 pieces of solar panels in its 42 buildings. In terms of energy consumption, to be introduced as the greenest university in Hungary. Therefore, the installation of solar panels on the roof of buildings based on the standard angle has reduced the proportion of sunlight and, as a result, reduced energy consumption in cooling in this university. In addition, by implementing the unique technology of using sewage heat for cooling and heating, more than 300 tons of carbon dioxide emissions have been reduced annually at the University of Szeged. According to the results, despite its short and 4-year presence in the Green Metric ranking, the University of Guilan has been able to take the 198th rank of the greenest universities in the world by adopting a special approach in the field of renewable energy management. Installing a solar lighting system on the bus station, installing flashing traffic lights using solar panels, and building a photovoltaic power plant with a production capacity of 100 KW are among these measures. As well, at the University of Guilan, greenhouse gas production has decreased by 112,500 kg, equivalent to not using 215 tons of coal per year. Furthermore, the construction of a photovoltaic power plant at the University of Guilan made it possible to prevent the loss of energy while providing part of the energy needed by this university.

  Conclusion

   Although the University of Guilan with the construction of a photovoltaic power plant with a capacity of 100 kW has been able to provide part of its energy needs, the University of Szeged is the greenest university in Hungary and a pioneer in the use of renewable energy with planning and investment has been able to install 2754 pieces of solar panels in 24 main buildings of the university to be an effective member of the international green metric network. In this regard, it is suggested that in order to achieve sustainable development in universities, guidelines for the use of renewable energy should be developed and implemented according to the capacity of universities. According to the results of this study, the use of solar energy and the construction of photovoltaic power plants can reduce the effect of ecological footprint and reduce dependence on fossil fuel sources in universities.

  Keywords: Energy, Sustainability, Development, University, GreenMetric Photovoltaic
 • Negin Amiri, Mohammad Saeed Izadi *, SEYED MOHAMMAD REZAZADEH Pages 110-125
  Background and Purpose

   In recent years, attention to the informal settlements and converting the decline cycle covers are changed into a serious and central subject. The organizations and scientific communities are cuased to struggle with the regeneration and organization of these urban textures. In the present approach, public space quality upgrading of these neighbors has a position because the indexes reduction of public spaces quality is one of the biggest dilemmas. This research assesses the relationship between the improvement of public space sustainability criteria and the Neighborhood Urban Regeneration plan in the context of informal settlements, offering a theoretical model composed of the indexes and criteria to obtain sustainable public open spaces in the case study. 

  Materials and Methods

  The present study is a descriptive-analytical survey. In the first part of the research, researchers use library tools to study documents and theoretical foundations to explore and identify environmental quality indicators and then extract desired behavioral patterns in open spaces. The method of evaluating the questions of the questionnaire was based on a 5-point Likert scale method designed based on Cochran's formula. 368 samples from a total of 9012 people in the neighborhood were selected as a statistical sample. 60 percent of the respondents are men, and the rest are women. The results indicate, that there is a significant relationship between criteria and indicators located in the model of measuring public open spaces with dependent variables of environmental sustainability (p_value <0.05).

  Findings and Discussion

  Public open spaces in inefficient informal neighborhoods give people the chance to socialize with other groups and connect to the city at the top of tensions and bottlenecks in the Living environment. This study has shown that the indicators of "comfort, convenience and sociability", "interior and exterior accessibility of spaces", "beauty and landscape of spaces" and "ability to perform activities" are the items that should be the focus of public space sustainability programs Occupy informal settlements and low-income urban neighborhoods. The results also showed that in the sample of research, increasing the ability to carry out activities, the amount of internal and external access to spaces, the sociability of spaces, and ultimately improving the beauty and landscape quality of public open spaces in the upper fence neighborhood, respectively the public open spaces of the neighborhood are from the perspective of its residents. Therefore, paying attention to providing superior qualities of public spaces based on needs assessment and preferences of space users is an important issue that experts should not neglect.

  Conclusion

  The results of statistical studies indicate that the public open spaces of the neighborhood suffer from low levels of environmental quality. According to statistical analysis of neighborhood residents, the level of user stability and activity, accessibility, comfort and sociability, and finally, the landscape spaces. The public opening should be a priority on the agenda of Karaj city management to organize these spaces. In addition, creating mixing and usefulness in uses, functional compatibility, enhancing comfort and convenience in The behavioral hangouts, strengthening environmental safety, and organizing the mental landscape, are one of the most important strategies for taking future measures to organize public open spaces in the Hesar Bala neighborhood.

  Keywords: Environmental sustainability, Hesar Neighborhood, Informal settlement, Karaj, public open space
 • Seyyede Shabnaz Ettehad, Mahmoud Jomeh Pour * Pages 126-143
  Background and purpose

  Eco-city is a city that has been formed and managed on the bases of the principles of environment-friendly living, eliminating carbon waste, producing energy from renewable sources, creating an environment in the city, stimulating economic growth, reducing poverty, organizing city for higher population densities, greater efficiency and improve health. According to Register’s view, an Eco-city is based on the principles that human settlements can be environmentally sustainable and livable, as well as intensive, supportive of urban life, compatible with the ecological zone and ecological improvement. Thus, reducing energy consumption, promoting biological communities, health, social justice, prioritizing non-motorized transportation, and helping the economy in these cities are considered. Among the issues, especially in the last decade development of Bojnourd city that should be paid more attention to these days due to rapid urban development, attracting a significant population of immigrants seeking the development of urban and even metropolitan services and facilities, creating disorder and inability to expand the city. The growth of the urban population, the increase in dependence and the use of private cars due to the inefficiency of public transport, the significant volume of congestion and urban traffic, the spread of various environmental pollutants such as air pollution, noise pollution, and in some cases even visual pollution. The necessity and importance of paying attention to the city of Bojnourd from the perspective of the ecological city approach are because with the continuation of this situation, the city of Bojnourd distances itself from its context and capabilities to become an ecological city and these problems intensify; In this case, planning and dealing with it will require more time and money. Therefore, by using new and world-renowned approaches to sustainable urban development, this development can be more balanced proccess. The various dimensions of the city in the growth and development proccess can be coordinated and integrated. The purpose of this study is to present a structural-interpretive model based on the ecological city approach.

  Materials and Methods

   Interpretive-structural modeling is an effective and efficient method for topics in which different qualitative variables have interact affects. This method can be use to discover the relationships and dependencies between qualitative variables, analyze them, and draw. Numerous methods such as the Delphi, nominal group method, focus groups, and brainstorming, are formal methods for generating ideas and reaching consensus among experts. This research has been done in two steps: The first is the Delphi technique, which was carried out to identify the indigenous components of the ecological city in Bojnourd. We first discussed with the panel of experts about the general issues of Bojnourd city, the contexts, and obstacles to the realization of the ecological city approach. As a result, 16 components were obtained in five main categories. The second step is the process of structural-interpretive modeling to implement this technique, the internal relations of the factors were identified, and finally, their leveling was done.

  Findings and Discussion

   A list of components mentioned by experts during the Delphi interview was compiled, and according to their context, they included 16 components in five environmental, economic, managerial, social, and physical contexts. After determining the relationships and levels of variables in the structural-interpretive model, the components are located at four levels. Components at the upper levels of the model are less effective, and as you approach the lower levels, the effectiveness of the components increases. The lowest level of this model is the "citizenship culture and lifestyle" component. Accordingly, the model of achieving an ecological city in Bojnourd is a four-level model whose foundation begins with the culture and lifestyle of citizens, and in planning towards this goal, this component should be the focus.

  Conclusion

   The relationship between the city and the environment has hidden layers in the political, socioeconomic, and even cultural contexts. Following the emergence of environmental issues in cities, the ecological attitude towards cities has expanded, in which natural capital must be preserved in a way that does not face unfavorable conditions and environmental degradation. The study aimed to identify the effective components of the realization of the ecological city in Bojnourd to achieve sustainable urban development, using new methods in the field of qualitative research using the Delphi interview and structural-interpretive model (ISM). According to this model, the components were classified into four levels, and component 12, i.e. "citizenship culture and lifestyle", has the most impact at the lowest level of this model. Finally, according to the analysis of penetration power and the degree of dependence in the form of MICMAC analysis, the components were located in districts two and three. The job opportunities tailored to indigenous cultural and biological contexts component is the only component of district 2, with high impact and low penetration power. The other components are located in area three, and any changes in these components will affect the other components and the feasibility system of the ecological city.

  Keywords: Structural-interpretive modeling, Ecological city, Bojnourd. Sustainable Development
 • Lotfali Kozegar Kaleji *, Nourddin Rahmati, ALI ESMAEILZADEH Pages 144-157
  Background and objective

  Floods are considered one of the most important hazards causing a lot of damage to urban areas. Due to its increasing frequency in recent years, urban flooding is one of the most threatening natural hazards in urban areas around the world. To prevent floods and reduce the consequences, city managers should warn the residents of high-risk areas by predicting the features of rainfall such as peak intensity, arrival time, and duration, along with taking emergency measures while predicting floods. Since urban flood risk mapping has a decisive role in urban management and planning, especially in reducing flood damage, it is necessary for city planners and urban planners, geologists, and geographers to examine the causes and factors related to these events for the purpose of dealing with such natural disasters in urban areas and predicting the necessary solutions to reduce their effects. The present study aims to analyze vulnerable urban areas spatially against floods in the city under study and provide solutions to reduce vulnerability while determining the areas at risk.

  Materials and Methods

  In this descriptive and analytical study, library studies and questionnaires were used for collecting the related information. The statistical population included experts related to urban planning and natural resources, water and sewage, environment, as well as other official institutions related to Raaz city. To avoid bias, the experts’ opinions were considered for determining and weighing the criteria. Finally, 40 people were selected based on a purposive sampling method. GIS software and AHP hierarchical analysis were used for data analysis. After determining the weights and calculating the reliability rate of the indicators and their confirmation coefficient, vulnerable areas were prioritized by using GIS software and the output was a map recognized in three layers including the high priority (high vulnerability), low priority (medium vulnerability) and non-priority (vulnerability) low) areas.

  Findings and Discussion

  To evaluate the vulnerable areas caused by floods in Raaz city, the variables used in this study were classified into two groups. First, the aggravating elements are the elements that increase the vulnerability of land uses against floods including the slope of the land and waterway network. Second, there are elements at risk, which are divided into basic, vital, and spatial elements. Basic elements are those which are directly exposed to flood risk. Because flooding bridges during heavy rains is one of the most common problems of urban runoff, urban bridges are one of the basic elements at risk of flooding. In this research, the effective variables in vulnerability such as land use, distance from the bridge, population density, slope, and density of the waterway network were considered for determining the overall weight, their prioritization based on the relationships in the 5x5 matrix to compare the variables two by two and determine the preference. The findings indicated that residential and cultural uses were built at zero distance from the river in Raaz city without observing the privacy of the river. In addition, educational, industrial, agricultural, and religious uses were built at a distance of 13 and 15 meters from the river. The use of the AHP hierarchical analysis model and GIS software of the extent and areas vulnerable to floods in Raaz city showed that residential, cultural, religious, and medical uses have the highest percentage of vulnerability to urban floods.

  Conclusion

   Based on the results, 33% of the area in Raaz city is exposed to high vulnerability due to floods, most of which are related to residential use due to the small size of the city and the lack of other uses. This vulnerability is mostly related to the slope of the land, the low quality of the buildings, and the lack of observing the privacy of the river as the most important reason for the vulnerability of residential use.

  Keywords: vulnerability, Urban Flood, Hierarchical Analysis, Rāz City
 • Mahmood Shoorcheh * Pages 158-177
  Background and Purpose

  One of the main drivers in the Anthropocene epoch is the increasing expansion of urban areas, which, especially after the Industrial Revolution, has played a pivotal and very significant role in the transformations of nature. The article aimed to answer the question that, the fundamental changes in the society-nature relations via urban dynamics in the Anthropocene epoch what effects have had on the socio-ecological processes of geographical environments, and why are we still facing unsustainable and uneven metabolisms? 

  Materials and Methods

  The main presumption is that understanding the nature of problems related to society-nature relations and achieving better conditions needs more than technical, technological, and managerial instruments; because ideas and actions about the environment, population, and resources are not neutral, and they operate in the context of the diverse structures of political economy and a wide network of agents, and actors. So, this article, based on a critical analysis of the approaches in this field, tries to shift attention to the ideas and actions that are more efficient and effective in contemporary conditions. First of all, the new perspectives on the society-nature relation in the Anthropocene epoch have been reviewed. Then, two main currents of thought on society-nature relations have been critically analyzed through urban dynamics. Finally, based on the already discussed, the idea of ​​“Political Ecology of Cyborg Cities” has been discussed as a more realistic and effective policy approach for confronting the issues and problems of the society-nature interactions in the contemporary networked and hybrid world. 

  Findings and Discussion

  The findings of this article show that over the last two decades, not only the subject of Anthropocene has gone beyond the natural sciences (such as Earth System Science, Biology, and Geology) and its widespread promotion among other sciences, including philosophy, geography, history, sociology, and law via shifting to the urbanization of society-nature relations, but also represents a discursive turn from classical ecological approaches to the urban political ecology and cyborg cities. One of the implications of such a scientific and discursive turn is that the view of “nature for humankind” over the centuries has led to the continuation and reproduction of a set of ecological relationships and socio-natural metabolisms that have acted for humankind as well as nature in an unsustainable, injustice, harmful and destructive way. Hence, nowadays, the focal ecological concern is dealing with this sort of turn from previous approaches and then presenting the discourses and actions that can change our attitudes, value systems, bioethics, and trying to achieve philosophies and actions which be less destructive in the “Urban Anthropocene Epoch”. 

  Conclusion

  The most important result of this research would be a new approach to the hybridity of society-nature in a cyborg metabolism, which indicates conceptual and theoretical boundaries that have dominated the discourse of urban ecology over the past century, are disappearing in an “Urban Age”. This transformation has led us to seek more efficient ideas for understanding the complexities of today's urban world and its interactions with nature; A view that tries to put the society-nature relationship on the agenda and regard that interactions not as two separate realms but as a constructive form of urban metabolism in an intertwined network of agents and actors.

  Keywords: Urbanization, Society-Nature, Anthropocene, Political Ecology, Cyborg Cities
 • Meisam Nasehi *, Ali Faghih Habibi, Keyvan Sedaghati Pages 178-191
  Background and Purpose

   Today, due to the failure of the centralized government’s functions in the proper management of public affairs, particularly in the cities, special attention is paid to the issue of decentralization as a suitable solution and as one of the important issues in modern public management at a large level and by shrinking the power of the central government and national policies, more accountable and inclusive governance is created through the transfer of powers and responsibilities to local units. It also increases decentralization, effectiveness in the public service sector, and service distribution. Therefore, the purpose of this research is to review the votes of the Administrative Court of Justice (ACJ) with the components related to the principle of equality in the distribution of public services for the benefit of citizens to assess the approach of the Court in this area.

  Materials and Methods

   The present article is in the field of distribution of public services and urban management in the judicial procedure by referring to written documents and analysis of lawsuits issued by the branches and the General Assembly of the Court of Administrative Justice by descriptive-analytical method and field studies with a practical purpose and this type of research is to fill the legal gap in the Iranian Constitution in order not to mention the issue of equality among the principles related to local decentralization with the model of referring to the votes of the ACJ to provide better public services in society. In this regard, researchers collected information by studying over five hundred samples of votes issued by ACJ, which finally in the text of the article referred to the invoked votes in the field of civil law. The statistical population of the study shows the approach of the judges of the ACJ regarding the principle of equality with the concepts of the local decentralization system and by stratified random sampling method and examining the components related to the principle of equality, such as equality before the law, permissible discrimination, property rights of individuals and legal protection of citizens, as research data and their compliance with the votes issued by the ACJ has been analyzed.

  Findings and Discussion

  In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, there is no mention of the issue of equality among the principles related to decentralization. Of course, it cannot be denied that the Iranian Constitution in other places such as the introduction and some of the principles of the constitution (such as the 19th, 20th, paragraphs 3, 8, 9, 14, 15 of the third principle) emphatically, although in its way, addressed this principle and supported it. The principle of equality, which can be considered one of the valuable norms of the constitution, places all Iranians, regardless of race and language, under the rule of equal law, equal proceedings, and equal public administration. On the other hand, from the perspective of the relationship between the principle of equality and decentralization issues, order to fill legal gaps and resort to administrative jurisprudence with the existing capacities of ACJ is the most important way to overcome these obstacles and achieve the desired local decentralization system to amend the law has been examined in terms of the criteria provided by the ACJ on the principle of equality of local units. Also, in terms of subject matter, the present study, compared to other related studies, deals in detail with the decisions issued by the ACJ in terms of the intersection of the principle of equality with local decentralization, and on the other hand, are used with concepts and components such as property rights of individuals, elimination of unfair discrimination, etc., which are in line with the principle of Equality as a suitable tool at the disposal of the ACJ to limit the local decentralization system, which led to the difference between the present study and the conducted researches.

  Conclusion

   The result of the research by examining the ACJ decides that the principle of equality was not explicitly invoked, but by considering the votes issued with concepts and components such as property rights of individuals, removing unfair discrimination, etc., which are in line with the principle of equality, it is possible to search for the traces of the said principle and the court has a positive approach towards citizens' equal use of city services and has prevented various institutions from discriminating against citizens' use of public services in local units.; Therefore, a detailed acquaintance with the limits and loopholes of the principle of equality and the concepts related to it, can provide its existential necessity for principled decentralization and prevent the threats caused by it.

  Keywords: principle of equality, Local decentralization, Court of Administrative Justice, local units