فهرست مطالب

فقه جزای تطبیقی - سال دوم شماره 2 (تابستان 1401)

نشریه فقه جزای تطبیقی
سال دوم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سکینه آذری، روح الله افضلی*، میثم تارم صفحات 1-11

  ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال 2009 به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.

  کلیدواژگان: ارز مجازی، فقه جزایی، حقوق کیفری
 • مونس کشاورز* صفحات 13-25
  آزادی بیان از مهم ترین قواعد حقوق بشری است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به رویکرد فقه در حمایت از آزادی بیان و ضمانت کیفری آن در حقوق کیفری ایران پرداخته شود. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حمایت از آزادی بیان در فقه چه جایگاهی داشته و حقوق کیفری ایران در حمایت از آزادی بیان چه سازوکارها و ضمانت اجرایی اندیشیده است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مطابق قواعدی چون جدل احسن، ضرورت مشورت، پذیرش نقد و انتقاد در سیره پیامبر، آزادی بیان پذیرفته شده است اما این آزادی مطلق نبوده و در مواردی چون افتراء به خداوند، پیامبر و ایمه، ارتداد با محدودیت مواجه است. همچنین در حقوق کیفری ایران، موضوع حمایت صریح از حق آزادی بیان مورد غفلت واقع شده و تنها در مواردی خاص به اشاره ای جزیی از مصادیق آن، به هنگام جرم انگاری موارد استثناء بر آزادی بیان، اکتفاء شده است.
  کلیدواژگان: آزادی بیان، مشورت، افتراء، ارتداد
 • رامین رستمی، مهران جعفری*، علی جمادی، داریوش بابائی صفحات 27-36
  جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارایه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از موثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.
  کلیدواژگان: اخلال در نظم اقتصادی، افساد فی الارض، اعدام، جرایم اقتصادی
 • نسیم بسنده، حسن حاجی تبار فیروزجایی*، حسین فروغی نیا صفحات 39-51
  از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مساله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش موید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تاثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مساله در محاکم دادگستری تاثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.
  کلیدواژگان: ادله اثبات دعوی، خشونت، خشونت خانگی علیه زنان، جنسیت محوری ادله اثبات
 • زهرا اکبری، محمدعلی اردبیلی*، محمد آشوری، نسرین مهرا صفحات 53-61

  اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراری دادرسی منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردی شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلی شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولا؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیا؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفی مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثا؛ در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران، قانونگذار، متاثر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردی شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعا؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینی ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.

  کلیدواژگان: استقلال قضایی، بی طرفی، حقوق شهروندی، عدالت کیفری، کنش قضایی
 • فاطمه استادهاشم* صفحات 63-74
  خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسایل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: سیاست کیفری، خشونت خانگی، زنان، قتل نفس، پیشگیری
 • امین رستمی، افشین جعفری*، امیرمحمد صدیقیان صفحات 75-87

  دولت در قبال شهروندان دارای مسوولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسوولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسوولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تاثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دولت، مسوولیت، پیش گیری، جرم، شهروندان
 • نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم
  غلامرضا صادقی، سید محمد رضا امام*، سید رضا احسان پور صفحات 89-100

  تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تامین مطالبات به حق آن ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قایل شده اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی های افراد، رسیدگی در دادگاه ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به نحوی می باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی های فردی باشد.

  کلیدواژگان: نظام دادرسی، دادرسی کیفری، حق متهم، عدالت قضایی
 • تاثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران
  نفیسه کریمی یزدی*، ابراهیم یاقوتی، محمدجواد جاوید صفحات 101-108

  قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علایمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلاهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسوولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تاثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلا ساختاری و حقوقی است.

  کلیدواژگان: قاعدگی، زنان، مسوولیت کیفری
 • بررسی آماری خودکشی در استان گلستان در سال های 1398-1399
  حسینعلی ایزد، کیومرث کلانتری*، علی اکبر اسمعیلی صفحات 115-124

  خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارایه نمایند. شناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع فرهنگ ها و اقوام مختلف با دشواری مواجه است. در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 15 تا 24 سال و شهرنشینان و افراد با تحصیلات راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده اند. در مقاله حاضر، با دسترسی به منابع آماری مختلف درخصوص درصد خودکشی در استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، جنس، تحصیلات، اشتغال، تاهل و مکان زندگی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی است و یافته ها حاکی از آن است که در استان گلستان، زنان خانه دار و متاهل ها و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را مرتکب شده اند که دلایل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده است.

  کلیدواژگان: خودکشی، علل خودکشی، استان گلستان
 • حمایت از اطفال بزه دیده فضای سایبری با تاکید بر نحوه جبران خسارت
  سید جمال موسوی، محمد روحانی مقدم*، مریم آقایی بجستانی صفحات 127-137
  حمایت از اطفال بزه دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب پذیری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه دیده در فضای سایبری به صورت پذیرش و شناسایی بزه دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می شود. حمایت های قانون گذار از اطفال بزه دیده در فضای مجازی صرفا در موارد معدودی چون بند 9 ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به صورت ارایه خدمات درمانی پزشکی مهم ترین روش های جبران خسارت اطفال بزه دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسوولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.
  کلیدواژگان: اطفال، بزه دیده، فضای سایبری، جبران خسارت
 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری از منظر فقهی
  زهرا منتظری* صفحات 139-150
  تشریفات و فرآیندهای اداری می توانند زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند. راهکارهای ارایه شده در هر نظام حقوقی-سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است. در نظام حقوقی-سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است. در این نظام، مبانی فقهی یکی از پایه های اساسی محسوب می شود؛ در نتیجه، آموزه ها و معارف دینی در قسمت های مختلف آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه معارف دینی می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در آموزه های دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخلاق و پرورش قدرت مدیریت نفس می توان گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت. به هر میزان هم که در یک نظام حقوقی-سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنانچه مدیران و مجریان از سلامت اخلاقی و بازدارندگی درونی بهره مند نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند داشت.
  کلیدواژگان: پیشگیری، اخلاق اداری، فساد
|
 • Sakineh Azari, Ruhollah Afzali *, Meysam Tarom Pages 1-11

  Virtual currency A new form of money in the world economy called cryptocurrency was created in 2009 to conduct financial affairs without intermediaries, following the financial crisis and distrust of central institution. It is a tool for technology development exchanges in the international and even domestic financial system in recent decades, which is used to develop international currency exchanges and reduce costs in the face of challenges such as the development of crimes such as money laundering, taxation, and illegal taxes. In the present study, first virtual aspiration as a new phenomenon, its thematology has been done, and then it has been studied with government jurisprudence. This research is a descriptive and analytical method and from the point of view of individual and governmental jurisprudence, based on the financial nature, virtual currencies are permissible at the individual level and from a governmental point of view and need to be further investigated.

  Keywords: Virtual Currency, criminal jurisprudence, Criminal law
 • Mounes Keshavarz * Pages 13-25
  Freedom of expression is one of the most important human rights rules that have always been debated.In the present paper, an attempt has been made to address the jurisprudence approach in supporting freedom of expression and its criminal guarantee in Iranian criminal law.The main question that has been raised and examined in this regard is what is the position of protection of freedom of expression in jurisprudence and what mechanisms and executive guarantees has Iranian criminal law devised in support of freedom of expression. The present paper is a descriptive-analytical, applying the library method.The findings show that in jurisprudence, according to rules such as good debate, the need for consultation, acceptance of criticism and criticism in the Prophet's life, freedom of expression is accepted. But this freedom is not absolute and in cases such as defamation of God, the Prophet and the Imams, and apostasy has some limitations. Also, in Iranian criminal law, the issue of explicit protection of the right to freedom of expression has been neglected, and only in special cases has a mere reference to its examples been sufficient when criminalizing exceptions to freedom of expression.
  Keywords: Freedom of Expression, consultation, defamation, Apostasy
 • Ramin Rostami, Mehran Jafari *, Ali Jamadi, Dariush Babaei Pages 27-36
  The crime of disturbing the economic order is one of the significant crimes that this paper tries to explore with emphasis on corruption on earth. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The findings of the paper show that the Iranian legislature has always been silent on the definition and concept of economic crimes. In addition, given that disruption of the country's economic system is a common title, the law for punishing disruptors of the country's economic system without providing a proper definition of it, using vague words, including major, macro, and frequency, does not help transparency in this regard. In addition, the title and definition of corruption on earth is not clear and the conformity of the jurisprudential approach to corruption on earth with the crimes of disrupting the economic system is unclear. If the disruption of the economic system is done with the intention of hitting the system or with the knowledge and awareness of the effectiveness of action against the system, it is an example of corruption on earth. While there is no provision for measuring the criteria for identifying an act w
 • Nasim Basandeh, Hasan Hajitabar Firoozjai *, Hosein Foroughiniya Pages 39-51
  One of the most important issues in the field of evidence structure of crimes in the criminal law system is the issue of adopting a gender centered approach, which has led to shortcomings and shortcomings in proving some crimes, including domestic violence against women victims. Findings of the study confirm that in the field of domestic violence against women, evidence of confession, testimony of witnesses, oath and knowledge of the judge have been affected by the victim's gender and women to prove domestic violence due to lack of witnesses, non-confession of husband and rejection of women's testimony They face challenges in some areas. The challenges of proving domestic violence against women, both in the field of enforcement, ie complaining and referring to law enforcement, judicial and forensic authorities, and in the field of justice and handling this issue in the courts, have affected and hindered the way for women to exercise their rights as women. The victim is domestic violence.
  Keywords: evidence of litigation, Violence, Domestic Violence against Women, Gender-based Evidence
 • Zahra Akbari, MohammadAli Ardabili Ardabili *, Mohammad Ashuri, Nasrin Mehra Pages 53-61

  Reforming the structure of the judicial system by clarifying the criteria of judicial action has been the concern of the majority of criminal justice systems in recent decades. The meaning of judicial action criteria is the requirements that judicial actors in general and criminal judges in particular must adhere to. One of the most important sources in order to know the criteria of judicial action is to refer to the foundations and doctrines of jurisprudence. The findings from the descriptive-analytical study of the aforementioned criteria in the current criminal justice system of Iran, relying on the foundations and teachings of jurisprudence, show that: first; The criteria of judicial action (both positive and negative), parallel to the difference in historical, political and religious contexts in different legal systems, are different and a kind of relativity rules over their examples. Secondly; Most of the examples of judicial action criteria in legal texts and doctrines can be seen in the form of the need to respect the rights of individuals (citizenship rights), the independence and impartiality of the judicial authority. Thirdly; in the current criminal justice system of Iran, the legislator, influenced by the principles and doctrines of jurisprudence, has determined the aforementioned criteria on a case-by-case basis. Fourthly; The Iranian legislator has taken steps to provide for the guarantee of execution in case of violation of the standards of judicial action, which can be mentioned as the most important law in this field, along with scattered laws, the law on monitoring the behavior of judges. Despite what has been said, it seems that the Iranian legislator has remained silent regarding the ambiguous aspects of the indicators of judicial action and the results of not complying with them in the implementation of fair proceedings.

  Keywords: Judicial Independence, Impartiality, Citizen's Rights, Criminal Justice, Judicial Action
 • Fatemeh Ostadhashem * Pages 63-74
  Domestic violence against women and especially the most violent form of this type of violence, namely honor killings, are important issues that have always been the subject of discussion. The present paper is descriptive and analytical and has investigated the mentioned topic using the library method. The findings of the paper indicate that the lack of sensitivity towards the issues of the victims and the lack of support measures in the criminal institutions, including police. The legislator's criminal policy regarding domestic violence against women, especially regarding murder, includes the sense of condescension. In such a way that there is no necessary deterrence to prevent crimes related to domestic violence, including women's suicide. One of the reasons for the killing of girls by the father, especially in the case of "honor killings", is the leniency of the legislator in punishing perpetrators of domestic violence in. In order to protect women against domestic violence, the laws should be amended in such a way that, while providing the conditions for immediate proceedings, prosecution and investigation, and proceedings in cases of violence against women not only depend on the complaint of a private plaintiff, but also failure to report these crimes by some informants such as school parents should also be considered a crime. In addition, it is essential to obviate legal loopholes for the protection of women by passing preventive laws to reduce crimes based on violence.
  Keywords: Criminal policy, Domestic Violence, Women, murder, Prevention
 • Amin Rostami, Afshin Jafari *, AmirMohammad Sediqian Pages 75-87

  Governments have many responsibilities towards citizens. Establishing security and preventing crimes against citizens is one of these important responsibilities. In this paper, an attempt is made to investigate this important issue that what is the approach of jurisprudence and law towards this government's responsibility. The present paper is descriptive and analytical and investigates the mentioned subject using the library method. The results indicate that in jurisprudence, rules such as enjoining what is good and forbidding what is evil, the rule of prohibition of detriment, and the principle of necessity for the implementation of Islamic rules oblige the government to prevent crimes against citizens. In positive law, government, in its general sense, is responsible for prevention, especially social prevention, including situational prevention and growth-oriented prevention. In the constitution and other laws, regulations and duties have been established to meet the material and spiritual needs of people, and enforcing them and providing the basis for the application of the provisions of the law is the responsibility of the government, which is effective in reducing the commission of crimes. Founding of a proper and fair economy according to Islamic principles to create welfare and eradicate poverty play an effective role in preventing crimes against citizens. Multiplicity of laws and unclear mechanism for implementation of government's obligations in the field of prevention are the most important inadequacies in this regard, which needs to be taken into account by the legislative.

  Keywords: Government, Responsibility, Prevention, crime, Citizens
 • Innovations in the Code of Criminal Procedure Regarding the Rights of the Accused
  Gholamreza Sadeghi, Seyed MohammadReza Emam *, Seyed Reza Ehsanpour Pages 89-100

  Achieving a fair trial in criminal matters depends on respecting the rights of litigants in order to secure their claims. Due to the sensitive position of the accused in the mentioned process, the judicial systems have paid special attention to his rights. The criminal procedure, unlike the substantive criminal law which addresses only violators of the law, includes all members of society (criminals and non-criminals). It pursues two main goals: first, to restore order disrupted by the crime, and second, to protect the fundamental rights and freedoms of individuals. In order to prevent the arbitrariness of some institutions and the violation of the rights and freedoms of individuals, the trial in the courts must be carried out in accordance with the principles and regulations known as the principles of criminal procedure. The path of implementation of the rules and regulations of the Code of Criminal Procedure, which is the arena of confrontation between individual rights and freedoms with the need to maintain social order and security, is such that rotation and inclination to one side is not possible except by criticizing the other; The procedure of criminal procedure should be regulated in such a way that while observing the interaction and balance of these two categories, the result is to ensure the security of the society while respecting individual rights and freedoms. In this article, these principles and reasons will be examined.

  Keywords: Judicial System, criminal proceedings, Defendant Rights, Judicial justice
 • The Effect of Menstruation on Women's Criminal Rights in Iran
  Nafiseh Karimi Yazdi *, Ebrahim Yaghouti, MohammadJavad Javid Pages 101-108

  Menstruation is one of the most important crises in women's lives and the symptoms that women experience at this stage are among the most important challenges of care. Proving women's menstruation in these conditions can be considered as a main criterion in women's legal status, resulting in changes or decrease in their punishments. In Iranian law, especially the Criminal Procedure Code, some differences in the implementation of women's punishments, which include the postponement of the implementation of the punishment in pregnant women, have been enacted in support of them, but there are ambiguities and gaps in legislation and interpretation of the law regarding some of the conditions of women, such as menstruation. In some cases, the physical condition is an example of the disease, it changes the limits of women's obligations and responsibilities and can be one of the mental illnesses that affect the behavioral states of the individual, resulting in the disruption of the elements of the crime. Menstruation has no place in Iranian criminal law and the law has a structural and legal gap in this regard.

  Keywords: menstruation, Women, Criminal Liability
 • Statistical Study of Suicide in Golestan Province during 2019-2020
  Izad Hossein Ali, Kiumars Kalantari *, AliAkbar Esmaeili Pages 115-124

  Suicide is always one of the most important issues that have prompted most countries to evaluate the various causes and factors related to it and provide a suitable solution in this field. It is difficult to identify suicide factors in any country due to the diversity of different cultures and ethnicities. According to the statistics obtained from the Welfare Organization and the General Department of Justice of Golestan province, women have the highest suicide rate, and the age groups of 15 to 24 years and urban residents and people with middle school education have the highest suicide rate. In this article, with access to various statistical sources regarding the percentage of suicide in Golestan province, a statistical investigation of suicide in this province has been done based on variables such as age, gender, education, employment, marital status and place of residence. The studies carried out in the research are analytical and descriptive and the findings indicate that in Golestan province, housewives and married women and young people have committed the most suicides, and the economic and emotional reasons are the most important factors in committing suicides.

  Keywords: Suicide, Factors of Suicide, Golestan province
 • Support and method of compensation for children victims of cyber space
  Seyed Jamal Mousavi, Mohammad Rouhani Moghadam *, Maryam Aghaei Bajestani Pages 127-137
  Supporting children who have been victimized in cyberspace is very important because of their vulnerability. The purpose of this article is to examine the protection and compensation of children who have been victims of cyberspace. The current article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that the support of children who have been victimized in the cyberspace is done in the form of acknowledgment, criminal support, compensation and social help. Legislator's protections for children who have been victimized in cyberspace are in a few cases such as Clause 9, Article 10 of the Law on Protection of Children and Adolescents, and in other general laws. In addition, compensation for material and moral damage and compensation in the form of providing medical treatment services are the most important methods of compensation for children injured in cyberspace. The compensation method, especially in moral damage, is ambiguous and is left to the discretion of the law. In addition, a specific mechanism has not been defined regarding the government's responsibility in compensating the damages caused to children who have been victimized in cyberspace in the event of the offender's incapacity.
  Keywords: children, Victims, Cyberspace, Compensation
 • Strategies to Fight Corruption from the Perspective of a Jurisprudential Point
  Zahra Montazeri * Pages 139-150
  Administrative procedures and processes can create a suitable ground for creating administrative corruption. The solutions provided in each legal-political system to fight corruption are different. Special conditions prevail in Iran's legal-political system. In this system, jurisprudential foundations are considered as one of the basic foundations; As a result, religious teachings in different parts have special importance. The purpose of the current research, which was compiled with the descriptive-analytical method and library tools, is to explain the solutions to fight against administrative corruption from the point of view of religious education. The findings of the present research show that there are elements and topics in religious teachings that can take an important step in the fight against administrative corruption by relying on ethics and cultivating the power of self-management. No matter how much there are control tools in a legal-political system, if managers and executives do not benefit from moral health and internal deterrence, said tools will not be effective.
  Keywords: Prevention, Administrative Ethics, Corruption