فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • الهام ابراهیمی* صفحات 11-29
  هدف

  رسالت حرفه ای مفهومی است که در یک دهه اخیر توجه پژوهشگران حوزه های مختلف تخصصی را به خود معطوف کرده است. به رغم این موضوع، تنوع و تکثر تعاریف ارایه شده و صورتبندی های مختلف این پدیده سبب شده اجماع چندانی در مورد ماهیت و ابعاد تشکیل دهنده آن وجود نداشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف فهم ساختار اساسی پدیده رسالت حرفه ای، از منظر کارکنان شاغل در یکی از سازمان های مردم نهاد انجام شد تا به درک عمیق تر این مفهوم کمک کند.

  روش

  از آنجا که هدف، یافتن ساختار اساسی پدیده رسالت حرفه ای، و نه شرح تجربه انفرادی افراد بود، پژوهش با رویکرد کیفی پدیدارشناسی توصیفی و با روش چهار مرحله ای گیورگی طرح ریزی و انجام شد. برای گردآوری داده ها، مصاحبه های روایتی با هشت نفر از کارکنان موسسه محک به عنوان یک موسسه مردم نهاد شناخته شده در کشور انجام شد. برای تایید قابلیت اعتماد تحلیل ها از دو روش بازآوایی و بازتاب پذیری که ازجمله روش های ارزیابی پژوهش های پدیدار شناختی هستند، استفاده شد.

  یافته ها:

   پس از تعیین واحدهای معنا و تبدیلات حاصل از ترکیب، ادغام و انتزاع آن ها، رسالت حرفه ای به مثابه نوعی فراخواندن متعالی و گرانیگاه ساحات زندگی تعریف شد. به علاوه، اجزای کلیدی معنای پدیده و روابط میان آن ها نشان داد، این مفهوم سرشتی دوگانه دارد؛ سویه مثبت که ابعاد انگیزه بخش درونزا و سویه منفی که ابعاد آزارنده برونزا هستند. درنهایت، اجزای کلیدی ساختار اساسی پدیده رسالت حرفه ای بر اساس توصیف هر جزء تحلیل شدند.

  کلیدواژگان: رسالت حرفه ای، سازمان های مردم نهاد، پدیدارشناسی توصیفی
 • احمد آقامحمدی، فریدون اوحدی*، محسن صیقلی، بهمن بنی مهد صفحات 31-57

  ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات به دلیل قیمت های متفاوت، طولانی بودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوییفت، ریسک های متعددی را برای بانک ها به وجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارایه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ایران و ارزیابی اثر اضافه شدن ارزهای دیجیتال به پرتفوی بانک ها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینه سازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ترکیب شدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفاده شده در بانک های ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینه سازی می شود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافه کردن آنها به پرتفوی ارزی بانک ها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار لینگو بهینه سازی می شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد.

  کلیدواژگان: ریسک، بازدهی، پرتفوی بهینه، ارز دیجیتال، ارز
 • محمود دهقان نیری*، عماد نوبهار، محمدرضا هادی زاده رئیسی، مهدی تقوی صفحات 59-83

  باتوجه به توسعه فناوری و اهمیت روز افزون کانال های آنلاین سفارش غذا، هدف این پژوهش مقایسه تاثیر کانال های آنلاین سفارش غذا بر قصد خرید مشتریان است. این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش جمع آوری داده ها پیمایشی می باشد. در آغاز با بررسی و مرور ادبیات موضوع، الگو مفهومی پژوهش حاصل شد و سپس فرضیه های این الگو با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) در دو کانال برون سپاری (اسنپ فود) و تارنما داخلی یکی از رستوران های زنجیره ای تهران آزمون شد. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت کیفیت خدمات، جذابیت خدمات و قیمت منصفانه بر ارزش درک شده از کانال توزیع است در حالی که شهرت کانال تاثیر معناداری بر ارزش درک شده مشتریان ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارزش درک شده از کانال های توزیع، رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان، بر قصد خرید مشتری از راه کانال آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارند، اما یافته ها نشان داد شدت اثر کل (غیرمستقیم و مستقیم) ارزش درک شده بر قصد خرید مشتریان در کانال برون سپاری بیشتر از تارنما داخلی است.

  کلیدواژگان: قصد خرید مشتری، ارزش درک شده، سفارش آنلاین، رضایت مشتری
 • محسن فرهادی نژاد*، فاطمه لیلی دوست، محسن حسانی صفحات 85-110

  باتوجه به اهمیت سهم کلیدی شایستگی ها و عملکرد مدیران در موفقیت سازمان ها به ویژه در بخش دولتی، پژوهش حاضر به آسیب شناسی وضعیت موجود نظام انتصاب در سازمان های دولتی کشور پرداخته و سعی دارد عواملی را که به برپایی یک نظام انتخاب و انتصاب اثربخش منجر می شود، معرفی کند. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار Max QDA11 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش، 18 نفر از مدیران دولتی و در بخش کمی نیز، 303 نفر از کارکنان بخش دولتی بودند. یافته های پژوهش بیانگر این است که در بعد عوامل موثر بر انتصاب مدیران، غلبه روابط بر ضوابط، اولویت دادن به وابستگی های حزبی، توجه به همگرایی فرد مورد نظر با مدیر و اعمال فشارهای سیاسی برای انتصاب و در بعد عوامل موثر بر رسیدن به گزینه های مدیریت نیز وابستگی های حزبی و جناحی، اعمال نفوذ از بیرون سازمان، دستور مقام های مافوق و برخورداری از سوابق سیاسی و اجرایی، بالاترین اهمیت را دارا می باشند. همچنین مشخص شد که تعهد به شرایط احراز پست ها در انتصاب ها، الزام به طی دوره های آموزشی قبل از انتصاب و الزام به طی کردن سلسله مراتب سازمانی به عنوان عوامل مهم تر از میان 13 عامل دیگر در ایجاد یک نظام انتصاب مبتنی بر شایستگی نقش دارند.

  کلیدواژگان: نظام انتخاب و انتصاب، انتصاب مدیران، شایسته سالاری، سازمان های دولتی
 • مسعود قلایچی، فرج الله رهنورد*، مهدی مرتضوی صفحات 111-137

  دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، مقوله علم و فناوری از مهم ترین زیرساخت های پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف می باشد. یکی از این زیر مقوله های علم و فناوری، مالکیت صنعتی و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به آن در نقشه جامع علمی کشور است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های ارزیابی پیامدهای سیاست ها و خط مشی های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور انجام شده است. پژوهش، کیفی و از نوع توسعه ای و روش آن تحلیل محتوا است و از نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان با حداکثر اختلاف استفاده کرده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از مصاحبه های ساخت‎ نایافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. درمجموع، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در 127  کد اولیه و 5 مقوله اصلی دسته بندی شد. درنهایت، 5 مقوله کار آیی، اثربخشی، تداوم و استمرار، بهبود و ارتقاء و استاندارد مداری شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد 61 شاخص در ارزیابی پیامد سیاست ها تاثیرگذارند که در 9 شاخص اجماع بیشتری وجود داشت.

  کلیدواژگان: نقشه جامع علمی، مالکیت صنعتی، اجرای خط مشی، ارزیابی پیامد
 • ایوب محمدیان*، ماندانا فرزانه، محمد جلالی صفحات 139-159

  امروزه در عصر دیجیتال می توان داده ها را مهم ترین منبع سازمانی در نظر گرفت که چگونگی نوآوری و کسب ارزش تجاری آنها اهمیت بالایی پیدا کرده است. بر این اساس، هدف این پژوهش آن است که با استفاده از روش پژوهش پیمایشی نقش ویژگی های کلان داده ها و تحلیل های مرتبط با آن را بر نوآوری و سپس بر ایجاد ارزش تجاری مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش کسب وکارهای ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک است که از حجم، سرعت و تنوع داده ای بالایی برخوردار بوده اند. شیوه نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان داد ویژگی های کلان داده بر تحلیل های کلان داده ها در کسب و کارها تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد که تحلیل های کلان داده ها در کسب و کارها بر نوآوری و ارزش تجاری سازمان تاثیر مثبت دارد و نوآوری مبتنی بر کلان داده ها نیز منجر به ایجاد ارزش تجاری در کسب و کارهای ایرانی شده است. همچنین نتایج پژوهش وجود رابطه معنادار بین ویژگی های کلان داده و نوآوری را تایید کرد. در نهایت ارتباط میان تحلیل های کلان داده و ارزش تجاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گری نوآوری مورد تایید قرار گرفت که نشان می دهد نوآوری های ناشی از تحلیل حجم بالایی از داده های متنوع می تواند منجر به ایجاد ارزش تجاری در کسب و کارهای ایرانی شود.

  کلیدواژگان: کلان داده ها، تحلیل های کلان داده ها، نوآوری، ارزش تجاری
 • میرعلی سیدنقوی، مهدیه ویشلقی* صفحات 161-186
  هدف

  سازمان های دولتی ماهیتی بروکراتیک محور و غیرقابل انعطاف دارند که منجر به محدودیت هایی برای مدیران و کارکنان می شود. به کارگیری سبک رهبری فراگیر منجر می شود با افزایش شجاعت اخلاقی و جرات ورزی زمینه لازم برای افزایش ایمنی روانشناختی و تبادلات مدیران و کارکنان افزایش پیدا کند و بتوانند در جهت تحقق اهداف سازمانی با نیت های خیرخواهانه قوانین دست و پاگیر را دور زنند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سبک رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه با تاکید بر نقش میانجی ایمنی روانشناختی و خودکارآمدی خلاق و تعدیل گری تبادل رهبر عضو می باشد.

  روش شناسی:

   روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی می باشند. برمبنای نمونه گیری تصادفی ساده، 374 پرسش نامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است.

  یافته های پژوهش: 

  رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه تاثیر مستقیم و معناداری دارد و به طور غیرمستقیم از راه میانجی گری خودکارآمدی خلاق و ایمنی روانشناختی و تعدیل گری تبادل رهبر-عضو بر قانون شکنی خیرخواهانه تاثیر معناداری دارد.

  نوآوری پژوهش:

   نتایج پژوهش حاضر، به کارگیری سبک رهبری فراگیر در سازمان های دولتی را قوت بخشیده و به مدیران سازمان ها در درک تاثیرگذاری سبک رهبری فراگیر بر قانون شکنی خیرخواهانه کمک می کند تا با میانجی گری خودکارآمدی خلاق و ایمنی روانشناختی و تعدیل گری تبادل رهبر- عضو شرایط قانون شکنی خیرخواهانه برای تحقق اهداف سازمانی و منافع ذ ینفعان را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: سبک رهبری فراگیر، قانون شکنی خیرخواهانه، ایمنی روانشناختی، خودکارآمدی خلاق، تبادل رهبر- عضو
 • شهرام واحدی، علی اصغر انواری رستمی* صفحات 187-210

  احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت فراوانی در تحلیل پرتفوی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برخوردار است و پیش بینی دقیق آن فرایندی پیچیده است. باتوجه به اهمیت و ضرورت پیش بینی خطرپذیری سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، هدف این پژوهش، ارایه رویکردی احتمالی برای این پیش بینی با رویکرد «شبکه های عصبی مصنوعی» است. مدل های مبتنی بر این رویکرد که برگرفته از فرایند یادگیری مغز انسان هستند، با استفاده از سرعت محاسباتی رایانه، روابط هر چند پیچیده بین متغیرها را فراگرفته و از آنها برای پیش بینی مقادیر آتی متغیرها استفاده می کنند. نمونه پژوهش شامل داده های 20 شرکت در دوره 10 ساله 1390 تا 1399 است. پژوهش حاضر توانمندی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و تابع پیش بینی حاصل از آنها را جهت برآورد احتمال سقوط قیمت سهام در ایران مورد آزمون قرار می دهد. نتایج نشان داد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی از عملکرد مناسبی برای برآورد احتمال ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار برخوردارند.

  کلیدواژگان: سقوط قیمت سهام، مدل، شبکه عصبی مصنوعی، بورس اوراق بهادار
|
 • Elham Ebrahimi* Pages 11-29
  Purpose

  Calling is a concept that has attracted the attention of researchers in various fields in the last decade. Despite that, the variety and multiplicity of definitions provided and the different formulations of this phenomenon have led to a lack of consensus on the nature and dimensions of its construct. Therefore, the present study aimed to understand the construct of calling from the perspective of employees working in a non-governmental organization to help better understand this concept.

  Methodology

  Since the aim was to find the structure of calling, and not to describe the experience of individuals, the research was designed and conducted with a qualitative approach of descriptive phenomenology and with the four-step Giorgi method. To collect the data, narrative interviews were conducted with eight employees of Mahak Institute, a well-known non-governmental organization in the country. To confirm the reliability of the analyzes, two methods of resonancy and reflectivity were used, which are among the evaluation methods of phenomenological research.

  Results

  After determining units of meaning and transformations resulting from their combination, integration and abstraction, calling was defined as a kind of transcendental muster and the center and gravity of life. In addition, the key constituents of the meaning of the phenomenon and the relationships between them showed that this concept has a double-edged nature; The positive side are the endogenous motivating dimensions and the negative side are the annoying exogenous dimensions. Finally, key constituents of the calling construct and their meaning units were analyzed based on the description of each constituent.

  Keywords: Calling, non-governmental organizations, phenomenology, Giorgi
 • Ahmad Aghamohammadi, Fereydoon OHADI*, Mohsen Seighaly, Bahman Bani Mahd Pages 31-57

  Digital currency is a special form of digital money based on cryptography. The cost and time of transferring digital currency to different places is less than the traditional method. In banking, the method of transferring Fiat currencies has created many risks for banks due to different prices, long transfer time and high cost of Swift fees. The main purpose of this study was to provide a model for estimating the rate of return and risk of banks 'foreign exchange portfolio in Iran and to evaluate the effect of adding digital currencies to the banks' portfolio in terms of rate of return, risk and optimization using Value At Risk (VAR). To examine the extent of changes in banks' foreign exchange portfolio risk in combination with digital currencies, first the return and risk of a foreign exchange portfolio used in Iranian banks are calculated and optimized the using Value At Risk (VAR); then, by selecting a number of digital currencies and adding them to the foreign exchange portfolio of banks, the returns and risk related to the new portfolio are calculated and optimized using Lingo software. The results of the study show a reduction in the risk of the new portfolio.

  Keywords: Risk, Return, Optimal portfolio, Crypto currency, Foreign exchange
 • Mahmoud Dehghan Nayeri*, Emad Nobahar, MohammadReza Hadi Zade Raeisi, Mehdi Taghavi Pages 59-83

  Considering the development of technology and the increasing importance of online food ordering channels, this study aims to compare the effect of online food ordering channels on customers' purchase intention. This research is descriptive-analytical in nature, practical in terms of purpose, and based on the survey method. In the beginning, by reviewing the subject literature, the conceptual model of the research was obtained and led to model hypotheses that were tested by the structural equation modeling and partial least squares (PLS-SEM) approach in two outsourcing channels including Snapfood and the internal website of well-known chain restaurants in Tehran. Findings prove the positive effect of service quality, service attractiveness, and fair price on the perceived value of the distribution channel, while channel reputation has no significant effect on the perceived value of customers. Moreover, the results depict that the perceived value of distribution channels, customer satisfaction, and word-of-mouth advertising has a significant positive effect on the customer's purchase intention through the online channel, although there is an intensive total effect (indirect and direct) of perceived value on the customer's purchase intention In the outsourcing channel, contrary to the internal website.

  Keywords: Customer purchase intention, perceived value, online ordering, customer satisfaction
 • Mohsen Farhadinejad*, Fateme Leilidoost, Mohsen Hassani Pages 85-110

  Considering the importance of the key contribution of managers' competencies and performance in the success of organizations, especially in the public sector, the current research deals with the pathology of the current situation of the appointment system in the country's government organizations and tries to introduce the factors that lead to the establishment of an effective selection and appointment system. This research was done with a mixed approach (qualitative-quantitative). The data collection tool in the qualitative part is a semi-structured interview and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire. For data analysis, Max QDA11 software was used in the qualitative part and SPSS23 software was used in the quantitative part. Participants in the qualitative part of the research were 18 public managers and in the quantitative part, 303 public sector employees. The findings of the research show that in terms of the factors affecting the appointment of managers, relationships prevail over criteria, giving priority to party affiliations, convergence of the person with the manager and exerting political pressure for the appointment, and Factors influencing the preparation of the list of candidates for management positions are party and factional affiliations, exerting influence from outside the organization, orders from superiors, and having political and executive experiences are of the highest importance. It was also found that the commitment to the indicators of the positions in the appointments, passing the training courses before the appointment and being required to go through the organizational hierarchy as more important factors among 13 other factors play a role in creating a merit-based appointment system.

  Keywords: selection, appointment system, appointment of managers, meritocracy, public organizations
 • Masoud Ghalaychi, Faraj Allah Rahnavard*, Mahdi Mortazavi Pages 111-137

  Attainment the sublime goals of the Islamic Republic of Iran requires comprehensive efforts in all cultural, scientific, social and economic dimensions. In this regard, science and technology is one of the most important infrastructures of the country's development and as a mean for competition in various fields. Industrial property and related executive policies of national measures included in the comprehensive scientific map of the country is subset to science and technology. This research has been done with the aim of identifying the indicators to evaluate the consequences of policies and executive policies of national measures related to industrial property from the comprehensive scientific map of the country. This qualitative development research uses content analysis method which has used the purposive sampling of the participants with the maximum variation. The data and information gatherd through unstructured interviews. To do so, interviewes were conducted with 13 experts, and the data analyzed by Atlas.ti software. In total, the concepts extracted from the interviews categorized into 127 primary codes and 5 main categories.

  Keywords: Comprehensive scientific plan, industrial property, policy implementation, outcome assessment
 • Ayoub Mohammadian*, Mandana Farzaneh, Mohammad Jalali Pages 139-159

  In the digital age, data can be considered as the most important organizational resource. Given the increasing volume, velocity and variety of data in Iranian businesses, it has become a concern for their executives how to gain innovation as well as business value from data. In this regard, the purpose of this study is to investigate the role of big data and related analytics on innovation and then on business value using survey method. The study population was 158 Iranian businesses in Information Technology and E-business sector. In this case, businesses were questioned through judgmental sampling and questionnaires were analyzed via structural equation modeling (SEM). The results showed that the characteristics of big data have a positive and significant effect on big data analytics in those organizations. It was also found that data analytics in the businesses have a positive impact on the innovation and business value of the firms. Moreover, the impact of big data-driven innovation on business value creation in Iranian digital businesses has been confirmed. Also, the research results confirm the significant relationship between big data characteristics and innovation. Finally, the mediating role of innovation on the relationship between big data analytics and business value was approved. The results showed that innovations resulting from the analysis of large volumes of diverse data can lead to business value in Iranian businesses.

  Keywords: Big data, Big Data Analytics, Innovation, Business Value
 • Mirali Seyednaghavi, Mahdieh Vishlaghi* Pages 161-186
  Research objective

  Government organizations have a bureaucratic and inflexible nature that leads to limitations for managers and employees. The use of inclusive leadership style leads to increased moral courage and boldness to increase the psychological safety and exchanges between managers and Increase staff and be able to circumvent cumbersome rules with benevolent intentions in order to achieve organizational goals. The aim of the present study was to investigate the effect of inclusive leadership style on pro-social rule breaking by emphasizing the mediating role of psychological safety and creative self-efficacy and moderating member leader exchange.

  Methodology

  The method of the present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the study is the employees of government organizations in West Azerbaijan province. Based on simple random sampling, 374 correct questionnaires were returned and the research data were analyzed using SPSS and AMOS software. Standard questionnaires were used to measure research variables.

  Research findings

  Inclusive leadership has a direct and significant effect on pro-social rule breaking and indirectly has a significant effect on pro-social rule breaking through mediation of creative self-efficacy and psychological safety and moderation of leader-member exchange.

  Research innovation: 

  The results of the present study strengthen the application of inclusive leadership style in government organizations and help managers of organizations to understand the impact of inclusive leadership style on pro-social rule breaking to mediate creative self-efficacy and psychological safety and moderation. Provide leader-member exchanges to cause pro-social rule breaking to achieve organizational goals and the interests of stakeholders.

  Keywords: Inclusive leadership style, pro-social rule breaking, psychological safety, creative self-efficacy, leader-member exchange
 • Shahram Vahedi, AliAsghar Anvary Rostamy* Pages 187-210

  The probability of stock prices crash has great importance in portfolio analysis and pricing of capital assets. Therefore, one of the major issues that investors face in the capital markets is predicting the fall of stocks. Given this necessity, the purpose of this study is to provide an approach to estimate the risk of stock price crashes. Recently, methods called "artificial neural networks" have been used to predict monetary and financial variables in parallel with structural models and time series. These models, which are actually derived from the brain learning process, use computer computational speed to learn complex relationships between variables and use them to predict the future. Using the data of 20 companies listed in the Tehran Stock Exchange, the present study presents models to estimate the probability of stock prices crash in the Iranian stock market using artificial neural networks. The results indicate that artificial neural networks have good performance in estimating the probability of stock prices crash in the Iranian stock market.

  Keywords: Stock prices crash, model, artificial neural network, stock market