فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن گیاهی، خدیجه بوزرجمهری*، علی اکبر عنابستانی، مهدی کرمانی صفحات 145-162

  در بازه ی زمانی کنونی، صنایع دستی روستایی به دلیل ماهیت اقتصادی با مفاهیم توسعه اقتصادی مرتبط می باشد که می تواند با پیام های اجتماعی، فرهنگی و قومی، هویت روستاییان را بیشتر و بهتر به مشتریان منتقل کند. بنابراین هدف پژوهش شناسایی اثرات صنایع دستی در سکونتگاه های روستایی شهرستآن های تربت جام - تایباد است. با توجه به موضوع پژوهش، نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری شامل دو گروه کارشناسان و 239 تولیدکننده ی صنایع دستی در 15 روستای شهرستآن های تربت جام - تایباد می باشد که به شیوه تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. شیوه گردآوری داده ها شامل روش های کتابخآن های و میدانی با ابزار پرسشنامه است. روش تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS و مدل AHP انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در تمامی متغیرهای تحقیق (اقتصادی، 40/3، اجتماعی، 37/3، گردشگری، 26/3، زیست محیطی، 07/3) میانگین شناسایی شده بالاتر از میانه ی نظری (3) است، از این رو رونق صنایع دستی نقش موثر و مفیدی در توسعه روستایی منطقه (نسبت به موقعیت و وضعیت اقتصادی و غیره کلی آن) ایفا می کند. همچنین نتایج حاصل از روش (AHP) در بین متغیرهای مورد بررسی نشان می دهد، مولفه های اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با وزن های 574/0، 167/0 درصد، مهم ترین عوامل موثر بر توسعه روستایی می باشند و مولفه های گردشگری و زیست محیطی به ترتیب با وزن های 159/0 و 098/0 از اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارند. بنابراین توجه ویژه به رونق صنایع دستی به عنوان رویکردی خلاق و نوین در توسعه روستایی برای سایر سکونتگاه های روستایی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: صنایع دستی، سکونتگاه های روستایی، تربت جام و تایباد
 • مراد کیخسروی، سحر ده یوری*، سید مهدی میردامادی صفحات 163-180

  مدل سازی سطوح توسعه کشاورزی، ابزاری کارآمد در ایجاد شناخت کافی از سرزمین و پراکنش فضایی توسعه آن است. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی سطوح توسعه کشاورزی مناطق روستایی استان های همدان و کرمانشاه در سال 1399-1400 بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها تحقیقی کمی است که به شیوه پیمایشی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش، مراکز دهستان استان های همدان و کرمانشاه بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و به صورت انتساب متناسب 666 کشاورز از 89 مرکز دهستان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی و پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. به منظور سنجش پایداری کشاورزی در مناطق روستایی از روش ترکیبی وایکور- آنتروپی بهره گرفته شد. در مدل سازی سطوح توسعه کشاورزی پایدار از نرم افزار Arc-GISver 10.5 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که روستاهای خرم رود از توابع شهرستان تویسرکان و روستای راهب از توابع شهرستان کبودر آهنگ استان همدان به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب پایداری را داشته اند. در مجموع مناطق روستایی استان های همدان و کرمانشاه از لحاظ توسعه کشاورزی پایدار در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و اختلاف فاحشی میان این استان ها مشاهده نمی گردد. همچنین با توجه به محاسبات انجام شده روستاهای مورد مطالعه در هفت سطح تقسیم شدند که در سطح کاملا ناپایدار روستایی قرار ندارد و در سطوح ناپایدار 15 روستا، نسبتا ناپایدار 28 روستا، در حال پایداری 33 روستا، نسبتا پایدار 11 روستا، پایدار 2 روستا قرار می گیرد و در سطح کاملا پایدار نیز روستایی قرار نگرفته است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار کشاورزی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، معادلات ساختاری
 • فاطمه کاظمیه*، اسماء عیدی صفحات 181-195

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی با استفاده از مدل کانو در روستای قره آغاج کوه شهرستان ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه سرپرستان خانوار روستای قره آغاج کوه تشکیل دادند که تعداد 204 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی- مورگان به عنوان نمونه تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه زوجی مدل کانو بود که روایی آن توسط صاحب نظران مسلط به موضوع تحقیق مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی، تعداد 30 پرسشنامه خارج از نمونه تکمیل و مقدار آلفای-کرونباخ0.883 بدست آمد که نشان دهنده ی پایایی مطلوب پرسشنامه بود. عوامل موثر بر رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی به سه بخش الزامات عملکردی، اساسی و انگیزشی طبقه بندی شدند که 11 نشانگر در گروه الزامات اساسی، 6 نشانگر در گروه الزامات عملکردی و 8 نشانگر در گروه الزامات انگیزشی قرار گرفتند. یافته های حاصل از مدل کانو نشان داد که بیشترین میزان رضایت روستاییان از اجرای طرح هادی در زمینه ی تامین نیازهای اساسی مربوط به نشانگر ضابطه مند شدن ساخت و سازها با ضریب رضایت 0.55 و کمترین میزان مربوط به نشانگر جمع آوری و دفع زباله با ضریب رضایت 0.08 است. همچنین در بین عوامل الزامات عملکردی نیز بیشترین میزان رضایت به نشانگر افزایش میزان گرایش به فعالیت در بخش خدماتی روستا با ضریب رضایت 0.88 و کمترین میزان به نشانگر توجه به بافت های با ارزش تاریخی و فرهنگی روستا با ضریب رضایت0.62 اختصاص یافت. در گروه الزامات انگیزشی نیز بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب مربوط به نشانگر افزایش قیمت اراضی با ضریب رضایت0.92 و افزایش میزان سرمایه گذاری در روستا و فرصت های اقتصادی جدید با ضریب رضایت 0.75 اظهار شده است. در اولویت برای بهبود عوامل مربوط به سه گروه، اولویت ابتدا با الزامات اساسی، سپس الزامات عملکردی و سرانجام الزامات انگیزشی می باشد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، طرح هادی، قره آغاج کوه، مناطق روستایی
 • سعید کامیابی* صفحات 197-212

  بررسی عوامل محیطی موثر در رشد و توسعه روستا شهر به تعیین جهات بهینه توسعه آتی شهر و توان محیط برای گسترش فضایی منجر می گردد. در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی-فضایی روستا شهر،شهمیرزاد در شمال شهر مهدیشهر استان سمنان،که استقرار مساکن و کاربری ها در محیط جغرافیایی آن (حوزه رودخانه چاکه) از ثبات مورفودینامیک نسبی برخوردارنیست، بر پایه ده معیار درچهارمنطقه پیشنهادی بر اساس روش توصیفی تحلیلی،با هدف ارایه مکان یابی و راهکارهای مناسب برای توسعه آتی شهمیرزاد، انجام شد،. و وزن دهی معیارها و پارامترهای مربوط، از مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل مخدوم با کمک دانش خبرگان و نرم افزار اکسپورت چویس صورت پذیرفت. با بررسی های صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که مناطق مختلف جغرافیایی شهری شهمیرزاد (شهمیرزاد شمالی شهمیرزاد جنوبی، شهمیرزاد شرقی و شهمیرزاد غربی) به لحاظ اعمال و توزیع روش های یکسان محیطی از نظر کمی وکیفی همگن نیستند و توزیع و پراکندگی مکانی مسکونی در ارتباط با شاخص هایی همچون تمایلات مردم،ارتفاع و شیب زمین، وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعی، فاصله با زمین های کشاورزی و باغات،فاصله از آبهای سطحی،مساحت، عامل مالکیت زمین (وقف و زمین دولتی)،هزینه خرید، هزینه آماده سازی و وضعیت نسبت به کاربری های نامتجانس) متناسب نیست. در این بین شاخص های اقتصادی همچون هزینه خرید و هزینه آماده سازی و عامل مالکیت زمین بیش از 50 درصد سهم را به خود اختصاص داده است روند گسترش شهر به سمت پهنه های پر خطر از نظر مخاطرات طبیعی (سیل و رانش و زلزله) و تخریب ،تصرف باغات حاصلخیز و تغییر کاربری شکل گرفته است. هرگونه توسعه باید متناسب با محدودیت های اکولوژیکی صورت گیرد و حال آنکه قرار است توسعه هدفمندی بین چهار محدوده جهت توسعه شهمیرزاد در آینده و بر اساس افق توسعه پایدار شکل گیرد. پس از ارزیابی و پهنه بندی انجام شده مشخص گردید که محدوده شرق (حوالی شهرک کلاهدوز تا کمربندی) نسبت به سمت غرب و شمال و جنوب شهر توان های محیطی بیشتری جهت توسعه فضایی پایدار آتی شهمیرزاد دارد.

  کلیدواژگان: توان محیطی، ارزیابی چند معیاره، توسعه پایدار شهری، شهمیرزاد
 • مهدی بابائیان*، ابوالفضل توسلی، مهدی جواهری، مصطفی جعفریان صفحات 213-223

  از مهم ترین روش های مقایسه کارایی مصرف انرژی، بهره وری تولید و مخاطرات زیست محیطی بوم نظام های زراعی، بررسی جریان انرژی و میزان تولید گاز های گلخانه ای است. این تحقیق باهدف بررسی الگوهای مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید نخود دیم در استان خراسان شمالی انجام شد. مزارع به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و داده ها از طریق پرسش نامه چهره به چهره گردآوری گردید. در این مطالعه، نیروی انسانی، ماشین آلات، دیزل، کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی و دانه ورودی های انرژی را تشکیل می داد. خروجی مطالعه نیز عملکرد دانه و عملکرد اندام هوایی (کاه) بود. نتایج نشان داد که متوسط نیروی انسانی مورد استفاده در یک هکتار از مزارع نخود دیم نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه 21 نفر، کود نیتروژن 50 و کود های فسفر و پتاسیم 70 کیلوگرم بود. همچنین میزان مصرف سوخت دیزل 35 لیتر و میزان استفاده ماشین آلات 8 ساعت در هکتار بدست آمد. ارزیابی میزان مصرف انرژی نشان داد که در بین نهاده های ورودی کود نیتروژن با 3307 مگاژول در هکتار، 06/40 درصد از کل انرژی های ورودی را به خود اختصاص داده است و سوخت دیزل با 85/1970 مگاژول در هکتار، 86/23 درصد از کل انرژی ورودی را مصرف کرد. نیروی انسانی و بذر نیز به ترتیب با 49/0 و 87/1 درصد کمترین سهم را از ورودی های انرژی بخود اختصاص دادن. راندمان مصرف انرژی کل (عملکرد دانه و کاه نخود) 91/1 و بهره وری انرژی 08/0 کیلوگرم بر مگاژول حاصل شد. مقدار انرژی ویژه نیز 32/12 مگاژول بر کیلوگرم بود. میزان انتشار گاز های گلخانه ای 20/399 کیلوگرم در هکتار و سهم CO2، N2O و CH4 به ترتیب 60/398، 02/0 و 57/0 کیلوگرم در هکتار بود. پتاسیل گرمایش جهانی تولید در یک هکتار نخود دیم در مزارع نخود منطقه 13/419 کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن بدست آمد. در پایان از نتایج بدست آمده در تحقیق نتیجه گیری شد که مزارع نخود دیم بدلیل وابستگی به آب باران و عدم مصرف الکتریسیته و همچنین مصرف کم کود های شیمیایی از مصرف انرژی پایینی برخوردار هستند. ب

  کلیدواژگان: بهره وری انرژی، کارایی انرژی، مخاطرات زیستی، پتانسیل گرمایش جهانی
 • فاطمه نعمتی جوزقانی*، وحید ریاحی صفحات 225-243

  یکی از وظایف اصلی و مهم برنامه ریزان در نواحی روستایی، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون باتوجه به نقش و کارکرد و میزان تاثیرگذاری هرکدام از کاربری ها بر یکدیگر است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تحولات کاربری اراضی روستایی است.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی میباشد که با استفاده از نقشه و پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته است. در این تحقیق تغییرات کاربری اراضی 4 روستای دهستان کوهسنگی طی 20 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است . که تغییرات کاربری پیرامون روستایی با تهیه نقشه با استفاده از نرم افزار ENVI و Arc map مورد بررسی قرار گرفته است همچنین برای بررسی تغییرات درون بافت روستایی و ارزیابی میزان سازگاری این تغییرات از پرسشنامه که توسط 60 نفر از خبرگان محلی پر شده است که با استفاده از نرم افزارspss تحلیل شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهد که در فاصله10 ساله اول تحقیق بیشترین رشد تغییر کاربری در کاربری مسکونی صورت گرفته و کمترین تغییر کاربری در کاربری غیرگیاهی و در بازده زمانی 10 ساله دوم تحقیق دو کاربری مسکونی و مرتع و علفزار با کمترین تغییر کاربری نسبت به دیگر کاربری نسبت به ده ساله اول داشته اند. همچنین با ارزیابی تناسب تغییرات کاربری با شاخص سازگاری با استفاده از3 مولفه امنیت عمومی ، منظر و چشم انداز و محیط زیست نتایج بدست امده بدین صورت است که در مولفه امنیت عمومی و منظر و چشم انداز کاربری های مذهبی، مسکونی سازگاری بیشتری نسبت به دیگر کاربری ها داشته و در مولفه محیط زیست کاربری فضای سبز سازگاری بیشتری نسبت به دیگر کاربری ها دارد

  کلیدواژگان: برنامه ریزی روستایی، تحولات کاربری اراضی، تخصیص زمین، شهرستان تایباد
 • فاطمه رستگاری پور*، بهاره رضازاده صفحات 245-258

  حفظ جان انسان ها در کنار فراهم آوردن سهولت در رفت و آمد یکی از اهداف مهم فرآیندهای مهندسی در امر ترافیک است. عابرین پیاده از مهم ترین ارکان ترافیکی هستند، لذا وسایل نقلیه و عابرین پیاده اصلی ترین اهداف برای سیاست گذاری درحوزه ترافیک محسوب می شوند. هدف اساسی از انجام این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار برعدم تمایل گروه های مختلف روستاییان به استفاده از پل های عابرپیاده است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی است و روش تحقیق آن تحلیلی- توصیفی است. جمع آوری داده ها به روش پیمایش میدانی و مصاحبه حضوری با 380 نفر در سال 1398 با کاربرد روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. ابزار سنجش آن به صورت پرسش نامه ای می باشد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Eviews و مدل لاجیت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از مهم ترین عواملی که بر عدم تمایل روستاییان به استفاده از پل هوایی در بخش افراد دارای تحصیلات دانشگاهی موثر است ارتفاع پله ها، ترس از ارتفاع، جریمه یا تشویق، تمایل به ایجاد پله برقی و ایجاد معبر وسط خیابان می باشد. در بخش استفاده کنندگان عمومی جنس و تعداد پله ها، عدم آگاهی افراد و تماسل به احداث زیرگذر بر عدم استفاده از پل هوایی عابر پیاده موثر است. این عوامل در بخش دانش آموزان شامل شیب و ارتفاع پله ها، جریمه یا تشویق، تمایل به ایجاد پله برقی و اتلاف وقت می باشد. در این راستا استانداردشدن ارتفاع و شیب پله ها و ایجاد مانع وسط خیابان باعث می شود عموم روستاییان تمایل بیشتری برای استفاده از پل هوایی از خود نشان دهند.

  کلیدواژگان: روستاییان، شیب پله ها، پل هوایی عابر پیاده، مدل لاجیت، تربت حیدریه
 • زهرا آربونی، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی*، جمشید عینالی، حسین فراهانی صفحات 259-276

  خشکسالی طی سالیان گذشته آسیب های زیادی به بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد کرده است. در دهه اخیر، رویکرد مقابله با شرایط و رخدادهای طبیعی جای خود را به کنار آمدن و زندگی کردن با آنها داده است. یکی از عوامل موثر در کاهش اثرات خشکسالی ظرفیت سازی روستاییان جهت مقابله با خشکسالی می باشد. هدف این تحقیق ارایه سناریوهای تاثیرگذار بر ظرفیت سازی روستاییان جهت کاهش اثرات خشکسالی می باشد. نوع تحقیق در این بررسی کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دو گروه تشکیل داده اند که گروه اول 30 نفر از استادان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش و گروه دوم را نخبگان روستایی و دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا تشکیل می دهند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه) صورت گرفته، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، . از میان 36 شاخص بررسی شده ، تمایل به استفاده از راهکارهای گذشتگان جهت کاهش اثرات خشکسالی و تمایل به تغییر الگوی کشت به گیاهان مقاوم به خشکی بیشترین تاثیر را بر ظرفیت سازی روستاییان در جهت کاهش اثرات خشکسالی داشته است . با توجه به رتبه های به دست آمده از تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم متغیرها همه 36 عامل کلیدی تاثیر گذار ، هم در تاثیرات مستقیم و هم تاثیرات غیر مستقیم وجود دارد. به عبارتی دیگر بررسی روابط غیر مستقیم عوامل مختلف نشان می دهد که تمام عوامل در تاثیرات مستقیم با اندکی تغییر در رتبه انها عینا در تاثیرات غیر مستقیم تکرار شده اند.

  کلیدواژگان: مخاطرات محیطی، آینده پژوهی، توانمندسازی، استان زنجان
|
 • Hasan Giyahi, Khadijeh Bouzarjomehri *, Aliakbar Anabestani, Mahdi Kermani Pages 145-162

  In the current period, rural handicrafts are related to the concepts of economic development due to their economic nature, which can convey the identity of villagers more and better to customers through social, cultural and ethnic messages. Therefore, the aim of this study is to identify the capacities of handicrafts in rural settlements of Torbat-e Jam-Taybad cities. According to the research topic, the type of research is descriptive-analytical. The statistical population includes two groups of experts (15 people) and handicraft producers in 15 villages studied in Torbat-e-Jam-Taybad counties, among which 1380 active handicrafts were identified, of which 239 as a sample population by They were questioned by simple coincidence. Data collection methods include library and field methods with questionnaire tools. Data analysis was performed using descriptive statistics, one-sample t-test in SPSS software and AHP. Findings showed that four economic, social, tourism and environmental factors are the most important capacities of handicrafts in the study area and in all research variables (economic, 3.40, social, 3.37, tourism, 3.26, environmental, 07 / 3) The average of the identified capacities is higher than the theoretical average, therefore, they play an effective and useful role in the rural development of the region (in relation to its economic situation, etc.). Also, the results of (AHP) among the studied variables, economic and social components with weights of 0.574, 0.167%, respectively, were recognized as the most important factors due to the prosperity of handicrafts, which tourism and environmental components, respectively, by weight 150.159 and 0.098 are less important than other factors. Therefore, identifying the potential of handicraft prosperity as a creative and innovative approach in rural development for other rural settlements is proposed.

  Keywords: Handicrafts, rural settlements, Torbat-e Jam, Taybad
 • Morad Keikhorsavi, Sahar Dehyouri *, Seyed Mehdi Mirdamadi Pages 163-180

  Modeling the levels of agricultural development is an effective tool in creating sufficient knowledge of the land and the spatial distribution of its development. Therefore, this study aimed to model the levels of agricultural development in rural areas of Hamadan and Kermanshah provinces in 1399-1400. This research is quantitative in terms of applied purpose and data analysis, done in a survey manner. The study's statistical population was rural centers of Hamedan and Kermanshah provinces, which were studied using a stratified sampling method and proportional assignment of 666 farmers from 89 rural centers. The data collection tool was a questionnaire that confirmed the validity and reliability of the questionnaire. The combined Viktor-entropy method was used to measure the degree of agricultural sustainability in the studied rural areas. Arc-GISver10.5 software was used to model sustainable agricultural development levels. The conceptual model of the research was also confirmed using AMOSver24 software. The results show that the Khorramrud villages of Tuyserkan city and the Raheb village of Kaboudar Ahang city of Hamadan province had the highest and lowest sustainability coefficients. In general, the rural areas of Hamedan and Kermanshah provinces are similar in terms of sustainable agricultural development, and there is no significant difference. Also, according to the calculations, the studied villages were divided into seven levels, which are completely unstable in rural areas. It is not located at 15 unstable levels, relatively unstable at 28 villages, stable at 33 villages, relatively stable at 11 villages, stable at two villages, and not at a completely stable level.

  Keywords: sustainable agricultural development, Geographical information system, Structural Equations
 • Fatemeh Kazemiyeh *, Asma Eidi Pages 181-195

  The aim of this study was to evaluate the satisfaction of villagers with the implementation of the Hadi project using the Kano model in Qara Aghajkooh village of Urmia city. The statistical population of the study consisted of all heads of households in Qara Aghajkooh village, 204 of whom were selected and evaluated using the Krejcie-Morgan table as a sample. The research tool was a KANO couple questionnaire whose validity was confirmed by experts in the field. To evaluate the reliability, 30 out-of-sample questionnaires were completed and the Cronbach's alpha value was 0.883, which indicated the optimal reliability of the questionnaire. Factors Affecting Villagers' Satisfaction with the Implementation of the Master Plan According to the Kano model, they were classified into three sections: functional, basic and motivational requirements. Findings from Kano model showed that the highest level of satisfaction of villagers with the implementation of the master plan in the field of meeting the basic needs of the factor of standardization of structures with a coefficient of satisfaction of 0.55 and the lowest level of factor garbage collection and disposal with a satisfaction coefficient of 0.08. Also, among the factors of functional requirements, the highest level of satisfaction was allocated to the factor of increasing the tendency to work in the service sector of the village with a satisfaction coefficient of 0.88 and the lowest amount to the factor of attention to historical and cultural values of the village with a satisfaction coefficient of 0.62. In the group of motivational requirements, the highest and lowest levels of satisfaction are related to the factor of increasing land prices with a satisfaction coefficient of 0.92 and increasing the amount of investment in rural areas and new economic opportunities with a satisfaction coefficient of 0.75, respectively. In order to improve the factors related to the three groups, the priority is first with the basic requirements, then the functional requirements and finally the motivational requirements.

  Keywords: Hadi Project, Qara Aghaj Kuh, Rural Areas, Satisfaction
 • Saeid Kamyabi * Pages 197-212

  The study of environmental factors affecting the growth and development of rural and urban areas leads to determining the optimal aspects of future urban development and the potential of the environment for spatial expansion. In this study, land suitability for physical-spatial development of Shahmirzad village in the north of Mahdishahr, Semnan province, where the settlement of dwellings and uses in its geographical environment (Chakeh river basin) does not have relative morphodynamic stability, based on ten criteria in four proposed areas The descriptive-analytical method was performed with the aim of providing location and appropriate solutions for Shahmirzad's future development, and the weighting of related criteria and parameters was done from AHP hierarchical model and Makhdoom model with the help of experts' knowledge and Chois export software. Based on the studies, it was concluded that different urban geographical areas of Shahmirzad (Shahmirzad North Shahmirzad South, Shahmirzad East and Shahmirzad West) are not quantitatively and qualitatively homogeneous in terms of application and distribution of environmental methods and the distribution of residential spatial in Relation to indicators such as people's inclinations, height and slope of land, situation in relation to natural hazards, distance from agricultural lands and gardens, distance from surface water, area, land ownership factor (endowment and government land), purchase cost, preparation cost And the situation with respect to heterogeneous uses) is not commensurate. Meanwhile, economic indicators such as purchase cost and preparation cost and land ownership factor accounted for more than 50% of the share of the city's expansion to high-risk areas in terms of natural hazards (floods, landslides and earthquakes) and destruction. , Capture fertile gardens and change land use. Any development must be done in accordance with ecological constraints, while purposeful development is to be formed between the four areas for the future development of Shahmirzad and based on the horizon of sustainable development. After evaluation and zoning, it was found that the eastern area (eastern Shahmirzad area and around Kolahdooz town) has more environmental potential for the future sustainable development of Shahmirzad space than the west, north and south of the city.

  Keywords: : Environmental Capacity, Multi-Criteria evaluation, Sustainable urban development
 • Mahdi Babaeian *, Abolfazl Tavassoli, Mahdi Javaheri, Mostafa Jafarian Pages 213-223

  Investigating of energy flow and greenhouse gas emissions is one of the methods to compare energy efficiency, production efficiency and environmental hazards of agroecosystems. This study investigates the patterns of energy consumption, greenhouse gas emissions and global warming potential of dryland chickpea production in rural areas of Qoshkhaneh region of Shirvan city. Data for this experiment were collected through a face-to-face questionnaire. Farms were selected by random sampling. In this study, energy inputs included: labor, machinery, diesel, chemical fertilizers, chemical pesticides and seeds, and the study output was grain yield and shoot yield (straw). The results showed that the average labor used per hectare of dryland chickpea farms in rural areas of North Khorasan was 21 people, nitrogen fertilizer 50 and phosphorus and potassium fertilizers 70 kg/ha, as well as diesel fuel consumption of 35 liters and the use of machinery 8 h/ha. Evaluation of energy consumption showed that among the inputs, nitrogen fertilizer with 3307 MJ/ha accounted for 40.06% of the total energy input and diesel fuel with 1970.85 MJ/ha, Consumed 23.23% of the total input energy. labor and seeds also had the lowest share of energy inputs with 0.49 and 1.87 percent, respectively. Total energy consumption efficiency (chickpea + straw) was 1.91, energy productivity was 0.08 kg/MJ and specific energy was 12.32 MJ/kg. In terms of greenhouse gas emissions was 399.20 kg/ha, the share of CO2 was 398.60, the share of N2O and CH4 was 0.02 and 0.57 kg/ha respectively. Global warming production potential per hectare of dryland chickpeas in North Khorasan Province was 419.13 kg CO2 equivalence. In general, the results showed that dryland chickpea fields have low energy consumption due to dependence on rainwater and lack of electricity consumption, as well as low consumption of chemical fertilizers. The most important strategies to reduce energy consumption in the production of dryland chickpeas is the use of appropriate crop rotation to reduce the use of herbicides and chemical fertilizers and also to observe the rules of farm traffic to reduce the movement of agricultural implements on farms.

  Keywords: Energy efficiency, Productivity, Global warming potential, Environmental hazards
 • Fateme Nemati Jowzeghani *, Vahid Riahi Pages 225-243

  One of the main tasks of planners in rural region is to allocate land to different uses according to the function and the impact of each function on each other. The aim of this study is to investigate usage progression of rural fields. The research method is descriptive and analytical, which has been studied using a map and a questionnaire. In this land study, conversion function have been studied in four villages: Jozghan, Hosseini, Soran and Kohjeh of Kuhsangi village, during the last 20 years. Which has examined land usage changes around the villages by preparing a map in ENVI and ARC MAP software. In addition, to investigate the conversions within the rural ground and evaluate the compatibility of these changes through a questionnaire that was fulfilled by 60 endemic persons using purposive random sampling and analyzed using SPSS software. The results show that in the first 10 years of the research, the highest growth of land usage conversion occurred in residential use and the least change was in non-vegetation land and in residential usage, rangeland was with the least change in usage in the second 10 years of research unlike to others in the first 10 years. Also, by evaluating the conversion indicator of compatibility indicator with using the three components of public security, village vision and environment, the results are as follows: according to the public security and village vision, residential-religious usage are more compatible than other usages and due to environment, Greenbelt is more compatible than other usages

  Keywords: Rural Planning, Land Usage conversion, Land allocation, Taybad town
 • Fatemeh Rastegaripour*, Bahare Rezazadeh Pages 245-258

  Save John human lives along with providing ease of movement is one of the most important goals of traffic engineering processes. Pedestrians are one of the most important pillars of traffic, so vehicles and pedestrians are the main targets for traffic policing. Pedestrian walkways are places that are built for pedestrians in a variety of different applications. The main purpose of this research is to analyze the factors affecting the citizens' desire to no use pedestrian bridges. This research is applied in terms of its nature and purpose and its research method is analytical-descriptive. Data were collected through field survey and face-to-face interviews with 380 people in 2019 using stratified random sampling method. Questionnaires were used to measure it. In this study Eviews statistical software and Logit model were used for data analysis.The results showed that one of the most important factors affecting students' unwillingness to use the Pedestrian is the height of stairs, fear of elevation, fines or encouragement, escalators, and the creation of mid-way streets. In the public users section of the park factor affecting to use the Pedestrian were the number of stairs, the level of awareness of the people and the construction of the overpass. These factors in the students sector include the slope and height of the stairs, fines or encouragement, escalator placement and waste of time, which in most cases are the same as the student section. Also, the most important factor in the student sector is the creation of the middle of the street, in the public user of park is number of stairs, and in the student sector was waste of time.Escalator construction gives incentives for more people to use the streets to cross the street. Also, standardizing the height and slope of stairs and creating a barrier in the middle of the street makes the public more inclined to use the slopes.

  Keywords: Villagers, Slope of stairs, Pedestrian overpass, Logit model, TorbatHeydarieh
 • Zahra Arboni, Behroz Mohamadi Yeghaneh, Jamshid Einali, Hosein Farahani Pages 259-276

  Drought has caused great damage to agriculture and rural communities over the past years. In the last decade, the approach to dealing with natural conditions and events has given way to coping and living with them. One of the effective factors in reducing the effects of drought is building the capacity of villagers to deal with drought. The purpose of this study is to present scenarios affecting the capacity building of villagers to reduce the effects of drought. The type of research in this study is applied and descriptive-analytical in nature. The statistical population of the present study consists of two groups, the first group consists of 30 professors, specialists and experts related to the research topic and the second group consists of rural elites and villagers and members of the village Islamic council. The method of collecting library and field information (questionnaire, interview) was done, and structural analysis was used to analyze the data using Mick Mac software. Findings show, . Among the 36 indicators studied, the tendency to use the strategies of the past to reduce the effects of drought and the tendency to change the cultivation pattern to drought-resistant plants had the greatest impact on capacity building of villagers to reduce the effects of drought. According to the rankings obtained from the direct and indirect effects of variables, all 36 key influencing factors exist, both in direct and indirect effects. In other words, the study of indirect relationships between different factors shows that all factors in direct effects with a slight change in their rank are repeated exactly in indirect effects.

  Keywords: Environmental Risks, Futurology, Empowerment, Zanjan Province