فهرست مطالب

 • پیاپی 71 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن نورعلی سرخنی *، عین الله کشاورز ترک، مقتداالانام روانبخش صفحات 1-8

  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی ، از نظر روش اجرا میدانی و از نظر ماهیت همبستگی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد ترکیبی و با هدف اکتشافی از روش تحلیل نظریه زمینه ای دربخش کیفی به بازسازی معنایی ابعاد مختلف مدل / الگوی بهینه سیاست گذاری تامین مالی کارافرینی فناورانه درمراحل اولیه ایجاد کسب و کار بپردازد و با استفاده از نظرات مدیران ارشد و اساتید متخصص در این زمینه مفاهیم و تفاسیر موجود را از دیدگاه آنان بررسی کرده و در بخش کمی پرسشنامه ای با استفاده از مفاهیم اصلی مستخرج از بخش کیفی ساخته تا به تعمیم و تایید یافته ها پرداخته شود. در این تحقیق ابتدا به منظور شناسایی روش های تامین مالی و هم چنین معیارهای انتخاب روش تامین مالی مناسب از روش دلفی فازی استفاده و سپس برای تعیین اولویت ها از تحلیل سلسله مراتبی استفاده و بعد از تعیین این اوزان از طریق روش تاپسیس به اولویت بندی گزینه های مطرح شده پرداخته شد. نتایج نشان داد از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت‌های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته‌اند.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، تامین مالی، فناوری، کارآفرینی فناورانه، مراحل اولیه ایجاد کسب وکار
 • سید مهدی میرمهدی، دانیال مولایی صفحات 9-20

  امروزه رشد قابل توجه خرید آنلاین سفر موجب جذب محققان شده است؛ در کشور ما نیز با رونق گرفتن خریدهای اینترنتی خدمات سفر محققان به دنبال شناسایی رفتار مشتریان در محیط آنلاین و عوامل تاثیرگذار بر رفتار آنها هستند. شرکت ها و سازمان ها با شناسایی رفتار مشتریان و عوامل موثر بر آنها، میتوانند نقاط قوت و ضعف خود را در زمینه بازاریابی و خواسته های مشتریان بیابند و در نتیجه موجب وفاداری مشتریان و افزایش سودآوری خود شوند. پژوهش های پیشین بر مدل پذیرش تکنولوژی دیویس، نظریه عمل منطقی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده تمرکز داشته اند. در این پژوهش با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی ده فرضیه برای بررسی عوامل موثر خرید آنلاین سفر مورد آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش توصیفی – پیمایشی است که پرسشنامه آن که شامل 35 سوال بود به صورت آنلاین توزیع گردید. با به دست آمدن 250 نمونه و با تجزیه و تحلیل آنها به این نتیجه رسیدیم که نگرش، سودمندی درک شده، اعتماد و قیمت تاثیر معناداری بر قصد خرید آنلاین دارند. همچنین سودمندی درک شده و اعتماد تاثیر معناداری بر نگرش نسبت به خرید آنلاین سفر دارد. در نتایج به دست به دست آمده سهولت استفاده درک شده هیچ تاثیر معناداری بر نگرش و قصد خرید آنلاین نداشت. نتایج حاکی از آن است که حریم خصوصی درک شده تاثیر معناداری بر اعتماد در خرید آنلاین دارد ولی بر قصد خرید آنلاین سفر تاثیر معناداری مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: خرید آنلاین سفر، تجارت الکترونیک، قصد خرید، رفتار مصرف کننده، مدل پذیرش تکنولوژی، تئوری عمل منطقی
 • یزدان شیرمحمدی*، مهرشاد فخاری نیا صفحات 21-33

  با پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر و افزایش روز افزون فروشگاه‌های اینترنتی این سوال ذهن فروشندگان و بازاریابان را به خود مشغول می‌کند که در این فضای رقابتی چگونه و با استفاده از چه فناوری می توان مصرف کنندگان کالا و محصولات را بیشتر تحت تاثیر قرار داد. یکی از این فناوری‌های جدید که قابلیت الهام بخشی در رفتار مشتریان را دارد واقعیت افزوده است. واقعیت افزوده اطلاعات مجازی را در درک کاربر از دنیای واقعی پوشش داده و ادغام می‌کند. با توجه به چشم‌انداز رو به رشد فناوری واقعیت افزوده در عرصه جهانی شرکت ها به طور فزاینده‌ای به استفاده از واقعیت افزوده در تبلیغات خود علاقه‌مند شده‌اند. این پژوهش دانش بیشتری در رابطه با پتانسیل‌های نهفته فناوری واقعیت افزوده در بازاریابی ایجاد می‌کند. در این زمینه استدلال ما این‌گونه است که استفاده از فناوری واقعیت افزوده در اپلیکیشن فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند منجر به الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان برای خرید محصولات شود. جامعه آماری این تحقیق کاربران فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا در اداره شهرداری منطقه چهار کرج با حجم نمونه 176 نفر انتخاب و با پرسش‌نامه که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS 24و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smartاستفاده‌ شده است. یافته‌ها حاکی از اثر مثبت و معنا‌دار نقش این فناوری بر الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان دارد.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، الهام بخشی رفتاری، نوستالژی خرید، کیفیت افزودنی
 • عاطفه ذوالفقاری*، مرتضی اکبری، شکوه سادات علیزاده صفحات 33-42

  در سیستم نوآوری باز سازمان ها افزون بر ایده های درون سازمانی می توانند از ایده های بیرون از سازمان نیز بهره مند شوند. بدین ترتیب مرزهای بین سازمان ها و محیط های بیرونی آن نفوذپذیرتر می شود و در صورت سیاست گذاری مناسب برای توسعه نوآوری باز، امکان بهره برداری از امکانات سایر سازمان ها به طریق مناسب امکان پذیر می گردد. این پژوهش با مرور متون و مقالات و پژوهش های مرتبط با نوآوری باز و مباحث سیاست گذاری در امر نوآوری باز الزاماتی درخصوص سیاست گذاری نوآوری باز در ایران در خصوص سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ توسعه‌ تحقیقات و فناوری، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه شبکه‌سازی و تعاملات اکوسیستم نوآوری باز، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ کارآفرینی، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ علمی، سیاست گذاری نوآوری باز در هم آفرینی در دانشگاه ها، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ بازار کار، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ رقابتی، سیاست گذاری نوآوری باز در سطح بین‌المللی را ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، سیاست گذاری، هم آفرینی، شبکه سازی، بازار
 • سید محمدرضا داودی*، جواد قرقانی صفحات 43-54

  امروزه اعتقاد بر این است که پدیده موجود و محوری عصر فرا صنعتی یا عصر اطلاعات، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات هستند. بازده بالای چنین فناوری هایی باعث گرایش‏های فزاینده ای برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه و محور قرار دادن آن در چارچوب برنامه های توسعه و پیدایش برنامه-های توسعه دانایی محور، شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند‌سازی با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و خودکار آمدی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 130 نفر از کارکنان شرکت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان طی بازه‌ی زمانی 1398تا 1399 تشکیل می دهند که با استفاده از جدول مورگان، نمونه 97 نفره با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و داده های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری 25 spss و Smart pls تحلیل شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزیی که شامل: بررسی مدل‌های اندازه‌گیری (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش‌بینی مدل، نیکوی برازش) است، جهت ارزیابی چهار مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، خودکار آمدی و توانمند سازی مورد استفاده قرار گرفت. برازش هر دو بخش الگوریتم داده‌ها با مقادیر پایایی ترکیبی به ترتیب برابر با 894/0 ، 881/0 ، 864/0 ، 821/0 و روایی همگرا به ترتیب برابر661 /0 و702/0 و631/0 و689/0 نیز نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و مولفه‌ها بود بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین سوالات توصیف ‌کننده متغیر را بیان کنند. هم‌چنین یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و خودکار آمدی در شرکت ذوب‌ آهن اصفهان تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، خودکارآمدی
 • بهزاد حسنی، رکسانا فکری صفحات 55-60

  هدف از این پژوهش شناسایی و الویت بندی معیار های سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی ونوع تحقیق توسعه ای کاربردی و روش تعقیق رتبه بندی فریدمن و AHP است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان ارشد و مدیران شرکت پارس خودرو به تعداد 157 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 111 آزمودنی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها با طراحی پرسشنامه توسط مطالعات پیشین و نظر خبرگان استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از شاخص روایایی محتواییCVR و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0.728 استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EXPERT CHOICE تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که: الویت منظر های BSC به ترتیب منظر مالی ، مشتری، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی می باشد . در منظر مالی دانش مالی مدیر عامل بالاترین و اجتناب از تکرار هزینه ها پایین ترین و از منظر مشتری معیار افزایش کیقیت خدمات برای مشتری بیشترین و دانش از مشتری کمترین اولویت را داشته.از منظر رشد یاد گیری گویه توسعه و پرورش نیروی انسانی پر اهمیت ترین و تغییرات سامنه در جهت بهبود کم اهمیت ترین بوده و در آخرین منظر، منظر فرایند داخلی میزان اثربخشی سامانه در تحقق اهداف سازمانی دارای بیشترین اقبال و حجم اسناد داوری شده دارای کمترین توجه را داشته اند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سامانه های مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن، شرکت پارس خودرو، ارزیابی سامانه ها، خودرو ساز
 • علی پورمندی، محمدباقر گرجی*، ابراهیم عباسی، مجید اشرفی صفحات 61-65

  با توجه به اینکه ایران در مسیر توسعه است و کارآفرینان سالمند سهم فزآینده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارند، مقوله‌ی کارآفرینی سالمندی می‌تواند به سرعت دادن روند توسعه کشور کمک کند. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی سالمندی و طراحی الگو با رویکرد ساختاری‌ تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی است. تیم تصمیم شامل 11 نفر از کارآفرینان سالمند و اساتید دانشگاهی بودند. در گام اول عوامل موثر بر کارآفرینی سالمندی با استفاده از مصاحبه عمیق به روش داده‌بنیاد شناسایی شدند که شامل 24 مولفه در قالب هشت بعد (ویژگی‌های شخصیتی، مهارت کارآفرینانه، شایستگی کارآفرینانه، انگیزش کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانه، عوامل شناختی، شبکه‌های انسانی و ویژگی‌های رفتاری کارآفرین) هستند. در گام دوم برای ارایه الگو از مدل‌سازی ساختاری تفسیری با نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان دادند الگوی کارآفرینی سالمندی دارای چهار سطح است که شبکه‌های انسانی در سطح اول، ابعاد (مهارت کارآفرینانه، شایستگی کارآفرینانه، انگیزش کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانه و عوامل شناختی) در سطح دوم، ویژگی‌های رفتاری کارآفرین در سطح سوم و ویژگی‌های شخصیتی در سطح چهارم قرار دارند. لذا می‌توان گفت زیربنای کارآفرینی سالمندی، ویژگی‌های شخصیتی است. همچنین، تحلیل MICMAC نشان داد ابعاد(1-8) در خوشه مستقل و بعد (7) در خوشه وابسته و ابعاد (2-3-4-5-6) در خوشه پیوندی قرار دارند. یافته‌های تحقیق بازتاب کارآفرینی سالمندی به عنوان فرآیند بهره‌گیری از فرصت‌ها با ترکیب منابع توسط عوامل انسانی در راستای خلق ارزش‌های جدید است.

  کلیدواژگان: توسعه، کارآفرینی، سالمندی، ویژگی های شخصیتی، ساختاری تفسیری
|
 • Mohsen Noorali Sorkhani *, Moqtadaalanam Ravanbakhsh Pages 1-8

  the present study seeks to semantically reconstruct the various dimensions of the model / optimal model of technological entrepreneurship financing policy in the early stages of business creation using the combined approach and the exploratory goal of the field theory analysis method in the qualitative section and using the opinions of senior managers. And the professors specializing in this field have examined the existing concepts and interpretations from their point of view and in the quantitative part a questionnaire has been made using the main concepts extracted from the qualitative part in order to generalize and confirm the findings. In this research, first in order to identify financing methods and also the criteria for selecting the appropriate financing method, fuzzy Delphi method is used and then to determine priorities, hierarchical analysis is used and after determining these weights through TOPSIS method to prioritize the option. The issues raised were addressed. The results showed that among the methods of financing the formation of cooperative companies (0.93), receiving facilities with weight (0.87), issuing participation bonds with weight (0.72), creating investment companies (0.60), presence in the stock market (0.33) ), Creating a plan as a shareholder (0.22), and finally attracting foreign capital (0.00001) had the highest and lowest priority among financing methods, respectively.

  Keywords: Policy-making, financing, technology, technological entrepreneurship, the early stages of starting a business
 • seyed mehdi mirmehdi*, Danial Molaei Pages 9-20

  Online travel shopping has become attractive for researchers. In our country, online travel shopping is thriving and researchers try to recognize customers’ behavior in online context and factors that impact on their behavior. Companies and organizations recognize customers’ behavior and effecting factors to find their strength and weaknesses in marketing and find customers’ demands; this subsequently leads to customer loyalty and an increase in their profit. Previous researches largely concentrated on Davis’s technology acceptance model, theory of reasoned action and theory of planned behavior. In this research by using technology acceptance model, 10 hypotheses were tested to analyze their impact on online travel purchase. In this descriptive – survey research, a questionnaire consists of 35 questions distributed online. Validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts’ comments and reliability was confirmed using Cronbach alpha. A sample of 250 were analyzed and the results indicate attitude, perceived usefulness, trust, and price have a meaningful relationship with online purchase intention. Secondly, perceived usefulness and trust have impact on attitude about online travel purchase. Separately perceived ease of use showed no significant relationship with attitude and online travel purchase. Results on perceived privacy suggest that it has a meaningful relationship with trust in online travel purchase, contrarily it has no significant impact on online travel purchase intention. .

  Keywords: online travel purchase, electronic commerce, purchase intention, consumer behavior, technology acceptance model, theory of reasoned action
 • Yazdan shirmohammadi *, Mehrshad Fakharinia Pages 21-33

  With the advancement of technology in the present century and the increasing number of online stores, the question that occupies the minds of sellers and marketers is how in this competitive environment and what technology can be used to further influence consumers of goods and products. One of these new technologies that has the potential to inspire customer behavior is augmented reality. Augmented reality covers and integrates virtual information into the user's perception of the real world. Given the growing prospects of augmented reality technology in the global arena, companies are increasingly interested in using augmented reality in their advertising. This research provides more knowledge about the latent potentials of augmented reality technology in marketing. In this context, our argument is that the use of augmented reality technology in online store applications can lead to psychological and behavioral inspiration for customers to buy products. The statistical population of this research is the users of Digikala online store in the municipal office of Chahar district of Karaj with a sample size of 176 people and was evaluated with a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. In order to analyze demographic data and extract central indicators, descriptive statistics and SPSS 24 software were used, and for analysis and analysis of inferential statistics, structural equation model and PLS2 Smart software were used. Findings indicate a positive and significant effect of the role of this technology on psychological and behavioral inspiration of customers

  Keywords: Augmented Reality, Behavioral inspiration, Shopping nostalgia, Additive quality
 • atefeh zolfaghari*, Morteza Akbari, Shokooh Sadat Alizadeh Pages 33-42

  In the open innovation system, in addition to ideas within the organization, organizations can also benefit from ideas outside the organization. In this way, the boundaries between organizations and their external environments become more permeable, and if appropriate policies are developed for the development of open innovation, it will be possible to take advantage of the facilities of other organizations in an appropriate way. This research have been reviewed texts and articles and researches related to open innovation and policy issues in open innovation. Requirements for open innovation policy in Iran regarding open innovation policy in the field of research and technology development, open innovation policy In the field of networking and interactions of open innovation ecosystem, open innovation policy in the field of entrepreneurship, open innovation policy in the field of science, open innovation policy in co-creation in universities, open innovation policy in the field of labor market, Competitive Open Innovation Policy-Making Provides International Open Innovation Policy-Making.

  Keywords: Open innovation, policy making, co-creation, networking, market
 • sayyed mohammad reza davoodi *, javad gharaghani Pages 43-54

  Today, it is believed that the existing and central phenomenon of the post-industrial age or the information age is information and communication technologies. The high efficiency of such technologies has led to increasing tendencies to invest in this field and to place it within the framework of development plans and the emergence of knowledge-based development plans. Therefore, the present study aims to investigate information and communication technology on empowerment by considering social capital and self-efficacy. The statistical population of the study consists of 130 employees of Isfahan Steel Company during the period 1398 to 1399. Using Morgan table, a sample of 97 people was examined using a questionnaire and the data obtained using statistical software spss 25 and Smart pls were analyzed. The research is descriptive-correlational in terms of practical purpose and in terms of data collection. Data analysis algorithm by partial least squares method which includes: review of measurement models (Cronbach's alpha, hybrid reliability, convergent validity) and structural model fit (factor load coefficients, significance of path coefficients and determination coefficient, model prediction index, good fit), direction The four components of information and communication technology, social capital, self-efficacy and empowerment were evaluated. Fitting of both parts of the data algorithm with combined reliability values equal to 0.894, 0.881, 0.864, 0.821 and convergent validity equal to 0.661, 0.702, 0.631 and 0.689, respectively, also indicates the desirability and The acceptability of the latent structure was at the level of indicators and components, so the final model was able to properly express the relationships between the questions describing the variable. Also, the findings of this study showed that information and communication technology is effective on empowerment by considering social capital and self-efficacy in Isfahan Steel Company.

  Keywords: technology information, communication technology, empowerment, social capital, self-efficacy
 • Behzad Hasani*, Rocxana Fekri Pages 55-60

  The purpose of this research is to identify and prioritize the criteria of knowledge management systems using BSC. The research method is descriptive-survey and the type of applied developmental research is Friedman and AHP ranking tracking method. Statistical population included all experts and top managers of Pars Khodro Company (157 people) and sample size was 111 people based on Cochran formula. Data were collected using a questionnaire designed by previous studies and expert opinions. Content validity index (CVR) was used to determine the validity of the questionnaire and Cranach’s alpha coefficient of 0.728 was used to determine its reliability. Data were analyzed using SPSS and EXPERT CHOICE statistical software. The results showed that: BSC's vision is financial, customer, growth and learning and internal processes respectively. From the financial point of view, the CEO's financial knowledge is the highest and avoidance of duplication of costs is the lowest, and from the customer's perspective, the highest priority is to improve the quality of customer service and the customer's least. And change in the system is the least important of the improvements, and lastly, the internal process view has the least degree of effectiveness of the system in achieving the most desirable organizational objectives and document size.

  Keywords: knowledge management, Knowledge Management Systems, Balanced Scorecard Pars Khodro Company, systems evaluation, automaker
 • ali poormandi, Mohammad Bagher Gorji *, Ebrahim Abbasi, majid ashrafi Pages 61-65

  Given that Iran is on the path of development and older entrepreneurs have an increasing share in economic activities in developed countries, the category of elderly entrepreneurship can help accelerate the country's development. Therefore, the aim of this study was to identify the factors affecting aging entrepreneurship and model design with an interpretive structural approach. The present research is applied and based on the method, descriptive-correlation. The decision team consisted of 11 senior entrepreneurs and university professors. In the first step, the factors affecting elderly entrepreneurship were identified using in-depth interviews using data-based method, which includes 24 components in eight dimensions (personality traits, entrepreneurial skills, entrepreneurial competence, entrepreneurial motivation, entrepreneurial attitude, cognitive factors, human networks and behavioral characteristics. Are entrepreneurs). In the second step, interpretive structural modeling with Excel software was used to present the model. The results showed that the elderly entrepreneurship model has four levels: human networks in the first level, dimensions (entrepreneurial skills, entrepreneurial competence, entrepreneurial motivation, entrepreneurial attitude and cognitive factors) in the second level, entrepreneurial behavioral characteristics in the third level and personality traits in the fourth level. Are located. Therefore, it can be said that the foundation of aging entrepreneurship is personality traits. Also, MICMAC analysis showed that the dimensions (1-8) are in the independent cluster and the dimension (7) is in the dependent cluster and the dimensions (2-3-4-5-6) are in the link cluster. Findings Research reflects aging entrepreneurship as a process of seizing opportunities by combining resources by human factors in order to create new values.

  Keywords: Development, Entrepreneurship, Aging, Personality Traits, Interpretive Structure