فهرست مطالب

پژوهشنامه سبک زندگی
پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدتقی بقائی زاده تفت، احمد زارع زردینی*، کمال صحرایی اردکانی، علی محمد میرجلیلی صفحات 9-41
 • زینب رستمی، رویا افراسیابی*، محبوبه سلیمان پورعمران صفحات 43-60
  این مقاله به بررسی سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مولفه های سازمان معنویت گرا در دانشگاه های خراسان شمالی می پردازد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش متخصصان و اساتید علوم تربیتی، مدیریت و الهیات بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و براساس معیار اشباع نظری، انتخاب شدند. نتایج حاصل از یافته های پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد نشان داد که سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مولفه های سازمان معنویت گرا در دانشگاه، در بعد فردی (شامل مولفه های اصول اخلاقی، اصول اعتقادی، ویژگی رفتاری و شخصیتی کارکنان)، در بعد سازمانی (شامل مولفه های فرهنگ سازمانی، امنیت شغلی، عدالت محوری)، در بعد مدیریتی (شامل مولفه های اخلاق مداری، تفویض اختیار)، در بعد گروهی (شامل مولفه های هدف مشترک، اخلاق اجتماعی) و در بعد محیطی (شامل مولفه های سیاست و اقتصاد) می باشند. محوریت قرار دادن معنویت در دانشگاه زمینه انسجام بیشترکارکنان و پاسخگویی اثربخش آنان به الزامات محیط سازمانی و ظهور جامعه ای سالم را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، معنویت، سازمان معنویت گرا، دانشگاه
 • سید محمد امام*، سید محمدرضا امام، محمدمهدی کریمی نیا، محمدحسین بیاتی صفحات 61-74
  امروزه با توجه به گسترش روابط بشری ضرورت آشنایی با الگوی همزیستی مسالمت آمیز با مخالفان بیشتر احساس می‏گردد. پس از تحقیق در منابع دینی در می‏یابیم که الگوی رفتاری همزیستی مسالمت آمیز با مخالفان دینی بر اساس اطاعت نکردن و نپذیرفتن سلطه مخالفان دینی و محرم راز قرار ندادن آن‏ها است و همچنین نهی از تشبه به مخالفان دینی و عدم شرکت در مراسم آنان و نهی از آغاز سلام کردن به آنان است.کفار حربی با توجه به عناد و دشمنی با مسلمانان، مانعی را ایجاد کرده اند که نمی‏توان با آنان همزیستی مسالمت آمیز داشت ولی با این وجود از نظر اسلام، در مواجهه با آنان باید اصول اخلاقی رعایت گردد؛ از جمله اینکه حتی در جنگ با آنان نباید آب را بر آنان بست و به کودکان و سالخوردگان تعرض نمود. الگوی رفتاری همزیستی مسالمت آمیز با مخالفان مذهبی بر اساس پذیرش اسلام ظاهری و رفتار مسالمت آمیز با آنان و کتمان اسرار از مخالفان می‏باشد. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و در گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‏ای بهره جسته ایم.
  کلیدواژگان: همزیستی مسالمت آمیز، سبک زندگی اسلامی، مخالفان دینی، کفار حربی
 • امیر قربانی* صفحات 75-101
  الگوهای متنوعی برای تبیین پدیده ها و روابط بین آنها به کار می رود. یک نمونه رایج از این الگوها، متغیرهای مختلف را در قالب الگوی میانجی به هم مرتبط می سازد. بنابراین الگو، عامل میانجی رابط بین دو متغیر است و تبیینی از چرایی و چگونگی ارتباط آنها به دست می دهد. مسیله پژوهش حاضر نیز ارایه تبیینی نظام مند از رابطه دین و سلامت با استفاده از الگوی میانجی است. طبق این الگو، عامل سبک زندگی میانجی بین دین و سلامت است و تاثیرگذاری آموزه های دینی بر وضعیت سلامت به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد. در این تلقی، سبک زندگی دینی عاملی پیشگو برای سلامت و حاکی از زندگی سنجیده و در مدار آموزه های دینی است. برپایه همین تعهد است که انتظار می رود رفتارهای سالم و فضیلت آمیز از دین داران سر بزند و جامعه دینی و دین داران در زمره سالم ترین افراد باشند. البته سلامت در نگرش دینی، منحصر به سلامت جسمانی و روانی نیست، بلکه نوع سومی از سلامت موسوم به سلامت معنوی مطرح می شود که از رهگذر تجربیات وحدت بخش و تعهد به معنایی غایی در زندگی حاصل می شود. به علاوه، ارزیابی عینی و به دور از افراط و تفریط درباب ارتباط دین و سلامت مستلزم در نظر داشتن «اما و اگرهایی» است که بخش پایانی این نوشتار بدانها اختصاص یافته است. گفتنی است این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است.
  کلیدواژگان: سلامت، دین، معنویت، الگوی میانجی، سبک زندگی، پایبندی مذهبی
 • منصوره زارعان*، شهره روشنی صفحات 103-116
  سبک زندگی اسلامی، خانواده محور است و استحکام عشق در رابطه زناشویی، اصلی مهم در پایداری خانواده است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش نظم در رابطه زوجین در استحکام عشق در زندگی زناشویی صورت گرفته است. پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار پژوهش ترکیبی از پرسشنامه استاندارد عشق استرنبرگ (1989) و پرسشنامه محقق ساخته سنجش نظم در رابطه زوجین بوده است. جامعه آماری شامل تمامی زنان و مردان متاهل شهر تهران بوده که از بین آنان 384 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 26 استفاده شده است. نتایج رگرسیون چند متغیر نشان داد که 59درصد از کل تغییرات استحکام عشق زناشویی از بین چهار مولفه نظم خرد به ترتیب توسط سه مولفه همدلی، هم فکری و همگامی مشترک در رابطه زوجین پیش بینی می شود و مولفه هم بختی مشترک در پیش بینی تغییرات عشق نقشی نداشته است. بنابراین برای کاهش آسیب های خانواده از جمله طلاق و روابط فرازناشویی، سیاست گذاران، برنامه ریزان و هم چنین مشاوران خانواده در ارایه برنامه های آموزشی و درمانی، با تمرکز بر افزایش هم فکری، همگامی و همدلی همسران در خانواده، می توانند زمینه استحکام عشق زناشویی را فراهم سازند و از این طریق با افزایش صمیمیت، شور و تعهد در رابطه همسران به تحکیم و تعالی خانواده کمک نمایند.
  کلیدواژگان: همدلی، هم فکری، همگامی، نظم خرد، عشق، رابطه زناشویی، سبک زندگی
 • محمدتقی فعالی صفحات 117-140

  اسم جامع رحمان در چیدمان عالم پس از اسم شریف الله جای دارد و با تجلی و سریان خود، همه اسم های دیگر را رقم می زند. بر این اساس، رحمت و عفو در تاروپود این هستی سیلان دارد. خداوند، هم خود بخشایش گر است و هم آدمیان را به این عمل سفارش می کند. در ادبیات دینی و روان شناختی مباحث قابل توجهی حول عفو (به تعبیر قرآنی) یا بخشش (به تعبیر روان شناختی) شکل گرفته است. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی صورت می گیرد، ابتدا به بررسی جهان نگری اسمایی و چیدمان عالم و ظهور بروز اسم شریف رحمان در هستی و زندگی آدمیان می پردازیم. آنگاه چشم اندازهای قرآنی و روان شناسی در این باب مورد بررسی قرار می گیرد. مسیله چالش برانگیز در این بین، حدومرزهای عفو از منظر قرآن و روان شناسی و نیز شباهت ها و تفاوت های این دو دیدگاه در باب بخشش است.

  کلیدواژگان: اسماء الحسنی، اسماء جمال و جلال، رحمان، عفو، بخشش، زنجیره بخشش
|
 • Mohammad Taqi Baqa’Izadeh Taft, Ahmad Zare’ Zardini *, Kamal Sahrayi Ardakani, Ali Mohammad Mirjalili Pages 9-41
  This research was conducted with the aim of examining profligacy as a behavioral component of lifestyle, using the method of qualitative content analysis and the technique of thematic analysis. Until now research on the subject of profligacy from the Qur’an’s viewpoint has been based on examining some Koranic verses and topic classification of them, and only has presented few facets of profligacy as a separate subject. However, the present research does a systematic and precise examination of the subject of profligacy, whose result is presentation of a coherent analysis of the concept of profligacy from the Koranic perspective. The first stage of the research was a precise study and survey of Koranic verses by using Exegeses Nur Software, through which categories related to the subject of profligacy were extracted and codified. A total of 49 categories related to profligacy were collected as initial data. Then, in the stage of reviewing themes (base themes), after some analysis and examination, 25 categories were obtained. In the next stage, 16 organizing themes (10 minor and 6 major organizing themes) were gained. In the last stage, through selection three categories were finally extracted as macro and principal axes of the
  discussion
  ideological vices, social vices, and economic vices. Presentation of a transparent picture of the impact of profligate lifestyle can be referred to as one of the research results.
  Keywords: profligacy, Lifestyle, profligate lifestyle, Thematic Analysis
 • Zainab Rostami, Roya Afrasiabi *, Mahbubeh Soleimanpur Omran Pages 43-60
  This article examines the organizational lifestyle with the approach of identifying the components of the spiritualist organization in the universities of North Khorasan. The research method was applied in terms of purpose and qualitative in terms of data type. The statistical population of the study was specialists and professors of educational sciences, management and theology who were selected by purposive sampling method based on theoretical saturation criteria. The results of the research findings with the Grand theory approach showed that the organizational lifestyle with the approach of identifying the components of the spiritualist organization in the university, in the individual dimension (including the components of ethical principles, beliefs, behavioral characteristics and personality of employees) , In the organizational dimension (including the components of organizational culture, job security, justice-oriented), in the managerial dimension (including the components of ethics, delegation), in the group dimension (including the components of the common goal, social ethics) and in the environmental dimension (including components of politics and economics). The centrality of spirituality in the university provides the basis for greater cohesion of employees and their effective response to the requirements of the organizational environment and the emergence of a healthy society.
  Keywords: Lifestyle, Spirituality, Spiritualist Organization, _ University
 • Seyyed Mohammad Emam *, Seyyed Mohammadreza Emam, Mohammad Mehdi Kariminiya, Mohammad Hossein Bayati Pages 61-74
  Today, in view of spreading human connections, the necessity of acquaintance with a model of peaceful coexistence with dissenters is more palpable. After researching into Islamic sources, we realize that the behavioral model of peaceful coexistence with religious dissenters is predicated on disobeying them and refusing to accept their dominance, and not deeming them confidantes as well as on proscription of behaving like them, not attending their ceremonies, and refusing to preempt them in greeting. Warlike infidels with their hostility towards Muslims have generated an obstacle such that it is impossible to have a peaceful coexistence with them. Nonetheless, from the Islamic viewpoint, in confrontation with them moral principles must be observed. For instance, even while fighting them water must not be withheld from them, and their children and elderly must not be assaulted. The behavioral model for peaceful coexistence with religious dissenters is based on the latter’s apparent acceptance of Islam, conciliatory behavior towards them, and holding secrets from them. In this study, we have used the analytic-descriptive method and in collecting data we have benefited from library research methods.
  Keywords: peaceful coexistence, Islamic lifestyle, religious dissenters, warlike infidels
 • Amir Qorbani * Pages 75-101
  A variety of models are used to explain phenomena and relations among them. A common instance of these models links different variables in the form of a mediation model: a mediator factor links two variables and provides an explanation of why and how they are connected. The present research question is to propose a systematic explanation of the relation between religion and health by using the mediation model. Based on this model, the factor of lifestyle mediates between religion and health, and religious teachings have an indirect impact on the conditions of health. In this view, religious lifestyle is a factor that predicts health and indicates a considered life revolving around religious teachings. It is on the basis of this commitment that it is expected that healthy and virtuous behaviors are shown by the pious, and that religious society and the pious are among the healthiest.   However, health, in the religious view, is not specific to bodily and psychological health, but a third type known as spiritual health comes up that is gained through unifying experiences and commitment to an ultimate meaning in life. Furthermore, an objective and moderate assessment of the relationship between religion and health involves taking some ifs and buts into consideration to which the last part of this writing has been allocated. It is noteworthy that this study has been conducted with the descriptive-analytic method.
  Keywords: Health, religion, Spirituality, mediation model, Lifestyle, Religious Adherence
 • Mansoureh Zarean *, Shohre Rawshani Pages 103-116
  Islamic lifestyle is family-oriented, and stability of love in conjugal relationship is an important principle in family’s stability. For this reason, the present study has been conducted using the correlational method with the aim of researching into the role of order in couples’ relationships in the stability of conjugal love. The research instrument is a combination of Sternberg’s Triangular Love Scale (1989), and researcher-made questionnaire measuring order in couples’ relationships. The statistical population includes all married women and men in the city of Tehran, of which 384 individuals were selected based on Cochran formula and through multistage cluster sampling. The SPSS 26 Software was used to analyze the data. The results of multivariable regression showed that 59% of all the alterations in the stability of conjugal love are predicted by three out of four components of micro order, namely, congeniality, being likeminded, and being in step with one another. The component ‘having the same fortune’ has not had a role in predicting alterations in love. Therefore, to mitigate family problems, including divorce and infidelity, policy and plan makers and family counselors, can, in presenting their educational and medical plans, lay the ground for the stability of conjugal love through focusing on increasing couples’ being likeminded, being in step with one another, and congeniality, thereby helping the stability and excellence of family through increasing intimacy, libido, and commitment in the husband and wife relationship.
  Keywords: congeniality, being in step with one another, micro order, love, Marital Relationship, Lifestyle
 • Mohammad Taqi Fa’Ali Pages 117-140

  The name “the All-beneficent” in the universe’s arrangement is placed after the noble name Allah, and, through its manifestation and flow, generates every other name. Accordingly, beneficence and amnesty flow through the warp and woof of the universe. God both forgives and recommends human beings that they do so. In religious and psychological literature, there has been considerable discussion about amnesty (afw in Koranic terms), or forgiveness (in psychological terms). In this study which is conducted with the analytic and descriptive methods, first we examine the name-based worldview, the universe’s arrangements, and manifestation of the noble Name in the universe and human life. Then, Koranic and psychological perspectives on the subject are studied. The challenging problems are the boundaries of amnesty from the Qur’an’s perspective, and similarities and differences between the psychological and Koranic points of view on amnesty.

  Keywords: the best Names, the Names Beauty, Majesty, Beneficent, Amnesty, forgiveness, forgiveness chain