فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صیاد درویشی، علی افراسیابی صفحات 9-40

  زمینه و هدف:

   سوالی که همیشه ذهن فرماندهان پلیس را به خود مشغول کرده این است که چه ویژگی هایی از فرماندهی و مدیریت انتظامی با اقبال حداکثری است و اثربخشی ماموریت های پلیسی را افزایش می دهد؟ هدف این پژوهش، شناخت ویژگی های سبک فرماندهی و مدیران انتظامی بر پایه آموزه های مکتب شهید سلیمانی است.

  روش

  پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی مبتنی بر روش دلفی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پلیس و اسناد مرتبط با مکتب شهید سلیمانی بودن که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب و داده های شفاهی و کتبی جمع آوری شده به روش برهانی - تفسیری تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  73 شاخص یا زیر مقوله را به عنوان ویژگی های فرماندهان و مدیران انتظامی بر پایه مکتب شهید سلیمانی شناسایی شد که می توان در شش بعد یا مقوله اعتقادی و معنوی (8 بعد)، شخصیتی (12 بعد)، فرماندهی و مدیریتی (19 بعد)، اخلاقی - رفتاری (14 بعد)، دانشی - مهارتی (13 بعد) و آینده نگری (7 بعد)، طبقه بندی کرد. یافته ها نشان می دهد، هرچند تحقق مدیران و فرماندهان در تراز انقلاب اسلامی نیازمند توسعه همه جانبه این ویژگی هاست، لیکن محوری ترین مقوله، بعد اعتقادی و معنوی است که پایه همه ابعاد دیگر را نیز تشکیل می دهد.

  نتیجه گیری

  برخورداری از سبک فرماندهی شهید سلیمانی در برنامه آموزشی و تربیتی پلیس می تواند به تربیت نظام مند فرماندهان و مدیران در تراز انقلاب اسلامی و مکتب شهید سلیمانی، منتهی شود. انتظار می رود این ویژگی ها در تمام ابعاد رفتاری فرماندهان و مدیران انتظامی پلیس بتواند، به پلیس در تراز انقلاب اسلامی رهنمون شود.

  کلیدواژگان: فرماندهان، مدیران، انتظامی، سبک فرماندهی، مکتب شهید سلیمانی
 • محمدجواد واحداسرمی، مجتبی طبری، اسدالله مهرآرا صفحات 41-78
  زمینه و هدف

  امروزه سازمان ها اهمیت فراوانی برای تامین سلامت جسمی و روانی کارکنان خود قایل هستند؛ زیرا تحمیل فشارهای شدید ناشی از ماهیت، نوع یا وضعیت نامناسب کار می تواند منجر به تحلیل رفتگی شغلی در آنان شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی در سازمان های حاکمیتی ایران است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) است. بدین منظور پس از انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای، عوامل و مولفه های مرتبط از طریق روش دلفی به نظر 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی آنان درنهایت مدل، مولفه ها و ترکیب عوامل مورد اجماع آنان قرار گرفت. در ادامه، به منظور ارزیابی مدل، پرسش نامه ای محقق ساخته در بین 260 نفر از کارکنان سازمان های حاکمیتی استان مازندران که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع و داده های به دست آمده در این بخش نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار Smart PLS3  تحلیل شد.

  یافته ها

  طبق یافته های پژوهش، چهار دسته عوامل سازمانی، شغلی، فردی و محیطی بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی موثر هستند که عوامل فردی با ضریب تاثیر 434/0، بیشترین اثرگذاری را بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی در این سازمان ها دارند.

  نتیجه گیری

  در پژوهش حاضر، علاوه بر ابعاد و مولفه های شناسایی شده در مطالعات گذشته، ابعاد جدیدی از عوامل موثر بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی منابع انسانی معرفی و درنهایت، برای آن الگوی جامعی ارایه شد؛ به طوری که میزان پراکندگی یافته های پژوهش های پیشین را کاهش و بر انسجام و یکپارچگی بیشتر تاکید دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتگی شغلی، سازمان های حاکمیتی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی، عوامل فردی، عوامل محیطی
 • رضا عبدالرحمانی، رضا پورعلی صفحات 79-110
  زمینه و هدف

  این مطالعه در حوزه مهارت های ارتباط انسانی و با هدف راستی آزمایی شاخص های الگوی ارتباطات انسانی دافوس (مصوب شورای تعالی و تحول دانشگاه علوم انتظامی امین، 1398) و نیز طراحی و تدوین منبعی برای آموزش شاخص مهارت های ارتباط انسانی تدوین شده است.

  روش

  پژوهش به روش کیفی و در چهارچوب تحلیل مضمون انجام شده است. افراد مشارکت کننده مشتمل بر سه طیف بودند: الف) 43 نفر از دانشجویان دافوس سال 1399، دوره 28 که در زمان انجام پژوهش در پنج کلاس مشغول به تحصیل بوده و درس ارتباطات انسانی را می گذرانند؛ ب) استادان درس ارتباطات انسانی (پنج نفر)؛ و ج) کارکنان صف استانی (54 نفر). درمجموع، نوزده نفر برای طیف نخست، سه نفر برای طیف دوم و هفده نفر برای طیف سوم به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها از طریق برگزاری نشست های خبرگی و گروه کانونی مجزا گردآوری شد. در پایان این نشست ها، مدل ارتباطات انسانی دانشجویان دانشکده دافوس احصا و طراحی گردید.

  یافته ها: 

  در کل پس از بازبینی های متعدد، پانزده شاخص در بعد فردی، ده شاخص برای بعد درون سازمانی و پنج شاخص برای بعد برون سازمانی ارتباطات انسانی احصا شد.

  نتیجه گیری:

  الگوی ارتباطات انسانی به دست آمده تحول گرا و پیشرو بوده است و بر اساس مدل طراحی و تصویب شده شورای تعالی و تحول دانشگاه علوم انتظامی امین است. بنابراین لازم است برای ارتقای این ویژگی با اهمیت فرماندهی به این ابعاد و شاخص های آنها توجه ویژه داشته باشیم.

  کلیدواژگان: الگو، ارتباطات انسانی، دافوس، ارتباطات فردی، ارتباطات درون سازمانی، ارتباطات برون سازمانی
 • علی اصغر محمدنژاد آبادی، سید عماد حسینی، نصرالله محمدی، غلامرضا مرادی صفحات 111-145
  زمینه و هدف

  برقراری امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی یکی از چالش مهم متولیان برگزاری آن در کشور است. بنابراین پژوهش حاظر، به دنبال شناسایی عوامل موثر بر امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران است.

  روش

  این پژوهش، کاربردی و از نوع اکتشافی با رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین 1990) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان که با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند و از روایی صوری و پایایی (بازآزمون) استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش، تعداد 250 نفر مشارکت کردند که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ 89%) آن مورد تایید قرار گرفت جمع آوری و با آزمون، رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند.

  یافته ها:

  بر مبنای یافته ها، عوامل علی شامل مدیریت صحیح، اقدامات انتظامی و امنیتی، ارتباطات بین سازمانی؛ عوامل زمینه ای شامل مدیریت هیجانات هواداران، حمایت های روحی و روانی؛ عوامل مداخله گر شامل اجرای قوانین و مقررات، نظارت بر رسانه ها و فضای مجازی و سیاست گذاری های ورزشی؛ راهبردها شامل ارتقای فرهنگ، همگرایی اجتماعی، آموزش های صحیح، دیپلماسی ورزشی، بهبود زیرساخت رفاهی و ورزشی، سرمایه گذاری و کمک مالی، فناوری و اطلاعاتی و پیامدها شامل پیامدهای ورزشی، امنیتی و فرهنگی بودند.

  نتیجه گیری:

   پیشنهاد می شود متولیان ورزش کشور با ایجاد وحدت و همدلی به وسیله تغییر نگرش در جامعه ورزش کشور و با مدیریتی هماهنگ با محوریت نیروهای تامین کننده امنیت، عزمی سازنده و وحدت بخش را جهت ایجاد امنیت پایدار پایه گذاری کنند.

  کلیدواژگان: امنیت پایدار، رویداد، ورزش، رویدادهای بزرگ ورزشی، ایران
 • علی یکتا صفحات 147-178
  زمینه و هدف

  سلسله ای از جرایم با روش ها و اشکال جدید، پیچیدگی در شیوه ارتکاب و با ویژگی های خاص در سطوح ملی و فراملی، موسوم به «جرایم سازمان یافته»، در حال گسترش است که موجب ناامنی در جوامع اعم از ملی و بین المللی شده است. پلیس بر اساس وظیفه قانونی خود، متولی اصلی کشف و مبارزه با جرایم سازمان یافته است. این پژوهش با هدف ارایه الگوی جرم یابی جرایم سازمان یافته در پلیس ایران انجام شده است.

  روش:

  پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع آمیخته است. در بخش کیفی، حجم نمونه را 15 نفر از بین خبرگان مطلع تشکیل داد که بر اساس اصل اشباع نظری از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های گردآوری شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته، به روش تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار «مکس کیودا» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بخش کمی به شیوه پیمایشی است؛ جامعه آماری این بخش شامل کارشناسان پلیس های تخصصی به تعداد 251 نفر بود که حجم نمونه براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، به تعداد 148 نفر انتخاب شد. داده های بخش کمی با ابزار پرسش نامه جمع آوری شد و از طریق نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

  الگوی جرم یابی جرایم سازمان یافته شامل شش بعد (ساختاری، اهداف، منابع انسانی، فناوری، هماهنگی و تعاملات و محیط)، 18 مولفه و 104 شاخص است. همچنین الگوی شناسایی شده در بخش کیفی، بر اساس یافته های بخش کمی تایید شد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی جرم یابی جرایم سازمان یافته در پلیس ایران می تواند در جرم یابی جرایم سازمان یافته و کشف جرم توسط پلیس به کارگیری شود و با توجه به مقایسه وضع موجود و مطلوب و مشخص شدن شکاف بین این دو وضعیت، مسیولین و سیاست گذاران فرماندهی انتظامی کل کشور می بایست تدابیر لازم را برای اجرایی شدن الگو به کارگیرند.

  کلیدواژگان: الگو، جرم یابی، جرائم سازمان یافته، ملی، فراملی، پلیس
 • سید نجم الدین حسینی، حسن بختیاری، میر رحیم فخرز، علی محبی صفحات 179-205
  زمینه و هدف

  مسیله ای که جامعه امروزی به آن مبتلا است، نحوه مداخله نهادها و سازمان های مرتبط در فرآیند جرم یابی و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی توسط دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی برای مدیریت جرایم می باشد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مشارکت چندنهادی در فرایند جرم یابی است.

  روش

  این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) انجام شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی،شامل خبرگان مرتبط با موضوع  بودند و جامعه آماری در بخش کمی، متناسب با ماموریت جرم یابی از کارشناسان رده های مرتبط انتخاب شدند. نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در مرحله کمی، تصادفی طبقه ای است. داده ها در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته (بر اساس یافته های مرحله کیفی) گردآوری شد.

  یافته ها:

  شناسایی و احصای ابعاد (پنج بعد)، مولفه ها (31 مولفه) و شاخص های الگوی مشارکت چند نهادی (147 شاخص)، بیانگر وجود ارتباط معنادار بین تمامی ابعاد با مدل مشارکت چند نهادی بوده و درمجموع مدل نهایی چند نهادی در فرایند جرم یابی دارای برازش مناسب است.

  نتیجه گیری

  در بعد ساختاری، شش مولفه شامل «فرماندهی و مدیریت، کنترل و نظارت، شمای سازمانی، برنامه ریزی، عملکردها و سازماندهی»؛ در بعد محیطی، تعداد هفت مولفه شامل «نظام های همجوار، قانون، التزام اجتماعی، منافع عمومی، تعهد به جامعه، تعامل و همکاری و نوع مشارکت»؛ در بعد سیستمی، پنج مولفه شامل «مدیریت منابع انسانی، واکنش ها، هماهنگی، اطلاعات و ارتقای انگیزه»؛ در بعد فرایندها، تعداد پنج مولفه شامل «مشکلات و موانع، نیازمندی ها، مقررات، برنامه های مکمل و رویکرد حرفه ای»؛ در بعد فن آوری، تعداد هشت مولفه شامل «مشارکت الکترونیک، هوشمندسازی، تعاملات رسانه ای، فن آوری، تجهیزات، آموزش و دانش جرم یابی» بیشترین تاثیر را در فرایند جرم یابی دارند که این حاکی از طراحی و ارایه الگوی مطلوب مشارکت چند نهادی و رابطه معنادار بین ابعاد شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: مشارکت، جرم یابی، چند نهادی، ابعاد، پلیس، سازمان
 • چالش های پلیس اطلاعات محور در جرم یابی سرقت اماکن ناشی از سفرهای مجرمانه در ایران
  عباس عزیزی، امیرحسین یاوری، سعید شریفی رهنمو صفحات 233-268
  زمینه و هدف

   جرم یابی دارای قواعدی است که بسترهای کشف جرایم را در یک نظام ساختارمند اطلاعات محور محقق می سازد که این مهم منوط به بهره گیری صحیح از پایه های اطلاعاتی جرم یابی است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های پلیس اطلاعات محور در جرم یابی سرقت اماکن ناشی از سفرهای مجرمانه انجام شد.

  روش

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون داده های آن تحلیل شده است. جامعه آماری، کارآگاهان و متخصصان جرم یابی بودند که با رویکرد هدفمند ملاکی و براساس اصل اشباع نظری تعداد 14 نفر از آنها به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد.

  یافته ها

   چالش های پلیس اطلاعات محور در جرم یابی سرقت های ناشی از سفرهای مجرمانه شامل 67 مضمون پایه ای، 9 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر است. براین اساس، اولین مضمون فراگیر یعنی چالش های برون سازمانی شامل چهار مضمون سازمان دهنده و چالش های درون سازمانی نیز شامل پنج مضمون سازمان دهنده است که در متن مقاله به آنها پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

   در همه جوامع، جرایم و اطلاعات دارای ارتباط نزدیکی با یکدیگر هستند و از منظر صاحبنظران علم جرم یابی یکی از مهمترین مسایل در طراحی نامناسب فرایند کشف جرایم نداشتن اطلاعات مطلوب و کافی است. بنابراین یک سیستم اطلاعاتی مفید و به دور از چالش های درون و برون سازمانی برای موفقیت در هر پرونده پلیسی، مهم و حیاتی است.

  کلیدواژگان: چالش، جرم یابی، پلیس اطلاعات محور، سرقت، اماکن، سفرهای مجرمانه
|
 • Sayyad Darvishi, Ali Afrasiabi Pages 9-40
  Background and aim

  The question that has always occupied the minds of police commanders is what features of police command and management are most beneficial and increase the effectiveness of police missions? The purpose of this research is to know the characteristics of commanding style and police managers based on the teachings of Shahid Soleimani school.

  Method

  In terms of purpose, the research is applied and in terms of nature, it is a mixed exploratory type based on the Delphi method. The participants included police experts and documents related to the Shahid Soleimani school, which were selected as a purposeful judgment, and the oral and written data collected were analyzed and analyzed in a proof-interpretive way.

  Findings

  73 indicators or sub-categories were identified as the characteristics of police commanders and managers based on the Shahid Soleimani school, which can be divided into six dimensions or categories: belief and spirituality (8 dimensions), personality (12 dimensions), command and management (19 dimensions), Ethical-behavioral (14 dimensions), knowledge-skills (13 dimensions) and foresight (7 dimensions) were classified. The findings show that although the realization of managers and commanders at the level of the Islamic Revolution requires the comprehensive development of these characteristics, the most central category is the religious and spiritual dimension, which forms the basis of all other dimensions.

  Conclusion

  Having the leadership style of Martyr Soleimani in the police education and training program can lead to the systematic training of commanders and managers at the level of the Islamic Revolution and the school of Martyr Soleimani. It is expected that these characteristics in all behavioral dimensions of police commanders and managers can lead to the police at the level of the Islamic Revolution.

  Keywords: Commanders, managers, police, command style, Shahid Soleimani school
 • mohammadjavad vahed asrami, Mojtaba Tabari, asadolah mehrara Pages 41-78
  Background and aim

  Today, organizations attach great importance to ensuring the physical and mental health of their employees; Because the imposition of severe pressures due to the nature, type or inappropriate condition of work can lead to job loss in them. Based on this, the aim of this research is to identify the effective factors in reducing job attrition of human resources in Iran's governing organizations.

  Method

  This research is applied in terms of purpose and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of execution method. For this purpose, after carrying out exploratory and library studies, the related factors and components came to the opinion of 30 academic and organizational experts through Delphi method, and after receiving their corrective opinions, finally, the model, components and combination of factors were agreed upon by them. Next, in order to evaluate the model, a researcher-made questionnaire among 260 employees of the governing organizations of Mazandaran province who were selected by random cluster method, the distribution and data obtained in this section were also analyzed using confirmatory factor analysis by Smart PLS3 software. became.

  Findings

  According to the findings of the research, four categories of organizational, occupational, individual and environmental factors are effective in reducing job burnout of human resources, and individual factors with an impact factor of 0.434 have the greatest effect on reducing job burnout in these organizations.

  Conclusion

  In the current research, in addition to the dimensions and components identified in previous studies, new dimensions of factors affecting the reduction of job attrition of human resources were introduced and finally, a comprehensive model was presented for it; So that it reduces the dispersion of the findings of previous researches and emphasizes on coherence and integration.

  Keywords: Job burnout, governance organizations, organizational factors, occupational factors, individual factors, environmental factors
 • reza Abdurrahmani, REZA POURALI Pages 79-110
  Background and aim

  This study was conducted in the field of human communication skills with the aim of verifying the indicators of the Daffos model of human communication (approved by the Council of Excellence and Development of Amin University of Police Sciences, 2018) and also designing and compiling a resource for training the index of human communication skills.

  Method

  The research was conducted using a qualitative method and within the framework of thematic analysis. The participants consisted of three groups: a) 43 students of Daffodil in 2019, period 28, who were studying in five classes at the time of the research and were studying human communication; b) professors of human communication course (five people); and c) provincial staff (54 people). In total, nineteen people for the first spectrum, three people for the second spectrum and seventeen people for the third spectrum were selected in a purposeful way until reaching theoretical saturation. The data was collected through expert meetings and separate focus groups. At the end of these meetings, the human communication model of Daffodil students was calculated and designed.

  Findings

  In total, after multiple revisions, fifteen indicators in the individual dimension, ten indicators for the intra-organizational dimension and five indicators for the extra-organizational dimension of human communication were counted.

  Conclusion

  The model of human communication obtained has been evolutionary and progressive and is based on the model designed and approved by the Council of Excellence and Transformation of Amin University of Police Sciences. Therefore, it is necessary to pay special attention to these dimensions and their indicators in order to improve this characteristic with the importance of command.

  Keywords: Template, Davos human communication, personal communication, intra-organizational communication, extra-organizational communication
 • aliasghar mohammadnejad Abadi, seyed emad hoseini, nasrollah mohammadi, Moradi gholamreza Pages 111-145
  Background and aim

  Establishing stable security in major sports events is one of the important challenges of those in charge of organizing them in the country. Therefore, the current research seeks to identify factors affecting sustainable security in major sports events in Iran.

  Method

  This research is practical and exploratory with a mixed approach (qualitative-quantitative). In the qualitative part of the data base theory (Strauss and Corbin 1990) and semi-structured interview with 20 experts who were selected by non-random sampling and face validity and reliability (retest) were used. In the quantitative part of the research, 250 people participated and were collected using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability (Cronbach's alpha coefficient 89%) were confirmed and analyzed by multivariate regression test.

  Findings

  Based on the findings, causal factors include proper management, disciplinary and security measures, inter-organizational communication; Background factors include management of fans' emotions, emotional and psychological support; Intervening factors include the implementation of laws and regulations, monitoring of media and virtual space, and sports policies; The strategies included the promotion of culture, social integration, correct education, sports diplomacy, improving welfare and sports infrastructure, investment and financial assistance, technology and information, and the consequences included sports, security and cultural consequences.

  Conclusion

  It is suggested that the country's sports custodians establish a constructive and unifying determination to create sustainable security by creating unity and empathy by changing the attitude in the country's sports community and with a coordinated management centered on security forces.

  Keywords: Stable security, event, sports, major sports events, Iran
 • Ali yekta Pages 147-178
  Background and purpose

  A series of crimes with new methods and forms, complexity in the way of committing and with special characteristics at the national and transnational levels, known as "organized crimes", is expanding, which has caused insecurity in both national and international societies. . According to its legal duty, the police is the main custodian of discovering and fighting organized crime. This research has been done with the aim of presenting the pattern of criminalization of organized crimes in the Iranian police.

  Method

  The present research is applied in terms of purpose and mixed in nature. In the qualitative part, the sample size consisted of 15 knowledgeable experts who were selected based on the theoretical saturation principle of the purposive sampling method. The data collected from the semi-structured interview technique were analyzed and analyzed using the qualitative content analysis method with "Max Kyoda" software. Quantitative part is survey method; The statistical community of this department included 251 specialized police experts, and the sample size was 148 based on Morgan's table and stratified random sampling method. Quantitative part data was collected by questionnaire tool and analyzed through Lisrel software.

  Findings

  The criminalization pattern of organized crimes includes six dimensions (structure, goals, human resources, technology, coordination and interactions, and environment), 18 components and 104 indicators. Also, the pattern identified in the qualitative section was confirmed based on the findings of the quantitative section.

  Conclusion

  The results of the research show that the pattern of criminalization of organized crimes in the Iranian police can be used in the criminalization of organized crimes and crime detection by the police, and according to the comparison of the current and desired situations and the identification of the gap between these two situations, officials and policy makers The police command of the whole country should take the necessary measures for the implementation of the model.

  Keywords: pattern, crime detection, organized crime, national, transnational, police
 • Seyed Najmuddin Hosseini, Hassan Bakhtiari, Mir Rahim Fakhraz, Ali Mohebi Pages 179-205
  Background and aim

  The problem that today's society is suffering from is the way related institutions and organizations intervene in the crime detection process and get the participation of other governmental and non-governmental organizations and foundations by the judicial system and law enforcement command to manage crimes. The main goal of this research is to design a model of multi-institutional participation in the crime detection process.

  Method

  This research was conducted with a mixed approach (qualitative-quantitative). The participants in the qualitative part included experts related to the subject, and the statistical community in the quantitative part was selected from experts in related categories in accordance with the crime detection mission. Sampling in the qualitative part is purposeful and in the quantitative stage it is stratified random. The data was collected in the qualitative phase through semi-structured interviews and in the quantitative part using a researcher-made questionnaire (based on the findings of the qualitative phase).

  Results

  The identification and statistics of the dimensions (five dimensions), components (31 components) and indicators of the multi-institutional partnership model (147 indicators) indicate that there is a significant relationship between all dimensions with the multi-institutional partnership model and, in total, the final multi-institutional model in the process of mass identification was reliably tested.

  Conclusion

  In the structural dimension, six components include "command and management, control and supervision, organizational structure, planning, functions and organization"; In the environmental dimension, there are seven components including "neighboring systems, law, social obligation, public interest, commitment to society, interaction and cooperation and type of participation"; In the system dimension, five components include "human resource management, reactions, coordination, information and motivation promotion"; In the processes dimension, there are five components including "problems and obstacles, requirements, regulations, complementary programs and professional approach"; In the technological dimension, eight components including "electronic participation, intelligence, media interactions, technology, equipment, training and crime detection knowledge" have the greatest impact in the crime detection process, which indicates the design and presentation of a desirable model of multi-institutional partnership and a meaningful relationship between dimensions. has been identified.

  Keywords: participation, criminal investigation, multi-institutional, dimensions, police, organization
 • Challenges of Intelligence-based Policing in Burglary Theft Caused by Criminal Commuting in Iran
  Abbas Azizi, amirhossain yavari, saeid sharifi rahnemo Pages 233-268
  Background and aim

   criminal investigation has rules that realize the foundations of crime detection in a structured information-oriented system, which depends on the correct use of criminal investigation information bases; Therefore, the current research was conducted with the aim of identifying the challenges of intelligence-based policing in criminalizing the theft of places caused by criminal trips.

  Method

   The current research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of the nature of the data, which has been analyzed using the method of content analysis. The statistical population was detectives and crime detection specialists, 14 of them were selected as participants with a targeted criterion approach and based on the principle of theoretical saturation. The data collection tool was a semi-structured interview, which was used to determine its reliability and validity using the four criteria of credibility, transferability, verifiability and reliability.

  Results

   The challenges of intelligence-based policing in criminalizing thefts caused by criminal trips include 67 basic themes, 9 organizing themes and 2 comprehensive themes. Therefore, the first overarching theme, i.e., extra-organizational challenges, includes four organizing themes, and intra-organizational challenges also includes five organizing themes, which are discussed in the text of the article.

  Conclusion

   In all societies, crimes and intelligence are closely related to each other, and from the point of view of forensic science experts, one of the most important issues in the improper design of the crime detection process is the lack of sufficient intelligence. Therefore, a useful intelligence system and away from internal and external organizational challenges is important and vital for the success of any police case.

  Keywords: challenge, crime detection, intelligence-based policing, burglary, places, criminal commuting