فهرست مطالب

ادبیات متعهد - پیاپی 8-9 (آبان 1401)
 • پیاپی 8-9 (آبان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله عمومی
 • شهرام بی باک*، کتایون پلاسعیدی صفحات 6-18

  سیمین دانشور (1300-1390) مترجم، محقق، نویسنده، نمایشنامه نویس استاد دانشگاه و...از جمله زنان مطرح در عرصه رمان نویسی ایران است که بیشتر او را بخاطر همسرش جلال آل احمد (1302-1348) و رمان معروف سووشون می شناسند و کمتر کسی به ابعاد دیگر شخصیتی هنریش از جمله روزنامه نگاری (ژورنالیستی) پرداخته است. بیشتر مقالات و پایان نامه هایی که در مورد سیمین دانشور به چاپ رسیده با محوریت داستان نویسی ایشان است و کمتر به بقیه ی قالب های ذهنی دانشور پرداخته می شود. با بررسی قالبهای ذهنی سیمین دانشور در می یابیم که وی در مجموعه داستانها و رمان هایش تفاوت عمده ای با مقالات و حتی منش و رفتارش در دانشگاه نداشته بلکه نگاهی عمیق و خاص به مقوله هنر بخصوص زنان و کودکان دارد. لذا نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی سعی در بررسی قالب ذهنی سیمین دانشور در دو شاخه مجزای داستان نویسی و روزنامه نگاری در مورد زیبا شناختی و تحسین هنر-که جزوء تخصص فوق دکتری ایشان در دانشگاه استنفورد دارد- می باشد. 

  کلیدواژگان: سیمین دانشور، نویسنده، ژورنالیست، شناخت و تحسین هنر
 • داستان
 • سید قدرت الله جدبابایی* صفحات 20-23
 • مجتبی نعمتی* صفحات 24-27
 • مریم روشنی راد* صفحات 28-31
 • شعر
 • مینا عزیزجمشیدی* صفحه 33
 • علیرضا جانی* صفحات 34-35
 • الهام آباده ای* صفحات 36-37
|
 • Shahram Bibak *, Katayoun Plasaeidi Pages 6-18

  Examining the mental forms of Samin Daneshvar in her works (a case study of recognizing and admiring art)AbstractSimin Daneshvar (1300-1390) is a translator, researcher, writer, playwright, university professor, etc., among the prominent women in the field of Iranian novel writing, who is mostly known for her husband Jalal Al-Ahmad (1302-1348) and the famous novel Sushun. Few people know about other aspects of his artistic personality, including journalism.Most of the articles and dissertations that have been published and received about Simin Daneshvar are centered on his storytelling and less attention is paid to the rest of Daneshvar's mental formats. Examining the mental patterns of Simin Daneshvar, we find that in her collection of stories and novels, she is not significantly different from the articles and even her character and behavior in the university, but has a deep and specific look at the category of art, especially women and children.Therefore, the authors of this article try to study the mental form of Simin Daneshvar in two separate branches of storytelling and journalism on aesthetics and art admiration, which is part of her postdoctoral specialization at Stanford University.Keyword: Simin Daneshvar, novelist, journalist, recognizing and admiring art

  Keywords: Simin Daneshvar, novelist, Journalist, recognizing, admiring art
 • Seyed Ghodratolla Jadbabaee * Pages 20-23
 • Mojtaba Nemati * Pages 24-27
 • Maryam Roushani Rad * Pages 28-31
 • Alireza Jani * Pages 34-35
 • Elham Abadehee * Pages 36-37