فهرست مطالب

راهبرد فرهنگ - پیاپی 58 (تابستان 1401)
 • پیاپی 58 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدجواد اسماعیلی* صفحات 7-35
  منطق مفهوم سازی در علوم اجتماعی یکی از مناقشات معرفت شناسی و روش شناسی  را تشکیل می دهد. یکی از اصلی ترین نزاع ها حول نسبت دانش و ارزش است که آیا  ضروری و ممکن است که دانشمند اجتماعی در ساخت و پرداخت مفاهیم از ورود ارزش های فرهنگی اجتناب کند یا اینکه ارزش ها از عناصر مقوم و منطقی مفهوم سازی محسوب می شوند؟ در این صورت، مفهوم سازی آغشته به ارزش های محقق چگونه مخل عینیت نیست؟ در پاسخ به این پرسش، رهیافت اثباتی و طبیعت گرایانه دورکیم معتقد است که مفاهیم علوم اجتماعی غیرارزش بار و دخالت ارزش های محقق در مفهوم سازی مخل عینیت است. پژوهش حاضر بر اساس رهیافت پسااثباتی وبر که بر معرفت شناسی ایده آلیسم کانت، نیوکانتی ها و منظرگرایی نیچه استوار است، استدلال می کند که مفاهیم علوم اجتماعی ارزش بارند؛ اما ارزش باری مفاهیم اجتماعی نه تنها مانع عینیت نیست که شرط سوبژکتیو عینیت است. نگارنده بر اساس تفکیک وبری ربط ارزشی از حکم ارزشی، نشان می دهد که دخالت ارزش های محقق اجتماعی در مفهوم سازی تیپ آرمانی در چه سطحی جایز است و در چه سطحی ناجایز و مخل بی طرفی در علم و تحصیل عینیت است.
  کلیدواژگان: تیپ آرمانی، مفهوم سازی، ربط ارزشی، حکم ارزشی، عینیت
 • حمید دهقانی، مجید مختاریان پور* صفحات 37-65
  در سال های اخیر توجه زیادی به دانش خلاقانه تریز و ابزار های آن شده است، اما در بین ابزار های تریز، پژوهشگران حوزه های مختلف بیش از همه از ابزار چهل اصل ابداعی برای زمینه کاری خود استفاده کرده اند. پژوهش پیش رو ضمن نقد شیوه رایج استفاده از این ابزار در حوزه علوم اجتماعی که منجر به برداشت غیرعلمی و نادرست از آن شده، به ارایه شیوه کارآمدتری جهت استفاده درست از این ابزار در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی پرداخته است. در این پژوهش که گردآوری داده های آن با دو روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفته، الگوی اولیه با روش تحلیل مضمونی قیاسی تدوین شده و سپس از روش های دلفی و گروه کانونی جهت اصلاح و ارتقای الگوی پیشنهادی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، به منظور بهره گیری کارآمدتر از ابزار چهل اصل در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی، از بین دو روش بهره گیری از این ابزار یعنی «دوستی با اصل ها» و «ماتریس تضاد فنی»، روش اول تجویز می شود. بر این اساس پس از واکاوی های متعدد، این پژوهش 36 راهنما را ذیل 34 اصل از بین اصول چهل گانه، جهت حل مسایل حوزه فرهنگ پیشنهاد نموده است. توصیه می شود پژوهشگران حوزه فرهنگ در عوض رویکرد رایج، از راهکار های خلاقانه مطرح شده در این پژوهش به عنوان مجموعه ای از راهنمایی های محرک خلاقیت در تعریف و حل مسایل فرهنگی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، خط مشی گذاری، فرهنگ، خط مشی گذاری فرهنگی، تریز، چهل اصل ابداعی
 • محمدحسین سیاح طاهری*، اردشیر انتظاری، محمدسعید ذکایی صفحات 67-98
  شبکه های اجتماعی مجازی به جزء جداناشدنی از زندگی روزمره ایرانیان بدل شده اند. همزمان با این استفاده رو به رشد، بحث هایی پیرامون نقش شبکه های اجتماعی در دینداری و تغییر نسبت کاربران با دین در جامعه درگرفته است و این پرسش مطرح شده که آیا شبکه های اجتماعی مجازی، باعث عرفی شدن کاربران خود می شوند؟ متاسفانه تاکنون صاحب نظران این مسیله را به طور مستقل مورد پژوهش قرار نداده اند و ضمن طرح مسایل دیگر تنها به تصدیق یا تکذیب کلی این رابطه بسنده کرده و دلایلی را نیز برای مدعای خود طرح ننموده اند. در اینجا با روش مرور سیستماتیک و با الگوگیری از کار برگر و همکاران (1974) در توضیح دلایل عرفی شدن به واسطه مدرنیته، تلاش شده است تا در قالبی نظری، تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر عرفی شدن توضیح داده شود. بر این اساس دست کم شش استدلال نو برای تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر عرفی شدن کاربران ارایه شده است که عبارت اند از: مدیریت پنهان محتوا، فرامکانی و ارتباط با افراد بی شمار، فرازمانی بودن و درگیرکنندگی، انتشار سریع و مداوم اطلاعات، خلوت فردی و در نهایت تعاملی بودن و پسندمحوری که توضیحات آن در مقاله آمده است. البته در نهایت بر یکسویه نبودن این فرایند و نیز امکان مقاومت در برابر این موج در شرایطی خاص نیز تاکید شده است.
  کلیدواژگان: اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی، عرفی شدن، عرفی زدایی، سکولارشدن
 • مونا چراغی*، زهرا بی غم، عباس ذبیح زاده، محمدرضا نیک فرجام، سجاد توسلی صفحات 99-125
  مرز به معنای معیاری روان شناختی است که از یکپارچگی یک فرد یا گروه محافظت می کند و به فرد یا گروه کمک می کند محدودیت های واقع بینانه ای برای مشارکت در یک رابطه یا فعالیت تعیین کنند. وجود مرز های واضح برای سلامت جسم و روان انسان ضروری است. مفهوم مرز تا حد زیادی تحت تاثیر بافت فرهنگی است و برای افراد متفاوت می تواند معانی متفاوتی را تداعی کند. بنابراین می توان انتظار داشت که افراد درک متفاوتی از آن در هر بافت فرهنگی داشته باشند. مقاله حاضر با این سوال آغاز می گردد که ساختار معنایی و مفهوم مرز برای ایرانیان چگونه است؟ در مرحله اول تعداد 289 نفر از طریق پاسخ دهی اینترنتی به یک سوال، در پژوهش شرکت کردند. از آنها خواسته شد حداقل 10 کلمه را که در ارتباط با مفهوم مرز در روابط بین فردی به ذهن شان خطور می کند ارایه کنند. پس از استخراج 10 واژه پرتداعی، در مرحله دوم از 195 شرکت کننده خواسته شد تا بر اساس تکلیف مشابهت قضاوت شده، میزان ارتباط بین 10 واژه مذکور را به شکل دو به دو مشخص کنند. نتایج تحلیل تناظر نشان داد که کلمات مذکور با درنظرگرفتن دو بعد اهمیت طرف مقابل و سهولت ابراز خود قابل تبیین اند. بدین ترتیب چهار وضعیت در روابط بر اساس تغییرات دو بعد مذکور قابل فرض است که در هر کدام از این وضعیت ها مرز در روابط، خاصیتی متفاوت دارد.
  کلیدواژگان: مرز، روابط بین فردی، ایران، فرهنگ، حریم خصوصی
 • امیر رجائی*، محمد یمنی دوزی سرخابی، اباصلت خراسانی، مرتضی رضائی زاده صفحات 127-148
  امروزه، آموزش عالی به عنوان پیشران اصلی علم و فناوری در پیشبرد اهداف کشور ها به منظور رشد و توسعه همه جانبه و پایدار نقش مهمی ایفا می کند. از جمله چالش های آموزش عالی می توان به مواردی چون «تضمین کیفیت» و «رتبه بندی دانشگاهی» در آموزش عالی اشاره کرد که بر اجرای آنها به صورت توامان در اسناد بالادستی تصریح شده اما اشاره ای به تفاوت های آنها نشده است. لذا، بررسی ابعاد و ویژگی های هر کدام از این دو رویکرد ارزیابی کیفیت آموزش عالی برای فراهم آوردن الزامات اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش پاسخ دادن به این پرسش است که این دو رویکرد ارزیابی در منابع موجود، چه تفاوت هایی دارند. بدین ترتیب، جامعه آماری پژوهش، کلیه متون مرتبط با ابعاد و ویژگی های تضمین کیفیت و رتبه بندی دانشگاهی در آموزش عالی در نظر گرفته و نمونه گیری به صورت هدفمند برای پاسخگویی به سوال پژوهش انجام شد. سپس، با اتخاذ رویکرد کیفی و استفاده از روش پژوهش اسنادی به بررسی منابع تا زمان رسیدن به اشباع نظری پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن بود که در «تضمین کیفیت» عمده ترین کارکرد، بهبود کیفیت و افزایش پاسخگویی است. شیوه ارزیابی به صورت ملاک محور و تکوینی و مخاطبان آن اغلب جامعه دانشگاهی اند. اما در «رتبه بندی دانشگاهی» اصلی ترین کارکرد، حکمرانی بر بخش آموزش عالی، شیوه ارزیابی به صورت مقایسه ای و پایانی و مخاطبان آن عموم مردم و جامعه دانشگاهی هستند. در پایان، با توجه به تفاوت های میان این دو، پیشنهادهایی به منظور اولویت بندی و نحوه اجرای دو شیوه مذکور ارایه شد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، تضمین کیفیت آموزش عالی، رتبه بندی دانشگاهی
 • مهناز فرهمند*، زهرا فلک الدین، فاطمه تیموری صفحات 149-179
  در جهان امروز روند رو به رشدی از اولویت اموال مادی و کالا های اقتصادی در سطح فردی در تمامی جوامع مدرن مشاهده می شود. به گونه ای که افراد، خود و دیگران را بر اساس اموال و دارایی ها که به مثابه نمادی اساسی برای ویژگی های شخصی، تعلقات و علایق عمل می کند، تعریف می کنند. بر همین مبنا، هدف مطالعه حاضر بررسی ترجیحات مادی خانواده های یزدی و عوامل مرتبط با آن با تکنیک پیمایش است. جامعه آماری، مردان سرپرست خانوار شهر یزد و فرایند انتخاب نمونه، نمونه گیری طبقه ای با تعداد 384 نمونه بود. داده های تحقیق نشان داد که میانگین ترجیحات مادی یزدی ها بیش از حد متوسط است و بیشترین اولویت نزد آنان، خرید زمین و ملک، پس انداز پول، تاکید بر مادیات و موفقیت مادی است. بین متغیر های سن، تحصیلات، امنیت مالی، منزلت اجتماعی، پذیرش اجتماعی و ازخودبیگانگی با متغیر وابسته تحقیق رابطه معنادار وجود دارد. درمجموع، نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که پیش بین اولویت های مادی شهروندان یزدی بر اساس ازخودبیگانگی با مقدار بتای 0/63، منزلت اجتماعی با بتای 0/24 و تحصیلات با بتای 0/08 و سن با بتای -0/11 معنی دار است.
  کلیدواژگان: ترجیحات مادی، ازخودبیگانگی فرهنگی، امنیت مالی، منزلت اجتماعی، یزد
 • کمال کوهی*، محمد عباس زاده، ناهید داداش زاده صفحات 181-202
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس شادکامی اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر تبریز با روش پیمایشی و در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه را اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تبریز که بالغ بر 14777 نفر است تشکیل می دهد. از این تعداد 438 نفر بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب تصادفی انتخاب و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss نسخه 22 و Lisrel نسخه 8/8 استفاده شده است. نتایج نشان داد متوسط شادکامی اعضای خانواد های شاهد و ایثارگر شهر تبریز 67/12 درصد و در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد. بررسی مدل ساختاری نیز بیانگر این است که متغیر های تاب آوری، هوش معنوی، سن و جنسیت به طور معنی داری توانسته اند 41 درصد از تغییرات احساس شادکامی اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر را تبیین نمایند. خانواده هایی که اعضای شان تاب آورتر و دارای هوش معنوی بالاترند، معمولا در قیاس با اعضای خانواده های دیگر شادتر بوده اند. در مجموع، مدل ساختاری تحقیق، برای تبیین تغییرات احساس شادکامی اعضای خانواده های شاهد و ایثارگر، مناسب محسوب می شود.
  کلیدواژگان: شادکامی، تاب آوری، هوش معنوی، خانواده های شاهد و ایثارگر، تبریز
|
 • Mohammad Javad Esmaili * Pages 7-35
  The logic of conceptualization in the social sciences is one of the epistemological and methodological controversies of the social sciences. One of the main disputes over the relationship between knowledge and value is whether it is necessary and possible for the social scientist to avoid the introduction of cultural values in the construction of concepts or are values an integral and logical element of conceptualization? In this case, how can conceptualization imbued with the values of the researcher not hinder objectivity? In answer to this question, Durkheim's positivist and naturalistic approach argues that the concepts of the social sciences are value-laden and that the involvement of researcher values in conceptualization is detrimental to objectivity. Based on Weber's post-positivist approach, which is based on the epistemology of Kant's idealism, neo-Kantians, and Nietzschean's perspectivism , the present study argues that the concepts of the social sciences are value-laden, and that value-laden of social concepts is not only an obstacle to objectivity, it is also a subjective condition of objectivity. Based on Weber's separation of Value Relation from Value Judgment, the author shows to what extent the interference of social researcher values in conceptualization is permissible and to what extent it is impermissible and detrimental to the neutrality of science and objectivity.
  Keywords: Ideal Type, conceptualization, value-relation, value judgment, Objectivity
 • Hamid Dehghani, Majid Mokhtarianpour * Pages 37-65
  In recent years, much attention has been paid to TRIZ as an innovative knowledge and its tools. However, researchers in various fields have paid more attention to 40 Innovative Principles for use in their field of work. This research, in addition to criticizing the common method of using 40 Principles tool in social sciences that leads to an unscientific and incorrect perception of this tool, proposes a more effective way for correct use of this tool in cultural policy making field. In this research, in which data was gathered through library research and semi-structured Interviews, the primary model was designed by deductive thematic analysis method, and then Delphi method and focus group was used in order to modify and improve suggested model. According to research findings, for more effective use of 40 Principle tool in cultural policy making field, among two ways of using this tool, suggests the friendship with principles way. According to this, after numerous revisions, this research suggests 36 guidelines following 34 principles of this tool for cultural problem solving. This research recommends that instead of the common approach, researchers use these innovative solutions as a set of guidelines for motivating creativity in cultural problem definition and solving.
  Keywords: creativity, Policy making, Cultural Policy Making, TRIZ, 40 Innovative Principles
 • Mohamadhosein Sayahtaheri *, Ardeshir Entezari, Mohamad Saeed Zokaei Pages 67-98
  social networks have become a part of the everyday life of Iranians. at the same time, there are discussions about the role of social networks in religiosity and the user behavior toward religion in society, and the question is whether Internet social networks make their users secular or not? so far, no study have focused on this phenomena independently, however it is been mentioned within other researches without providing any reasons against or behalf of that. This article tries to provide at least seven new arguments for the impact of Internet social networks on users, including secular content, hidden content management, no place and communication with countless individuals, timelessness and engagement , fast and continuously diffusion of information, individual privacy and finally interactivity and importance of likes. It is also noted in this paper potential reasons for the possibility of resisting the secularization such as "the greater impact of the real world, the usage type and time spend in social networks, the freedom of speech and behavior of users in these networks and the possibility of the formation of religious community in the Internet". the polarization theory has also been applied to research findings and all discussed arguments summarized under substantial changes of social networks.
  Keywords: Internet, Social Networks, Secularization, Desecularization, polarization
 • Mona Cheraghi *, Zahra Bigham, Abbas Zabihzadeh, Mohammad Reza Nikfarjam, Sajjad Tavassoli Pages 99-125
  Boundary is a psychological demarcation that protects the integrity of an individual or group or that helps the person or group set realistic limits on participation in a relationship or activity. Clear boundaries are essential for human physical and mental health. The concept of the boundary is largely influenced by the cultural context and can be associated with different meanings for different people. Therefore, it is expected that people have a different understanding of it in any cultural context. The present article begins with this question: how are the semantic structure and the concept of the boundary for Iranians? In firs phase, 289 participants responded to the research questionnaire online. They were asked to provide at least 10 words related to the concept of "boundaries in interpersonal relationships" based on producing the associative terms task. After extraction of 10 most-frequent words, 195 participants were asked to evaluate the pair relationship between these words with using judged-similarity task. Correspondence analysis results showed that these words can be explained by considering the two dimensions: "significance of relationship" and "ease of self-expression". Thus, four situations in relationships can be assumed based on the changes of the two dimensions. It seems that in Iranian culture, the boundary and privacy is a right which in relationship only the person who has higher status can have it.
  Keywords: Boundary, interpersonal relationships, Iran, culture, Privacy
 • Amir Rajaee *, Mohammad Yamani, Abasalt Khorasani, Morteza Rezaeizadeh Pages 127-148
  Today, higher education, as the main driver of science and technology, plays an important role in advancing the goals of countries for comprehensive and sustainable growth and development. Challenges of higher education include "quality assurance" and "university ranking" in higher education, which are specified in the upstream policy documents, but their differences are not mentioned. Therefore, the study of the dimensions of each of these two approaches to assess the quality of higher education is necessary to provide the requirements for their implementation. Therefore, the purpose of this study is to answer the question of what are the differences between these two evaluation approaches in the available sources. Thus, the statistical population of the current study considered all the texts related to the dimensions and characteristics of quality assurance and academic ranking in higher education and sampling was done purposefully to answer the research question. Then, by adopting a qualitative approach and using the documentary research method, the sources were examined until the theoretical saturation was reached. Findings indicated that in "quality assurance", the main function is quality improvement and increasing accountability, the method of evaluation is criterion-based and formative, and its audience is often the academic community. But in "university ranking" the main function is governing the higher education sector, the method of evaluation is comparative and summative, and its audience is the general public and the academic community. Finally, due to the differences between the two approaches, suggestions were made for their prioritization and implementation.
  Keywords: Higher education, quality assurance in higher education, university ranking
 • Mahnaz Farahmand *, Zahra Falakdin, Fatemeh Teymouri Pages 149-179
  In today's world, a growing trend is observed in the priority of material property and economic goods at the individual level in all modern societies. In such a way that individuals define themselves and others on the basis of property and assets, which acts as a basic symbol of personal qualities, affections, and interests. Based on this, the purpose of this study is to investigate the material preferences of Yazdi families and their related factors. The research method is descriptive –correlational. The data gathering tool was a questionnaire. The statistical population included male heads of households in Yazd and the sample selection process was cluster sampling with 384 samples. Research data showed that the mean of material preferences are too average. The highest priority is given in buying land and property, saving money, emphasizing on materiality, material success. There was a meaningful relationship between variables such as age, education, financial security, social status, social acceptance, alienation with dependent variable of material preferences. In sum, the results of regression analysis show that the pre-material priorities of Yazdi citizens was meaningful based on alienation with beta of 0.63, social status with beta of 0.24 and education with beta of 0.08 and age with beta of 11.0.
  Keywords: material preferences, alienation, financial security, Social Status, Yazd
 • Kamal Koohi *, MOHAMMAD ABBASZADEH, Nahid Dadashzadeh Pages 181-202
  The present study was conducted with the aim of studying the effect of spiritual intelligence and resiliency on the happiness rate of Shahed and Eisargher families in Tabriz by survey method in 1395.the statistical population of this study consists of Shahed and Eisargher families covered by the Shahid and Eisarghari Foundation of Tabriz City With 14777 people. of these, 438 persons were selected by stratified sampling and randomly selected from the Shahed and Eisargher families. The data were collected by questionnaires. also, for analyzing the data used to software of SPSS version 22 and LISREL 8/8.The results showed that the average happiness of the Shahed and Eisargher families in Tabriz city is 67.12% and is relatively good. the study of structural model also indicates that variables such as resilience, spiritual intelligence, age and gender can significantly explain 41% of the changes in happiness of Shahed and Eisargher families. Families who are more resilience and have higher spiritual intelligence are usually happier than other families. in sum, the structural model of research is a suitable model for explaining the happiness changes Shahed and Eisargher families.
  Keywords: Happiness, Resilience, Spiritual intelligence, families of Shahed, Eisargher, Tabriz