فهرست مطالب

 • پیاپی 84 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سهیلا پروین*، عباس شاکری، سمانه ناصری صفحات 11-38

  تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.

  کلیدواژگان: تحریم، رفاه، فقر، نرخ ارز، مدل انتخاب چندگزینه ای
 • سحر پورنقی کیکله*، کوثر یوسفی، محسن مهرآرا صفحات 39-65
  طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می شود. داده های مورد استفاده شامل پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت سال 1387 (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) و سال 1394 (بعد از اجرای طرح تحول) برگرفته از موسسه ملی سلامت می شوند. نظر به آنکه طرح تحول در کل کشور اجرا شده است، گروه کنترل به مثابه گروه خارج شده از طرح وجود ندارد؛ بنابراین، از خانوارهایی که دارای دانش پزشکی هستند به منزله افرادی که عدم تقارن اطلاعات در مورد ایشان وجود ندارد به عنوان گروه کنترل استفاده می شود. سایر افراد که به دلیل فقدان دانش پزشکی تحت اثر القا شده از سوی پزشک قرار می گیرند، گروه هدف را تشکیل می دهند. مدل سازی به صورت «تفاضل در تفاضل» است و استحکام نتایج در گروه بندی های مختلف و با بررسی های تک متغیره و چندمتغیره سنجیده شده است. نتایج برای افراد فاقد بیمه و یا افراد ساکن در مناطق محروم نشان می دهد، تعداد مراجعات خدمات سرپایی برای گروه هدف نسبت به گروه کنترل به میزان 10 درصد پس از طرح تحول افزایش یافته است. همچنین مخارج سرانه خدمات سرپایی به میزان 54 درصد افزایش می یابد که معادل با 10.650 تومان هزینه سرانه بیشتر است. این نتایج موید آن است که اثر القایی ناشی از طرح تحول وجود داشته است.
  کلیدواژگان: طرح تحول نظام سلامت، تقاضای القایی عرضه کننده، بهره مندی از خدمات سرپایی
 • رضا طالبلو، مجتبی باقری تودشکی، محمدمهدی باقری تودشکی* صفحات 67-101

  هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت گذاری دارایی مالی است با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تاثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت گذاری دارایی چند عاملی (APT) را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی سهام شرکت های لیست شده در بازار سهام اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 99-1390 در قالب 18 گروه بورسی، شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و اثر احساس برای تخمین شاخص احساس استفاده شده است و با گسترش مدل کوهارت و در نظر گرفتن دو متغیر احساس در قالب مدل SAPM با استفاده از روش داده های پانل از نوع هاسمن- تیلور تخمین ضرایب انجام می گیرد. نتایج مدل حاکی از آن است که در مدل SAPM متغیر احساس بسیار مهم و معنادار است و رابطه ای مثبت با میانگین نرخ بازدهی فصلی گروه های مختلف بورسی دارند.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل CAPM، شاخص احساس، مدل SAPM، روش هاسمن-تیلور
 • مهدی یزدانی*، رعنا شکویی دونیقی صفحات 103-138
  بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزیی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.
  کلیدواژگان: شفافیت بانک مرکزی، ثبات اقتصاد کلان، تورم، شکاف تولید، شکاف نرخ ارز حقیقی، معادلات همزمان با داده های تابلویی
 • عباس عصاری آرانی*، سعید رستمی صفحات 139-169

  این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخص هایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شده اند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی (امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل  برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. بر اساس نتایج این مقاله، فقدان شکاف بین «تولید و مصرف انرژی» بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده انرژی خاورمیانه تاثیر مثبت داشته است. همچنین، «توانایی تامین انرژی ملی»، «ساختار انرژی ملی»، «مصرف انرژی های تجدید پذیر» ، «میزان انتشاردی اکسیدکربن حاصل ازمصرف انرژی های فسیلی» «ثبات سیاسی» و « قیمت نفت» نیز بر رشد اقتصادی کشورهای مزبور تاثیر مثبت داشته است. اما میزان «شدت انرژی» و «نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی» بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است.

  کلیدواژگان: امنیت انرژی، نفت خام، رشد اقتصادی، حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی، خطای استاندارد تصحیح شده
 • سید محمد حسینی*، رامین خوچیانی صفحات 171-194

  یکی از مهم ترین مشکلات در پیش بینی پدیده های اقتصادی فقدان داده های کافی و یا وجود داده های مفقودی قابل توجه در سری های زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکه ای تعمیم یافته، داده های سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به 18 کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 1980 تا 2019 مدل سازی شد. در این مجموعه، 42/13 درصد از کل مشاهدات موجود نیست. در روش پیشنهادی، شبکه یا گراف تصادفی که راس ها یا گره های آن کشورها یا سری های زمانی مربوط به آن ها است در نظر گرفته شد. سپس مدل خودتوضیح هر گره براساس تمامی داده های گره های همسایگی چند مرحله آن ساخته شد. برخی پارامترهای مدل مدنظر می تواند به گره وابسته باشد (مدل محلی) یا برای تمامی گره های شبکه یکسان لحاظ شود (مدل سراسری). داده های مفقودی نیز توسط تغییر در وزن یال های شبکه روی گره ها مدل شد. در انتها، براساس مدل ساخته شده سری زمانی پیش بینی شد. از آنجا که ساختار شبکه بر مدل و در نهایت بر پیش بینی تاثیرگذار است و بررسی تمامی شبکه های ممکن دشوار است برای مدل سازی به روش پیشنهادی از 10 هزار شبکه تصادفی بدون جهت و 16 مدل شامل 8 مدل محلی و 8 مدل سراسری روی هر شبکه در نظر گرفته شد. از بین 160 هزار مدل ساخته شده، مدلی که بتواند کمترین خطای پیش بینی را داشته باشد به عنوان بهترین شبکه انتخاب و از آن برای پیش بینی اصلی استفاده شد.کمترین میزان خطای پیش بینی یک گام درون نمونه ای، مربوط به شبکه محلی با 64 یال و تعداد پارامترهای مدل متناظر با آن 4 به دست آمد. در نهایت، مدل مورد بررسی با مدل های کلاسیک همچون خودتوضیح و خودتوضیح برداری مورد مقایسه قرار گرفت که برتری مدل ارایه شده در کاهش خطای پیش بینی نسبت به دو مدل کلاسیک مذکور، قابل توجه است.

  کلیدواژگان: شبکه، پیش بینی، خودتوضیح شبکه ای، یال، تولید ناخالص داخلی
|
 • Soheila Parvin *, Abass Shakeri, Samaneh Naseri Pages 11-38

  Economic sanctions are a low-cost tool that replaces military action with a high economic, political and human cost. The severity of the effects of sanctions depends on the degree of dependence of the target economy on the outside world, the cooperation of the international community with the ones imposing sanctions, and the potential ability to substitute domestic production with imports. If domestic supply is sufficiently resilient, sanctions act, such as an import substitution policy, can lead to higher growth and more employment. Otherwise, sanctions will act as a lack of domestic supply. This study evaluates the welfare effects of sanctions on basic items - whose rising prices affect living standards. We use a multiple choice model and logit function, the income and cost effects of sanctions as well as the impact of exchange rate changes on the price of basic goods on the welfare standard and the probability of households joining the poor group are considered. The results show that, due to the inelastic domestic supply, the possibility of substituting imports is limited, so the cost effects are dominant for the year 2019, in the effective exchange rate scenario, poverty growth is estimated at %2.2 (about 1828 thousand people, and in the official exchange rate scenario, poverty growth is 3.1 percent (and about 2575 thousand People have joined the poor group).

  Keywords: Sanctions, Welfare, Poverty, exchange rates, multiple choice model
 • Sahar Pournaghi Keikeleh *, Kowsar Yousefi, Mohsen Mehrara Pages 39-65
  The Health Reform Plan was initiated in 2014 aiming to increase health utilization and to reduce the out-of-pocket payment. The plan was criticized for its inflationary effects and also its health induced demand. This study examines the induced demand hypothesis using the health datasets of the year  2008 (before the reform) and the year 2015 (after the reform). The data is collected every four years by the National Institute of Health Research. As the control group, we consider individuals who have accessed to medical knowledge among their family members and are less exposed to the asymmetric information; thus they can be considered as the control group for whom there is no induced demand.  Individuals without medical knowledge are more likely to be exposed to induced demand by physicians, and are considered as the treatment group. We use Difference-in-Difference methodology. The robustness of results are tested using variety of subgroups and controlling for many observation. Results indicate that individuals without medical knowledge has an average of 10% more referrals compared to those who have medical knowledge. Also, their per capita cost has been increased by 54%, which is equivalent to extra 10650 tomans after the reform. Our results confirm that the reform has significantly induced demand.
  Keywords: Health Reform Plan, Induced Demand, Health Utilization
 • Reza Talebloo, Mojtaba Bagheri Todeshki, MohammadMehdi Bagheri Todeshki * Pages 67-101

  The purpose of this article is to investigate the effect of behavioral deviations on the pricing of financial assets with the assumption that sentiment is an important and relevant risk factor in the Iranian capital market. This paper also examines the effect of sentiment, momentum, size, value, and market risk premium by estimating the Multi-Factor Asset Pricing Model (APT). In order to perform empirical analysis, the quarterly returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2010-2019 in the form of 18 stock exchange groups including 63 listed companies are used. Using two indicators of market turnover sentiment.  and sentiment effect. we estimate the sentiment index and by extending the Carhart model and considering two sentiment variables in the form of SAPM model, coefficients estimate by using Hausman-Taylor panel data method. The results of the model show that in the SAPM model, the sentiment variable is very important and significant and have a positive relationship with the average seasonal rate of return of different stock exchange groups.

  Keywords: Capital Asset Pricing, CAPM model, Sentiment Index, SAPM Model, Hausman-taylor Method
 • Mahdi Yazdani *, Raana Shokouei Donighi Pages 103-138
  Macroeconomic instability is an important obstacle to the real growth of the economy and its sustainability. In this article, two methods have been used to investigate the impact of transparency on macroeconomic stability in emerging economies using simultaneous equations with panel data for the period 1998-2014. In the first method, two equations for central bank transparency and stability have been considered and the mutual effect of these two variables has been investigated. In the second method, three equations for the variables of stability, including inflation, production gap and real exchange rate gap, and one equation to measure the effect of these variables on transparency are used simultaneously. The results of the study show that the transparency of the central bank is one of the factors affecting the stability of the macroeconomics. Also, the square of the central bank's transparency variable has a negative and significant relationship with macroeconomic stability. Meanwhile, the transparency of the central bank has an inverse relationship with inflation and the real exchange rate gap, and there is a two-way relationship between the transparency of the central bank and inflation. Finally, the effect of central bank transparency on production gap and vice versa is not significant.
  Keywords: Central Bank Transparency, Macroeconomic Stability, Inflation, Output Gap, Real Exchange Rate Gap, Simultaneous Equations in Panel Data
 • Abbas Assari Arani *, Saeid Rostami Pages 139-169

  This study examines the impact of energy security on the economic growth of the 10 selected energy exporting countries in the Middle East. The Benchmark model is based on a generalized version of Cobb Douglass’s production function.  Ten measures of energy security have been used for the whole set of panels, using five concepts of energy security including, availability, accessibility, acceptability, cost- effectiveness and development capability. The paper uses estimated generalized least squares (EGLS), and panel– corrected standard error (PCSE) to estimate the model. Based on the results, the lack of difference between "energy production" and "energy consumption", has a positive effect on the economic growth of selected Middle Eastern energy exporting countries . Also, "national energy supply ability", "national energy structure", "renewable energy consumption", "carbon dioxide emissions from fossil energy consumption", "political stability" and "oil price" also have a positive effect on the economic growth of these countries. But the amount of "energy intensity" and "the ratio of carbon dioxide emissions to GDP" had a negative impact on their economic growth.

  Keywords: energy security, crude oil, Economic Growth, estimated- generalized leas square, panel - corrected standard error
 • Sayyed Mohammad Hoseini *, Ramin Khochiany Pages 171-194

  One of the most challenging issues in forecasting economic variables is the lack of sufficient data or  the missing data in time series. In this paper, the time series of the GDP growth rate from 1980 to 2019 for 18 Middle East and North African countries is modeled via a generalized network autoregressive model. Of the total observations, 13.42% were missed. In the proposed model, a random network is applied to the data for which nodes represent countries or related time series. Then, an autoregressive model of each node was constructed based on all the data of its multi-stage neighboring nodes. Some parameters of the model may depend on the node (local model) or can be considered the same for all network nodes (global model). The missing data are modeled by changing the weights of the network edges. Finally, the time series was predicted based on the constructed model. Because the network structure affects the model and ultimately the forecast, and on the other hand it is difficult to examine all possible networks, ten thousand un-directional random networks and 16 models including 8 local models and 8 global models on each network are considered. Out of 160,000 models, the network and the model with the least prediction error are selected as the best network and model that are used for the main prediction. The lowest in-sample predictive error was obtained at a local network, which has 64 edges and the number of corresponding model parameters is 4. Finally, the model is compared with the classical models such as AR and VAR. The results indicate the superiority of the proposed method in significantly reducing the prediction error over the AR and VAR models.

  Keywords: Network, Forecasting, generalized network autoregressive, edge, Gross Domestic Product