درباره نشریه
ISSN:
1735-210X
eISSN:
2476-6453
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی (پژوهشکده اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر خیابانی
سردبیر:
دکتر سعید مشیری
دبیراجرایی:
مرغوب قلی زاده
مدیرداخلی:
دکتر اکبر احمدی
ویراستار فارسی:
محبوبه گرایی
مسئول اشتراک:
مرغوب قلی زاده
تلفن:
021-88703252
021-88725400 ، داخلی: 330
دورنگار:
021-88703252
021-88725400 ، داخلی: 330
سایت اختصاصی:
joer.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، پژوهشکده اقتصاد ، دفتر فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ، کدپستی: 1513615411
صندوق پستی:
14155-4937
اشتراک:
پست الکترونیک:
eri1383@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/03
مدیر مسئول
دکتر ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Nasser Khiabani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
سردبیر
دکتر سعید مشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Saeed Moshiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics
اعضای تحریریه
دکتر ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Nasser Khiabani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر اسماعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد, مدیریت و علوم اداری
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: اقتصاد و آمار اجتماعی، توزیع درآمد و فقر، اقتصادسنجی و آماراجتماعی، اقتصادمالی و اقتصادصنعتی
Esmaiei Abounoori
Professor, Department of Economics
Semnan University
Specialist: Economy and social statistics, Econometric and Social Statistics, Income and Poverty Distribution, Financial Economics and Industrial Economics
دکتر محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor Agricultural Extensioon and Education
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد نفت، اقتصاد بین الملل و توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
دانشیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Seyyed Ahmad Reza Jalali Naeeni
Associate Professor
مهنوش عبدالله میلانی

دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
دکتر ابوالقاسم نادری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
abolghasem naderi
proffessor
University of Tehran
Specialist: Management and Educational Planning
دکتر سعید مشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Saeed Moshiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics
عباس ولدخانی

Abbas Valadkhani

دکتر مهدیه انتظار خیر

Mahdie Entezar Kheir

دکتر اصغر شاهمرادی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Asghar Shahmoradi

University of Tehran
Specialist: Economy
محمدرضا فرزانگان
استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Farzanegan
Professor Philips-Universitaet Marburg
Specialist: Economics
دکتر محسن بهمنی اسکویی
استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohsem Bahmani Oskooee
Professor University of Wisconsin - Milwaukee - U.S.A
Specialist: Economy
دکتر جاوید بهرامی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی
Javid Bahrami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سهیلا پروین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Soheila Parvin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر فتح الله تاری
دانشیار اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Fathollah Tari
Associate Professor, Faculty of Economics
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر علی طیب نیا
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی
Ali Taiebnia
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics, Energy Economics
ویراستار فارسی
محبوبه گرایی
محبوبه گرایی

دبیراجرایی
مرغوب قلی زاده
کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری علوم اجتماعی
Marghoub Gholizadeh
Research Expert Institute of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Science Research
مدیرداخلی
دکتر اکبر احمدی
استادیار عضو گروه اقتصاد کاربردی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Akbar Ahmadi
Assistant Professor, Applied Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۵