درباره نشریه
ISSN:
1735-210X
eISSN:
2476-6453
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (پژوهشکده علوم اقتصادی)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر خیابانی
مدیر مسئول:
دکتر اسفندیار جهانگرد
سردبیر:
دکتر اسفندیار جهانگرد
سردبیر:
دکتر عباس شاکری حسین آباد
دبیراجرایی:
مرغوب قلی زاده
مدیرداخلی:
دکتر اکبر احمدی
مسئول اشتراک:
مرغوب قلی زاده
تلفن:
021-88703252
021-88725400 ، داخلی: 330
دورنگار:
021-88703252
021-88725400 ، داخلی: 330
سایت اختصاصی:
joer.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشکده علوم اقتصادی، دفتر پژوهشنامه اقتصادی، ، کدپستی: 1513615411
صندوق پستی:
14155-4937
اشتراک:
پست الکترونیک:
eri1383@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/25
مدیر مسئول
ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Naser Khiabani
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
اسفندیار جهانگرد
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
سردبیر
اسفندیار جهانگرد
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
هیات تحریریه
شهزاد برومند
استادیار پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی
Shahzad Boromand
Assistant Professor, Institute of Economic Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial economy
جاوید بهرامی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی
Javid Bahrami
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
سهیلا پروین
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
Soheila Parvin
Professor, Allameh Tabataba'i University
فتح الله تاری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی، اقتصاد
Fathollah Tari
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic banking and finance
اسفندیار جهانگرد
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
حسن راغفر
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor, University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
حسن سبحانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor, University of Tehran
Specialist: Economy
عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyyed Mohamad Reza Seyyednourani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
علی طبیب نیا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Ali Tayebniya
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Economical science
اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
Specialist: Monetary economy
محمود متوسلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmood Motavassely
Professor, University of Tehran
Specialist: Economical science
غلامرضا مصباحی مقدم
استاد دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor, Imam Sadiq University
Specialist: Economic jurisprudence
حسین نمازی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Hosein Namazi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
ویراستارفارسی
محبوبه گرایی
محبوبه گرایی
دبیراجرایی
مرغوب قلی زاده
کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری علوم اجتماعی
Marghoub Gholizadeh
Research Expert, Institute of Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Science Research
مدیرداخلی
اکبر احمدی
استادیار پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Akbar Ahmadi
Assistant Professor, Institute of Economic Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۹