درباره نشریه
ISSN:
1735-210X
eISSN:
2476-6453
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (پژوهشکده اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر خیابانی
سردبیر:
دکتر اسفندیار جهانگرد
دبیراجرایی:
مرغوب قلی زاده
مدیرداخلی:
دکتر اکبر احمدی
مسئول اشتراک:
مرغوب قلی زاده
تلفن:
021-88703252
021-88725400 ، داخلی: 330
دورنگار:
021-88703252
021-88725400 ، داخلی: 330
سایت اختصاصی:
joer.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ، پژوهشکده اقتصاد ، دفتر فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ، کدپستی: 1513615411
صندوق پستی:
14155-4937
اشتراک:
پست الکترونیک:
eri1383@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
مدیر مسئول
دکتر ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Naser Khiabani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
سردبیر
دکتر اسفندیار جهانگرد
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
اعضای تحریریه
دکتر شهزاد برومند
استادیار پژوهشکده علوم اقتصادی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی
Shahzad Boromand
Assistant Professor Institute of Economic Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial economy
دکتر جاوید بهرامی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی
Javid Bahrami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سهیلا پروین
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
Soheila Parvin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر فتح الله تاری

Fathollah Tari

دکتر اسفندیار جهانگرد
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر علی طیب نیا
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان، اقتصاد انرژی
Ali Taiebnia
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics, Energy Economics
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر محمود متوسلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmood Motavassely
Professor
University of Tehran
Specialist: Economical science
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر حسین نمازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Hosein Namazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
ویراستارفارسی
محبوبه گرایی
محبوبه گرایی

دبیراجرایی
مرغوب قلی زاده
کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری علوم اجتماعی
Marghoub Gholizadeh
Research Expert Institute of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Science Research
مدیرداخلی
دکتر اکبر احمدی
استادیار پژوهشکده علوم اقتصادی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Akbar Ahmadi
Assistant Professor Institute of Economic Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۹