فهرست مطالب

 • پیاپی 57 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زینب رشیدی، حسن رشیدی* صفحات 5-20

  تعیین جایگاه و اهمیت گروه های آموزشی در ساختار عملیاتی دانشگاه و نقش به سزای آن در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده های یک دانشگاه، یکی از مسایل مهم برای دانشگاه ها بوده است. برخی دانشگاه ها مدل های ساده ای برای رتبه ‏بندی گروه های آموزشی ارایه کرده اند، اما هنوز نظام منسجم و کاملی برای رتبه ‏بندی گروه های آموزشی در دانشگاه ها وجود ندارد. هدف اصلی این تحقیق ارایه مدل مناسبی جهت رتبه‏ بندی گروه های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح کشور بود. در این پژوهش کیفی روش های تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته مورداستفاده قرار گرفت. تحلیل محتوای کیفی به شیوه استقرایی انجام شد و مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته پیرامون موضوع و نحوه امتیازدهی و رتبه ‏بندی طبقه ها و زیر طبقه ها با مشارکت‏ کنندگان پژوهش صورت گرفت. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته، از روش تحلیل تفسیری استفاده شد و درنهایت مولفه های مدل و امتیازهای آن ها استخراج گردید. رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی؛ دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیردرسی؛ هییت‏علمی؛ دانشجویان؛ راهبردهای یادگیری/یاددهی؛ امکانات و تجهیزات آموزشی؛ پایان‏نامه ها و رساله ها، سمینارها، قراردادهای پژوهشی و کرسی ها و دانش‏آموختگان مولفه های مدل رتبه ‏بندی گروه های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران بودند. نتایج حاصل از این مدل رتبه‏ بندی، می تواند برای همه گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی مورداستفاده قرار گیرد. هم‏چنین تدوین این مدل در قالب یک سیستم مکانیزه برای استفاده های مختلف نظیر مقایسه گروه های علمی در دانشگاه ها و سطح‏ بندی دانشکده ها نیز مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: رتبه بندی علمی، رتبه بندی گروه های آموزشی، کارکرد آموزشی، کارکرد پژوهشی
 • رجب رئیسی سرمیچی، ناصر ناستی زایی* صفحات 21-36

  هدف پژوهش بررسی اثر خشونت معلم بر تحصیل گریزی، خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بوده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر سرباز (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند (5395=N). به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای (برحسب جنسیت) تعداد 359 دانش آموز از طریق پرسشنامه های خشونت معلم (Piskin et al., 2014)، خوش بینی تحصیلی (Tschannen-Moran et al., 2013)، تحصیل گریزی (خرمایی و صالح اردستانی، 1395) و سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391) موردمطالعه قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، دوربین- واتسون و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار های اس پی اس اس و اسمارت پی آل اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که خشونت معلم بر تحصیل گریزی دانش آموزان اثر مثبت و بر خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان اثر منفی دارد. با توجه به این نتایج برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان در حوزه های آشنایی با حقوق طبیعی کودکان و کنترل خشم، شفقت و گذشت نسبت به دیگران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تحصیل گریزی، خشونت معلم، خوش بینی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی
 • زهرا عزیزی تراب، بهناز مهاجران*، محمد حسنی صفحات 37-50
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کیفیت بخشی به نظام رتبه بندی معلمان انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق، آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل معلمان مشمول نظام رتبه بندی، مدیران و کارشناسان آشنا با این حوزه، در شهر تهران بود، که به روش نمونه گیری هدفمند و با تعداد 15 نفر به عنوان مشارکت کننده مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گردید. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه ی معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهر تهران که تعداد آنها 46351 نفر بودو حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر به دست آمد، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 89 سوال بوده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های بخش کیفی منجر به شناسایی 37 زیرمقوله، 9 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی با عنوان راهبردهای ساختاری، زمینه ای و رفتاری شدند. در بخش کمی، با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم، مدل نهایی تحقیق ترسیم و روایی و پایایی آن تایید شد. نتایج نشان داد متغیرهای راهبردهای زمینه ای، رفتاری و شناختی دارای تاثیر معناداری بر الگوی کیفیت بخشی معلمان است.
  کلیدواژگان: استراتژی های رفتاری، استراتژی های زمینه ای، استراتژی های ساختاری. نظام رتبه بندی معلمان
 • علی شیخ الاسلامی* صفحات 51-61

  پژوهش حاضر با هدف پیش‏ بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره ‏ی تحصیلی در دانش‏ آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش ‏آموزان دوره‏ی متوسطه‏ی دوم شهر اردبیل تشکیل می ‏دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه‏ گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 240 دانش ‏آموز ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند که درنهایت پرسشنامه‏ ی 235 دانش ‏آموز قابل تحلیل بود. از پرسشنامه ی سرزندگی تحصیلی حسین‏ چاری و دهقان‏زاده، پرسشنامه ‏ی خودپنداره‏ ی تحصیلی یسن‏چن و پرسشنامه‏ ی حمایت تحصیلی سانذز و پلاکت برای جمع ‏آوری داده ‏ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ ها نشان داد که بین حمایت تحصیلی (و مولفه های آن) و خودپنداره‏ ی تحصیلی (و مولفه های آن) با سرزندگی تحصیلی دانش ‏آموزان رابطه‏ ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 30 درصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره‏ی تحصیلی قابل پیش ‏بینی است که متغیر حمایت تحصیلی سهم بیشتری داشت؛ بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که حمایت تحصیلی و خودپنداره‏ی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانش ‏آموزان بوده است.

  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، حمایت تحصیلی، خودپنداره‏ ی تحصیلی
 • علی شجاعی فرد*، علی محمد احمدی قراچه، رضا فراشبندی صفحات 62-74
  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل علی پیش بینی اهمال کاری تحصیلی از طریق هیجان های تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با واسطه گری کمال گرایی دانش آموزان هنرستان های دخترانه شهر شیراز بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء روش توصیفی همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان هنرستان های دخترانه شهر شیراز در سال تحصیلی 1400 -1399 به تعداد 8100 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد 200 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سواری (1390)، هیجانات تحصیلی Pekrun و همکاران (2002)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی Pintrich and De Groot (1990)، کمال گرایی Terri-Short و همکاران (1995) بود. تحلیل داده ها در سطح استنباطی از ضریب ماتریس همبستگی مرتبه صفر و رگرسیون چندمتغیره به روش متوالی هم زمان بر اساس مدل Baron and Kenny (1986) انجام شد. یافته ها حاکی از آن بود که راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و باورهای انگیزشی به نحو منفی و معنی داری اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می نماید؛ هیجانات مثبت به نحو منفی و معنی دار و هیجانات منفی به طور مثبت و معنی داری اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می نمایند؛ کمال گرایی مثبت به نحو منفی و معنی دار و کمال گرایی منفی به نحو مثبت و معنی دار اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می نماید؛ کمال گرایی نقش واسطه گری معنی دار در ارتباط بین یادگیری خودتنظیم و هیجانات تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی ایفا می کند. همچنین مدل از برازش قابل قبولی برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، هیجان های تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، کمال گرایی
 • معین صوراسرافیل*، سید محمدمهدی احمدی، احمد مرادخانی صفحات 74-90

  در آموزه های دینی اسلام، تشویق، به عنوان روش تربیتی مورد تاکید قرار گرفته است. آموزه های دینی، در جهت تربیت و هدایت انسان ها، از روش تشویق استفاده کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارایه الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی مبتنی بر روش تشویق مورد نظر آموزه های دینی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کیفی بود. بر این اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، آموزه های دینی مرتبط با روش تشویق استخراج شد. سپس، از طریق نظریه زمینه ای، طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد، رهبری تحول گرا، رهبری هدف گذار، رهبری بصیرت افزا، رهبری مبتنی بر مصلحت اجتماعی، رهبری انگیزه بخش و رهبری دوراندیش، عوامل نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، پدیده تربیت تحول آفرین در نظام تربیت کارگزاران جامعه اسلامی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، آموزه های دینی اسلام، تحلیل محتوای کیفی، تربیت، تشویق، جامعه اسلامی، نظریه زمینه ای
 • یاسمن عقیلی مهریزی، سمیه پوراحسان*، افسانه توحیدی صفحات 91-104

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و سبک های مقابله با استرس با فرسودگی تحصیلی و نقش واسطه ای اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمان بود. طرح پژوهش از نوع طرح همبستگی است و گروه نمونه 498 نفر از دانش آموزان مدارس حسابی و با خدا در سال تحصیلی 99-1398 بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش (2002)، سیاهه سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990)، سیاهه ویژگی های شخصیت نیو (1992) و سیاهه اهمال کاری تحصیلی سولومن و راث بلوم (1994) بود. نتایج با استفاده از روش معادلات ساختاری به دست آمدند و نشان می دهد ضریب مسیر غیر مستقیم ویژگی های شخصیت (برون گرایی/ درون گرایی (31/0-)، روان رنجورخویی (30/0)، گشودگی به تجربه (25/0-)، سازگاری (23/0-)، وظیفه شناسی (21/0-)) از طریق اهمال کاری تحصیلی روی فرسودگی تحصیلی معنادار است (p<0/001) به علاوه ضریب مسیر غیرمستقیم سبک های مقابله با استرس (مساله محور (32/0-)، هیجان-محور (30/0)، مشغولیت اجتماعی و حواس پرتی (19/0-) از طریق اهمال کاری تحصیلی روی فرسودگی تحصیلی معنادار است (001/0 <P). بنابراین از آنجایی که افراد با توجه به ویژگی های شخصیتی خود از سبک های مقابله با استرس استفاده می کنند، آموزش راهبردها و مهارت های مقابله با استرس در افراد دارای ویژگی های شخصیتی (برون گرایی، درون گرایی، روان نژندی، وظیفه شناسی و سازگاری و گشودگی به تجربه) علاوه بر کاهش اهمال کاری تحصیلی در جهت کاهش فرسودگی تحصیلی نیز موثر است.

  کلیدواژگان: سبک های مقابله با استرس، ویژگی های شخصیت، اهمال کاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
 • سکینه جعفری* صفحات 105-118
  هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی بود که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شد. جامعه آماری، متخصصان و اساتید دانشگاه های سراسری کشور در حوزه دانشگاه سبز در سال 1400 بودند که 10 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نمیه ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (موثق بودن) سنجیده و مورد تایید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به شناسایی 174 مضمون پایه، 40 مضمون سازمان دهنده در زمینه دانشگاه سبز پایدار گردید که در قالب 7 مضمون فراگیر به شرح 1. مدیریت منابع سبز پایدار، 2. مدیریت سبز پایدار دانشگاه، 3. امور آموزشی سبز پایدار، 4. امور سبز پژوهشی پایدار، 5. نظام مدیریت زیست محیطی فضای دانشگاه، 6. مدیریت منابع انسانی سبز پایدار، 7. فرهنگ سازی سبز پایدار سازمان دهی شدند. در نهایت با استفاده از یافته های پژوهش، مدلی تحت عنوان دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی ارایه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به توسعه آموزش عالی در جهت سبز شدن دانشگاه ها و پایداری اقتدار علمی کشور کمک کند.
  کلیدواژگان: دانشگاه سبز، پایدار، آموزش عالی
 • محرمعلی هاشمی، جهانگیر یاری حاج عطالو*، صادق ملکی آوارسین صفحات 119-130
  این پژوهش با هدف شناسایی ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب در آموزش و پرورش ایران با استفاده از رویکرد کیفی انجام گرفته است. میدان پژوهش شامل اساتید دانشگاه های ایران در گرایش های مدیریت و همچنین رشته مدیریت آموزشی در سال 1400 بود. ابزار اندازه گیری، مصاحبه در خصوص ملزومات و پیامدهای اجرای مدیریت ناب بود. مصاحبه ها با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی تا حصول اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای اطمینان از روایی ابزار در جریان پژوهش از مرور خبرگان مشارکت کننده و همچنین نظارت سه نفر از اساتید غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. برای اطمینان از پایایی داده ها از روش بازبینی مکرر مشارکت کنندگان استفاده شد. به کمک نرم افزار Maxqda، 417 گزاره مفهومی اولیه در بخش ملزومات و 346 گزاره مفهومی اولیه در بخش پیامدها شناسایی شدند و با ادغام و ترکیب آنها 18کد محوری برای ملزومات و 19 کد محوری برای پیامدها بدست آمد و در کد گذاری انتخابی، 8مقوله ی معرفی و ترویج روش های ناب، استفاده از متخصصان، اقدامات هشیارانه و گام به گام، شرایط ذیتفعان، ارزشیابی اثربخش، شناسایی اتلاف ها، نقش سمن ها و باز تعریف ارزش، زیر عنوان ملزومات و 7مقوله ی تعالی آموزش و پرورش، برقراری عدالت آموزشی، مزایای فناورانه، افزایش رضایتمندی ذینفعان، افزایش بهره وری آموزشی، مسیولیت پذیری و ارزش آفرینی راهبران اجتماعی و حضور علمی در عرصه جهانی زیر عنوان پیامدهای اجرای ناب در آموزش و پرروش قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، پیامدها، مدیریت ناب، ملزومات
 • مرجان معیری* صفحات 131-143
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در برنامه ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجو معلمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتب فازی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش مطالعه موردی و ابزار مصاحبه باز با رویکرد تحلیل محتوای کیفی تلخیصی که برای شناسایی مهمترین شاخص های موثردر برنامه ی درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان گردآوری شد که در این مرحله 20 دانشجو معلم با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند و رعایت اصل اشباع شدگی و حداکثرتنوع به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. در مرحله دوم برای رتبه بندی شاخص های انتخاب شده تعداد 10نفر از کارشناس خبره در زمینه برنامه درسی در آموزش و پرورش استان هرمزگان شهرستان بندرعباس به صورت هدفمند انتخاب و میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را نسبت به سایر شاخص ها در پرسشنامه مشخص شده تعیین نمودند و سپس اطلاعات از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . علیرغم اینکه برنامه ریزان درسی دانشگاه معتقدند همه عناصر برنامه درسی در آموزش ریاضی به نحو شایسته ای دیده شده است؛ براساس یافته ها راهبردهای تدریس، محتوا و فعالیت های یادگیری، اهداف، فضای فیزیکی، منابع درسی و ارزشیابی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند. با توجه به نتایج بیان شده می توان دریافت که دانشگاه های فرهنگیان می توانند جهت انتخاب شاخص های موثر در برنامه درسی رشته آموزش ریاضی خود از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، برنامه درسی، دانشجو معلمان، فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی، شاخص ها
|
 • Zeynab Rashidi, Hassan Rashidi * Pages 5-20

  Determining the position and importance of scientific groups in the operational structure of the university and its important role in improving the quality of educational and research activities of the university's affiliated faculties is one of the important issues for universities. Some universities have provided simple models for classifying scientific group, but there is still no coherent and complete system for ranking scientific groups in universities. The main purpose of this study was to provide a suitable model for ranking scientific groups in universities and higher education centers in the country. In this qualitative research, the methods of qualitative content analysis and semi-structured interviews were used. Qualitative content analysis was done inductively and semi-structured interviews were conducted with research participants on the topic and how to rate and rank categories and subcategories. To analyze the data obtained from semi-structured interviews, interpretive analysis method was used and finally the components of the model and their scores were extracted. Mission, goals, organizational position; training courses and curricula and non-curricula; science Committee; Students; Learning / teaching strategies; educational facilities and equipment; theses and dissertations, seminars, research contracts of chairs and graduates were components of the ranking model of scientific group in Iranian universities and higher education centers.The results of this ranking model can be used for all scientific groups and fields of study. It will also be useful to develop this model in the form of a mechanized system for different uses such as comparing academic departments in universities and leveling faculties.

  Keywords: Scientific ranking, ranking of scientific groups, Educational Function, Research Function
 • Rajab Raiesi Sarmichi, Naser Nastiezaie * Pages 21-36

  The purpose of this study was to investigate the effect teacher violence on academic avoidanc, academic optimism and academic vitality of students. The research method is descriptive-correlation. The statistical population of the study was all secondary high school students in Sarbaz city (Sistan and Baluchestan province) in the academic year 2021-2022 (N=5395). By stratified-stratified sampling (by gender) of 359 students through teacher violence scale (Piskin et al., 2014), Academic Avoidance Scale (Khormaei & Saleh Ardestani, 2016), Academic Avoidance Scale (Tschannen-Moran et al., 2013) and Academic Vitality Scale (Hosseinchari & Dehganizade, 2014) were studied. Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient, Durbin-Watson and path analysis Correlation coefficient and path analysis were used to analyze the data by using SPSS and Smart PLS softwares. Findings showed that teacher violence has a positive effect on academic avoidanc and has a negative effect on academic optimism and academic vitality of students. According to these results, holding in-service training workshops for teachers in the areas of familiarity with children's natural rights, anger management, compassion and forgiveness towards others is recommended.

  Keywords: Teacher Violence, Academic Avoidance, Academic Optimism, Academic vitality
 • Zahra Azizi Torab, Behnaz Mohajeran *, Mohammad Hasani Pages 37-50
  The present study aimed to design a quality model for the teacher ranking system. The research method is applied in terms of purpose, mixed (qualitative-quantitative) in terms of research method and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population in the qualitative section included teachers included in the ranking system, principals and experts familiar with this field in Tehran, who by purposeful sampling method with 15 people as participants in semi-structured interviews. The statistical population in the quantitative part includes all primary, secondary and high school teachers in Tehran, whose number was 46,351 and the sample size was 381 using Cochran's formula, which was done by multi-stage cluster random sampling. Is. Data collection tool was a researcher-made questionnaire with 89 questions. To analyze the data in the qualitative part, the content analysis method was used and in the quantitative part, the structural equation modeling test using LISREL software was used. The findings of the qualitative section led to the identification of 37 subcategories, 9 sub-categories and 3 main categories as structural, contextual and behavioral strategies. In the quantitative part, the final model of the research was confirmed by first and second order confirmatory factor analysis and its validity and reliability were confirmed. the results showed that the variables of contextual, behavioral and cognitive strategies have a significant effect on teachers' quality model.
  Keywords: behavioral strategies, Contextual Strategies, Structural Strategies, Teacher Ranking System
 • Ali Sheykholeslami * Pages 51-61

  The purpose of this study was to prediction of academic buoyancy based on academic support and academic self-concept in students. The method of study was correlational. Statistical population of this study comprised of all Ardebil high school students, that among them by using cluster random sampling, 240 samples were selected and finally 235 questionnaires were analyzed. For data collection the Hosein Chary and Dehghanzade Academic Buoyancy Questionnaire, Sands and Plunkett Academic Support Questionnaire and Yesen-chen Academic Self-Concept Questionnaire were used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. Findings showed that there exist significant positive relationship between academic support and its components and academic self-concept and its components with academic buoyancy of students. Also regression analysis revealed that %30 of the total variance of academic buoyancy can be explained by academic support and academic self-concept. Therefore, it can be concluded that the academic support and academic self-concept are important and related variables to academic buoyancy of students.

  Keywords: Academic Buoyancy, academic support, academic self-concept
 • Ali Shojaeifard *, Ali Mohammad Ahmadi Gharacheh, Reza Farshbani Pages 62-74
  The purpose of this study was to provide a Causal model of predicting academic procrastination through academic emotions and self-regulated learning strategies mediated by perfectionism of Shiraz girls' high schools students. The present study is a descriptive-correlation method in terms of applied purpose and in terms of method. The statistical population of this study included all students of girls' vocational schools in Shiraz in the academic year 2020-2021with a number of 8100 people. To determine the sample size based, 200 students were selected using multi-stage cluster random sampling method. Assessment tools included riding academic procrastination questionnaire, Pakran et al.'s academic excitement questionnaire, Pintrich and Dargroot self-regulated learning strategies questionnaire, Short et al.'s perfectionism questionnaire, which confirmed the validity and reliability of the tool. Data analysis was performed at two levels of descriptive statistics and inferential statistics. At the descriptive level, mean and standard deviation were studied and at the inferential level, the coefficient of zero order correlation matrix and multivariate regression were performed simultaneously based on Baron and Kenny (1986) model using LISREL and SPSS software version 21. Findings indicated that cognitive strategies, metacognitive strategies and motivational beliefs negatively and significantly predict academic procrastination; Positively and positively predict positive emotions and negatively and positively predict academic procrastination; Positive perfectionism negatively and meaningfully and negative perfectionism positively and meaningfully predicts academic procrastination; Perfectionism plays a significant mediating role in the relationship between self-regulated learning and academic excitement with academic procrastination. The model also has an acceptable fit.
  Keywords: predicting academic procrastination, Academic Emotions, self-regulated learning strategies, perfectionism
 • Moin Sorasarafil *, Seyyed MohammadMahdi Ahmadi, Ahmad Moradkhani Pages 74-90

  In the religious teachings of Islam, encouragement, has been emphasized as educational method. The religious teachings, in order to educate and guide people, the method of encouragement has used. The purpose of the present study, was to provide a model for the training system of agents in Islamic society based on the method of encouragement intended by Religious Teachings. This research, in terms of purpose, was applied; In terms of data collection method, was descriptive; and in terms of the nature of the data, was qualitative. Accordingly, first, through the method of qualitative content analysis, religious teachings related to the method of encouragement were extracted. Then, through Grounded Theory, data was analyzed through three processes of open, axial and selective coding. The results showed, transformational leadership, goal-oriented leadership, insightful leadership, leadership based on social expediency, motivational leadership and future-oriented leadership, are the factors of the system of training agents in the Islamic society. Based on this, in a general perspective, the phenomenon of transformational training in the system of training agents of the Islamic society was identified.

  Keywords: Holy Quran, Education, encouragement, Grounded theory, Islamic society, Qualitative Content Analysis, Religious Teachings of Islam
 • Yasaman Aghili Mehrizi, Somayeh Pourehsan *, Afsaneh Towhidi Pages 91-104

  The aim of the present study was to investigate the relationship between personality traits and coping styles with academic burnout: the mediating role of academic procrastination in female high school students in Kerman. The research is a correlational design and the sample group was 498 students of arithmetic and God-fearing schools in the academic year of 2019-2020 who were selected by multi-stage cluster sampling method. The tools used in this study included Maslash burnout list (2002), Andler and Parker stress coping style list (1990), Neo personality traits list (1992), and Solomon and Roth Bloom's list of academic procrastination (1994). Indirect path of personality traits (extraversion / introversion (-0/31), neuroticism (0/301), openness to experience (-0/25), adaptation (-0/23), conscientiousness (-0/21)) is significant through academic procrastination on burnout plus the indirect path of style (p<0/001). Coping with stress (problem-oriented (-0/32), emotion-driven (0/30), social engagement, and distraction (-0/19)) is significant through academic procrastination on burnout (p<0/001). Therefore, since people use stress coping styles according to their personality traits and characteristics, teaching stress coping strategies and skills to people with personality traits (extroversion, introversion). Neuroticism, conscientiousness and adaptation and openness to experience) in addition to reducing academic procrastination is also effective in reducing academic burnout.

  Keywords: stress coping styles, personality traits, academic procrastination, Academic burnout
 • Sakineh Jafari * Pages 105-118
  The aim of the present study was to develop a sustainable green university model for higher education which was done with a qualitative approach and case study method. The statistical population consisted of specialists (experts) and professors of public universities in the field of green university in the year 2022 that 10 people were selected according to the principle of theoretical saturation and by purposive sampling. The study instrument included a semi-structured interview and review of existing documents in this field. The obtained data were validated using participant feedback method and data validity was measured and evaluated through quality criteria (reliable). The data were analyzed by thematic analysis method. The result of data analysis led to identification of 174 basic themes and 40 organizing themes in the field of sustainable green university that were organized in the form of 7 global themes as described 1.sustainable green resources management; 2. Sustainable green management of university; 3. Sustainable green educational affairs; 4. Sustainable green research affairs; 5. Environmental management system of university space; 6. Sustainable green human resources management; 7. Sustainable green acculturalization. Finally, a model called sustainable green university was presented for higher education using the research findings. It is hoped that the developed model will help the development of higher education in order to green the universities and the sustainability of the country’s scientific authority.
  Keywords: Green University, sustainable, Higher education
 • Moharramali Hashemi, Jahanghir Yari Haj Atalou *, Sadegh Maleki Avarsin Pages 119-130
  This study aims to identify the requirements and consequences of lean management in Iranian education using a qualitative approach. The field of research included professors of Iranian universities in the field of management as well as the field of educational administration in 2021. The measurement tool was an interview about the requirements and consequences of implementing lean management. Interviews with 15 academic experts continued until theoretical saturation was achieved. To ensure the validity of the instrument during the research, the review of participating experts as well as the supervision of three non-participating professors was used. The participants' repeated review method was used to ensure the reliability of the data. Using Maxqda software, 417 basic conceptual propositions in the requirements section and 346 basic conceptual propositions in the consequences section were identified. By combining and combining them, 18 central codes for requirements and 19 central codes for consequences were obtained. Introduce and promote pure methods, use of experts, conscious and step-by-step measures, stakeholder conditions, effective evaluation, identification of wastes, role of values and redefining values, under the heading of requirements and 7 categories of education excellence, establishing justice Educational, technological benefits, increasing stakeholder satisfaction, increasing educational productivity, responsibility and value creation of social leaders and scientific presence in the global arena were under the heading of the consequences of pure implementation in education.
  Keywords: Education, Consequences, Lean Management, Essentials
 • Marjan Moayeri * Pages 131-143
  The present study aimed to identify and rank the effective indicators in the curriculum of mathematics major in Farhangian University, from the perspective of student teachers, through Fuzzy analytical hierarchy process approach. This study is an applied research in terms of purpose, and is a case study in terms of nature and method. Considering the research instrument, open-ended interview with summative content analysis approach was utilized to identify the most important indicators in the curriculum of mathematics education major in Farhangian University. Using purposive sampling technique and observing the principles of saturation and maximum variation, 20 student teachers were selected as research samples. In the second step, in order to rank the selected indicators, 10 experts in the area of developing curriculum were purposefully selected from education department of Bandar Abbas city, Hormozgan province, and they were assigned to determine the importance level of each indicator compared to other indicators in the questionnaire. Then, the data were analyzed through fuzzy analytical hierarchy process approach. Despite fact that university curriculum planners believed that all elements of an effective curriculum have been properly observed and considered in designing the curriculum of mathematics education major; based on the findings of this study, teaching strategies, content and learning activities, objectives, physical space, teaching resources and assessment were respectively the most important elements that were considered in planning this curriculum. According to the above-mentioned results, Farhangian university branches can use results of this study to select effective indicators in planning curriculum of mathematics education major.
  Keywords: mathematics education, Curriculum, Student Teachers, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Indicators