فهرست مطالب

قلمروهای جغرافیایی قرن جدید - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1401)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اعظم یوسفی*، زینب تبریزی، داود حسن آبادی صفحه 1

  مکانیزم روابط جغرافیاو سیاست شرایطی را به وجود می آورد که مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی را در درون کشور تسهیل کرده و وزن ژیوپولیتیکی همان فضای جغرافیایی- سیاسی را در سطح منطقه یا جهان تبیین می کند. از این رو عدم درک موقعیت جغرافیایی یک مکان و فضای جغرافیایی و مسایل آن از جمله نقاط ضعف و نقاط قوت، هزینه های سنگینی در بر منافع ملی تحمیل خواهد کرد که تاثیرات ان در قدرت ملی کشور و موقعیت کشور در ساختار نظام جهانی آشکار می کند. ایران از جمله کشورهای جنوب غرب آسیاست که با دارا بودن ظرفیتهای ژیوپولیتیکی و ژیواکونومیکی می تواند بعنوان تنها ابرقدرت منطقه ابراز وجود نماید. ازاین رو شناخت و بررسی عوامل تسهیل کننده در ارتقاء سطح قدرت ایران به عنوان هدف عملی در راستای اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی جهت نیل به قدرت برتر منطقه ی آسیای جنوب غربی است.پژوهش مزبور با روش توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای ضمن بررسی نقش پیش برنده گی متغیر موقعیت ژیوپولیتیکی که می تواند زمینه ساز تحقق برتری منطقه ای ایران باشد موانع تحقق این امر را مدنظر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: ایران، آسیای جنوب غربی، منطقه، موقعیت ژئوپولیتیک، موقعیت ژئواکونومیک، قدرت
 • سید حسین صادقی*، امیر کندری، محمد مهدی پور، داوود سیفی قره یتاق صفحه 2

  با وارد شدن جریان نوین اطلاعاتی به عرصه دیپلماسی و رشد استفاده از ابزارها و فناوری های نوین ارتباطی ، شیوه ای جدید از دیپلماسی ، موسوم به دیپلماسی رسانه ای ظهور یافته است. بدون ابزار رسانه ای و ارتباطی موثر برای اقناع افکار عمومی ، هیچ کشوری نمی تواند در صحنه بین المللی ، منافع و اهداف ملی اش را دنبال کند.حضور موثر رسانه ها در عرصه بین الملل، دیپلماسی سنتی متحول شده و دیپلماسی رسانه ای به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت دستگاه سیاست خارجی پدیدار شده است.در این پژوهش از روش های تحلیلی توصیفی و گرداوری داده کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است. در دو دهه گذشته، اهمیت بهره گیری از رسانه های بین المللی موجب شده که کشورهای در حال توسعه نیز در اندیشه بهره مندی از این رسانه ها برآیند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با راه اندازی شبکه خبری ازجمله پرس تی وی در سال 2007 استفاده از دیپلماسی رسانه ای را در دستور کار خود قرار داده است. از این رو، مقاله حاضر با رویکرد تبیینی، بر واکاوی مبانی دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران سامان یافته است. بر این اساس، مقاله حاضر که پژوهشی توصیفی تحلیلی است ، با تعاریف دیپلماسی ، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای و معرفی و ذکر مصادیقی از شبکه پرس تی وی، به نقش و اثرگذاری این شبکه ها در دیپلماسی رسانه ای می پردازد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی رسانه ای، جمهوری اسلامی ایران، شبکه پرس تی وی، شبکه های برون مرزی
 • مرجان بدیعی ازنداهی، سید مهدی موسوی شهیدی*، امیر حبیبی صفحه 3

  منطقه و مسایل مربوط به آن به عنوان یکی ازمباحث میان رشته ای در حوزه هایی مانند جغرافیای سیاسی و ژیوپلیتیک، روابط بین الملل، و مطالعات منطقه ای مفهوم پردازی شده و در تحلیل ها به شدت به کار می رود. در جغرافیای سیاسی، فرایند سازماندهی سیاسی فضا درمقیاس منطقه ای از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک سازمان سیاسی فضای منطقه ای، یک فضای سازمان یافته انسانی است که اهداف سیاسی آن اغلب برای کنترل و نظارت بر منابع برای تامین نیازهای منطقه ای؛ مانند: مدیریت مناقشات، ایجاد نظم، تشکیل وحدت، حل کشمکش های درون/برون منطقه ای، و سرانجام ایجاد امنیت صورت می گیرد. به همین جهت، موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ در سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای به بهترین شکل قابل مشاهده اند. نمود عینی سازماندهی سیاسی فضا در منطقه، یک سازمان یا یک اتحادیه منطقه ای با اهداف گوناگون است. مانند اکو. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی در صدد بیان این نکته است که یک منطقه چگونه مورد سازماندهی سیاسی واقع می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهند سازماندهی سیاسی یک فضای منطقه ای معمولا در چارچوب یک یا چند سازمان و یا اتحادیه منطقه ای و در درون قلمرو و مرزهای آن، انجام می شود. شکل گیری سازمان های منطقه ای ، طرح خاورمیانه بزرگ و غیره در قالب سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای قابلیت بررسی را دارند.

  کلیدواژگان: منطقه، فضا، سازماندهی سیاسی، سازمان منطقه ای
 • مهراب هداوند میرزایی، احسان سروش کاشانی* صفحه 4

  نیروهای مسلح تولید کننده قدرت نظامی و اعمال آن برای بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی دشمنان است. هر کشوری در دنیا برای رسیدن به توسعه پایدار ملی جهت مقابله با چالش های امنیت ملی خود، به برنامه ریزی راهبردی در زمینه آمایش سرزمینی و دفاعی نیازمند است. ماموریت نیروهای مسلح ایران، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، نگهبانی از انقلاب و دست آوردهای آن و مقابله با تهدیدات نظامی ، امنیتی می باشد، که براساس عوامل متفاوت و با توجه به گستره جغرافیایی کشور ساماندهی و استقرار یافته است . باتوجه به وسعت و تنوع جغرافیای طبیعی و انسانی کشور، تنوع و کثرت تهدیدات خارجی، آسیب پذیری های داخلی و ماموریت های متنوع نیروهای مسلح، توجه به آمایش دفاع سرزمینی از ضروریات حوزه دفاعی محسوب می شود. هدف این پژوهش «تبیین مولفه های توان نظامی موثر بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی» است سوال پژوهش این است مولفه ها و ویژگی های توان نظامی آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی چیست؟» نتایج تحقیق نشان می دهد که 4 مولفه و 16 ویژگی توان نظامی بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدایدات نظامی موثر هستند و «فضای مانوری»، «ماموریت»، «پشتیبانی» و «تجهیزات و تسلیحات و فناوری ها»، بیشترین تاثیر را بر آمایش دفاع سرزمینی در برابر تهدیدات نظامی دارند. این پژوهش از نوع کاربردی،توسعه‏ای بوده و توصیفی- تحلیلی ودر روش گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و میدانی و استفاده شده و تجزیه وتحلیل داده ها، از طریق توزیع پرسش نامه بین جامعه آماری، نتیجه از طریق سطح معناداری با ضریب اطمینان 95 % و خطای 5 % مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: آمایش، آمایش دفاع سرزمینی، تهدیدات نظامی، توان نظامی
 • محمدحسن کامیاب*، سید محمدحسین موسوی زاده، زهرا کامیاب، حمید بختیاری صفحه 5

  شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور پهناور ایران، نحوه توزیع زمانی و مکانی بارش، میزان تبخیر، پراکندگی جمعیت و مراکز صنعتی موجب طرح بحث انتقال آب میان حوضه ای شده است. بدون توجه به شرایط و ملاحظات اساسی حوضه ها، اجرای طرح های انتقال آب موجب تعارض میان آن ها می گردد. پژوهش حاضر با درک صحیح از سوء تدبیرها در مدیریت منابع آب به تشریح مسایل مختلف مدیریتی و اکولوژیکی انتقال بین حوضه ای آب می پردازد و اینکه چه مسایلی بین حوضه ای انتقال آب وجود دارد و در پی پاسخ به راه حل های صحیح مسایل تخصیص آب های بین حوضه ای به گونه ای که موجب عدم تعارض می گردد، می باشد. نتایج نشان می دهد که بارگذاری بیش ازحد بر منابع آب سبب تهدید منابع آب زیرزمینی و افت کیفیت این منابع می گردد. این توسعه بر مشکلات زیست محیطی افزوده شده است. تغییرات اقلیمی، برداشت های غیرمجاز و بی رویه بالادست حوضه ها، تغییر زمان و شکل بارش بر مشکلات ظرفیت منابع آب بین حوضه ها افزوده است. با اصلاح مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز بخصوص در توزیع متعادل عرضه و تقاضا می توان از ادامه وضعیت موجود خشک شدن تالاب ها، مناقشات اجتماعی و سایر پدیده های حاصل از پروژه های انتقال آب جلوگیری نمود. بخشی از این مسایل با مدیریت صحیح آب، مدیریت توامان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، ساماندهی برداشت ها و نیز عدم بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه ها مرتفع نمود. شفافیت داده های آب در کشور، بازنگری بر منابع و مصارف حوضه ها بر اساس شرایط سال آبی و تاکید بر مدیریت بهره وری از راهکارهای این مسایل هست.

  کلیدواژگان: آب های بین حوضه ای، مدیریت صحیح آب، منابع و مصارف حوضه ها، مدیریت یکپارچه آب، توزیع متعادل عرضه و تقاضا
 • رحیم مسیبی ملک خیل*، حکمت داج لیری صفحه 6

  ترکیه به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای اسلامی در منطقه غرب آسیا مطرح بوده و ایران نیز یکی از باثبات ترین و قدرتمند ترین کشورهای این منطقه قلمداد می گردد؛ این دو کشور از دیرباز به منظور هژمون منطقه ای در حوزه های سیاسی و اقتصادی با یکدیگر در رقابت بوده لذا از جنبه های مختلف بر یکدیگر اثرگذار می باشند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل ژیوپلیتیکی موثر بر راهبردهای دفاعی ج. ا. ایران و ترکیه و تعیین میزان این تاثیر بر یکدیگر می باشد و محققین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اند که: عوامل ژیوپلیتیکی موثر بر راهبردهای دفاعی ج. ا. ایران با ترکیه کدام اند؟ این پژوهش به لحاظ نوع، کاربردی- توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام شده و برای گردآوری داده ها از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها، فیش برداری، انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه بوده و جامعه آماری تحقیق 58 نفر بوده و جامعه نمونه نیز به صورت تمام شمار و همان 58 نفر لحاظ گردید.

  کلیدواژگان: راهبرد دفاعی، ژئوپلیتیک، نظریه
 • امیر کندری، حسین صادقی* صفحه 7

  تجربیات عصر جهانی شدن نشان می دهد عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید، به همین دلیل، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق یافته است. ازجمله راه های تحقق این مشارکت، ایجاد و بسط فعالیت های سازمان های محلی می باشد. عواملی نظیر تجربیات عصر جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه، کاهش هزینه های مردم و دولت، منطقه ای شدن امور و تسریع آن ها سبب شده تا شوراهای اسلامی نقش پررنگ تری را در جامعه امروز ایفا کنند. در این میان، این نوشتار با تاکید بر قانون اساسی به واکاوی نقش شوراها می پردازد. طبق قانون مزبور، این نهاد با ایفای کارکردهای مختلف، نقش مردم در مدیریت و اجرای امور را عینیت می بخشد که البته، با چالش های فراوان درون شورایی و برون-شورایی مواجه می باشد. درکل، توجه قانون گذار به شوراها نشان می دهد که اولا این نهاد به لحاظ کارکرد از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیا ظرفیت های بالقوه ای دارد که در صورت تحقق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلی و نهایتا توسعه ملی منجر شود. این نوشتار درصدد است تا ابعاد نظری، ویژگی ها، شیون قانونی و کارکردهای این نهاد و در نهایت، چالش ها و آسیب-های آن را مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، مردم سالاری، شورا، شوراهای اسلامی، قانون اساسی
 • سجاد کریمی پاشاکی* صفحه 8

  بررسی رفتار های انتخاباتی یکی از موضوعات حایز اهمیت در جغرافیای سیاسی محسوب می گردد که نشان دهنده سیر مشارکت های مردمی در حوزه تصمیم گیری کلان با استفاده از ساختار های جغرافیایی است. همواره تبیین چگونگی تحرکات انتخاباتی از تبلیغات تا پس از رای گیری می تواند بازگو کننده رفتار ها و چارچوب های مورد قبول شهروندان در مشارکت عمومی باشد. لذا محققان حوزه جغرافیایی سیاسی می کوشند رابطه معنا داری میان میزان آرای کاندیداها و محیط های جغرافیایی فعالیت آنان پیدا و نیز طیف بندی های سیاسی موجود را در موفقیت یا عدم موفقیت آنان بررسی نمایند. تحلیل رفتار های انتخاباتی شهروندان گیلانی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز موضع گیری طیف های سیاسی پیرامون این موضوع نشان دهنده نقش آفرینی برخی از گروه ها و جریانات سیاسی حاکم بر کشور است، بدین ترتیب بررسی آماری جغرافیای انتخابات و نیز ساختار چینش کاندیداها به لحاظ حمایت گروه های سیاسی می تواند رفتار های انتخاباتی شهروندان گیلانی را تبیین نماید. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه های آماری به بررسی ماهیت رفتار های انتخاباتی شهروندان گیلانی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می پردازد و تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که رفتارهای انتخاباتی رای دهندگان گیلان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کدام یک از نظریه های رفتار های انتخاباتی تطابق دارد؟ لذا نتایج حاصله بیانگر آن است رفتار های انتخاباتی رای دهندگان گیلانی با الگوی انتخاب عقلایی و کارکرد گرایی کاندیداها مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: جغرافیای انتخابات، مجلس شورای اسلامی، رفتار های انتخاباتی، گروه های سیاسی، مشارکت مردمی
 • سیده راضیه مختاری یوسف آباد*، احسان توسلی صفحه 9

  به طور کلی امروزه در زندگی اجتماعی بشر؛ شهرها از جایگاه ارزنده ای برخودار می باشند. استقرار بخش عمده ای از جمعیت و مراکز حیاتی و حساس در شهر و تمرکز قدرت و ثروت در آنها، شهرها بخصوص مراکز شهری را در وضعیتی قرار داده که فعلیت یافتن هر نوع تهدیدی در آنها، می تواند چالشی جدی برای نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... آن باشد. لذا به نوعی شهر ها می توانند حکومتها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین وجود چنین ویژگی هایی، شهرها را به یک هدف نظامی مناسب تبدیل کرده است. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی وضعیت شهر یاسوج بر اساس اصول پدافند غیر عامل شهری است . روش تحقیق دراین پژوهش به صورت توصیفی -تحلیلی است . .روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای -اسنادی است . دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ماتریس کارور استفاده شده است. سوال تحقیق در پژوهش حاضر عبارتند از : تا چه میزان اصول پدافند غیر عامل در شهر یاسوج رعایت شده است؟ نتایج تحقیق نشان داد که شهر یاسوج براساس اصول پدافند غیر عامل در حدکم تا متوسط قرار دارد وبسیاری از شاخص ها رعایت نشده است. بیشترین مراکز بر اساس اصول پدافند غیر عامل دارای بالاترین نقاط ضعف و تهدید برای شهر یاسوج محسوب میشوند . استانداری و سه بیمارستان شهید بهشتی ،امام سجاد و شهید جلیل و مراکز امداد و نجات دارای بالاترین حساسیت از منظر پدافند غیر عامل شهریاسوج است که باید به شدت از منظر پدافند غیر عامل مورد توجه قرار بگیرند

  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، یاسوج، ماتریس کاروور، شهر
 • سید مهدی موسوی شهیدی*، بهادر زارعی، مرجان بدیعی ازنداهی، امیر حبیبی صفحه 10

  دریای خزر پس از خلیج فارس مهم ترین حوزه های ژیوپلیتیکی، ژیواستراتژیکی و ژیواکونومیکی ایران محسوب می شود. ایران که پس از فروپاشی شوروی در این دریا با 4 کشور دارای مرز دریایی شد همواره علنا و عملا سیاست غیرنظامی کردن دریای خزر را دنبال کرده است. علی رغم تلاش های ایران روند حرکتی کشورها در دریای خزر به سمت نظامی شدن و تجهیز بیشتر زیرساخت های نظامی در دریای خزر بوده است که این مورد می تواند بسترساز چالش ژیوپلیتیکی ایران در این حوزه در آینده باشد. بنابراین، این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع به روز خارجی به دنبال بررسی روند نظامی گری در دریای خزر و چالش های ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژیکی ایران بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده حرکت کشورهای پیرامون خزر در راستای تقویت بنیان نظامی خود در دریای خزرپس از فروپاشی شوروی است. این نظامی شدن به خصوص از جانب ترکمنستان و آذربایجان با توجه به مرزهای دریایی و خشکی آنها برای ایران چالشی ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژیکی محسوب می شود. علاوه بر نظامی شدن دریای خزر، همکاری نظامی اسراییل و ناتو با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در زمینه خرید و فروش تسلیحات، اختلافات آذربایجان با ایران بر سر میادین نفتی، تلاش آذربایجان در راستای قومیت گرایی؛ استفاده اسراییل از مرزهای ایران با آذربایجان و ترکمنستان در راستای استراق سمع و روابط جاسوسی، احتمال جنگ بین روسیه با ترکمنستان و آذربایجان به خاطر خط لوله ترانس خزر از دیگر زمینه های چالش ژیوپلیتیکی برای ایران در اثر نظامی شدن دریای خزر محسوب می شود.

  کلیدواژگان: دریای خزر، نظامی شدن، چالش ژئوپلیتیک، ایران
 • فضل الله اسمعیلی*، اعظم مرادی، مهدی خداداد صفحه 11

  ژیوپلتیک پیوند عمیقی با مسایل زیست محیطی پیدا کرده است چرا که، دولتها و ملتها پی برده اند که برای به دست آوردن صلح و آرامش و از بین بردن منازعات میان خود مناسب ترین راهبرد، رعایت مسایل زیست محیطی می-باشد. خلیج فارس به عنوان یک اکوسیستم منحصر به فرد و نیز به عنوان یک آبراه حیاتی بین المللی علاوه بر آسیبهای ناشی از تردد نفتکشها و نیز استخراج نفت از فلات قاره، جنگ اول و دوم خلیج فارس و نیز به، لحاظ رشد شهر نشینی، توسعه فعالیت های صنعتی و بهره برداری غیر منطقی از منابع شدیدا در زیر فشار قراردارد و این دریا به محل تخلیه حجم عظیمی از فاضلابهای شهری و صنعتی تبدیل شده است. لذا درجهت بهساز ی و پاکسازی این اکوسیستم از آلودگیها، همکاریهای زیست محیطی کشورهای پیرامون خلیج فارس در جهت تصمیم گیری صحیح و راهبردی ضرورت داشته و همچنین رعایت دقیق قراردادهای بین المللی، جلوگیری از آلودگی دریایی و ترابری صحیح قوانین و ضوابط محیطزیست دریایی جزء ملزومات هستند. در همین راستا پزوهش حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی به روش اسنادی به بررسی اهمیت ژیوپلیتیک زیست محیطی خلیج فارس و اثرات آن بر امنیت ملی پرداخته است و نتایج حاکی از آن است که اکوسیستم خاص این منطقه به علت دارا بودن شرایط اکولوژیکی خاص و توانهای محیطی در معرض مخاطرات دایم و مستمر قراردارد، سهم اصلی آگاهی از حساسیت محیط زیست خلیج فارس در مقابل آلودگی ها و لزوم اعمال ضوابط دقیق جهت حفظ آن مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد. در نهایت راهکارهایی در جهت پایداری زیست محیطی خلیج فارس ارایه نموده-ایم.

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک زیست محیطی، آلودگی محیط زیست، خلیج فارس، امنیت ملی
|
 • Azam Yusefi, Zeynab Tabrizi, Davoud Hasanabadi Page 1

  The mechanism of politico-geographical relationships create a situation which facilitate better management of political space within states and clarifies the geopolitical weight of the same geographical space at regional and global levels. Hence, lack of appreciation of geographical situations of any geographical space and it’s relevant issues such as it’s strong and weak points will have negative consequences for the national interests to that given state or country.Iran, one of the south west Asian countries, with geopolitical and geoeconomical capacities, can become the only superpower in the region. Therefore, the practical aim is to recognize and investigate the facilitative factors which promote iran s power level and to take right and basic policies in order to become the superpower in the west south of asia.The present research is descriptive –analytic, based on library resources. It investigates the geopolitical promotive variable which can be a base for materializing the priority of iran in the region.

  Keywords: Iran, South West Asia, Region, Geopolitical Location, Power
 • Seyed Hussein Sadeghi, Amir Koondori, Mohaammad Meehddipour, Davoud Seyffi Gharahh Yataagh Page 2

  Todays in human social life; Cities have a valuable position. Cities because of being the major part of population and vital and sensitive centers in the urban areas and the concentration of power and wealth in them, especially the urban centers are situation that actualization of any kind of threat in them can be a serious political, economic and social challenge for them. Therefore, in a way, cities can influence governments. Because of such existence features the cities considered as a suitable military target. The main purpose of this research is to identify the Yasouj city situation based on the approach of non-active defense. The research method in this study is descriptive-analytical. The method of collecting information is librarydocument. In this research is used Carver's matrix for data analysis. The results of the research showed that the Yasouj city is in an average level based on the principles of non-active defense and are not observed many indicators. The research questions in the present study are: what is the amount of extending the principles of non-active defense in Yasouj city? The results of the research showed that the Yasouj city is at a low to medium level based on the principles of non-active defense and many indicators are not observed. Based on the principles of non-active defense, most centers are considered to have the highest weaknesses and threats for Yasouj city. The governorate and the three hospitals of Shahid Beheshti, Imam Sajjad and Shahid Jalil and rescue centers have the highest sensitivity from the point of view of non-active defense in Yasouj city, which should be taken into consideration from the point of view of nonactive defense. Yasouj city has the most threatening points, which a comprehensive non-active defense plan should be carried out as soon as possible.

  Keywords: Non-active Defense, Yasouj, Carver Matrix, City
 • Marjan Badiee Azandahi, Sayed Mehdi Mousavi Shidi, Amir Habibi Page 3

  The region and its issues are considered as one of the interdisciplinary topics in areas such as geopolitics and geopolitics, international relations, and regional studies, and in analyzes, It works. In political geography, the process of political organization of space is of paramount importance at the regional level. A regional political organization is a human organized environment whose political goals are often to control and monitor resources for regional needs, such as: conflict management, order creation, unity, conflict resolution, Externally, and finally security is created. In the same way, issues such as politics, economics, security, and culture are best seen in the political organization of the regional space. The objective representation of the political organization of space in the region is an organization or a regional union with various goals. Like echo This paper uses the descriptiveanalytical method to express the point that a region is organized as a political entity. The results of this research show that the political organization of a regional space is usually carried out within the framework of one or more organizations or regional unions within its territory and borders. The formation of regional organizations, the Greater Middle East, and so on can be explored in the form of political organization of the regional space.

  Keywords: region, space, political organization, regional organization
 • Mehrab Hadavand Mirzai, Ehsan Sorush Kashani Page 4

  The task of the armed forces is to produce military power and its implications, given the conditions and the type of threats to deteriorate the military threats of the enemies. Every country in the world tries to achieve sustainable national development to deal with its national security challenges, so as to strategically decide on the strategic planning. The field of land and defense preparation requires the mission of the Islamic Republic of Iran's armed forces, defending the independence and territorial integrity of the country, guarding the revolution and its achievements, and countering military threats, based on different factors and according to the geographical range of the country. It has been organized and established. Due to the extent and diversity of natural and human geography of the country, the diversity of external threats, internal vulnerability and the diverse missions of the armed forces, attention to territorial defense preparation is a necessity for defense for Iran. The purpose of this study is to "explain the components and characteristics of military capability influencing territorial defense preparation against military threats". The results show that 4 components and 16 features of military capability are effective on territorial defense preparation against military numbers, respectively, "maneuvering space", "mission", "support" and "equipment and weapons and technologies", respectively. They have the greatest impact on territorial defense preparation against military threats. This research is applied, developmental and descriptive-analytical, and in the information collection method, a field and athletics method and the use of interviews and questionnaires are used to prepare it. Data analysis, through the distribution of the questionnaire between the statistical population, was confirmed through a significant level of 959 reliability and 59 error.

  Keywords: Preparation, Territorial Defense Preparation, Military Threats, MilitaryMight
 • MohammadHossein Kamyab, Seyed MohammadHossein Mosavi Zadeh, Zahra Kamyab, Hamid Bakhtyari Page 5

  Climatic and geographical conditions of the vast country of Iran, the temporal and spatial distribution of rainfall, evaporation rate, population dispersion and industrial centers have led to the discussion of inter-basin water transfer. Regardless of the basic conditions and considerations of the basins, the implementation of water transfer projects will cause conflict between them. By reforming the integrated management of catchments, especially in the balanced distribution of supply and demand, taking into account environmental needs, as well as explaining the socio-ecological behaviors of farmers, we can continue the current situation, drying of wetlands, and social conflicts and other phenomena resulting from transfer projects. Water prevented. The present study, with a correct understanding of mismanagement in water resources management, describes various management and ecological issues of inter-basin water transfer. Other issues that have been studied include macro-management of resource consumption issues and balanced distribution of inter-basin water resource allocations, inherent water-related barriers and constraints in the development of industry, agriculture and population centers, deprivation of some communities and groups. Social pointed out. The results show that excessive load on water resources threatens groundwater resources and reduces the quality of these resources. At the same time, with the development of water transfer in catchment areas by active stakeholders, environmental problems have been added. Also, climate change, illegal and uncontrolled withdrawals upstream of the basins, changing the time and shape of precipitation have added to the problems of water resources capacity between the basins. Most of these problems can be solved with proper water cooperation, simultaneous and realistic management of supply and demand, organization of withdrawals and also no new loading on the water resources of the basins. Transparency of water data in the country, review of resources and consumption of basins based on the conditions of the water year and emphasis on productivity management are the solutions to these.

  Keywords: Interbasin Waters, Suitable Water Ruling, Basin Resources, Uses, Integrated Water Management, balanced Distribution of Supply, Demand
 • Rahim Mosayebi Malekkhey, Hekmaat Dajliri Page 6

  Turkey is one of the most important Islamic countries in the West Asian region and Iran is considered as one of the most stable and powerful countries in the region; The two countries have long competed with each other for regional hegemony in the political and economic spheres, so they influence each other in different ways. The purpose of this study is to identify the geopolitical factors affecting the defense strategies of the Islamic Republic of Iran and Turkey and determine the extent of this impact on each other and researchers in this article seek to answer the question: what is the Geopolitical factors affecting the defense strategies between Islamic Republic of Iran and Turkey? This research has been done in terms of type, applied-development and in terms of method, descriptive-analytical with a mixed approach, and both library and field methods have been used for data collection, and data collection tools was, filing, Interviews and questionnaires were distributed and the statistical population of the study was 58 people and the sample population was considered as a total of 58 people.

  Keywords: Defense Strategy, Geopolitics, Theory
 • Seyed Hussein Sadeghi, Amir Kondori Page 7

  The experiences of the age of globalization show that the lack of participation of people in the decision-making and decision-making process harms society, for this reason, societies have moved towards greater use of popular participation. One of the ways to achieve this partnership is to create and expand the activities of local organizations. Factors such as the experiences of the age of globalization, the increasing complexity of society, the reduction of the costs of the people and the government, the regionalization of affairs and their acceleration have caused Islamic councils to play a more prominent role in today's society. In the meantime, this article examines the role of councils by emphasizing the constitution. According to the law, this institution, by performing various functions, objectifies the role of the people in the management and implementation of affairs, which, of course, faces many internal and external challenges. In general, the legislator's attention to the councils shows that, firstly, this institution is of great importance in terms of function, and secondly, it has potential capacities that, if realized, can lead to regional and local development. And ultimately lead to national development. This paper seeks to examine the theoretical dimensions, characteristics, legal aspects and functions of this institution and, finally, its challenges and disadvantages.

  Keywords: Globalization, Democracy, Council, Islamic Councils, Constitution
 • Sajad Karimi Pashaki Page 8

  The study of electoral behaviors is one of the important issues in political geography, which shows the course of popular participation in the field of macro decision-making using geographical structures. Always explaining how the election campaigns from the campaign to after the vote can reflect the behaviors and frameworks accepted by citizens in public participation. Therefore, researchers in the field of geopolitics try to find a significant relationship between the number of votes of candidates and the geographical environment of their activities and also examine the existing political spectrums in their success or failure. The analysis of the electoral behaviors of the citizens of Gilan in the ninth term of the Islamic Consultative Assembly elections and the stance of the political spectrum on this issue show the role of some political groups and currents in the country. In terms of the support of political groups, it can explain the electoral behaviors of the citizens of Gilan. This applied research with descriptive and analytical methods and statistical comparisons examines the nature of electoral behaviors of Gilan citizens in the ninth term of the Islamic Consultative Assembly and tries to answer the question that the electoral behaviors of Gilan voters in the ninth term of the Islamic Consultative Assembly Elections Which theory of electoral behavior does it agree with? Therefore, the results indicate that the electoral behaviors of Gilan voters are consistent with the pattern of rational selection and functionalism of candidates.

  Keywords: Election's Geography, Islamic parliamentary, Electoral Behaviors, Political Factions, Public Participation
 • Syeda Raziyeh Mokhtari Yusuf Abad, Ehsa avasol Page 9

  Todays in human social life; Cities have a valuable position. Cities because of being the major part of population and vital and sensitive centers in the urban areas and the concentration of power and wealth in them, especially the urban centers are situation that actualization of any kind of threat in them can be a serious political, economic and social challenge for them. Therefore, in a way, cities can influence governments. Because of such existence features the cities considered as a suitable military target. The main purpose of this research is to identify the Yasouj city situation based on the approach of non-active defense. The research method in this study is descriptive-analytical. The method of collecting information is librarydocument. In this research is used Carver's matrix for data analysis. The results of the research showed that the Yasouj city is in an average level based on the principles of non-active defense and are not observed many indicators. The research questions in the present study are: what is the amount of extending the principles of non-active defense in Yasouj city? The results of the research showed that the Yasouj city is at a low to medium level based on the principles of non-active defense and many indicators are not observed. Based on the principles of non-active defense, most centers are considered to have the highest weaknesses and threats for Yasouj city. The governorate and the three hospitals of Shahid Beheshti, Imam Sajjad and Shahid Jalil and rescue centers have the highest sensitivity from the point of view of non-active defense in Yasouj city, which should be taken into consideration from the point of view of nonactive defense. Yasouj city has the most threatening points, which a comprehensive non-active defense plan should be carried out as soon as possible.

  Keywords: Non-active Defense, Yasouj, Carver Matrix, City
 • Seyed Mahdi Mousavi Shahidi, Bahador Zareie, Marjan Badiee Azandahi, Amir Habibi Page 10

  After the Persian Gulf, the Caspian Sea is considered the most important geopolitical, geostrategic and geo-economics region of Iran. After the collapse of the Soviet Union, Iran, which had maritime borders with four countries in this sea, has always openly and practically pursued the policy of demilitarizing the Caspian Sea. Despite Iran's efforts, the movement of countries in the Caspian Sea has been towards militarization and equipping more military infrastructures in the Caspian Sea, which can be the basis for Iran's geopolitical challenge in this field in the future. Therefore, this research with a descriptiveanalytical method and using up-to-date foreign sources, while examining the process of militarization of countries in the Caspian Sea, seeks to answer the question what are the most important geopolitical challenges of Iran caused by the growth of militarism in Caspian countries. The results of the research indicate the movement of the countries surrounding the Caspian Sea in order to strengthen their military base in the Caspian Sea after the collapse of the Soviet Union. This militarization, especially on the part of Turkmenistan and Azerbaijan, is considered a geopolitical and geostrategic challenge for Iran, considering their sea and land borders. In addition to the militarization of the Caspian Sea, the military cooperation of Israel and NATO with Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan in the field of buying and selling weapons, Azerbaijan's disputs with Iran over oil fields, Azerbaijan's efforts in line with ethnicism; Israel's use of Iran's borders with Azerbaijan and Turkmenistan for eavesdropping and espionage relations, the possibility of a war among Russia and Turkmenistan and Azerbaijan due to the Trans-Caspian pipeline are other geopolitical challenges for Iran due to the militarization of the Caspian Sea.

  Keywords: Caspian Sea, Militarization, Geopolitical Challenge, Iran, the IsraeliRegime
 • Esmail Fazlollah, Aazam Moradi, Mehddi Khodadadi Page 11

  Geopolitics has found a deep link with environmental issues, because governments and nations have realized that the most suitable strategy for achieving peace and eliminating conflicts among themselves is to comply with environmental issues. The Persian Gulf as a unique ecosystem and as an international vital waterway, in addition to the damage caused by the traffic of oil tankers and the extraction of oil from the continental shelf, the First and Second Persian Gulf War, and also in terms of the growth of urbanization, the development of industrial activities, and the irrational exploitation of resources are severely affected. It is under pressure and this sea has become a place to discharge a huge amount of urban and industrial sewage.Therefore, in order to improve and clean this ecosystem from pollution, the environmental cooperation of the countries around the Persian Gulf is necessary in order to make correct and strategic decisions, as well as the strict observance of international agreements, prevention of marine pollution and the correct transportation of marine environmental laws and regulations are essential. In this regard, the current research has investigated the importance of the environmental geopolitics of the Persian Gulf and its effects on national security with a descriptiveanalytical approach using a documentary method, and the results indicate that the special ecosystem of this region due to its special ecological conditions and environmental capacities and uses that the environment and its resources are exposed to permanent and continuous risks, the main contribution of awareness of the sensitivity of the environment of the Persian Gulf against pollution and the need to apply strict rules to preserve it is related to the countries of the Persian Gulf.Finally, we have provided solutions for the environmental sustainability of the Persian Gulf.

  Keywords: Environmental Geopolitics, Environmental Pollution, Persian Gulf, National Security