فهرست مطالب

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - سال سی و چهارم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1402)
 • سال سی و چهارم شماره 1 (پیاپی 89، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اکبر رحیمی*، سید رامین نقشبندی صفحات 1-24

  رشد سریع جمعیت در نواحی شهری پیامدهای منفی بر زندگی شهرنشینان دارد و با گسترش بی رویه و نسنجیده شهرها فرم و قالب آن به هم می ریزد و باعث ایجاد بی نظمی در سلسله مراتب ساختاری شهر می شود. ورودی های شهرها از گذشته تاکنون شکل ها و نقش های گوناگونی داشته اند که به فراخور زمان تغییراتی پیدا کرده و در این فرایند تغییر در شکلی جدید متبلور شده اند. امروزه بافت ورودی شهرها ساختمان های بی هویت و فرسوده و زمین های رهاشده است که پاسخگوی نیاز کارکردی نیست و فاقد هویت و عملکرد اتصال دو فضای متفاوت است و چهره ای نازیبا به شهرها داده است. هدف پژوهش حاضر، شناخت عوامل موثر بر ارتقای کیفیت ورودی های شهر از دیدگاه مردم است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است؛ روش آن، توصیفی از نوع همبستگی مقطعی و براساس ماهیت داده ها، کمی و برحسب نحوه اجرا، پیمایشی است. نتایج حاصل از این بررسی براساس نظرات مردم نشان می دهد متغیرهای محیط زیست و فضای سبز و متغیر ترافیکی و امکانات و مبلمان ترجیح بیشتری داشته اند؛ همچنین ادغام رویکردهای ادراک عمومی و متخصص در فرایندهای مدیریت منظر به پیشرفت های منظر شهری کمک می کند. درنهایت می توان گفت اگر در طراحی مناظر شهری خواسته های مردم در نظر گرفته شود، محیط ساخته شده حاصل از آن، پذیرش و رضایت بهتر افراد جامعه را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ورودی شهر، منظر شهری، شهر سقز، کیفیت محیط
 • فضل الله کریمی قطب آبادی، علی زنگی آبادی* صفحات 25-44

  تاب آوری دربرابر سوانح طبیعی که نحوه تاثیرگذاری ظرفیت های جغرافیایی، اقتصادی، نهادی و ... جوامع دربرابر سوانح است، ازجمله مسایلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل ساختاری متغیرهای موثر بر تاب آوری سکونتگاه های شهری جدید دربرابر خطر زلزله در منطقه شهری اصفهان است. با توجه به مولفه های بررسی شده و ماهیت موضوع، این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، براساس روش های جدید علم آینده پژوهشی، تحلیلی و اکتشافی است. برای گرد آوری اطلاعات نیز، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شش سکونتگاه جدید شاهین شهر، سپاهان شهر، مجلسی، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری است. نتایج حاصل از تحلیل داده های ماتریس مستقیم نشان داده است که متغیرهای تنوع محیط جغرافیایی، سطح آگاهی درباره زلزله خیزی محل سکونت و تراکم جمعیت به ترتیب با امتیاز 159، 158 و 146 به عنوان مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار، و متغیرهای میزان شدت خسارت، ظرفیت جبران خسارت و نزدیکی به نواحی مخاطره آمیز به ترتیب با امتیاز 191، 162 و 157 به عنوان مهم ترین متغیرهای تاثیرپذیر شناسایی شده اند. همچنین تحلیل اولیه داده های ماتریس نشان داده است که درمجموع، 7579 رابطه برای ماتریس وجود دارد و درجه پرشدگی ماتریس 29/63 درصد است. این امر حاکی از این است که عوامل انتخاب شده تاثیر نسبتا زیاد و پراکنده ای بر همدیگر داشته اند و درواقع سیستم وضعیت ناپایداری داشته است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تحلیل ساختاری، سکونتگاه های شهری جدید، خطر زلزله، منطقه شهری اصفهان بزرگ
 • زهرا مظلومی، محمد نعمتی ورنوسفادرانی*، رضا مدرس صفحات 45-60

  این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت موجود کیفیت آب رودخانه بشار از طریق محاسبه شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (IRWQIsc) انجام شد. پایش کیفیت آب رودخانه براساس نمونه برداری از 12 ایستگاه در طول رودخانه هم زمان با نمونه برداری از دو ایستگاه آلودگی نقطه ای ورودی به رودخانه (پساب پرورش ماهی و پساب تصفیه خانه فاضلاب یاسوج)، در مهرماه 1400 به عنوان دوره کم آبی و دی ماه 1400 به عنوان دوره پر آبی انجام شد. نتایج حاصل از پهنه بندی رودخانه بشار براساس شاخص IRWQIsc در دوره کم آبی، نشان دهنده کاهش کیفیت آب رودخانه از بالادست به سمت پایین دست رودخانه است؛ به طوری که 66/41 درصد رودخانه (بالادست رودخانه در محدوده تنگ تیزآب تا دهنو) وضعیت به نسبت خوب، 34/8 درصد رودخانه (ورودی شهر یاسوج) وضعیت خوب، 33/8 درصد (قسمت میانی رودخانه در محدوده شاه مختار) وضعیت به نسبت بد و 66/41 درصد (پایین دست رودخانه) وضعیت متوسط داشت. در دوره پرآبی با وجود افزایش دبی و میزان بارندگی، افزایش چشمگیری در کیفیت آب در بالادست رودخانه مشاهده نشد. به طوری که براساس شاخص IRWQIsc در دوره پرآبی، 25 درصد رودخانه در وضعیت متوسط (تنگ تیزآب، تنگ سرخ و پایین دست قلات) و 75 درصد رودخانه در وضعیت به نسبت خوب قرار داشت. مقایسه دبی و شاخص IRWQIsc نشان دهنده آن بود که فقط در دوره پرآبی در پایین دست رودخانه، افزایش دبی باعث افزایش کیفیت رودخانه شده است و در بالادست رودخانه و همچنین دوره کم آبی رابطه ای بین دبی و شاخص IRWQIsc دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: رودخانه بشار، شاخص IRWQIsc، اکسیژن خواهی زیستی
 • رحمان زندی*، محمد سلمانی مقدم، زهره روکی صفحات 61-76

  جزایر حرارتی شهری و ضریب گسیل سطح شاخص های مهمی در مطالعه مدل های تعادل انرژی در سطح زمین و بررسی فعل وانفعالات سطح زمین در مقیاس منطقه ای و جهانی هستند. در این مقاله، اثر جزیره گرمایی شهری با استفاده از داده های ماهواره لندست سنجنده OLI سال 2019 شهر اصفهان تجزیه و تحلیل شد. تصاویر انتخاب شده، طول موج 11٫30-10٫30 میکرومتر و تفکیک مکانی 100 متر و باند حرارتی 10 دارند. دمای سطح زمین (LST) و NDVI در گوگل ارث انجین برای تابستان سال 2019 محاسبه شد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی خودهمبستگی فضایی جزایر حرارتی و ارتباط آن با کاربری اراضی شهر اصفهان است. برای استخراج کاربری اراضی، از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر مشابهت استفاده شد. همچنین برای مشخص شدن الگوی پراکندگی، شاخص میانگین نزدیک ترین همسایگی به کار رفت. نتایج نشان داد که خوشه بندی در دمای سطح زمین با سطح اطمینان بیش از 99 درصد وجود داشته است. رابطه میان جزایر حرارتی با کاربری های ساخته شده و بایر مستقیم و افزایشی، و ارتباط آن با کاربری های پوشش گیاهی و آب معکوس است. مناطق 4، 5، 6 و 12 بیشترین میزان دما و مناطق 1، 2 و 3 کمترین میزان دما را داشته اند. همچنین نتایج حاصل از لکه های داغ و سرد نشان داد که لکه های سرد در مناطق مرکزی و لکه های داغ در مناطق جنوب شرقی قرار دارند.

  کلیدواژگان: دمای سطح زمین، تصاویر لندست 8، لکه های داغ و سرد، نزدیک ترین همسایه، اصفهان
 • انصار غلامی، بابک میرباقری*، علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا صفحات 77-98

  یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری طی دهه های اخیر، مسیله دسترسی به انواع خدمات شهری است. هدف پژوهش حاضر، محاسبه دسترسی بلوک های جمعیتی به مراکز درمانی با استفاده از روش توسعه یافته حوزه نفوذ شناور دو مرحله ای (2SFCA) در شهر اصفهان است. در پژوهش حاضر، روش 2SFCA با استفاده از توابع افت فاصله در دو حالت با محدودیت و بدون محدودیت شعاع دسترسی به کار گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن بود که روش 2SFCA با استفاده از تابع فرصت تجمعی خطی منفی بیشترین متوسط همبستگی را در دسترسی در مقایسه با سایر توابع داراست. محاسبه میانگین دسترسی در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان حاکی از آن بود که مناطق مرکزی (3،1 و 5) بیشترین کاهش و مناطق حاشیه ای (8، 9 و11) بیشترین افزایش دسترسی را در حالت بدون محدودیت نسبت به حالت با محدودیت داشته اند. به طور کلی نتایج حاصل از به کارگیری روش 2SFCA و محاسبه ضریب جینی نشان دهنده آن است که میزان نابرابری در دسترسی بلوک های جمعیتی به خدمات درمانی در شهر اصفهان زیاد بوده است و این میزان نابرابری در حالت توامان دسترسی به بیمارستان ها و درمانگاه ها افزایش می یابد. با توجه به قابلیت بالای روش 2SFCA توسعه یافته به دلیل در نظر گرفتن واقع بینانه تر عرضه، تقاضا، حوزه نفوذ و میزان فاصله، استفاده از این روش برای ارزیابی میزان دسترسی به انواع خدمات به خصوص خدمات اضطراری و درمانی به مدیران و برنامه ریزان شهری کمک بسزایی می کند.

  کلیدواژگان: دسترسی مکانی، روش 2SFCA، تابع افت فاصله، مراکز درمانی، اصفهان
 • علی مهرابی*، صادق کریمی، مهران خالصی صفحات 99-116

  پدیده فرونشست سطح زمین یکی از مهم ترین مخاطرات محیطی است که امروزه بسیاری از دشت های کشور را تحت تاثیر قرار داده است. دشت جیرفت واقع در استان کرمان نیز یکی از مناطقی است که آثار فرونشست در آن مشهود است. در این پژوهش سعی شده است، ضمن تحلیل فضایی فرونشست دشت جیرفت و تعیین میزان و روند گسترش آن طی یک دوره زمانی، عوامل موثر در این پدیده کنکاش شود. بدین منظور از تصاویر راداری سنتینل 1 مربوط به سال های 2014 تا 2022 استفاده شد. برای تهیه نقشه مناطق درگیر و تعیین نرخ فرونشست از تکنیک پیکسل های کوهرنس استفاده شد. نتایج حاصل از این روش نشان دهنده آن است که نرخ فرونشست در دشت جیرفت به طور فزاینده ای در حال افزایش است. به طوری که از 11 سانتی متر در سال 2014 به 13 سانتی متر در سال 2022 رسیده است. علاوه بر آن طی این مدت بر وسعت این مناطق افزوده شده و روند گسترش به سمت مناطق شمالی دشت در حرکت است. به منظور تحلیل عوامل مسبب این پدیده، علاوه بر بررسی تغییرات سطح آب های زیرزمینی دشت و ارتباط آن با فرونشست، نقش گسل ها و همچنین ضخامت خاک در ایجاد یا تشدید این پدیده بررسی شد. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که علاوه بر برداشت بی رویه از آبخوان، فرونشست دشت جیرفت تحت تاثیر گسل سبزواران نیز قرار دارد و شدت فرونشست در مناطق با ضخامت خاک بیشتر، بالاتر است.

  کلیدواژگان: فرونشست، آب های زیرزمینی، گسل، ارتباط مکانی، دشت جیرفت
 • مسعود صفایی پور*، فهیمه فدائی جزی صفحات 117-140

  مسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی است. شکل گیری مسکن تابع عوامل و شرایط فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی - معیشتی و تکنیک ساخت جامعه استفاده کننده است. تامین مسکن مناسب بسته به شرایط بازار مسکن، وضعیت اقتصاد کلان، تحولات جمعیتی، میزان نیاز به مسکن، روند های اجتماعی و سیاسی، رویکرد حاکم بر دولت ها و ظرفیت درونی آنها متفاوت است. شهر اهواز متروپل استان خوزستان طی دهه گذشته به سه دلیل عمده (مرکزیت استانی، تبدیل شدن به یک قطب عمده صنعتی در راستای اتخاذ سیاست ایجاد قطب رشد، برهم خوردن نظم شبکه شهری درنتیجه جنگ هشت ساله) دستخوش تغییرات جمعیتی و فضایی گسترده ای شده است؛ بنابراین این رشد سریع جمعیت باعث بروز معضلاتی همچون پایین بودن کیفیت مسکن در سطح شهر، فقدان مالکیت گروهی از شهروندان، مساحت کم واحد های مسکونی، تداخل نامناسب فعالیت و سکونت در محلات مسکونی مجاور پهنه های کارکردی شهر و... شده است. هدف در این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در وضعیت آینده برنامه‎ریزی مسکن کلان شهر اهواز است. روش پژوهش، براساس هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. در این راستا، با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم‎افزار میک‎مک عوامل کلیدی موثر بر نظام تامین مسکن شهر اهواز شناسایی و درنهایت به انتخاب عوامل کلیدی موثر نظام تامین مسکن شهر اهواز با استفاده از روش سناریونویسی در نرم افزار سناریو ویزارد اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه شهری هستند. روش نمونه گیری، گلوله‎برفی است و داده ها با بهره‎گیری از پرسش‎نامه پژوهشگر ساخته در سال جاری گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که هفت عامل مهاجرت، حاشیه نشینی، تضعیف ارزش پول ملی، پایین بودن توان پرداخت وام، افزایش قیمت زمین، تسهیلات اعتباری ناچیز و نبود سیستم یکپارچه و هماهنگ مدیریت در بخش مسکن بیشترین اثرگذاری و کلیدی ترین نقش را در نظام تامین مسکن شهر اهواز دارند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، مسکن، تامین مسکن، کلان شهر اهواز
|
 • Akbar Rahimi *, Seyyed Ramin Naqshbandi Pages 1-24

  The rapid growth of population could have negative consequences for urban life in urban areas and has caused unfavorable development of cities. With expansive growth of cities, their shapes, forms, and structures have been disrupted. The city entrance has an important role, which has changed over time. In the process of changing, the city entrance has got a new form. Its concept can be understood by having a look in its past and structure. The city entrance plays an important role in creating its general image in the human mind. However, it seems that the entrance structures of of today's cities consist of empty buildings and abandoned lands, which not only could not respond to the need for action, but also lack the identity and function of connection between the two different spaces, with the edges unfavorable to the city. The aim of this study was to identify the effective factors in improving the quality of city entrances. In terms of purpose, this research was an applied one with a descriptive cross-sectional method and quantitative data based on nature. Also, it was a survey research in terms of how it was conducted. Based on people's opinions, the results of this study showed that the variables of environment and green space, traffic, and facilities and furniture were more preferred. The integration of general and specialized perception approaches in landscape management processes could contribute to the development of urban landscape. Finally, it can be said that the resulting environment could be better accepted and satisfied by people if their demands are taken into account for designing urban landscapes.

  Keywords: city Entrances, urban landscape, Saqqez, environmental quality
 • Fazlolah Karimi Ghotbabadi, Ali Zangiabadi * Pages 25-44

  Among natural disasters, earthquakes are one of the most important natural disasters that pose a threat to the development of the society. Each year, it causes various physical, social, and economic damage around the world. The consequences of an earthquake, both in terms of recurrence and in terms of the damage it causes, affect society. Because, on the one hand, earthquakes contribute to the lack of security for residents at risk, and on the other hand, they reduce the risk of achieving sustainable development. Therefore, earthquakes, both psychologically and financially, due to the speed of occurrence and the volume of destruction, have devastating effects and are at the forefront of natural disasters. Until the 1980s, the dominant approach to crisis management worldwide was based on reducing vulnerability, but since the 1980s, efforts have been made to change the prevailing crisis management paradigm. Thus, the prevailing view has shifted from focusing solely on reducing vulnerability to increasing disability resilience. In this new paradigm, the shift from reactivity to deterrence and participation has changed. Meanwhile, analyzing the interaction of earthquake resilience variables to identify key factors is one of the issues that should be considered in any society. It is noteworthy that the type of attitude towards the issue of resilience and how it is analyzed, on the one hand, plays a key role in how resilience recognizes the current situation and its causes, and on the other hand, affects policies and measures to reduce risk and how to deal with it. Therefore, analyzing the interaction of resilience variables against earthquakes and reducing their effects according to the results will be of great importance.

  Keywords: resilience, Interaction, New Urban Habitations, Earthquake Risk, Isfahan Urban Area
 • Zahra Mazlumi, Mohammad Nemati Varnosfaderani *, Reza Modarres Pages 45-60

  This study was conducted to monitor the current water quality of Beshar River by the Iranian Surface Water Quality Index (IRWQIsc). Monitoring of the river water quality was done based on sampling 12 stations along the river in October of 2021 as the period of water shortage and January of 2022 as the period of high water flow simultaneously with sampling two other stations (fish farm effluent and Yasuj wastewater treatment plant effluent) as the point source pollution entries. The results of zoning Beshar River based on IRWQIsc in the period of water scarcity showed a decrease in river water quality from the upstream to the downstream part. 41.66% of the upstream part of the river (Tang-e Tizab to Dehno) was in a relatively good condition, 8.34% of the river (entrance of Yasuj City) was in a good condition, 8.33% (middle part of the river in Shah Mokhtar Area) was in a relatively bad condition and 41.66% (downstream of the river) was in a moderate condition. Despite the increase in discharge and rainfall, no significant increase in water quality was observed in the high water flow period. In this period, 25% of the river (Tang-e Tizab, Tang-e Sorkh, and downstream of Qalat) was in a moderate condition and 75% of the river was in a relatively good condition based on IRWQIsc. Comparison of the flow rates and IRWQIsc indices showed that only during the high water flow period in the lower reaches of the river, the increased river discharge enhanced the river water quality , but no relationship between the river flow and the IRWQIsc was found at the upstream part of the river and in the period of water scarcity.

  Keywords: Beshar River, IRWQIsc index, Biological Oxygen demand
 • Rahman Zandi *, Mohammad Salmani Moghadam, Zohra Roki Pages 61-76

  Urban Heat Island (UHI) is an important factor for heat change and balance in global studies and is considered as a proxy for climate change. Studying this phenomenon and investigating its mechanism are very important in urban planning. During the last two decades, the great need for earth surface temperature information for environmental studies and land resource management activities has turned earth surface temperature remote sensing into one of the most important scientific issues (Sobrino et al., 2004). In a research, Hay et al. (2018) studied the effect of the topographical factor on LST in mountainous areas. The results of their research showed that there was a high correlation between topography parameters and surface temperature. For the area studied in this research, the relationship between LST and altitude was inversely linear. Tran et al. (2017) used Landsat 5,7,8 in order to determine the relationship between land cover change and land surface temperature of the inner city of Hanoi (plain and flat area). The results revealed that: a) LST depends on the non-linear method of LULC types; b) Foci analysis by using the Getis Ord Gi* statistic allows analysis of LST pattern change over time; c) UHI is affected from both the urban perspective and type of urban development; d) investigation of LST pattern prediction and UHI effect can be done by the proposed model by using nonlinear regression and simulated LULC change scenarios. In a research in a city of China, the harmful effects of land cover and land use changes on the Earth's surface temperature were investigated through vegetation indicators based on three image sensors of TM and ETM+. For this purpose, the researchers obtained the Temperature Vegetation Index (TVX) from the images. Their results showed that land use change is an important factor for increasing the Earth's surface temperature. It also showed high temperature in areas with scattered vegetation and low temperature in areas with dense vegetation. It has been used in the statistical period of 2013-2015 in the city of Isfahan as well. The results of this research showed that there was a sharp thermal gradient due to the presence of Urban Cold Islands (UCI) between the center and suburbs. The largest UCI was identified in Region 6 (Ahmadi et al., 2016).

  Keywords: Land Surface Temperature (LST), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), spatial statistics, Isfahan city
 • Ansar Gholami, Babak Mirbagheri *, AliAkbar Matkan, Alireza Shakiba Pages 77-98

  One of the most important challenges facing policymakers and urban planners in recent decades is the issue of accessibility to a variety of urban services. The main purpose of this study was thecalculation of the accessibility of census blocks to medical centers using the Two-Step Floating Catchment Area (2SFCA) method in Isfahan City. In the present study, according to the conditions with and without the limitations of the accessibility radii, different types of distance decay functions were used. The results showed that the 2SFCA method with the use of the cumulative opportunity negative linear function had the highest average of correlation for calculating accessibility to medical centers in comparison with other functions. Calculation of average accessibility in the 15 main regions of Isfahan City showed that the central regions (3, 1, and 5) had the highest decrease and the marginal regions (9, 8, and 11) had the highest increase in the unlimited compared to the limited mode. In general, based on the obtained results of 2SFCA method and the calculated Gini index, the level of inequality in accessibility of census blocks to health services was high in Isfahan City and this inequality increased in terms of accessibility to both hospitals and clinics. Since the extended 2SFCA method has a high capability for assessing supply and demand, as well as catchment area, application of this method can provide a great help for managers and planners in theassessment of the population’s access to a variety of services, such as emergency services and healthcare.

  Keywords: Spatial accessibility, 2SFCA method, distance decay function, medical centers, Isfahan
 • Ali Mehrabi *, Sadegh Karimi, Mehran Khalesi Pages 99-116

  The phenomenon of land subsidence is one of the most important environmental hazards that have affected many plains of the country today. Jiroft Plain located in Kerman Province is also one of the areas where subsidence effects are evident. In this research, besides analyzing the spatial subsidence of Jiroft Plain and determining the extent and trend of its spread over a period of time, the effective factors in this phenomenon were investigated. For this purpose, the Sentinel-1 radar images related to the years of 2014-2022 were used. The Coherence Pixel Technique (CPT) was utilized to map the affected areas and determine the subsidence rate. The results of this method showed that the subsidence rate in Jiroft Plain had increased from 11 cm in 2014 to 13 cm in 2022. In addition, its area had increased during this period and the expansion trend had moved towards the northern areas of the plain. To analyze the causative factors of this phenomenon, in addition to studying the changes in the groundwater level of the plain and its relationship with subsidence, the roles of faults and soil thickness in creating or intensifying this phenomenon were investigated. The results showed that in addition to the uncontrolled abstraction from the aquifer, the subsidence of Jiroft Plain was affected by Sabzevaran Fault, while subsidence intensity was higher in the areas with higher soil thickness.

  Keywords: Subsidence, Groundwater, Fault, spatial relationship, Jiroft plain
 • Masoud Safaeepour *, Fahime Fadaei Jazi Pages 117-140

  The aim of the current research was to identify the effective factors in the future state of housing planning in Ahvaz metropolis. The research method was applied based on the purpose and descriptive-analytical based on the nature. In this regard, by applying the mutual effects analysis method in Mikmak software, the key factors affecting the housing supply system of Ahvaz City were identified. Finally, the effective factors of the housing supply system in the mentioned city were selected by using the scenario writing method in the software and the scenario wizard was executed. The findings showed that the 7 factors of migration, marginalization, weakening of the value of national currency, low ability to pay loans, increase in land prices, insignificant credit facilities, and lack of an integrated and coordinated management system in the housing sector had the most impacts and key roles in the system. They provided housing in Ahvaz City.

  Keywords: Future research, Housing, housing supply, Ahvaz Metropolis