فهرست مطالب

مطالعات منابع انسانی - پیاپی 45 (پاییز 1401)
 • پیاپی 45 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید صحت*، مقصود امیری، مهدی یزدان شناس، حسین حیدریان قلعه صفحات 1-25
  زمینه و هدف

  نقش منابع انسانی مدیران صف، بسیار برجسته شده و سپارش وظایف منابع انسانی به مدیران صف، تحول حتمی در فضای سازمانی است؛ از این رو هدف مطالعه حاضر، ارایه چارچوب جامع از عوامل اثرگذار بر تقویت نقش منابع انسانی مدیران صف و همچنین، شناخت پیامدهای چندسطحی آن است.

  روش

  در پژوهش حاضر از طریق رویکرد فراترکیب، شاخص ها، مفهوم ها، مقوله های پیشران و پیامدهای سپارش منابع انسانی شناسایی شد. پس از بررسی پایگاه های معتبر علمی، تعداد 113 منبع شناسایی و در نهایت، 46 پژوهش مرتبط انتخاب و تحلیل شد.

  یافته ها: 

  با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، یافته های 46 مقاله مرتبط با اهداف پژوهش بررسی، ترکیب و تفسیر شد. در مجموع، 28 کد، 5 مفهوم و 2 بعد شناسایی شد و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن به تایید رسید. نتایج نشان می دهد که دو دسته عوامل سازمانی و روان شناختی، از جمله پیشران های مهم سپارش منابع انسانی است. همچنین، سپارش منابع انسانی می تواند خروجی های سازمان را در سه سطح فرد، گروه و سازمان متاثر سازد.

  نتیجه گیری:

   بهره برداری از نقش منابع انسانی مدیران صف، می تواند مزیت های رقابتی متعددی در سطوح مختلف سازمان ایجاد کند. در این حین، می بایست در نظر گرفت که جلب مشارکت مدیران صف، نیازمند است به توجه هم زمان به ارایه حمایت سازمانی و عوامل روان شناختی این مدیران. از سوی دیگر، چارچوب ارایه شده در این مطالعه و پرداختن به ابعاد مختلف سپارش منابع انسانی، بستر مناسبی برای مطالعات آتی در اختیار قرار می دهد.

  کلیدواژگان: انتقال منابع انسانی، مدیران صف، فراترکیب
 • طیبه السادات میرمعینی، رضا تقوایی*، کامبیز حمیدی، علی اصغری صارم، تحفه قبادی لموکی صفحات 26-50
  زمینه و هدف

  «تاب آوری» منابع انسانی، به معنای توانایی کارکنان برای ادامه فعالیت در شرایط کاری نامساعد است. از آنجایی که فعالیت کاری بلندمدت، در شرایط کاری نامساعد، به فرسودگی شغلی و ترک خدمت کارکنان منجر خواهد شد، موضوع تاب آوری منابع انسانی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. کارکردهای منابع انسانی یا همان مجموعه وظایفی که مدیران منابع انسانی برای اداره کارکنان اعمال می کنند، در این زمینه به عنوان عاملی بسترساز، نقش مهمی را ایفا می کند. با توجه به اینکه اغلب کارکنان کادر درمان کشور، در شرایط کاری نامساعد فعالیت می کنند، پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب آور در نظام سلامت کشور اجرا شده است.

  روش

  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی کمی) اجرا شده است. در بخش کیفی، ابتدا 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته، بر مبنای قاعده اشباع نظری با مدیران و کارشناسان منابع انسانی حوزه سلامت کشور، به عنوان جامعه آماری انجام شد. روش نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) بود. در نهایت با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، الگوی اولیه «کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب آور نظام سلامت کشور» به دست آمد. در مرحله کمی نیز، الگوی به دست آمده با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس ارزیابی و اعتبارسنجی شد.

  یافته ها: 

  الگوی پژوهش که بر اساس تحلیل متن مصاحبه ها به دست آمد، از 66 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر تشکیل شده است. مضمون های فراگیر عبارت اند از: «نظام روابط کار و کارکنان»؛ «نظام جبران خدمات»؛ «نظام برنامه ریزی، کارمندیابی و جذب و استخدام»؛ «نظام توسعه منابع انسانی»؛ «نظام مدیریت عملکرد کارکنان». نتایج حاصل از مدل‏سازی معادلات ساختاری، اعتبار الگوی استخراج شده را تایید می کند؛ به نحوی که مقدار برازش کلی الگو (GOF) 529/0 محاسبه شد که از برازش کلی قوی آن حکایت می کند.

  نتیجه گیری:

   پیاده سازی موثر اقدامهای شناسایی شده در جهت اصلاح و بهینه سازی کارکردهای منابع انسانی، از یک سو به تامین انتظارها و توانمندسازی کارکنان، به عنوان یکی از ذی فعان بسیار مهم درون سازمانی منجر می شود و از سویی دیگر، افزایش تاب آوری کارکنان را به ارمغان می آورد. در نظر گرفتن تمهیدهایی در جهت اولویت بندی این اقدامها بر اساس میزان تاثیر آنها نیز، در ارتقای عملکرد شغلی، افزایش انگیزه و در نهایت ارتقای تاب آوری سازمانی موثر است.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی تاب آور، کارکردهای منابع انسانی، مدل‏سازی معادلات ساختاری
 • مهری ملکی، غلامرضا معمارزاده طهران*، پرهام عظیمی صفحات 51-75
  زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین اجرا شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‏ها کمی است. ابتدا با مطالعه ادبیات نظری، عوامل موثر بر مشارکت کارکنان شناسایی و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد؛ سپس به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان، یک سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی طراحی شد.

  یافته ها: 

  بر اساس یافته ها، عواملی که بر مشارکت کارکنان موثرند، عبارت اند از: محرک‏های مشارکت اجتماعی، عاطفی و فکری. الگوی پیشنهادی به منظور ارزیابی میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین آزمایش شد که نتایج آن از عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج فازی ارایه شده حکایت می کند. نتایج نشان داد که در سطح اول، محرک های مشارکت عاطفی  اهمیت بیشتری دارد و در بین پارامترهای زیرین آن، کیفیت زندگی کاری بر خروجی سیستم بیشترین تاثیر را می گذارد.

  نتیجه گیری:

   مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارایه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان است که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش‏بینی می‏کند. این الگو می‏تواند در سازمان‏های مختلف به منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان استفاده شود.

  کلیدواژگان: مشارکت کارکنان، سازمان ثبت احوال، سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی، سازمان دولتی، مدیریت منابع انسانی
 • یوسف وکیلی*، اکبر حسن پور، سعید جعفرنیا، الهام السادات میرحسینی محمدی صفحات 76-97
  زمینه و هدف

  امروزه محیط فعالیت سازمان ها، به طور مداوم در حال تغییر است؛ از این رو برای غلبه بر این شرایط متغیر، مدیران باید دایم بر شایستگی ها و مهارت های خود بیفزایند. مدیران در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و برای غلبه بر کاستی ها و تحول های پیش رو، باید از دانش و مهارت های جدید برخوردار باشند. بنابراین، توسعه فردی ضرورتی حیاتی برای مدیران محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر، ارایه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف توسعه ای است و در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیل تم انجام شده است. بدین منظور با 30 نفر از مدیران ارشد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.

  یافته ها: 

  بر اساس یافته ها، شش بعد برای توسعه فردی شناسایی شد که عبارت اند است از: شایستگی دانشی، نگرشی، ارتباطی، حرفه‏ای، رهبری و معنوی. همچنین، دو دسته اقدام برای توسعه فردی مدیران راهبردی شناسایی شد که یکی روش های دانش محور و دیگری روش های مهارت محور است. افزون بر این، مجموعه ای از پیشایندهای فردی، سازمانی و محیطی و پیامدهای فردی و سازمانی برای توسعه فردی مدیران راهبردی شناسایی شد که مجموعه این متغیرها در قالب الگویی ارایه شده است.

  نتیجه گیری:

   نتایج تحقیق نشان داد که مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با استفاده از اقدام های دانش محور و مهارت محور توسعه فردی، می توانند شایستگی های خود را ارتقا دهند و به نتایج مطلوب در سطح فردی و سازمانی دست پیدا کنند.

  کلیدواژگان: توسعه فردی، شایستگی‏های مدیران، مدیران راهبردی، روش های توسعه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • وحیدرضا حلوائیها* صفحات 98-114
  زمینه و هدف

  ادراک عدالت مفهومی است تجمعی، برآمده از کنش های اجتماعی که در قالب چرخه های ادراکی رفتاری بین کنشگران اجتماعی در گذر زمان تعریف و بازتعریف می شود. این چرخه های ادراکی رفتاری بین فرادست و فرودست در سازمان ها، ادراکات و به تبع آن، رفتارهای هر دو سوی رابطه را در چرخه ای نامتناهی متاثر می سازد. با توجه به کمتر بودن فرادستان و در مرکز قرار گرفتن آن ها در تعاملات سازمانی، بهترین نقطه مداخله برای مدیریت این چرخه ها، ادراکات فرادستان و به تبع آن، رفتار متاثر از این ادراک است. هدف این پژوهش، شناسایی ویژگی های شخصیتی ای است که بر ادراک عدالت در رهبران و در ادامه رفتار آن ها تاثیرگذار است.

  روش

  این پژوهش از نظر نتیجه بنیادی، از نظر هدف اکتشافی و از نظر روش کیفی است و با رویکرد استقرایی صورت گرفته است. داده ها به روش کتابخانه ای و بر اساس تحلیل مضمون بر متن نهج البلاغه جمع آوری شده است. بدین منظور کل متن نهج البلاغه، به عنوان مجموعه ای مدون و شناخته شده از بیانات امام علی (ع) با هدف تعیین شده بارها مطالعه شد و پس از گزینش بخش های مرتبط با هدف پژوهش، کدگذاری ها انجام گرفت. در ادامه با استفاده از ابزار شبکه مضامین و تحلیل مقایسه ای، کدها پیرایش و در چند مرحله دسته بندی و خلاصه شدند. اعتبار یافته ها با استفاده از ضریب هولستی (92 درصد) و پنل خبرگان به تایید رسید. اجماع در خصوص دسته بندی کدها با شیوه دلفی انجام شد.

  یافته ها:

   دستیابی به دو مجموعه کد، یافته های این پژوهش است. یک مجموعه، 25 کد رابط را دربرمی گیرد که به چگونگی ارتباط ویژگی های شخصیتی و رفتاری با اعتقادها، ارزش ها و باورها اشاره می کند و مجموعه دیگر، 505 شناسه (کد) پایه احصاشده را شامل می شود که در قالب دو مضمون سازمان دهنده اصلی با عنوان بزرگواری وکرامت و استواری وصلابت دسته بندی شدند. مضمون بزرگواری وکرامت، خود سه مضمون سازمان دهنده فرعی را پوشش می دهد که عبارت اند از: احترام به دیگران، لطف و مهربانی و بزرگ منشی. مضمون سازمان دهنده اصلی استواری وصلابت، نیز سه مضمون سازمان دهنده فرعی را دربرمی گیرد: خودکنترلی، بصیرت و ثبات شخصیت. این یافته ها گویای سبک خاصی از رهبری است که از طریق دو مجموعه ویژگی ذیل بزرگواری وکرامت و استواری وصلابت متوازن می شود.

  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، ادراک عدالت فرادستان، رهبری سازمانی، ویژگی‏های شخصیتی، تحلیل مضمون
 • ناصر جنانی، محمد فلاح* صفحات 115-128

  زمینه و هدف:

   با ظهور بازی های ویدیویی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فناوری و آموزش، تاثیر این گونه بازی ها بر ارتقای سطح کار گروهی بطور بی سابقه ای مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین هدف این پژوهش بررسی ابعاد تاثیرگذار بر بهبود کار گروهی در بین دانشجویان دانشجوی سال اول نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

  روش شناسی:

   بدین منظور 50 دانشجوی سال اول با اجرای بازی ضد تروریستی کانتر (Counter Terrorist Game) در گروه های پنج نفره (10 گروه) در این پژوهش شرکت کردند. آنها بطور تصادفی در هریک از گروه ها تقسیم شدند؛ همه آنها از بین داوطلبان انجام این بازی و بدون تصادفی سازی انتخاب گردیدند. هر گروه چهار دور بازی در دو روز متوالی به صورت رقابت با رایانه انجام داد. پس از روز دوم، مصاحبه عمیقی با سوالات نیمه ساختارمند از شرکت کنندگان در مورد تجربیات زیسته خود از بازی های ویدیویی با هم کلاسی هایشان در مورد جنبه های مختلف کار گروهی صورت پذیرفت. بعلاوه، پژوهشگران شرکت کنندگان را در حال انجام بازی مورد مشاهده قرار داده و یادداشت های میدانی را به منظور ثبت پدیده مورد مطالعه به کار بستند.

  یافته ها

  داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی NVivo نسخه 12 به دقت پیاده سازی و تحلیل شدند و بر طبق آن 10 مفهموم (تم) داده-بنیاد به دست آمدند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که انجام بازی های ویدیویی می تواند به طور قابل توجهی کار تیمی و عملکرد گروهی را در بخش هایی همچون هدف گذاری، هویت سازی، پیش اندیشی، تعامل، اجرا، رهبری، روحیه همبستگی، همدلی، منش و تدبیر افزایش دهد.واژگان کلیدی: بازی های رایانه ای، رقابت، کار تیمی، عملکرد گروهی

  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، رقابت، کار تیمی، عملکرد گروهی، پدیدارشناسی
|
 • Saied Sehhat *, Maghssod Amiri, Mehdi Yazdanshenas, Hossein Heidarian Ghaleh Pages 1-25
  Background & Purpose

  Line managers’ HR role is considerably highlighted, and HR devolution is a definite future in organizational landscape. Accordingly, the principal objective of this study is to present a comprehensive framework of antecedents of strengthening line managers’ HR role and uncover its multi-level outcomes.

  Methodology

  In line with the purpose of this study, all indicators, concepts, and categories of HR devolution were identified using the meta-synthesis qualitative research method. 113 manuscripts were identified by searching through authenticate scientific datasets sources. Finally, the data from 46 relevant research conducted in this field were selected and analyzed.

  Findings

  Using seven-step model of Sandelowski and Barroso, the findings of 46 previous studies related to the objectives of the study were reviewed, aggregated, combined, and interpreted. A total number of 28 codes, five themes, and two dimensions were identified and validated through Kappa Cohen coefficient. The results indicate that precursors of HR devolution can be categorized into two main dimensions including organizational and psychological factors. Additionally, devolving HR to the line can affect outcome at three individuals, group, and organizational levels.

  Conclusion

  Utilization of line managers’ HR role creates several competitive advantages in various levels of organization. Nonetheless, it should be noticed that an equal and concurrent attention to both organizational factors and line managers’ psychological elements is of utmost important. Moreover, the framework offered in this study which sheds light on different aspects of HR devolution, provides a basis for future studies

  Keywords: HR devolution, line managers, Meta-Synthesis
 • Tayebe Sadat Mirmoeini, Reza Taghvaei *, Kambiz Hamidi, Ali Asghari Sarem, Tohfeh Ghobadi Lamuki Pages 26-50
  Background & Purpose

  Generally, long-term activities in unappropriated work environment would result in employee burnout and job turnover. In this condition, Employee Resilience attracted scholars’ attention and refers to employee ability for continue activities in unappropriated situation. Also, Human resource functions as set of programs that managers can use, have important role for employee resilience. Since most of health care personnel works on unappropriated situation, this research has been conducted to propose a novel Resilience Human Resource Management Functions (RHRMF) model with a focus on public health care system.

  Methodology

  The current study uses a mixed qualitative-quantitative research approach. In the qualitative phase, 14 semi-structured interviews have been carried out with a research statistical population including human resource managers and experts of health care organizations by snowball sampling method based on theoretical saturation. Finally, the conceptual framework of the RHRMF model has been developed based on a thematic analysis. In the quantitative phase, the proposed model has been validated based on the Structural Equation Modeling.

  Findings

  After analyzing the interviews, 18 subsidiary themes as well as five main themes were identified as Resilience Human Resource Functions including workforce relations, compensation, recruitment, development, and performance management.

  Conclusion

  With a GOF value of 0.529, the Structural Equation Modeling indicates acceptaed validity and a strong modelling fit for the outcomes of the proposed model.

  Keywords: structural equation modeling, Resilience Human Resource Functions, Resilience human resource
 • Mehri Maleki, Gholamreza Memarzadeh Tehran *, Parham Azimi Pages 51-75
  Background & Purpose

  The purpose of this study is to design a model to measure employee engagement in the Qazvin Civil Registration Organization.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of the nature of the data. First, by studying the theoretical literature, the factors affecting employee engagement were identified, and based on that, a conceptual model of the research was designed. Then, in order to measure the level of employee engagement, a hierarchical fuzzy inference system was designed.

  Findings

  Factors affecting employee engagement including motivations of social, emotional, and intellectual engagement were identified. The proposed model was used to evaluate the level of employee engagement in the Qazvin Civil Registration Organization and the results show the performance consistent with the reality of the fuzzy inference system. The results showed that in the first level, emotional engagements are the most important factors, and among the following parameters, quality of work life has the greatest impact on the system output.

  Conclusion

  This research provided a multilevel model for measuring the level of employee participation in the organization, which dynamically traces the output variable according to the values of input variables. This template can be used in various organizations to increase employee participation.

  Keywords: Civil registration organization, Hierarchical fuzzy inference system, Employee participation, Governmental organization, Human Resources Management
 • Yousef Vakili *, Akbar Hassanpoor, Saeed Jafrinia, Elham Sadat Mirhosseini Mohammadi Pages 76-97
  Background & Purpose

  Today, the activity scope of organizations is constantly changing, therefore, to overcome these changing conditions, managers must constantly increase their competencies and skills. Managers in Mostazafan Foundation are not exempt from this rule, and to overcome the shortcomings and upcoming developments, they must have new knowledge and skills. Accordingly, personal development is vital for managers. The purpose of this research is to provide a model of individual development of strategic managers of the Mostazafan Foundation.

  Methodology

  This research is developmental in terms of purpose and is a qualitative research. The present research was conducted using the theme analysis method. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with 30 senior managers of the Mostazafan Foundation who were selected purposefully. The interviews continued until theoretical saturation was reached.

  Findings

  Based on the findings, six dimensions for personal development including knowledge, attitude, communication, professional matter, leadership, and spiritual competence were identified. Additionally, two categories of actions for personal development of strategic managers including knowledge-oriented and skill-oriented methods were found. Besides, a set of individual, organizational, and environmental drivers as well as individual and organizational consequences for the individual development of strategic managers were identified. Then, the set of these variables was presented in the form of a pattern.

  Conclusion

  The results of the research suggested that the strategic managers of the Mostazafan Foundation can improve their competencies and achieve desirable results at the individual and organizational level by using knowledge-based and skill-based measures of individual development.

  Keywords: Individual development, competences of managers, Strategic managers, development Methods, Mostazafan Foundation
 • Vahid Reza Halvaeiha * Pages 98-114
  Background & Purpose

  Perception of justice arises from the social actions in the form of perceptual-behavioral cycles between social actors over time. In organizations, this cycles between superiors and subordinates affect the perceptions and consequently the behaviors of both sides of the relationship. Considering the small number of superiors and their placement in the center of organizational interactions, the best point of intervention to manage these cycles is the perceptions of superiors. In this research, our goal is to identify personality traits that influence the perception of justice of leaders and their continued behavior.

  Methodology

  This research is fundamental in terms of results, is exploratory regarding purpose, and is qualitative concerning method, the data were collected by library research and based on thematic analysis of the Nahj-Ol-Balagha Text. To do so, Nahj-Ol-Balagha Text was read many times and coding was accomplished after selecting the related parts. Then, the codes were revised, summarized, and then categorized in different steps. The results were validated using expert panel and Holsti’s coefficient of reliability (92%). Finally, Delfi Method was used to reach agreement in categorizing the codes.

  Findings

  Two sets of codes were found in this study: the 25-code set refers to the relationship between personal traits as well as behavior with the values and believes. The second set consists of 505 basic recorded codes that categorized in the form of two main organizing themes of magnanimity and dignity, and steadfastness and fortitude.  Magnanimity and dignity cover three sub-organizing themes including: respect for others, kindness and generosity, and the main organizing theme of steadfastness and fortitude, and includes three sub-organizing themes of self-control, insight, and personal stability. These findings signify a specific style of leading that is balanced through these two sets of Magnanimity and dignity, and steadfastness and fortitude.

  Conclusion

  The results suggest that the leaders who possess the characteristics mentioned in this research, will perceive less injustice, and after the perception of injustice, the possibility of extreme behavior in them is less probable. Thus, it is expected that the perception of justice in the subordinates of such leaders will be more and the atmosphere of justice in the organization will be more positive as well.

  Keywords: Organizational Justice, Superiors’ perception of justice, Organizational leadership, personality traits, Theme analysis
 • Naser Janani, Mohammad Fallah * Pages 115-128
  Background & Purpose

  By the advent of video games as an inseparable part of technology and education, the impact of such games on enhancing the level of teamwork has reached an unprecedented attention. The uppermost objective of this study was to investigate the miscellany of aspects influential on the improvement of teamwork among Iranian Air Force freshmen cadets.

  Methodology

  To this end, 50 freshmen cadets participated in this research by playing Counter Terrorist Game in groups of five (10 groups). They were randomly assigned to each of the groups, however, they all were chosen from among volunteers to play the game with no specific randomization (convenience sampling). Each group played four rounds of the game in two consecutive days (each day two rounds) competitively against the computer. After the second day, participants were in depth interviewed about their lived experiences of playing video games with their coursemates utilizing semi-structured questions concerning various aspects of teamwork.

  Findings

  The researchers also observed the participants playing games and employed field notes in order to record the phenomenon under study. The data collected were meticulously transcribed and analyzed and data-driven themes were obtained using NVivo qualitative data analysis software version 12.

  Conclusion

  By conducting this study, it was revealed that there are ten main themes or categories in the context of game playing that can potentially lead towards learning teamwork features. The themes are goal-setting, identity-formation, premeditation, interaction, implementation, leadership, esprit de corps, companionship, trait and tact.

  Keywords: Computer Games, Competition, Teamwork, team performance