فهرست مطالب

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی - پیاپی 54 (پاییز 1401)

نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
پیاپی 54 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • خدیجه ساتیاروند، تقی پورنامداریان*، یوسف محمد نژاد عالی زمینی صفحات 9-46

  با پیدایش شعر نو، تقابلی بین طرفداران شعر نو وسنتی ایجاد شد. در این میان، مهدی اخوان ثالث (1307-1369 ه.ش.) که ازچهره های تاثیرگذار شعر نو محسوب می شود، دیدگاه هایی را در انتقاد از شعر سنتی بیان کرده است. این انتقادها سبب تلقی تقابل و گسست همه جانبه شعر نو و شعر کهن پارسی شده و این شایبه را ایجاد کرده که وی کاملا در تقابل و تضاد با شعر سنتی بوده است. از آنجا که تصویر غالبا از ارکان اساسی شعر هر شاعری است با بررسی بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن در اشعار نو اخوان می توان به میزان ارتباط یا عدم ارتباط شعر وی با میراث شعری کهن پی برد. علاوه بر این، فرمالیست های روسی معتقدند که اگر تصویرهای شعری یک دوره را مطالعه کنیم متوجه می شویم همه آنها در شعر دوره های گذشته نیز آمده اند. آنچه تازگی دارد شیوه بیان تصویرهاست که عوض شده است. بنابراین، پژوهش حاضر می تواند صحت یا عدم صحت این نظر را نیز ثابت کند. تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که به رغم تبادر و تلقی تقابل شعر نو و سنتی، تصاویر شعری شاعران کهن پارسی در تصاویر شعری اخوان به صورت صریح (عین تصویر در بافت نو) و ضمنی  (قسمتی از تصویر، تصویر با مفهومی تازه دریافت نو) بازتاب یافته است. در این میان، بیشترین بازتاب مستقیم یا صریح به ترتیب در تصاویر شعری کنایه و تشبیه و بازتاب غیرمستقیم یا ضمنی در تصاویر شعری تشخیص، استعاره و صفت هنری صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: اخوان ثالث، تصویرهای کهن، بینامتنیت، سنت گرایی
 • مقدسه کوچک زاده، احمد غنی پور ملکشاه*، علی اکبر باقری خلیلی، قدسیه رضوانیان صفحات 47-89

  سبک شناسی دانشی است که به مطالعه شیوه کاربرد زبان در متون می پردازد و در این مطالعه از روش های گوناگون بهره می برد. یکی از روش هایی که این دانش در تحلیل متون ادبی از آن بهره می برد، سبک شناسی لایه ای است. سبک شناسی لایه ای، روشی است که از شیوه های مختلف، در بررسی متون بهره می گیرد. در این شیوه متن درپنج لایه آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدیولوژیک (فکری) بررسی می شود تا علاوه بر بررسی ویژگی های سبکی متن، اندیشه و نگرش مولف در موضوع های مختلف آشکار شود. تذکرهالاولیاء عطار نیشابوری به دلیل برجستگی زبانی و فکری، قابلیت بررسی بر اساس این شیوه را دارد. در این مقاله، نگارندگان باروش تحلیلی-آماری، صفحات منتخب تذکرهالاولیاء را در سه لایه واژگانی، نحوی وبلاغی بررسی کرده اند و به ویژگی های برجسته هر لایه پرداخته اند. در این بررسی، در لایه واژگانی، واژه ها با نگرش و اندیشه قبلی انتخاب شده اند. در لایه نحوی، چیدمان و پیوند جمله ها در کنار هم بر اساس هدف نویسنده از ذکر آن حکایت صورت می پذیرد و انتخاب وجه فعل، قید، حرف اضافه و پسوند نیز در راستای القای مفهوم و با توجه به ایدیولوژی نویسنده انجام می شود. در لایه بلاغی، تضاد بیشترین بسامد را دارد و با قدرت موسیقی آفرینی خود، فضاسازی و انتقال ایدیولوژی در انتقال مفهوم و نگرش نویسنده موثر است. افکار و ایدیولوژی عطار در بررسی هر سه لایه به صورت آشکارا و ضمنی قابل بازیابی است.

  کلیدواژگان: سبک شناسی لایه ای، تذکرهالاولیاء عطار، لایه واژگانی، لایه نحوی، لایه بلاغی
 • بهروز اتونی*، بهزاد اتونی صفحات 91-121

  در روانشناسی ژرفا، هرچند «من»، مرکز «خودآگاهی» است و انسان به واسطه آن با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار می سازد، ولی کل روان، مرکزی دیگر به نام «خویش» دارد که علاوه بر خودآگاهی، ناخودآگاهی را نیز در برمی گیرد. در حقیقت، «خویش»، به عنوان هسته مرکزی روان، کهن نمونه تمامیت و تنظیم کننده روان به شمار می آید که انسان بواسطه آن، به فردیت و یکپارچگی شخصیت می رسد. از آنجا که «خویش» -به مانند دیگر کهن نمونه ها- برای تجلی و ظهور، نیاز به استفاده از نمادها دارد، در اساطیر، رویاها و افسانه ها، خود را در سیمای شخصیت هایی والا و مقدس، و یا در شکل نمادهای تمامیت، و در کل، در کسوت هر موجود یاری رسان و یاریگر -چه جاندار و چه بی جان- به نمایش می گذارد. طومارهای نقالی شاهنامه، از آنجا که بر بنیان حماسه ها و اساطیر بنا نهاده شده اند، می توانند بهترین تجلی گاه عناصر ناخودآگاهی و کهن نمونه ها باشند. طومار زریری نامه (موسوم به شاهنامه نقالان) که جامع ترین و طولانی ترین طومار نقالی شاهنامه است، از جمله همین طومارهاست، که نگارندگان بتفصیل، به بررسی نمادهای «خویش» در آن پرداخته اند و همگی این نمادها را در انواع: نمادهای انسانی، حیوانی، شییی، کلامی، غیبی و آرامگاه مردگان طبقه بندی کرده اند.

  کلیدواژگان: طومار زریری نامه، روانشناسی ژرفا، شاهنامه، خویش، نماد
 • داوود واثقی خوندابی* صفحات 123-157

  سلمان ساوجی از شاعران توانای سده هشتم هجری است که در قالب های مختلف شعر فارسی، طبع آزمایی کرده و آثار گرانسنگی از خود به یادگار گذاشته است. وی بیشتر، به عنوان شاعری قصیده سرا و مداح شناخته می شود؛ هرچند در عرصه غزل نیز صاحب سبک است و شعر او با بزرگانی چونان خواجه حافظ سنجیده شده است. آنچه در غزلیات سلمان ساوجی مشهود است، تاثیرپذیری پر رنگ وی از جهان نگری اهل تصوف است. وی اگرچه شاعری مداح بوده، در غزلیات خود، از مسایل تعلیمی، حکمی و عرفانی بهره بسیار برده است.این جستار که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی انجام می گیرد بازتاب جهان نگری صوفیه را در غزلیات سلمان ساوجی بررسی می کند و با تکیه بر آثار عرفانی به تحلیل دیدگاه های وی می پردازد. نتیجه پژوهش آشکار می کند که سلمان ساوجی در عرصه غزل، از جهان بینی اهل عرفان، تاثیر بسیار پذیرفته است؛ به گونه ای که مباحث مربوط به توحید و هستی شناسی و همچنین، مسایل مربوط به عرفان عملی و سلوک عرفانی در غزلیات او، نمود بسیاری دارد. سلمان با نگاه وحدت گرایانه و الهیات رندانه خود به تحلیل مفاهیم عرفانی پرداخته و برداشت های عمیقی از آنها ارایه داده است.

  کلیدواژگان: سلمان ساوجی، جهان نگری صوفیه، هستی شناسی عرفانی، سلوک عرفانی
 • مریم برمک، یدالله جلالی پندری* صفحات 159-199
  بحرالمعانی اثر محمد بن نصیرالدین جعفر مکی حسینی، عارفی از خطه هندوستان است. این اثر مجموعه سی و شش مکتوب عرفانی است که در قرن نهم هجری، خطاب به شخصی به نام «ملک محمود شیخا» به رشته تحریر درآمده است.مهم ترین ویژگی کتاب بحرالمعانی نگاه تاویل گرایانه او نسبت به آیات قرانی است. اگرچه این ویژگی میان تمام متون عرفانی مشترک است، ولی اگر آیات قرآنی و تاویل های محمد حسینی را از این متن برداریم نود و پنج درصد مطالب کتاب از بین می رود و فقط آن قسمت هایی که به شرح سفرهای خود و معرفی اولیای الهی و اقطاب روزگار خود پرداخته است، باقی می ماند. پس می توان گفت که بنیان بحرالمعانی بر آیات قرآن استوار است و نگرش مولف به قرآن نیز نگاهی تاویلی است؛ به نحوی که هیچ آیه ای از قرآن در معنای ظاهر آن به کار نرفته است. در بحرالمعانی نه تنها آیات قرآنی، بلکه احادیث نبوی و حتی بعضی داستان ها در معرض تاویل، واقع شده است.  یکی از داستان هایی که به صورت مجزا و مفصل به آن پرداخته شده داستان موسی (ع) و خضر (ع) است. محمد حسینی به تک تک عناصر این داستان نگاه تاویلی داشته و مانند سایر عرفا این داستان را تمثیلی از سیر و سلوک عرفانی می داند. او مهم ترین نکات داستان را با استناد به آیه های قرآنی و احادیث نبوی توضیح و تفسیر می کند؛ به گونه ای که «مجمع البحرین» را به دریای محبت و دریای بشریت، ماهی را به رزق روحی، کشتی را به کشتی هدایت، سوراخ شدن کشتی را به رخنه ضلالت عشق، ملک را به شیطان، غلام را به نفس، دیوار را به دیوار شریعت، گنج را به گنج حقیقت، دو یتیم را به حضرت محمد (ص) و علی (ع) تعبیر کرده است. او بعد از تاویل این داستان، همانند وداع خضر با حضرت موسی، با مخاطب خود وداع می کند و کتابت مکتوبات عرفانی خود را پایان می دهد. در این مقاله کوشش شده است تا نگاه تاویل گرایانه محمد حسینی نسبت به این داستان رمزآلود و تمامی نکات موجود در آن، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بحرالمعانی، محمد حسینی، تاویلات قرآنی، داستان موسی و خضر
 • ایوب مرادی* صفحات 201-232
  رمان «تخم شر» از بلقیس سلیمانی یکی از آثار متمایز ادبیات داستانی معاصر فارسی است که نویسنده طی آن، تلاش کرده است تا از طریق قصه ای پرکشش و مملو از خرده روایت های متنوع فرعی، به موضوع «شر» به عنوان مفهومی مجادله آمیز و خطیر بپردازد. در طول این رمان، خواننده مکررا، با مفهوم شر از منظرهای مختلف فلسفی، الهیاتی و اخلاقی گرفته تا برداشت های عامیانه و حتی واژگانی آن مواجه است. همین تنوع در کاربرد باعث ایجاد این سردرگمی می شود که نویسنده کلا با کدام تعریف و کاربرد از مفهوم «شر»، همداستان است و اساسا، چه ارتباطی میان جزییات و فرایند روایت با تعابیر مختلف از این مفهوم وجود دارد. در این مقاله، تلاش شده است تا به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از مبانی نظری ذکرشده از سوی دارل کوین (Koehn Daryl)، موضوع «شر» در رمان یادشده مورد بررسی قرار گیرد. کوین ضمن نقد دیدگاه های اخلاق گرایان در زمینه سرشت آگاهانه و عامدانه «شر»، منشا شرور را فرایندهای ناخودآگاهی می داند که از جهل ما در شناخت خودمان سرچشمه گرفته اند. از میان شخصیت های رمان «تخم شر»، «سهراب» بیش از همه با مساله «شر» پیوند دارد: شخصیت ملول، خودشیفته، ناسپاس، مفلوک و خودنمایی که زندگی و جوانی خود و همسرش «ماهرخ» را قربانی شرارت درونی اش می کند. نتایج بررسی اعمال و افکار این شخصیت بر اساس آموزه های کوین، نشان می دهد که ملال، ازخودبیگانگی و وسواس جلب توجه و تایید دیگران، اصلی ترین خاستگاه های «شر» در این شخصیت محسوب می شوند. این فرایندهای ناخودآگاه «سهراب» را به بازیگری تبدیل می کنند که تمام زندگی اش را بر سر بازی در نقش های مورد پسند و تایید دیگران، تباه می سازد.
  کلیدواژگان: نقد روانشناسانه، شر، دارل کوئن، بلقیس سلیمانی، رمان تخم شر
|
 • Khadijeh Satyarvand, Taggeh Poornamdarian *, Yousef Mohammad Nezhad Pages 9-46

  With the emergence of new poetry, a confrontation was created between the fans of modern and traditional poetry. These criticisms have led to the comprehensive confrontation and rupture of modern and ancient Persian poetry; It has been rumored that he has been in complete opposition to traditional poetry, since the image is often one of the basic elements of every poet's poetry. By examining the reflection of the poetic images of ancient poets in the new poems of the Brotherhood, we can understand the degree of connection or non-connection of poetry with the heritage of ancient poetry. Past periods have also come, what is new is the way of expressing images that has changed, so the present study can also prove the correctness or inaccuracy of this view. The poetic images of the ancient Persian poets are explicitly reflected in the poetic images of the Brotherhood (the same image in the new context) and implicitly (part of the image, the image with a new concept). Among these, the most direct or explicit reflections have been made in poetic images of irony, simile and indirect or implicit reflection in poetic images of recognition, metaphor and artistic adjective, respectively.Keywords: Third Brotherhood, image, intertextuality and traditionalism.

  Keywords: Third Brotherhood, image, intertextuality, traditionalism
 • Moghaddase Koochakzadeh, Ahmad Ghanipour *, Aliakbar Bagheri, Ghodsie Rezvanian Pages 47-89

  Layered stylistics is one of the new methods in analyzing literary texts. In this method, the text is examined in five layers: phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological, in addition to examining the stylistic features of the text, the author's thoughts and attitudes on various topics are revealed. Attar’s Tazkirat al-Awliya can be studied based on this method due to its linguistic and intellectual prominence. In this article, the authors have studied “Tazkirat al-Awliya” in three lexical, syntactic and rhetorical layers by analytical-statistical method and have dealt with the salient features of each layer. In this study, in the lexical layer, words have been selected with previous attitude and thought. In the syntactic layer, the arrangement and connection of sentences together is based on the author's purpose of the anecdote, and the choice of verbs, adverbs, prepositions and suffixes is made in order to induce the concept and according to the author's ideology. There is a lot of simile in the rhetorical layer, which increases the clarity and simplicity of the text. Attar's thoughts and ideology can be retrieved explicitly and implicitly in the study of all three layers.e salient features of each layer. In this study, in the lexical layer, words have been selected with previous attitude and thought. In the syntactic layer, the arrangement and connection of sentences together is based on the author's purpose of the.

  Keywords: Layered Stylistics, Attar's Tazkirat al-Awliya, Lexical Layer, Syntactic Layer, Rhetorical Layer
 • Behrooz Atooni *, Behzad Atooni Pages 91-121

  In depth psychology, although the "Ego" is the center of "Consciousness", and through which man communicates with the world around, but the whole psyche has another center called "self" which, in addition to "Consciousness", also includes the unconsciousness. . In fact, the "self", as the central core of the psyche, is the Architype of the totality and regulator of the psyche, through which man achieves the individuality and integrity of the personality. Because the "self" - like other archetypes - needs to use symbols to manifest, it appears in myths, dreams, and legends in the form of sublime and sacred figures, or in the form of symbols of wholeness, and in general , In the the form of any helper creature - whether living or inanimate. Shahnameh narrative scrolls, since they are based on epics and myths on the one hand, and on the other hand, are based on mass and popular literature, can be the best manifestation of unconscious elements and archetypes. Zariri- nameh scroll (known as Shah-nameh Naqalan), which is the most comprehensive and longest narration scroll of Shah-nameh, is one of these scrolls, in which the authors have studied the symbols of "self" in detail, and all these symbols in the following types are classified.: human, animal, object symbols. , speech, the unseen and the tombs of the dead.

  Keywords: Depth Psychology, Ego, Self, Symbol, Zariri- nameh scroll
 • Davood Vaseghi * Pages 123-157

  Salman Savoji is one of the talented poets of the eighth century AH who has experimented in various forms of Persian poetry and has left precious works in his memory. He is mostly known as an ode poet and praiser, although he also has a style in the field of lyric poetry and has been compared to great people such as Khajeh Hafez Shirazi. Salman Sajoji's poems are mostly in praise of kings and ministers, especially the kings of the Jalayri dynasty;However, he has poems in teaching and wisdom, as well as praising the Prophet Muhammad and his saints, which, of course, are less frequent. What is obvious in Salman Savoji's sonnets is that he is very influenced by the Sufi thought; Although he is a praiseworthy poet, he has used a lot of educational, theological and mystical issues in his lyric poems.This research is based on library studies and descriptive-analytical method and examines the reflection of Sufi thought in Salman Sajoji's lyric poems and analyzes his views based on mystical works. The result of the research reveals that Salman Savoji has been greatly influenced by the ideology of mystics in the field of lyric poetry; In such a way that the topics related to monotheism and ontology as well as issues related to practical mysticism and mystical behavior are reflected in his sonnets. Salman has analyzed mystical concepts with his unifying view and has provided deep insights into them.

  Keywords: Ghazals of Salman Savoji, Sufi Thought, Monotheism, ontology, Sufi conduct
 • Maryam Barmak, Yadullah Jalali Pandari * Pages 159-199
  Bahr al-Ma'ani by Mohammad ibn Nasir al-Din Ja'far Makki Husseini, Who is a mystic from India. This work is a collection of thirty-six mystical writings that was written in the ninth century AH, addressed to a person named Malik Mahmood Sheikha.The most important feature of the Bahr al-Ma'ani book is his interpretive view of Quranic verses. Although this feature is common to all mystical texts, but if we remove the Quranic verses and the interpretations of Mohammad Hosseini from them, ninety-five percent of the book will be lost and only those parts that describe his travels and introduce the divine saints and poles will remain. Therefore, it can be said that Bahr al-Ma'ani is based on the verses of the Qur'an and the author's attitude is an interpretive view of the Qur'an; In such a way that no verse of the Qur'an has been used in the sense of its appearance. In Bahr al-Ma'ani, not only Quranic verses, but also Profit Mohammad’s hadiths and even some stories have been interpreted. One of the stories that has been dealt and described in detail is the story of Mosa and Khidr. Mohammad Hosseini has an interpretive view of each element of this story and like other mystics, considers this story as an allegory of mystical journey and behavior. He explains and interprets the most important points of the story by quoting Quranic verses and hadiths of Profit; In such a way that he leads the "Majma al Bahrain (Bahrain Assembly)"...
  Keywords: Bahr al-Ma'ani (Sea of Meanings), Mohammad Hosseini, Interpretation, The Story of Mosa, Khidr
 • Ayoob Moradi * Pages 201-232
  Belqis Soleimani's novel "Seed of Evil" is one of the distinctive works of contemporary Persian fiction, in which the author has tried to address the subject of "evil" as a controversial and serious concept through a compelling story full of various sub-narratives. Throughout the novel, the reader is repeatedly confronted with the concept of evil from various philosophical, theological, and moral perspectives to its slang and even lexical conceptions, and This raises the question of what kind of "evil" the author means. In this article, an attempt has been made to investigate the issue of "evil" in the mentioned novel by descriptive-analytical method and using the theoretical foundations mentioned by Daryl Koehn. Criticizing the views of ethicists and rationalists on the conscious and deliberate nature of "evil," Koehn considers the origin of evil to be unconscious processes that have nothing to do with the conscious choice of persons. Among the characters in the novel "Evil Seed", "Sohrab" is most related to the issue of "evil". A bored, narcissistic, ungrateful, miserable and ostentatious character who sacrifices his life and youth and his wife "Mahrokh" for his inner evil. The results of examining the actions and thoughts of this character based on Koehn's teachings show that boredom arising from alienation and obsession to attract the attention and approval of others are the main origins of "evil" in this character. Unconscious processes that turn Sohrab into an actor who spends his whole life playing in favorite roles and being approved by others.
  Keywords: Psychological Criticism, Evil, Daryl Koehn, Evil Seed Novel