فهرست مطالب

نشریه حقوق داوری
پیاپی 38 (آبان 1401)

  • تاریخ انتشار: 1401/11/10
  • تعداد عناوین: 1
|
  • سودا غلامی باغی، محمدعلینژاد صفحات 7-19

    در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب وقبول متجلی میگرددایحاب اعلام اراده کسی است که دیگری را برمبنای به عقد بستن فرا میخواند اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگریک توافق الزام آور به وجود خواهد آمدایجاب شکل ویژه ای ندارد ممکن است به طور حضوری بیان شود یا ازطریق فاکس، پست ،تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.در قراردادهای الکترونیکی قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد به طور معمول مخاطب ایجاب رضایت خود را لفظا بیان می کند ولی احتمال دارد که قبولی از افعال وحرکات شخص نیز فهمیده شود که در تجارت الکترونیکی ایجاب وقبول میتواند توسط داده پیام باشد درجایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود اعتبار ونفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور بکار رفته قابل انکار نیست .

    کلیدواژگان: فرارداد الکترونیکی، ایجاب، قبول، محیط الکترونیکی، تجارت الکترونیکی