فهرست مطالب

نشریه مطالعات مهدوی
پیاپی 54 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حجت حیدری چراتی صفحات 7-21

  بهره‌مندی از لذت‌های دنیایی و سوءاستفاده‌ از ناآگاهی‌ها، همواره ارزش‌ها و باور‌های یک جامعه را تهدید کرده و به سوی انحراف کشانده، زمینه‌ساز افکار مضر انحرافی می‌شود. اقدامات صحیح و مناسب، جامعه را از گرفتاری در دام فرقه‌های انحرافی و جریانات مخل در درون جامعه دینی نجات می‌دهد؛ از این رو، برای مقابله با ترفندهای انحرافی ضروری است فرهنگ مهدوی را بشناسیم و ضمن ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، راهکارهایی بیندیشیم تا اصالت مهدویت محفوظ بماند. مقاله پیش‌رو به مهم‌ترین این ترفندها پرداخته و از حیث زمانی، تمام ادوار مطرح در مسیله مهدویت را دربرداشته و از لحاظ مکانی، ممالک اسلامی را در نظر داشته است. براساس یافته‌ها، استفاده از غلیان احساسی افراد و سوءاستفاده از ناآگاهی‌ها، زمینه‌ مناسبی برای تهمت‌ها و افتراها و رواج شبهات و شایعات و تاویل‌های انحرافی متون مهدوی را فراهم آورده است. این جستار با روش توصیفی‌تحلیلی و با جمع‌آوری مطالب، به‌صورت کتابخانه‌ای به مطالعه اسناد و مدارک پرداخته است.

  کلیدواژگان: مهدویت، جریالن انحرافی، ترفند، فرهنگ
 • سید محمد جواد احمدی صفحات 23-41

  در قرآن کریم، آیات متعددی، به تفسیر یا به تاویل، به مهدویت، آن هم با تعریف مخصوص شیعه، اشاره دارند. در این میان، سوره انبیا یکی از سوره‌هایی است که در آیات متعددی از آن، مباحث مربوط به حضرت مهدی# بیان شده که لازم است با بررسی بیشتر، محورهای مطرح شده در آن، مورد دقت قرار گیرد. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی‌تحلیلی به بررسی آیات مهدوی سوره انبیا پرداخته است. با بررسی آیات و نیز با استفاده از روایات تفسیری، محورهایی چون: عذاب ظالمان از سوی حضرت قایم، امامت و هدایت ایشان، مسیله رجعت و اینکه در آینده، حکومت جهان به دست عباد صالح قرار می‌گیرد به چشم می‌خورد.

  کلیدواژگان: قرآن، سوره انبیا، امام مهدی، عباد صالح، رجعت
 • سید حسین شریفی صفحات 43-53

  بررسی القاب اهل‌بیت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. این مقاله به‌دنبال آن است تا لقب حجت‌الله را از حیث امکان اختصاص داشتن آن به حضرت امام مهدی مورد بررسی قرار دهد. تحقیق با استفاده از منابع حدیثی می‌کوشد تا بیان کند که در مرحله اول، اشتراکی‌بودن حجت‌الله  نمود بیشتری دارد، ولی بعضی از علماء همانند مرحوم مجلسی بیان داشتند که چون حضرت امام مهدی#، آخرین حجت خداوند متعال در روی زمین می‌باشند، این لقب مختص ایشان است، لکن وجه جمعی نیز بیان می‌شود که اگر روایت، قرینه به معصوم خاصی داشت، روشن است که مختص همان معصوم می‌باشد، ولی اگر مطلق بیاید، مراد حضرت مهدی است؛ البته روایتی مبنی بر این مطلب نداریم و لذا این جمع ضعیف بوده هرچند توسط سیره عملی علماء جبران شده است.

  کلیدواژگان: لقب، امام مهدی، حجت الله، ائمه
 • سید علی کاظمی صفحات 55-71

  بررسی نگاه مستشرقان به مسیله مهدویت به‌ منظور بهره‌گیری از روش‌‌های مطالعاتی و استفاده از زبان بین الملل و بالطبع به‌ جهت گستردگی مخاطب، برای کارشناسان حوزه مهدویت بسیار ضروری است. در این میان بررسی دیدگاه‌های مستشرقانی چون ویلفرد مادلونگ به‌ جهت ویژگی‌‌های برجسته‌‌ی تحقیقاتی، تاثیرگذاری بالا و آثار فراوانی که دارد، ضرورت دو چندانی پیدا می‌‌کند. این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته است. حکومت فرزندان و برپایی قیامت دو دیدگاهی است که مادلونگ درباره جهان پس از مهدی# مطرح می‌سازد و برپایی قیامت را موافق با اکثر روایات می‌‌داند. بعد از بررسی روشن می‌‌شود که در این زمینه چهار دیدگاه وجود دارد. هرچند دیدگاه برپایی قیامت قایلینی دارد اما دیدگاه رجعت ایمه هنگام ظهور و حکومت ایشان بعد از امام مهدی موافق‌ترین نظر با روایات است.

  کلیدواژگان: مادلونگ، آخرالزمان، جهان پس از مهدی، رجعت
 • پیوست ها
 • صفحات 82-85
|
 • Ḥujjat Ḥeydari Charātī Pages 7-21

  Worldliness and manipulating misinformed people have always threatened the values and beliefs of a society and led to deviance, paving the way for the incidence of harmful and deviant thoughts. Correct and appropriate actions will save the society from falling into the trap of deviant sects within the religious society; hence, to deal with deviant tricks, it is necessary to know the Mahdism culture and in the course of raising the level of awareness of the people in the society and to think of ways to preserve the authenticity of Mahdism. The present article deals with the most important of these tricks and in terms of the time, it has included all the periods mentioned in the issue of Mahdism and in terms of the location, it has considered the Islamic countries. Based on the findings, the abuse of people’s emotions and their unawareness has provided a suitable ground for fostering suspicions and rumors, and deviant interpretations about the teachings of Mahdism. This research aims at studying some related documents by a library-based method with a descriptive-analytic approach.

  Keywords: Mahdism, misleading movement, trick, culture
 • Sayyid Muhammad Javād Aḥmadī Pages 23-41

  Several verses of the holy Qur'an, through the methods of interpretation and inner meaning, refer to the teaching of Mahdism based on the Shiˈa’s point of view. Surah al-ʾAnbīyā is one of the Qur'anic chapters in which some issues related to Imam Mahdi (pbuh) are mentioned in several of its verses so, it is necessary to examine them carefully. The present research has investigated this type of verse in the mentioned Surah by a library-based method with a descriptive-analytic approach. By studying these verses as well as by using the related Hadiths, some items such as the punishment of the oppressors by the Imam, his Imamate and leadership, the issue of Rajˈat (partial resurrection), and the domination of righteous people on the earth in the future will be realized.

  Keywords: Quran, Surah al-ʾAnbīyā, Imam Mahdi, righteous people, Rajˈat
 • Sayyid Hussein Sharīfi Pages 43-53

  Analyzing the titles of Ahl al-Bayt (Infallible Imams) is very important. The present article seeks to examine the title Hujjat Allah in terms of the possibility of its exclusiveness to Imam Mahdi. This research, through using Hadith sources, attempts to firstly state that the mentioned title is used for all the Imams; but some scholars, like the late ˈAllāmah Majlisī say that this title is exclusive to Imam Mahdi (pbuh) because he is the last proof of Allah the Almighty on earth however a collective aspect is also mentioned that if there is a presumption to a certain infallible Imam, it is clear that this title will be specific to that Infallible person, but if it comes in a generic term, it will refer to Imam Mahdi (pbuh) however, we do not have any narration based on this matter. though this conclusion is weak, the weakness has been compensated by the practical way of scholars.

  Keywords: title, Imam Mahdi, Hujjat Allah, the Imams
 • Sayyid Ali Kāẓimī Pages 55-71

  To benefit from the methods of study and the use of an international language and, of course, because of broadness and variety of the audience, it is very essential for the experts in the field of Mahdism to study the Orientalists’ views on Mahdism. In this regard, the examination of the views of some well-known Orientalists like Wilferd Madelung is doubly necessary due to his outstanding and high influential research characteristics, and diversity of his works. This article uses the descriptive-analytic method. The rule of children and the establishment of the Day of Judgment are two views that Madelung applies about the world after Imam Mahdi, and considers the establishment of the Day of Judgment in agreement with most Hadiths. After the review, it becomes clear that this field has four views. Although some researchers believe in the narrations related to the establishment of the Day of Judgment, the view of the partial resurrection (Rajˈat) of the Imams during the Imam Mahdi’s appearance and their ruling after Imam Mahdi (pbuh) is more compatible with the Hadiths.

  Keywords: Madelung, apocalypse (the End of Time), world after Mahdi, partial resurrection (Rajˈat)