فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 123، تیر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی امیرحسینی، میثم شفیعی رودپشتی*، حسین شیرازی، حسین جنتی فر صفحات 262-278
  زمینه و هدف

  مشارکت های عمومی خصوصی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران، سیاست گذاران و مدیران کشور در حوزه های مختلف، از جمله بهداشت و درمان است. هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعه مشارکت های عمومی خصوصی نظام سلامت با استفاده از رویکرد متاآنالیز است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع کیفی و به شیوه متاآنالیز انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و بررسی مقالات مرتبط به پیشینه پژوهش است. در این مطالعه، اطلاعات و یافته های مرتبط از پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی استخراج شده و سپس با استفاده از پنل خبرگان و پس از چند مرحله نقد و بررسی اطلاعات متون با نگرشی سیستماتیک به ترکیب یافته های کیفی پژوهش های استخراج شده اقدام شده است تا در نهایت ، به کشف مولفه های جدید و اساسی منجر شود.

  یافته ها: 

  از 217 مقاله استخراج شده 27 مقاله نهایی انتخاب و 66 کد اولیه استخراج گردید که با نظر خبرگان، نتایج نهایی شامل3 بعد اصلی و12 مولفه عبارتند از: بخش عمومی با مولفه های (سازمانی و نهادی، اداری و اجتماعی، قانونی و نظارتی، ساختاری و زمینه ای) بخش خصوصی با مولفه های (اقتصادی و مالی، بانکی و تورمی، فنی و تخصصی، تکنولوژی و تجهیزاتی، حقوقی و قراردادی) و بخش خیریه با مولفه های (مقبولیت و اثربخش، آگاه سازی و اعتمادسازی، ارتباطی و تعاملی).

  نتیجه گیری: 

  پژوهش حاضر، الگو و دیدگاه جدیدی در راستای چگونگی توسعه مشارکت ها در نظام سلامت ارایه می کند تا مدیران بخش های عمومی، خصوصی و خیریه با به کارگیری ظرفیت های عظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، وضعیت سلامت کشور را بهبود دهند.

  کلیدواژگان: توسعه، نظام سلامت، مشارکت عمومی- خصوصی، خیریه ها، متاآنالیز
 • زهره جعفری، حسن بردانیا، مهرزاد جعفری برمک، یاسر محمودی موردراز، نرگس روستایی، محمد شریف طالبیان پور، اسماعیل پناهی کوخدان، سید سجاد خرم روز خرم روز* صفحات 280-295
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش مهم استافیلوکوکوس اریوس در عفونت زخم سوختگی، هدف از این مطالعه بررسی اثر داربست پلی کاپرولاکتان همراه با عصاره مورد در ترمیم عفونت سوختگی القا شده بوسیله استافیلوکوکوس اریوس در موش صحرایی بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش نیمه تجربی تعداد 42 سر رت به 7 گروه مساوی تقسیم شدند. بعد از بیهوشی رت ها سوختگی درجه دو در ناحیه پشت گردن موش ها ایجاد شد و استافیلوکوکوس اریوس مقاوم به متی سیلین به طور یکنواخت به ناحیه زخم تلقیح شد. زخم موش ها روزانه با داربست پلی کاپرولاکتان، پلی کاپرولاکتان-مورد %1،پلی کاپرولاکتان-مورد%5/0، پلی کاپرولاکتان-نانوذره، پلی کاپرولاکتان-مورد-نانوذره تیمار شدند. خصوصیات ضد میکروبی، درصد التیام زخم، مساحت زخم، غلظت مالون دی آلدهاید و نیتریک اکساید رت ها اندازه گیری شد. داده با کمک نرم افزار گراف پد و تست توکی و آنوا آنالیز شدند.     

  یافته ها

  نتایج پاتولوژی نشان دهنده اثربخشی داربست های حاوی عصاره مورد در مقایسه با نمونه های کنترل بود. در مطالعات باکتریولوژیکی پلی کاپرولاکتون حاوی  عصاره مورد، بهتر از پلی کاپرولاکتون بدون افزودن عصاره، موجب توقف رشد باکتری استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین شد. همچنین در گروه پلی کاپرولاکتان حاوی مورد، کاهش مالون دی آلدهید و نیتریک اکساید نسبت به بقیه گروه های مورد مطالعه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج داربست پلی کاپرولاکتون حاوی عصاره گیاه مورد نقش مهمی در تسریع ترمیم سوختگی، کاهش مدت زمان لازم برای بهبود کامل زخم و همچنین جلوگیری از پیشرفت عفونت زخم ناشی از استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین داشت.

  کلیدواژگان: سوختگی، موش صحرایی، پلی کاپرولاکتان، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، مالون دی آلدهید
 • فروز کشانی، زهرا قضاوی، مرضیه شیخ رباطی، فاطمه بهرام زاده، ندا کارگهی* صفحات 296-309
  زمینه

  بیماران روان پزشکی در کنار عوارض بیماری خود، در معرض مشکلات تهدید کننده سلامت جسمی از جمله مشکلات مرتبط با سلامت دهان می باشند.

  هدف

  مطالعه حاضر، به منظور بررسی سلامت دندان ها و ضایعات پاتولوژیک دهان در بیماران مبتلا به اختلالات روانی :در بیمارستانهای خورشید و مدرس اصفهان در سال 98 انجام شده است.

  روش ها : 

   در این مطالعه توصیفی- مقطعی بیماران بستری در بیمارستان های مدرس و خورشید اصفهان وارد مطالعه شده ، اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، مدت بستری، نوع بیماری و میزان تحصیلات) ثبت گردید. در این بیماران، حفره دهان از لحاظ سلامت دندان ها و ضایعات پاتولوژیک ارزیابی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیزهای آماری کای دو و تست دقیق فیشر،من ویتنی وکروسکال والیس و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید (0/05 P-value<).

  یافته ‎ها:

  از میان 43 بیمار با میانگین سنی 7/36±8/13 سال 72% بیماران ضایعات دهانی داشته که شایعترین آن ضایعات سفید-قرمز (1/23%) بودند. 2/37% از بیماران دچار خشکی دهان و 3/16%  از آنها خودآزاری دهانی داشتند. ارتباط آماری معناداری میان خشکی دهان با نوع ضایعه و همچنین ارتباط معنادار با نوع بیماری یافت شد. خودآزاری دهانی با نوع ضایعه بصورت زخم حاد ارتباط داشت (001/0 =P-value).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، خشکی دهان و خودآزاری در بیماران روانپزشکی بیشتر دیده شد. و در نتیجه انجام پیگیری های های منظم در بیماران می تواند از فراوانی ضایعات دهانی و پوسیدگی های دندانی آنها بکاهد و یا به تشخیص زودرس و درمان بهتر آنها کمک نماید.

  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، اختلالات روانپزشکی، سلامت دهان
 • محمدامین شبانی، زهرا طاهری خرامه* صفحات 310-319
  زمینه و هدف

  شناسایی عوامل خطر سقوط به منظور پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش هزینه های ناشی از آن ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف ترجمه و تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس خود ارزیابی خطر سقوط در سالمندان انجام گرفته است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر مطالعه ای روش شناختی است که بر روی 60 نفر از سالمندان عضو کانون بازنشستگی شهر قم در سال 1400 انجام شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ترجمه بر اساس روش پسرو- پیشرو انجام گرفت. سپس روایی صوری، محتوا، و سازه ی پرسشنامه تعیین گردید. به منظور تعیین روایی سازه از مقایسه گروه های شناخته شده (سالمندان با و بدون سابقه سقوط)، روایی همگرا و واگرا استفاده شد. تعیین پایایی مقیاس با تحلیل همسانی درونی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مقایسه گروه های شناخته شده نشان داد میانگین نمره مقیاس خود ارزیابی خطر سقوط در سالمندان با سابقه سقوط بیشتر از سالمندان بدون سابقه سقوط است. همبستگی معنی دار بین نمرات حاصل از مقیاس خطر سقوط با آزمون زماندار برخاستن و برگشت (001/0 >, P428/0r=)، و آزمون نشستن و برخاستن 30 ثانیه (01/0 >, P 333/0r=) روایی سازه را مورد تایید قرارداد. محاسبه ضریب کودر ریچاردسون موید همسانی درونی چک لیست (624/0) بود.

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر روایایی و پایایی مقیاس خودارزیابی خطر سقوط مورد تایید قرار گرفت. با توجه به کاربرد ساده و جامع مقیاس در بررسی ارزیابی خطر سقوط و نیزمداخلات پیشگیری از سقوط سالمندان قابل استفاده میباشد.

  کلیدواژگان: سقوط، عوامل خطر، سالمندی، روایی، پایایی
 • رزا عبدالله زاده، محسن معروفی* صفحات 320-329
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش پیش بینی میزان بهبودی علایم اضطراب فراگیر بر اساس تحمل آشفتگی،تحمل عدم قطعیت،اجتناب شناختی در بیماران مراجعه کننده مراکز درمانی شهر اصفهان بود.

  روش برسی:

   تحقیق حاضر همبستگی با طرح پیش بین بود.نمونه ای شامل 129 نفر از بیماران اضطراب فراگیر شهر اصفهان به روش نمونه گیری غیر احتمالی متوالی ، است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه GAD-7، سیمونز و گاهر (2005)،فریستون همکاران (IUS)(1994)و سکستون و داگاس در سال2004 بود. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از از نرم افزار SPSS26 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل همبستگی داده ها نشان دادند که پیش بینی میزان بهبودی علایم اضطراب فراگیر با تحمل آشفتگی همبستگی مستقیم و معنادار (01/0<p)، پیش بینی میزان بهبودی علایم اضطراب فراگیر با عدم تحمل قطعیت همبستگی معکوس و معنادار (01/0>P) و پیش بینی میزان بهبودی علایم اضطراب فراگیر با اجتناب شناختی همبستگی معکوس و غیر معنادار (05/0<P) دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد تحمل آشفتگی، تحمل عدم قطعیت و اجتناب شناختی میزان بهبودی اختلال اضطراب فراگیر را پیش بینی می نمایند و فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش می توان گفت افزایش تحمل پریشانی و کاهش تحمل عدم قطعیت بر میزان بهبودی اختلال اضطراب فراگیر تاثیر گذار است و متغیر اجتناب شناختی تاثیر چندانی نداشت.

  کلیدواژگان: تحمل آشفتگی، تحمل عدم قطعیت، اجتناب شناختی، اضطراب فراگیر
 • امیر دلشاد، فرشته سلیمی*، نسرین حیدریه، شیما آب آب زاده صفحات 330-341
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه کادمیوم از طریق تولید رادیکال های آزاد سبب القای لیپید پراکسیداسیون، افزایش مالون دی آلدیید و کاهش ظرفیت تام اکسیدانی در بیضه می شود و درنتیجه آسیب سیستم دفاعی درون سلولی و ناباروری را به همراه دارد. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح مالون دی آلدیید و ظرفیت تام اکسیدانی بافت بیضه در ناباروری القاشده توسط کلرید کادمیوم در موش های صحرایی نر بالغ می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی از 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بالغ و سالم با دامنه وزنی 30±250 گرم و سن 12 هفته استفاده شد، که به صورت تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. 1- گروه  دست نخورده (اینتکت) (I) 2- گروه تمرین (E)، 3- گروه کلرید کادمیوم (C) 4- گروه تمرین کادمیوم (CE). تمرینات هوازی، 5 جلسه در هفته و به مدت 5 هفته اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افراز spss نسخه 24 و همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری 05/0 بررسی گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه، سطح آنزیم های MDA و TAC  در گروه ورزش نسبت به گروه کنترل به شکل معنی داری افزایش یافت؛ (05/0  ≥p) که تمرین استقامتی با شدت متوسط با افزایش معنی دار ظرفیت تام اکسیدانی بافت بیضه در ناباروری القاشده توسط کادمیوم همراه بوده. همچنین کادمیوم موجب افزایش نشانگرهای استرس اکسیداتیو و کاهش آنزیم های آنتی اکسیدانی می شود. از طرفی تمرینات استقامتی با شدت متوسط با افزایش معنی دار آنزیم های آنتی اکسیدانی همراه بود.  

  نتیجه گیری

  با توجه به انجام تمرینات هوازی در موش های نابارور شده توسط کادمیوم می توان عنوان کرد که تمرینات ورزشی منظم با شدت متوسط، بدن را در مقابل تولیدات استرس اکسیداتیو مقاوم تر ساخته است.

  کلیدواژگان: کادمیوم، تمرین هوازی، ظرفیت تام اکسیدانی، مالون دی آلدئید، موش نر ویستار
 • عبدالعزیز جمشید زهی، میرفرهاد قلعه بندی، فاطمه کاشانی نسب*، الهام شیرازی صفحات 342-352
  مقدمه

  خواب یک فرآیند پیچیده زیستی است و بی خوابی اولیه یکی از شایع ترین مشکلات شناخته شده در بین جوانان محسوب می شود. لذا این پژوهش با هدف بررسی الگوی خواب_ بیداری در نوجوانان ناحیه مکران استان سیستان بلوچستان ایران در سال 1400 انجام شد.

  مواد و روش ها:

   در این پژوهش توصیفی 530 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستانی منطقه مکران استان سیستان بلوچستان (سه شهرستان اصلی سراوان، ایرانشهر، چابهار) در سال 1400-1398 به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه صبحگاهی-شامگاهی بود. داده ها با نرم افزار spss نسخه 21 و با آزمون های تی تست مستقل و آنوا تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

  نتایج نشان داد که دانش آموزان منطقه مکران سیستان و بلوچستان از نظر ریتم شبانه روزی معتدل می باشند اما ترجیحات خواب در این دانش آموزان گزارش شده و در بین پسران نسبت به دختران شایع تر است. الگوی انتخابی دانش آموزان در شهرهای ایرانشهر، سراوان و چابهار ترجیحات خواب بوده است. میانگین ترجیحات بیداری، ترجیحات خواب و ترجیحات عملکرد بهینه در دانش آموزان ایرانشهر پایین تر از دانش آموزان شهرستان های سراوان و چابهار بود.

  نتیجه گیری:

  بر اساس یافته های پژوهش، الگوی خواب-بیداری دانش آموزان در وضعیت معتدل قرار داشته است و کل دانش آموزان الگوی ترجیح خواب را بر دیگر الگوها ترجیح داده اند لذا پیشنهاد می شود که ریتم های شبانه روزی در دانش آموزان بررسی و اقدامات لازم جهت آگاه سازی والدین انجام گیرد و بهتر است که از برنامه مدرسه و منزل برای خواب هماهنگ شود.

  کلیدواژگان: الگوی خواب - بیداری، صبحگاهی-شامگاهی، ترجیحات خواب-بیداری
|
 • Ali Amirhosseini, Maysam Shafiee Rudposhti*, Hossein Shirazi, Hossein Jannatifar Pages 262-278
  Background and Objectives

  Public-private partnerships (PPPs) are among the interesting topics for scholars, policymakers and managers in various fields, including health. The purpose of this study is to design a model for the development of PPP in the health system of Iran.

  Methods

  This is a qualitative study using a Meta-analysis approach. The data were collected by reviewing articles related to the literature which were searched in valid national and international databases. Then, using the opinions of a panel of experts, the qualitative findings extracted from the articles were synthesized to finally discover new concepts.

  Results

  Out of 217 articles extracted, 27 final articles were selected and 66 initial codes were extracted. According to experts, the final results include 3 main dimensions and 12 Components: public sector with Components (organizational and institutional, Administrative and social, legal and regulatory, structural and contextual), private sector with Components (economic and financial, Banking and inflation, technical and specialized, Technology and equipment, legal and contractual) and the charity sector with Components (acceptability and effectiveness, awareness and confidence building, communication and interaction).

  Conclusion

  The present study provides a new model and perspective on how to develop PPP in the health system of Iran. Based on this model, the managers of public, private and charity sectors can improve the health system of the country by using the huge economic, social and cultural capacities of society.

  Keywords: development, health system, public-private partnership, Charities, Meta-synthesis
 • Zohre Jafari, Hassan Bardania, Mehrzad Jafari Barmak, Yaser Mahmoudi- Mourderaz, Narges Roustaei, Mohammad Sharif Talebianpoor, Esmaeel Panahi Kokhdan, Khoramrooz Seyed Sajjad* Pages 280-295
  Background and  Objectives

  Regarding to the important role of Staphylococcus aureus in burn wound infection, the aim of the present study were to investigation of the effect of Polycaprolactone (PCL) scaffold with Myrtus communis extract on the healing of burn wound infections induced by Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in rats.

  Methods

  In this experimental study, 42 male Wistar rats were divided into 7 equal groups. Second-degree burns developed on the backs of all animals after anesthesia by injection of a mixture of ketamine and xylazine, and then MRSA was inoculated uniformly on the wounds of all mice. Burn wounds were treated daily with Polycaprolactone (PCL) scaffold, PCL- myrtus 1%, PCL- myrtus 0.5%, PCL-silver sulfadiazine and PCL-Myrtus-silver sulfadiazine ointments. We investigated the antimicrobial properties, wound healing percentage, wound area, malondialdehyde and nitric oxide concentrations of rats. Data analysis was performed using GRAPH PAD software and One-way Anova and Tukey tests

  Results

  Histopathological observations showed that PCL- myrtus group had wound healing properties in comparison with control group (p<0.05). PCL- myrtus group had reduced bacterial growth compared to PCL group and positive control group. Also biochemical tests showed a decrease in malondialdehyde and nitric oxide in rats treated with the PCL-Myrtus ointment compared to the other groups.

  Conclusion

  According to the results PCL containing myrtus ointment have an important role on accelerate the healing process, reducing time for wound healing and prevention of infection caused by MRSA.

  Keywords: Burns, Rats, Polycaprolactone, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Malondialdehyde
 • Forooz Keshani, Zahra Ghazavi, Marzie Sheikhrobati, Fateme Bahramzade, Neda Kargahi* Pages 296-309
  Background

  In addition to the effects that arise from psychiatric disorders, these patients are endangered by threatening physical health problem, including oral and dental problem. The present study evaluated dental health and oral pathologic lesions in patients with psychosomatic disorders hospitalized in Moddarres and Khorshid hospitals in 2019.

  Methods

  in this descriptive-cross-sectional study, patients hospitalized in Modarres & Khorshid hospitals in Isfahan were entered. According to the checklist, the demographic information, including age, gender, duration of hospitalization, type of the disease, and the educational level were recorded. Then these patients were examined in terms of dental health and oral lesions. The data were analyzed with SPSS, Fishers’ exact test, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and regression logistic(P-value<0.05).

  Results

  Of 43 patients with mean age of 36.7±13.8 years, 72% of the patients had oral lesions among which the most common ones were red-white lesions (23.1%). The mean score of DMFT index was 12.8. Patients who suffered from xerostomia comprise 37.2% and 16.3% of them had oral self-injury. Xerostomia was significantly associated with type of lesions and type of disorders. Oral self-injury was remarkably associated with acute ulcers(P-value=0.001).

  Conclusion

  The xerostomia led to deteriorate the oral health among the psychiatric patients. Oral self-injury is another risk factor for the exacerbation of oral lesions. Organized follow up of psychiatric patients might be able either to reduce the incidence of oral lesions as well as dental caries, or to help earlier diagnose and better treatment.

  Keywords: Dental caries, psychiatric disorders, Oral health
 • Mohammadamin Shabani, Zahra Taheri-Kharameh* Pages 310-319
  Background and Objectives

  Identification of the fall risk factors in older people to prevent of fall and reduce the costs associated with it is necessary. The aim of this study was to translate and determine the validity and reliability of the Persian version of the self-assessment fall risk scale in the elderly.

  Methods

  This methodological study conducted on 60 older people of Qom Retirement Center. The translation was conducted based on the backward/forward method. The content validity, face validity, and construct validity was investigated. To evaluate the construct validity, the known groups comparison, convergent and divergent validity was used. Reliability was measured using the internal consistency.

  Results

  The results of known group's comparison showed that the mean score of the scale in the older people with a history of fall is higher than older people without a history of fall. A significant correlation between scors of the fall risk scale with go & up timed (r= 0.428, P < 0.001), and the 30-second chair stand test (r=-0.333, P <0.01) confirmed the convergent and divergent validity,   respectively. The Kuder-Richardson coefficient (0.624) confirmed the inner consistency of the scale.

  Conclusion

  The findings indicated that the Iranian version fall risk scale has satisfactory psychometric properties. The scale can considered to measure various fall risk factors and fall prevention interventions in the older people.

  Keywords: Fall, Risk factor, Elderly, Validity, Reliabilit
 • Roza Abdellahzadeh, Mohsen Maroufi* Pages 320-329
  Background and Objectives

  The aim of this study was to predict the improvement in the symptoms of generalized anxiety disorder (GAD) based on tolerance of turbulence,tolerance of uncertainty, and cognitive avoidance in patients referred to Isfahan medical centers .

  Methods

  The present study was a descriptive correlational analysis. A sample of 129 patients with generalized anxiety disorder ( DSM5 ) in Isfahan were selected by sequential non-probability sampling method. Research tools included the GAD-7 Questionnaire, Simmons and Gahr (2005), Freeston et al. (IUS) (1994), and Sexton and Dagas (2004) were used. Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis were used to analyze the data using SPSS26 software.

  Results

  The results showed that the extent of improvement of generalized anxiety symptoms had direct and significant relationship with perturbation tolerance (P <0.01) and inverse and significant relationship with tolerance of uncertainty (P<0.01). However there was not significant relationship between improvement of GAD and cognitive avoidance (P >0.05).

  Conclusion

  Based on the research results, it can be said that increasing anxiety tolerance and decreasing uncertainty tolerance affect the improvement of GAD.  The cognitive avoidance variable had little effect.

  Keywords: Turbulence tolerance, Uncertainty tolerance, Cognitive avoidance, Generalized anxiety
 • Amir Delshad, Fereshteh Salimi*, Nasrin Heidarieh, Shima Ababzadeh Pages 330-341
  Background and Objectives

  induces lipid peroxidation, increases malondialdehyde, and decreases total oxidative capacity in the testis by producing free radicals. Resulting in damage to the intracellular defense system and infertility the aim of this study was to determine the effect of a period of aerobic exercise on malondialdehyde levels and total oxidative capacity of testicular tissue in cadmium chloride-induced infertility in adult male rats.

  methods

  In this experimental study, 32 adult and healthy male Wistar rats weighing 250 ± 30 g and aged 12 weeks were used.  Which was randomly divided into four groups of eight as follows: Intact group (Int) (I) 2- Exercise group (E), 3- Cadmium chloride group (C) 4- Cadmium exercise group (CE). Aerobic exercises were performed 5 sessions per week for 5 weeks. Data were analyzed using one-way analysis of variance and LSD post hoc test at a significance level of 0.05.

  Results

  Endurance training in this study has led to an increase in MDA and TAC (P /0.05) The results of the present study show Moderate-intensity endurance training was associated with a significant increase in total oxidative capacity of testicular tissue in cadmium-induced infertility. Cadmium also increases oxidative stress markers and decreases antioxidant enzymes. On the other hand, moderate intensity endurance training is associated with a significant increase in antioxidant enzymes

  Conclusion

  According to aerobic exercise in infertile mice cadmium can be mentioned Regular moderate-intensity exercise has made the body more resistant to oxidative stress.

  Keywords: Cadmium, Aerobic exercise, Total antioxidant capacity, Lipid peroxidation, Male Wistar rat
 • Abdulaziz Jamshidzehi, Mirfarhad Ghalehbandi, Fatemeh Kashaninasab*, Elham Shirazi Pages 342-352
  Introduction

  Sleep is a complex biological process and early insomnia is one of the most common problems known among young people. Therefore, this study was conducted to investigate the sleep-wake pattern of adolescents in Makran region of Sistan and Baluchestan province of Iran in 2021.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, 530 high school students in Makran region of Sistan Baluchestan province (three main cities of Saravan, Iranshahr, Chabahar) in the academic year 2019-2021 were selected by multi-stage sampling. Subjects were demographic characteristics questionnaire, morning-evening questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 21 and independent t-test and ANOVA.

  Results

  The results showed that students in Makran region of Sistan and Baluchestan are moderate in terms of circadian rhythm, but sleep preferences have been reported in these students and are more common among boys than girls. The preferred pattern of students in Iranshahr, Saravan and Chabahar cities has been sleep preferences. The mean of waking preferences, sleep preferences and optimal performance preferences in Iranshahr students was lower than students in Saravan and Chabahar.

  Conclusion

  Based on the findings of the study, the sleep-wake pattern of students is in a moderate state and all students have preferred the sleep preference pattern over other patterns. To be coordinated from the school and home program for sleep.

  Keywords: sleep-wake pattern, morning-evening, sleep-wake preferences