فهرست مطالب

فصلنامه سلامت و مراقبت
سال بیست و چهارم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیرین احمدی، سجاد بشرپور، اکبر عطادخت، محمد نریمانی، جعفر حسنی صفحات 193-204
  زمینه و هدف

   اعتیاد یک اختلال عودکننده مزمن مغزی است که با وابستگی به مواد جسمانی و روانی تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی روابط ساختاری بین باورهای شخصیتی ناکارآمد و شدت وابستگی در افراد وابسته به مواد مخدر با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد اردبیل در سال 1400 بود. تعداد 200 نفر از این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های  شدت وابستگی، دشواری در تنظیم هیجان و باورهای شخصیتی ناکارآمد پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که شدت وابستگی به مواد با باورهای شخصیتی ناکارآمد (0/44r=، 0/001=p) و دشواری در تنظیم هیجان (0/49r=، 0/001=p) ارتباط مثبت و معناداری دارد. هم چنین بین دشواری در تنظیم هیجان و باورهای شخصیتی ناکارآمد ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد (0/25r=، 0/001=p). مدل بر اساس شاخص های نکویی برازش کفایت مناسبی داشت. باورهای شخصیتی ناکارآمد هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان بر شدت وابستگی تاثیر داشت.

  نتیجه گیری

   از لحاظ کاربردی ارایه برنامه‌های آموزشی منظم برای افراد وابسته به مواد با استفاده از اصول درمان شناختی- رفتاری جهت تعیین باورهای ناکارآمد بیمار در مورد اعتیاد، کمک به بیمار در ایجاد باورها و رفتارهای موثرتر و ایجاد راهبردهای تنظیم هیجان سازگارانه ضروری است.

  کلیدواژگان: باورهای شخصیتی ناکارآمد، دشواری در تنظیم هیجان، وابستگی به مواد
 • محمد امینی، محمود گودرزی، شعله شاه غیبی صفحات 205-220
  زمینه و هدف

   دوران بارداری با تغییرات جسمانی و روانشناختی بسیاری همراه است. بنابراین زنان باردار ممکن است با مشکلات زیادی از جمله افزایش استرس و کاهش رضایت زناشویی مواجه شوند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری و هیجان مدار بر استرس ادراک شده و رضایت زناشویی زنان باردار انجام شد.

  روش کار

   طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل، از بین زنان باردار نخست‫ زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر بوکان در مهرماه سال 1398 با لحاظ نمودن ملاک های ورود به پژوهش، به شیوه نمونه گیری در دسترس 60 نفر انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه 20 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. شرکت کننده های گروه های آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، تحت آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری و هیجان مدار قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با استفاده از میانگین و تحلیل کواریانس چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS-23 در سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.

  یافته ها

   براساس یافته ها، هر دو رویکرد شناختی- رفتاری و هیجان مدار بر استرس ادراک شده و رضایت زناشویی و خرده مقیاس‫های آن تاثیر معنی داری داشتند (0/05>P). روش زوج درمانی شناختی- رفتاری (6/99 ±17/2) در مقایسه با روش هیجان مدار (8/74 ±24/4) از کارایی بیشتری در کاهش استرس ادراک شده برخوردار بود؛ در حالی که رویکرد زوج درمانی هیجان مدار (7/64 ±158/6) نسبت به روش شناختی- رفتاری (9/9±144/4) اثربخشی بیشتری در رضایت زناشویی و برخی مولفه های آن (موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی) داشت.

  نتیجه گیری

   با توجه به اثربخشی بیشتر زوج درمانی شناختی- رفتاری بر استرس ادراک شده و همچنین کارایی بیشتر زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی در این پژوهش، می‫توان از این روش‫ها برای کاهش استرس و بهبود رضایت زناشویی در دوران بارداری به عنوان روش کارآمدتر استفاد کرد.

  کلیدواژگان: رویکرد شناختی- رفتاری، رویکرد هیجان مدار، استرس ادراک شده، رضایت زناشویی، زنان باردار
 • مهرناز مشعوفی، افروز مردی، زهرا هاشمیان صفحات 221-231
  زمینه و هدف

   در دوره پس از زایمان و شیردهی، نحوه کارکرد و رضایت جنسی زنان، اغلب توسط پزشکان و مراقبین سلامت نادیده گرفته می‫شود. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت کارکرد و رضایت جنسی زنان شیرده اردبیل در سال 1398 بود.

  روش کار

   این مطالعه، یک پژوهش مقطعی توصیفی بود که روی 371 زن شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اردبیل در سال 1398 انجام گرفت. مراکز بهداشتی به روش خوشه ای- طبقه ای انتخاب و نمونه گیری به روش در دسترس از میان زنان واجد شرایط از 4 هفته تا 6 ماه بعد از زایمان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه های کارکرد جنسی روزن و رضایت جنسی هادسون بود که توسط کارشناس بهداشت یا مامای آموزش دیده تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و آزمون های تی مستقل، کای اسکویر و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین نمره کل کارکرد جنسی زنان مورد مطالعه، 3/99±21/73 بود. 355 نفر  (0/95/68) مشکوک به اختلال کارکرد جنسی بودند. حیطه درد کمترین (93/±1/87)و حیطه رضایتمندی، بیشترین (1/13± 4/99) نمره را در میان حیطه های کارکرد جنسی داشتند. همچنین میانگین نمره کل رضایت جنسی، 25/64±111/26 بود و 332 نفر (0/89/48) از زنان شیرده دارای رضایت جنسی بودند. بین کارکرد جنسی و رضایت جنسی زنان، همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشت (0/613=r و0/001 P<). بین متغیرهای سن زن (0/022=p)، تحصیلات زن (0/006=p) و درآمد همسر (0/011=p) با کارکرد جنسی زنان و بین متغیرهای سن زن (0/...=p)، سن همسر (0/021=p)، درآمد همسر (0/000=p)، تعداد زایمان (0/011=p) و داشتن اتاق مستقل (0/027=p) با رضایت جنسی زنان شیرده، ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج این مطالعه، اکثر زنان شیرده مشکوک به اختلال کارکرد جنسی ولی در عین حال دارای رضایت جنسی بالا بودند. لذا توصیه می‫شود بعد جنسی در مراقبت از زنان شیرده بیشتر مورد توجه مراقبین بهداشتی و پزشکان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، رضایت جنسی، زنان شیرده
 • زهرا مهیار، سمیرا پایدار، مینا پوراسمعیل، ایراندخت الله یاری، رضا نعمتی وکیل آباد صفحات 232-244
  زمینه و هدف

  اپیدمی کووید-19 بعنوان یک چالش مهم در سیستم های آموزش بالینی است که دانشجویان پرستاری و مربیان را با مشکلاتی در فرآیند یاددهی و یادگیری در محیط بالینی مواجه کرده است. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین کیفیت آموزش بالینی در زمان شیوع کووید-19 از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود.

  روش کار

   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که با مشارکت 234 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت آموزش بالینی بود. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS-22 با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین نمره کل کیفیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری 13/56±41/91 بود. بیشترین میانگین نمره کیفیت آموزش بالینی مربوط به حیطه برخورد با دانشجو (0/67±1/41) و کمترین مربوط به حیطه نظارت و ارزشیابی (0/77±1/09) بود. بین سنوات تحصیلی دانشجویان با وضعیت کیفیت آموزش بالینی، ارتباط معنی داری وجود داشت (0/001>p).

  نتیجه گیری

   کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری، در سطح متوسط قرار داشت. بعد برخورد با دانشجو بیشترین نمره و بعد نظارت و ارزشیابی کمترین نمره را از دیدگاه دانشجویان کسب نمود. پیشنهاد می شود در دوره اپیدمی کووید-19، مداخلات آموزشی لازم جهت ارتقای وضعیت اهداف آموزشی در محیط بالینی، عملکرد بالینی مربیان، برخورد با دانشجو توسط پرسنل درمانی، روند ارزشیابی دانشجویان پرستاری و همچنین ایجاد امکانات رفاهی در مراکز درمانی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت آموزش بالینی، دانشجوی پرستاری، کووید-19
 • شهاب ولی زاده شفق، سمیه تکلوی، رضا کاظمی صفحات 245-257
  زمینه و هدف

   یکی از نگرانی های اصلی بیماران مبتلا به دیابت، فکرکردن به مرگ است که با استرس و اضطراب همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به دیابت نوع دو صورت گرفت.

  روش کار

   این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که در سال 1400 روی 40 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت پوشش انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کل کشور انجام شد. افراد فوق به شیوه نمونه گیری هدفمند گزینش و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای‫دهی شدند. برای گروه آزمایش در کنار درمان‫های معمول، 8 جلسه 90 دقیقه ای جلسات درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد انجام شد. برای جمع آوری داده ها از از پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و همکاران (1970) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمرات اضطراب مرگ در مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش به ترتیب 9/15 و 6/10 و در گروه کنترل به ترتیب 9/10 و 8/90  بود. همچنین میانگین نمرات استرس ادراک شده در مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش به ترتیب 27/65 و 19/65 و در گروه کنترل به ترتیب 26/45 و 26/05 بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که میانگین اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در گروه آزمایش، پس از مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش پیدا کرده و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است (P<0/01).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد منجر به بهبود اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می شود. بنابراین استفاده از این مداخله برای توانمندسازی روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، اضطراب مرگ، استرس ادراک شده، دیابت نوع دو
 • نرگس میرزاده، جواد جعفری، فائزه مهین بهزادی، نجمه صابری، رضا قانعی قشلاق، عباس آقایی *، مجتبی جعفری صفحات 258-266
  زمینه و هدف

   گسترش سریع بیماری کووید-19 منجر به بروز ترس و اضطراب در زنان باردار شده است. این در حالی است که ترس و اضطراب افراطی در زنان باردار منجر به پیامدهای سوء در مادر و جنین می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت ترس از ابتلا به کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان بم انجام شد.

  روش‌کار: 

  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 161 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک های زنان دانشگاه علوم‫پزشکی بم در سال 1400 انجام شد. شرکت‌کنندگان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ترس زنان از کووید-19 استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS-22 و با آزمون‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف‌معیار، فراوانی و درصد) و استنباطی (تی‌مستقل، آنوا یک‌طرفه و رگرسیون خطی) در سطح معنی داری0/05 >p تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   در این مطالعه 161 زن باردار در محدوده سنی 21 تا 25 سال شرکت داشتند که اغلب آن‌ها خانه‌دار (95%)، دارای تحصیلات کمتر از دیپلم (49/7%) و در سه ماه سوم بارداری (72/7%) بودند. میانگین نمره ترس از ابتلا به کووید-19 برابر 5/20±23/39(از 35 نمره) بود. بین ترس از کووید-19 با سطح تحصیلات و تاریخچه بیماری، ارتباط معنی‌داری وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

   یافته ها نشان داد میزان ترس از کووید-19 در خانم های باردار در حد متوسط به بالا بود. همچنین میزان ترس با عواملی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و سابقه بیماری مرتبط بود. بنابراین با در نظرگرفتن پیامدهای مضر ترس و اضطراب در این دوران بر سلامت مادر و جنین، برگزاری دوره‌های آموزشی مقابله با ترس در این گروه ضروری به نظر می‌رسد.

  کلیدواژگان: ترس، زنان باردار، کووید- 19
 • ارتباط خودپایشی قند خون با رفتار خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک
  آرش خلیلی، مطهره زمانیان، فاطمه محمدی، یونس محمدی، زهرا رضوی صفحات 267-275
  زمینه و هدف

   با توجه به شیوع دیابت نوع یک در کودکان و اهمیت ویژه این دوره، خودمدیریتی امر بسیار مهمی در مدیریت بیماری محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودپایشی قند خون با رفتار خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک طراحی شد.

  روش‌ها: 

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود که در سال 1400 روی 92 نفر از کودکان 9 تا 12 سال مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی بعثت در شهر همدان انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های دموگرافیک، خودپایشی و خودمدیریتی دیابت چراغی و همکاران (1393) را تکمیل نمودند. داده‫ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و آزمون‫های آماری تی مستقل و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمرات ابعاد خودمدیریتی از جمله حیطه اندازگیری قند خون 3/50±14/63، رعایت انسولین درمانی  39/49±39/8، رعایت رژیم غذایی 10/36±41/48 و انجام فعالیت فیزیکی 4/69±19/60 بدست آمد. بین رفتار خودمدیریتی کل و ابعاد آن با خودپایشی قندخون ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (0/001>p).

  نتیجه گیری

   نتایج، ارتباط معناداری را بین خودپایشی قندخون با رفتارهای خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 نشان داد. بنابراین توصیه می شود که خودپایشی قند خون توسط کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 با دقت و نظم بیشتری صورت گیرد تا کودک مبتلا به دیابت بتواند خودمدیریتی بهتری در رابطه با بیماری خود داشته باشد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، خودمدیریتی، خودپایشی قند خون
 • تجربه پرستاران از مراقبت بیماران مبتلا به دلیریوم: یک مطالعه کیفی
  افسانه کجائی بیدگلی، مهتاب علیزاده خوئی، کبری قربانزاده صفحات 276-288
  زمینه و هدف

   دلیریوم یکی از اختلالات شایع است که به کرات در بیماران بستری در بیمارستان بروز می‌کند و با پیامدها و عوارض نامطلوبی همراه است. با توجه به نقش پرستاران در تعیین و پیشگیری از بروز دلیریوم، بررسی درک پرستاران در مراقبت از بیماران دلیریوم حایز اهمیت بسزایی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجربه پرستاران از مراقبت از بیماران مبتلا به دلیریوم انجام شد.

  روش کار

   در این پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل محتوی استفاده شد. پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان، جامعه پژوهش را تشکیل می دادند. 11 نفر از پرستاران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. رضایت به شرکت در مطالعه، حداقل مدرک کارشناسی و سابقه کار بیشتر از 5 سال از معیارهای انتخاب شرکت‌کنندگان برای مطالعه حاضر بود. جهت جمع آوری داده ها از روش بحث گروهی متمرکز استفاده شد. زمان، مکان برگزاری و طول مدت زمان جلسات با نظرات مدعوین در جلسات هماهنگ شد. مدت زمان هر یک از جلسات بحث گروهی متمرکز، 60 دقیقه بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی یا مرسوم مطابق با روش گرانهایم و لاندمن (2004) انجام شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد که پرستاران با توجه به تجارب خود، درک متفاوتی از دلیریوم داشته و عوامل متغیری را در بروز آن موثر دانستند. سه طبقه کلی حاصل از یافته‌های مطالعه حاضر شامل گم شدن در زمان و مکان، رفتار لجام گسیخته و ریشه‌های ظهور دلیریوم بودند. در این پژوهش زمینه‌‌سازهای فردی، غفلت خانواده، ارتباط ناکارآمد، ترس از ناشناخته‌ها و محیط بی‌ثبات از ریشه‌های ظهور دلیریوم شناخته شدند.

  نتیجه‌گیری: 

  مطابق تجارب پرستاران، دلیریوم با گم شدن بیمار در زمان و مکان و رفتارهای لجام گسیخته در وی مشخص می‌شود. همچنین آنها عواملی مانند زمینه‌سازهای فردی، ترس از ناشناخته‌ها، ارتباط ناکارآمد و محیط بی‌ثبات را بعنوان ریشه‌های موثر در ظهور دلیریوم بر‌شمردند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با توجه به نقش پرستاران در پیشگیری و کنترل دلیریوم، ضروری است گایدلاین‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه از دلیریوم مطابق با گایدلاین‌های بین المللی تدوین و مورد استفاده پرستاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دلیریوم، مطالعه کیفی، پرستار، بیمار، تجربه
|
 • Sh .Ahmadi, S. Basharpoor, A. Atadokht, M .Narimani, F. Hasani Pages 193-204
  Background & aim

  Addiction is a chronic relapsing mental disorder defined by physical and psychological dependence on substances. The present study was conducted with the aim of modeling the structural relationships between dysfunctional personality beliefs and the dependence intensity in substance dependent people with the mediation of difficulty in emotion regulation.

  Methods

  The intended research was applied in terms of purpose and among correlational research. The statistical population included all drug addicts who referred to addiction treatment camps in Ardabil in 2021. Two hundred addicted people completed the questionnaires of dependency intensity, emotion dysregulation, and dysfunctional personality beliefs using available sampling method. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data.

  Results

  The results of the correlation coefficients showed that the severity of substance dependence has a positive and significant relationship with ineffective personality beliefs (r=0.44, p=0.001) and difficulty in regulating emotions (r=0.49, p=0.001). Also, difficulty in regulating emotions has a positive and significant relationship with dysfunctional personality beliefs (r=0.25, p=0.001). The model had a good fit based on the goodness of fit indices. Dysfunctional personality beliefs had an effect on dependency severity both directly and indirectly through the mediation of difficulty in emotion regulation.

  Conclusion

  From a practical point of view, it is necessary to provide regular training programs for substance dependent people using the principles of cognitive-behavioral therapy to determine the patients’ dysfunctional beliefs about addiction, and ultimately helping the patients to create more effective beliefs and behaviors, and cadaptive emotion regulation strategies.

  Keywords: Dysfunctional Personality Beliefs, Difficulty in Emotion Regulation, Substance Dependence
 • M .Amini, M. Goudarzi, Sh. Shahgheibi Pages 205-220
  Background & aim

  Pregnancy causes several physical and psychological changes. Therefore, pregnant women may face with numerous issues and problems including stress and marital dissatisfaction. This study was conducted to compare the effectiveness of two cognitive-behavioral and emotion-oriented couple therapy training methods on perceived stress and marital satisfaction in primiparous women.

  Methods

  In a semi-experimental design using a pre-test and post-test with the control group plan, 60 pregnant women were chosen by considering the inclusion criteria, and then they randomly divided into three 20-subject groups (two experimental groups and one control group). The Experimental groups were trained on cognitive-behavioral and emotionally focused in 8 sessions of 90 minutes, while the control group did not receive any training during this time. The tools which are used to collect data were the Perceived Stress Scale of Cohen and Enrich Marital Satisfaction questionnaire. Data were analyzed by using mean, multivariate analysis of covariance in SPSS software version 23 at a significance level of 0.05.

  Results

  Findings showed that both cognitive-behavioral and emotionally focused approaches are practical on perceived stress, marital satisfaction (and its subscales) (p<0.05). Cognitive-behavioral couple therapy (17.6±2.99) was more effective than emotionally focused therapy (24.8±4.74) on perceived stress (p<0.05). On the other hand, emotionally focused couple therapy (158.7±6.64) was more effective than cognitive-behavioral therapy (144.9±4.9) on marital satisfaction and some of its components including personality issues and marital relationship.

  Conclusion

  Due to the greater effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy on perceived stress and also the greater effectiveness of emotionally focused couple therapy on marital satisfaction, they reduce stress and improve marital satisfaction and then can be used as effective methods during pregnancy

  Keywords: Marital Satisfaction, Pregnant Women, Cognitive-Behavioral Therapy, Emotionally Focused Therapy, Perceived Stress
 • M .Mashoufi, A .Mardi, Z. Hashemian Pages 221-231
  Background & aim

   Women’s sexual function and satisfaction is often ignored by health professionals in the postpartum and breastfeeding periods. The aim of this study was to determine the status of sexual function and satisfaction in lactating women in Ardabil in 2019.

  Methods

   An analytical, cross-sectional study was conducted on 371 lactating women attended in health care centers of Ardabil city in 2019 (from July 5 to the end of December). Health centers were selected by cluster-stratified sampling method. Then, convenience sampling approach was used to recruit the eligible lactating women from fourth week to 6 months after delivery. Data collection scales were three questionnaires (demographic, Rosen's sexual function and Hudson's sexual satisfaction) which were completed by a trained health expert or midwife in the center. Data analysis was performed in SPSS version 23 at significance level of p<0.05.

  Results

   The mean total score of sexual function was 21.73±3.99. Pain (1.87±93) and satisfaction (4.99±1.13) dimensions had the lowest and highest scores, respectively. There was a direct and significant correlation (r=0.000, p=0.613) between women’s sexual function and satisfaction. There was a statistically significant relationship between the variables of women's age (p=0.022), women's education (p=0.006) and husband’s income (p=0.011) with women's sexual function and between the variables of woman's age (p=0.000), husband's age (p=0.021), husband's income (p=0.000), number of births (p=0.011) and having a private room (p=0.027) with sexual satisfaction of lactating women in 4 weeks to 6 months after birth.

  Conclusion

   Besides sexual satisfaction, the majority of lactating women were suspected to have sexual dysfunction. It seems that more attention should be given to sexual health in the lactating women by health providers and physicians.

  Keywords: Sexual Function, Sexual Satisfaction, Breastfeeding
 • Z .Mahyar, S .Paydar, M. Pooresmaeil, I .Allahyari, Reza Nemati Vakilabad Pages 232-244
  Background & aim

  The COVID-19 outbreak is a main challenge for clinical education which has faced nursing students and their tutors with problems in clinical settings. The purpose of this study was to determine the quality of clinical education from perspective of nursing students during the outbreak of COVID-19 in Ardabil University of Medical Sciences

  Methods

  The present study was a descriptive and cross-sectional design in which 234 nursing students from Ardabil University of Medical Sciences participated by convenience sampling method. Data collection tools were demographic questionnaire and a questionnaire for assessing effective factors on the quality of clinical education. Data were analyzed by SPSS version 22 using descriptive (mean and standard deviation) and analytical statistical tests (Independent-sample t test, One-Way ANOVA and Pearson correlation coefficient).

  Results

  The mean score of quality of clinical education in nursing students was 41.91 ± 13.56. The highest mean quality score of clinical education belonged to the domain of dealing with students (1.41±0.67) and the lowest mean score possessed by the domain of monitoring and evaluation (1.09±0.77). There was a significant relationship between students’ academic years and the level of quality of clinical education (p<0.001).

  Conclusion

  The quality of clinical education from the perspective of nursing students was moderate. From the students’ perspective, the dimension of dealing with students was reported as the most effective domain and the domain of assessment or evaluation was graded as minimum importance. Educational interventions are recommended to be carried out during the COVID-19 outbreaks including improvement of the educational goals in the clinical environment, improving clinical performance of the instructors, improving communication between medical staff and nursing students, revision of evaluation process of nursing students, and the enhancing the qualities of welfare facilities in medical centers

  Keywords: Quality of Clinical Education, Nursing Student, COVID-19
 • Sh. Valizadeh Shafagh, S. Taklavi, R .Kazemi Pages 245-257
  Background & aim

  Thinking to death is one of the main concerns of patients with diabetes and is associated with anxiety or stress. In addition, limitations imposed by long-term treatment can also cause stress in this group of patients. Therefore, the present study aimed to examine the effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy on death anxiety and perceived stress in patients with type 2 diabetes.

  Methods

  This quasi-experimental research was a pretest-posttest design with follow-up and the statistical population included all patients with type 2 diabetes referred to the Charity Association for Diabetic Patients in Tehran, Iran, 2022. The statistical sample size was 40 patients (20 in the experimental group and 20 in the control group) from the statistical population who were selected by purposeful sampling method and randomly assigned to control and experimental groups. In experimental group, eight 90-minute sessions of EMDR therapy were performed and no treatment received by control group. Death Anxiety Scale Timpler (1970) and Perceived Stress Scale (Cohen and el, 1983) were used to collect data. The collected data were analyzed using the analysis of variance test with repeated measurements.

  Results

  The average scores of death anxiety in the stages before and after the intervention were 9.15 and 6.10 in the experimental group and 9.10 and 8.90 in the control group, respectively. Also, the average scores of perceived stresses in the stages before and after the intervention in the experimental group were 27.65 and 19.65, respectively, and in the control group, 26.45 and 26.05, respectively. Repeated-measure test showed that the post-intervention scores of mean death anxiety score and perceived stress score in the experimental group had significantly difference with scores from control group, and this effect has also continued in the follow-up stage (p<0.01).

  Conclusion

  According to the results of this study, it can be concluded that EMDR therapy can decrease death anxiety and perceived stress in patients with type 2 diabetes. Therefore, this intervention is suggested for the psychological rehabilitation of patients with type 2 diabetes.

  Keywords: Eye Movement Desensitization, Reprocessing, Death Anxiety, Perceived Stress, Type 2 Diabetes
 • N.Mirzadeh, J.Jafari, F.Mahin Behzadi, A.Aghaei, R.Ghanei Gheshlagh, N. Saberi, M.Jafari Pages 258-266
  Background & aim

   The rapid spread of the COVID-19 disease has led to fear and anxiety in pregnant women. While extreme fear and anxiety in pregnant women leads to negative consequences in mothers and fetuses. This study was conducted to determine the status of fear of COVID-19 and its related factors among pregnant women in the city of Bam.

  Methods

   This descriptive and cross-sectional study was conducted on 161 pregnant women referring to women's clinics of Bam University of Medical Sciences in 2021. The participants were selected by convenience sampling method. Demographic information form and women's fear of COVID-19 questionnaire were used to collect data. The data was analyzed by SPSS software version 22 and with descriptive (mean, standard deviation, frequency and percentage) and inferential (independent t-test, one-way ANOVA and linear regression) tests at a significance level of p<0.05.

  Results

   In this study, 161 pregnant women between the ages of 21 and 25 participated, most of them were housewives (95%), had less than diploma education (49.7%) and were in the third trimester of pregnancy (72.7%). The average score of fear from COVID-19 was 23.39±5.20 (out of 35 scores). There was a significant relationship between the fear of COVID-19 with the level of education and the history of the disease (p<0.05).

  Conclusion

   The findings showed that the fear of COVID-19 in pregnant women was moderate to high. Furthermore, the level of fear was related with factors such as level of education, economic status, and history of illness, which requires interventions according to these conditions. Therefore, due to the harmful consequences of fear and anxiety on the health status of the mothers and fetuses, it seems necessary to hold training courses to effectively deal with fear in this group

  Keywords: Fear, Pregnant Women, COVID-19
 • The Relationship between Self-monitoring of Blood Sugar and Self-management Behaviors in Children with Type 1 Diabetes
  A. Khalili, M .Zamanian, F. Mohammadi, Y. Mohammadi, Z. Razavi Pages 267-275
  Background & aim

  Due to the prevalence of type 1 diabetes in children and the importance of this developmental period, self-management plays a very important role in disease management. This study was designed to determine the relationship between self-monitoring of blood sugar (SMBG) and self-management behaviors in children with type 1 diabetes.

  Methods

  The present study was a correlational-descriptive study which carried out in Besat’s Teaching University hospital in the city of Hamadan, 2021. Through simple random sampling, 92 children with type 1 diabetes, aged between 9 to 12 were included to the study. Subjects completed the demographic, self-monitoring and diabetes self-management questionnaires validated by Cheraghi et al. (2013). Data analysis was done by independent t-test and Pearson correlation in SPSS-20.

  Results

  The average scores of self-management dimensions were obtained, including blood sugar measurement range (14.63±3.50), compliance with insulin therapy (39.39±8.49), compliance with diet (41.84±10.36) and physical activity (19.60±4.69). There was a direct and significant relationship between total self-management behavior score and self-management dimensions’ score with blood sugar self-monitoring (p<0.001).

  Conclusion

  There was a significant relationship between self-monitoring of blood sugar and self-management behaviors in children with type 1 diabetes. Therefore, it is recommended that self-monitoring of blood sugar by children with type 1 diabetes should be done more carefully and regularly so that the children with type 1 diabetes can have better self-management upon this disease.

  Keywords: Type-1 Diabetes, Self-management, Self-monitoring of Blood Sugar
 • Experiences of Nurses Caring for Patients with Delirium: A Qualitative Study
  A. Kojaei Bidgoli, M. Alizadeh-Khoei, K .Ghorbanzadeh Pages 276-288
  Background & aim

   Delirium is a prevalent disorder that frequently appears in inpatients and is followed by undesirable consequences and complications. Considering the role of nurses in determining and preventing delirium, investigating nurses’ understanding of the care of patients with delirium is crucial. The present study was conducted in order to explain the experiences of nurses caring for patients with delirium.

  Methods

   The research population consisted of nurses who work in Shahid Beheshti hospital. Eleven nurses were selected by purposive sampling method. The selection criteria of participants included consent to participate in the study, having at least a Bachelor’s degree, and working experience of more than 5 years. For data collection, a semi-structured focus group discussion method was used. The time, place, and duration of the sessions were coordinated based on the participants’ preferences. Every Focus Group Discussion session lasted about 60 minutes. Data were analyzed by conventional content analysis method with an inductive approach.

  Results

   The result of the study showed that nurses differently understood delirium, considering their experiences and based on this, they stated variable factors in its occurrence. According to this study, individual factors, family neglect, ineffective communication, fear of the unknown and unstable environment were identified as the roots of delirium. The three main categories of the findings of the present study were ‘lost in time and space’, ‘unbridled behaviors’, and ‘the underlying cause of delirium’.

  Conclusion

   As reported by nurses, delirium is characterized by some features including loss of time and space and unbridled behaviors. Also, they listed other factors such as individual underlying factors, fear of the uncertainty, ineffective communication, and unstable environment as effective roots in the occurrence of delirium. Based on the results of the present study and considering the role of nurses in the prevention and control of delirium, compiling delirium prevention guidelines and programs in accordance with international guidelines is recommended to be used by nurses.

  Keywords: Delirium, Qualitative Research, Nurse, Patient, Experience