فهرست مطالب

توسعه حرفه ای معلم - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1401)
 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسول کردنوقابی، مریم آسوده*، مهسا محمدی صفحات 1-16

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر خرددرمانی بر خودشکوفایی معلمان با تحصیلات بالا انجام گرفته است که در آن از روش پژوهش نیمه‎آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری، شامل همه معلمان زن با تحصیلات دکتری تخصصی شهرستان همدان در سال 1400 است که براساس روش نمونه گیری هدفمند، 32 نفر از آ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ن ها به عنوان نمونه، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 16 نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند، سپس برنامه خرددرمانی (برگرفته از کتاب کردنوقابی ،1400) در یازده جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار سنجش خودشکوفایی، پرسش نامه خودشکوفایی جونز و کرندال (1968) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون کوواریانس تک متغیره به کمک برنامه  SPSS 22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر درمان، معنادار بوده (05/0> P) و رویکرد خرددرمانی شخصی، تاثیر مثبتی بر افزایش خودشکوفایی معلمان با تحصیلات بالا داشته است. بنابراین می توان گفت مسولین آموزش و پرورش می‎توانند از این راهکار برای افزایش خودشکوفایی معلمان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: خرددرمانی، خودشکوفایی، معلمان با تحصیلات بالا
 • امیر کریمی*، رباب رحمتی صفحات 17-33
  با توجه به ضرورت پژوهش های علم سنجی، هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مقالات مربوط به کارورزی معلمان می باشد. روش تحقیق، توصیفی-کاربردی است و حوزه پژوهش شامل تمامی مقالات کارورزی معلمان است که از سال 1998 تا 2022 در پایگاه استنادی ساینس دایرکت نمایه شده‎اند، با کمک کلیدواژه کارورزی (مدرسه، معلم، دانش آموز، آموزش، تدریس و...) 3899 مقاله، شناسایی شد که بعد از پالایه‎کردن آن ها، 1306 مورد با کمک نرم افزار اکسل و وی.او.اس.ویوور برای تحلیل و نمایش داده ها بررسی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تعداد مقالات روند صعودی داشته و سال 2021 بیشترین سهم را در تعداد مقالات دارا بود. از 8 خوشه شناسایی شده، موضوعات: کووید 19، مهارت های قرن 21، قابلیت اطمینان، کارورزی مجازی، خودکارآمدی و حفظ توانایی معلمان، دارای نوآوری بوده اند. تربیت معلم، آموزش عالی و آموزش نیز پرتاثیرترین مقولات این حوزه بودند. درنتیجه، لزوم تحقیقات بیشتر در این حوزه و بخصوص در موضوعات جدید کارورزی معلمان، می تواند پیشبردی در تحقق اهداف تربیتی کارورزی باشد.
  کلیدواژگان: نقشه علمی، علم سنجی، شبکه موضوعی، کارورزی، تربیت معلم، توسعه حرفه ای
 • عمر محمودی* صفحات 35-54

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش میانجی انگیزه درونی در رابطه میان نابرابری انگیزه ها و فرسودگی شغلی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و ازنظر ماهیت، جزو تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان استان کردستان است که با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامحدود، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش فرسودگی شغلی، پرسش نامه مسلچ (1981)؛ انگیزه درونی، پرسش نامه آمابیل و همکاران (1994) و میزان نابرابری انگیزه ها که شامل انگیزه صریح و ضمنی است از پرسش نامه لارنس و جردن (2009) استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه، از طریق خبرگان و آزمون کمو و بارتلت تایید شد و پایایی پرسش نامه ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ فرسودگی شغلی (716/0)، نابرابری انگیزه ها (745/0)، انگیزه درونی (731/0) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از نرم افزار لیزرل و spss استفاده شد. نتایج نشان داد که نسبت کای دو به درجه آزادی (X2/)؛ سطح معنا داری (P-Value) و ریشه میانگین مربعات (RMSEA) مدل مفهومی پژوهش به خوبی برازش شده است و مناسب بود. به علاوه، نتایج حاکی از آن بود که میان نابرابری انگیزه ها و انگیزه درونی با مقدار بارعاملی (16/5-) رابطه منفی، میان انگیزه درونی و فرسودگی شغلی با مقدار بارعاملی (13/7-) رابطه معکوس و میان نابرابری انگیزه ها و فرسودگی شغلی با مقدار بار عاملی (85/6) رابطه مثبت و مستقیم وجود داشت؛ همچنین چون مقدار بار عاملی با ورود انگیزه درونی در رابطه نابرابری انگیزه ها و فرسودگی شغلی از 85/6 به مقدار 13/7- کاهش پیدا کرده است، یعنی متغیر انگیزه درونی به صورت مثبت در رابطه میان نابرابری انگیزه ها و فرسودگی شغلی نقش میانجی ایفا کرده است.

  کلیدواژگان: انگیزه درونی، فرسودگی شغلی، نابرابری انگیزه ها، معلمان دانشگاه فرهنگیان
 • محمد پاک نهاد*، زهره کرمی، امیر مرادی صفحات 55-75

  این پژوهش با هدف مطالعه پدیدارشناسانه استفاده از نرم‏افزار پرده نگار (پاورپوینت) در آموزش زبان فارسی انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران آموزش زبان فارسی دوره دوم متوسطه و دانش‎آموزان شاخه علوم انسانی می باشد؛ بنابراین براساس روش نمونه‎ گیری هدفمند، مصاحبه‏ های نیمه ساختاریافته با دبیران و دانش ‎آموزان در شهرستان رزن تا به حد اشباع رسیدن داده ‏های حاصل از شرکت کنندگان در پژوهش، ادامه پیدا کرد. براساس داده ‏های حاصل از مصاحبه با معلمان ادبیات فارسی، 6 مضمون اصلی و 21 مضمون فرعی؛ و در مصاحبه با دانش‏آموزان نیز 6 مضمون اصلی و 17 مضمون فرعی به ‏دست آمد. یافته‏ ها تجارب مثبت و منفی معلمان و دانش ‏آموزان در استفاده از پرده‎نگار در آموزش ادبیات فارسی را نشان داد. در نهایت، بر اساس تجارب معلمان و دانش ‏آموزان، الگوی مطلوب استفاده از پرده‏نگار در آموزش ادبیات فارسی استخراج گردید. در الگوی ارایه شده، فعالیت‏های یاددهی-یادگیری درس ادبیات فارسی با استفاده از پرده‏ نگار در پنج بخش شعر، نثر، روخوانی، قواعد و آیین نگارش، ارایه شده است.

  کلیدواژگان: نرم‏افزار پرده‏نگار، پدیدارشناسی، آموزش زبان فارسی، پرده نگار، ادبیات فارسی
 • محمد علی پور*، سید علیرضا قاسمی صفحات 77-93

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیامدهای تربیتی و رفتاری یادگیری به شیوه کلاس معکوس انجام گرفت. روش پژوهش، کیفی، از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان این پژوهش، والدین و دانش ‏آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 1399-1400 بودند. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند، از نوع معیار، استفاده شد که با مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته با 12 نفر، شامل 7 دانش آموز و 5 نفر از والدین آن‎ها، داده های اخذشده به اشباع رسید. داده های حاصل، به روش کلایزی (2002) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و از نرم افزار MAXQDA11 به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین جهت ارزیابی یافته های پژوهش، از معیار گوبا و لینکلن (1985) استفاده شد. یافته های پژوهش، در 4 مضمون اصلی تربیتی و رفتاری شامل: پیامدهای «فردی و شخصی»، «اجتماعی»، «ارتباطی و روابط بین‏ فردی» و «محیطی و زمانی» دسته بندی شدند. تجارب دانش‏آموزان و والدین نشان می دهد که استفاده از کلاس معکوس که در دو بخش آموزش خارج از کلاس و تعمیم یادگیری در کلاس درس، صورت می گیرد، پیامدهای فردی، شخصی و اجتماعی مختلفی برای دانش‏آموزان به همراه داشته است؛ به طوری که وقتی در منزل یا در محیط دیگر، یادگیری خود را دنبال می کنند، شخصی سازی یادگیری برای آن‎ها اتفاق می افتد؛ از سوی دیگر، در مرحله دوم یادگیری به شیوه کلاس معکوس، دانش ‏آموزان در حوزه مسایل اجتماعی و سطوح مختلف ارتباطات آموزشی، دچار تحول می شوند. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان می دهد یادگیری به شیوه کلاس معکوس، پیامدهای تربیتی و رفتاری مثبتی را به همراه دارد. همچنین یافته های پژوهش، زمینه را برای بررسی دیگر پیامدهای یادگیری به شیوه کلاس معکوس فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: پیامد، تربیتی، رفتاری، کلاس معکوس، پدیدارشناسی
 • زاهد فرجی، هیمن فکری صفحات 95-118

  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه و بازنمایی تجارب معلمان از آموزش مجازی کودکان با نیازهای ویژه، در درس ریاضی می باشد. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. معلمان با نیازهای ویژه شهرستان سقز که در سال تحصیلی 1401-1400 تجربه آموزش ریاضی به دانش آموزان ابتدایی در مدارس کودکان با نیازهای ویژه را داشته اند، میدان تحقیق این پژوهش کیفی بودند. ابتدا معلمان به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ سپس برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و گردآوری داده ها و فرایند مصاحبه، تا اشباع نظری ادامه یافت. پس از ضبط مصاحبه، متن آن‎ها پیاده شد. جهت تایید روایی و اطمینان پذیری، یافته ها به شرکت‎کنندگان ارایه و نظراتشان دریافت ‎شد؛ سپس برای تحلیل داده‎ها، با استفاده از راهبرد هفت مرحله‎ای کلایزی، مضامین اصلی و مضامین فرعی استخراج گردید. یافته‎ها شامل 7 مضمون اصلی است که عبارتند از: تاثیر خانواده، ارزشیابی غیرواقعی، زیرساخت برای آموزش مجازی، توانمندسازی معلمان، فرصت های نوین، معایب و راهبردهای اثربخشی تدریس. نتایج پژوهش نشان داد که خانواده ها باید به عنوان مخاطب آموزش مجازی توجیه شوند؛ همچنین دوره های استفاده موثر از ظرفیت مجازی در آموزش برای معلمان برگزار شود تا آموزش مجازی در آینده بتواند به عنوان مکمل آموزش حضوری در آموزش درس ریاضی ایفای نقش کند. لازم است در آموزش مجازی برای کودکان با نیازهای ویژه با طیف های مختلف، تمهیدات و ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آموزش ریاضی، کودکان با نیازهای ویژه
|
 • Rasool Kordnoghabi, Maryam Asoudeh *, Mahsa Mohammadi Pages 1-16

  The aim of this study was to investigate into the effect of wisdom-therapy on self-actualization of highly educated teachers. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest and a control group. The statistical population consisted of all teachers with PhD. degrees in Hamedan in 1400. The sample of the study included 32 participants who were selected based on purposive sampling method and were randomly divided into two equal groups of experimental and control. Then, the wisdom-therapy protocol (adapted from from Kordnoghabi, 1400) was performed on the experimental group in eleven sessions. The self-actualization measure was the Jones and Crandall’s (1968) Self-Prosperity Questionnaire. to analyze the data univariate covariance test was applied using SPSS program (version 22). The results showed that the effect of treatment was significant (P <0.05) and personal wisdom-therapy approach had a positive effect on increasing the self-actualization of highly educated teachers. Therefore, it can be claimed that education officials can use this strategy to increase teachers’ self-fulfillment.

  Keywords: wisdom-therapy, Self-actualization, Teachers with higher education
 • Amir Karimi *, Robab Rahmati Pages 17-33
  Considering the importance of scientometric research in this field, the present research was conducted with the aim of examining and analyzing scientific productions in the field of teacher internship. The research method is descriptive-applied and the research community includes; All articles related to teacher internships that were indexed in the Science Direct citation database from 1998 to 2022. 3899 articles were identified using internship keywords (school, teacher, student, education, teaching, etc.) and after refining them, 1306 articles were analyzed with the help of Excel and VOSviewer software. The findings of the research showed that the number of articles published in this field has been on the rise since 1998, and the year 2021 had the largest share in the number of articles. From among 8 clusters identified, teacher training, higher education, and mentoring had the most links with other categories. Topics such as virtual internship, self-efficacy and maintaining teachers' ability, covid-19, and 21st-century skills were new topics investigated in this field. As a result, conducting more studies with topics related to the conditions of society and more detailed topics can be a way to improve the performance of teachers' internship courses.
  Keywords: scientific map, scientometrics, Thematic network, internship, Teacher training, Professional Development
 • Omar Mahmoudi * Pages 35-54

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of intrinsic motivation in the relationship between motive incongruence and job burnout. This research is a part of applied research in terms of its purpose and a part of descriptive-survey research in terms of its nature. The statistical population of all teachers who graduated from Farhangian University of Kurdistan province, who were selected using Cochran's formula with an unlimited population, consisted of 384 participants. The research instruments included Maslach job burnout questionnaire (1981), Amabil et al.'s (1994) intrinsic motivation questionnaire. In addition, Lawrence and Jordan's (2009) questionnaire was used to measure the level of motive incongruence, which includes explicit and implicit motivation. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the KMO & Bartlet test, and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method for job burnout (0.716), motive incongruence (0.745), and intrinsic motivation (0.731). The results showed that the chi-square ratio to the degree of freedom (X2/df), the significance level (P-Value) and the root mean square (RMSEA) of the conceptual model of the researchwere well fitted and appropriate. In addition, the results indicated that there is a negative relationship between the motive incongruence and intrinsic motivation with the factor loading value (-5.16). Moreover, there was an inverse relationship between intrinsic motivation and job burnout with factor load (-7.13) and a positive and direct relationship between motive incongruence and job burnout with factor load (6.85).

  Keywords: Intrinsic motivation, Job Burnout, motive incongruence, Farhangian University teachers
 • Mohamad Paknahad *, Zohreh Karami, Amir Moradi Pages 55-75

  The purpose of this study was the phenomenological study of the use of PowerPoint software in Persian language teaching. In this research, qualitative research method and phenomenological type was used. The statistical population includes all teachers of Persian language teaching in the second period of high school and high school students in the field of humanities. Therefore, based on purposive sampling method, semi-structured interviews with teachers and students in Razan city continued until the data obtained from the participants in the study reached saturation. Based on the data obtained from the interviews with teachers of Persian literature, 6 main themes and 21 sub-themes, and in the interviews with students, 6 main themes and 17 sub-themes were obtained. The findings showed the positive and negative experiences of teachers and students in the use of PowerPoint in the teaching of Persian literature. Finally, based on the experiences of teachers and students, the desirable model of using PowerPoint in teaching Farsi literature was extracted. In the presented model, the teaching-learning activities of the Persian literature lesson are presented by using PowerPoint in five sections: poetry, prose, recitation, rules and rituals of writing.

  Keywords: PowerPoint Software, Phenomenology, Persian language teaching, Persian Literature
 • Mohammad Alipour *, Seyed Alireza Ghasemi Pages 77-93

  The current research was conducted with the aim of investigating and analyzing the educational and behavioral consequences of learning in a flipped classroom. The research method is qualitative and phenomenological. The participants of this research were the boy students of a primary school and their parents in Birjand city in the academic year of 2020-2021. According to the nature of the research, a criterion-type purposive sampling method was used, and with a semi-structured interview of 12 participants, including 7 students and 5 of their parents, the obtained data reached saturation. The data obtained from the students' and parents' lived experiences were analyzed using the Colizzi method (2002) and MAXQDA11 software was used as a data analysis tool. Also, Guba and Lincoln (1985) criterion was used to evaluate the research findings. The research findings were categorized into 4 main educational and behavioral themes, including "individual and personal", "social", "communication and interpersonal relations" and "environmental and temporal" consequences. The experiences of the students and parents show that the use of the flipped classroom, which takes place in two parts of education outside the classroom and the generalization of learning in the classroom, has brought different individual, personal and social consequences for the students; So that when they pursue their learning at home or in another environment, individual education and personalization of learning happen to them, and, on the other hand, in the second phase of the flipped class, students undergo transformation in the field of social issues and different levels of educational communication. In general, the results of the research show that using the flipped classroom method has brought positive educational and behavioral consequences. Also, the findings of the research provide the basis for examining other consequences of learning in the flipped classroom manner.

  Keywords: Consequence, Educational, Behavioral, Flipped classroom, Phenomenology
 • zahed faraji, Hemn Fekri Pages 95-118

  The purpose of this research is to study and represent teachers' experiences of virtual education of children with special needs in mathematics. The research method is qualitative and phenomenological. The population of this qualitative study consists of teachers with special needs in Saqez city who had the experience of teaching mathematics to elementary students in schools for children with special needs in the academic year of 1401-1400. The participating teachers were selected purposefully. A semi-structured interview was used to collect data, and the data collection and interview process continued until theoretical saturation. After recording the interview, they were transcribed. In order to confirm the validity and reliability, the findings were presented to the participants and their comments were received. Then, the main themes and sub-themes were extracted using the seven-step Claysey strategy. The findings include 7 main themes: family impact, unrealistic evaluation, infrastructure for virtual education, teacher empowerment, new opportunities, disadvantages, and effective teaching strategies. The results of the research showed that families, as the audience of virtual education, should be apprised of this kind of education and courses on the effective use of virtual capacity in education should be organized for teachers so that virtual education can play a role as a supplement to face-to-face education in teaching mathematics in the future. It is also necessary to consider special measures and considerations in virtual education for children with special needs of different spectrums.

  Keywords: Virtual education, mathematics education, Children with Special Needs