درباره نشریه
ISSN:
2476-5600
eISSN:
2476-5619
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر یحیی معروفی
سردبیر:
دکتر محمدرضا یوسف زاده
مدیرداخلی:
مریم ترکاشوند
ویراستار فارسی:
محمد پاک نهاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدهادی محمودی
سایت اختصاصی:
tpdevelopment.cfu.ac.ir
دورنگار:
081-38252890
تلفن:
081-38260667
081-38262561
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/25
مدیر مسئول
دکتر یحیی معروفی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Yahya Marofi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Curriculum
سردبیر
دکتر محمدرضا یوسف زاده
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Mohammad Reza Yousefzadeh
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: curriculum Studies
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
دکتر سیروس قنبری
استاد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siroos Ghanbari
Professor, Educational Administration
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Administration
دکتر اردشیر شیری
دانشیار مدیریت
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Ardeshir Shiri
Associate Professor, Management
University of Ilam
Specialist: Human Resource Management
دکتر فرهاد سراجی
استاد تمام دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: برنامه تحصیلی
Farhad Seraji
Full Professor, education
Bu-Ali Sina University
Specialist: Curriculum
دکتر نصرالله عرفانی
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Nasrolah Erfani
Associate Professor, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology
Payame Noor University
Specialist: Educational Psychology
دکتر حسین شمس
استادیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Hossein Shams
Associate Professor
Farhangian University
داریوش امینی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: روانشناسی
Daryoush Amini
Assistant professor
Farhangian University
دکتر زهره کرمی
استادیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Zohreh Karami
Assistant Professor, Department of Education
Farhangian University
Specialist: Curriculum Development
دکتر محمود تلخابی
دانشیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Mahmoud Talkhabi
Associate Professor
Farhangian University
ویراستار فارسی
محمد پاک نهاد

دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mohamad Paknahad

Farhangian University
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدهادی محمودی
گروه زبان انگلیسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohamad Hadi Mahmoodi

Bu-Ali Sina University
مدیرداخلی
مریم ترکاشوند

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Torkashvand

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۵