فهرست مطالب

نشریه پرستاری ایران
پیاپی 25 (تابستان 1379)

 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/02/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملک تاج مشکبید حقیقی، همکاران صفحه 8
  مقدمه

  خونریزی پس از زایمان یکی از علل مهم مرگ ومیر زنان در کشورهای در حال توسعه است. کاربرد اکسی توسین در کنترل این عارضه یکی از موفقیتهای علم پزشکی است. ولی باید توجه داشت که مفید بودن دارو در شرایط خاص بدین معنی نیست که به طور روتین از آن استفاده شود.

  هدف

  تعیین تاثیر عدم تزریق عضلانی اکسی توسین بر میزان خونریزی بعداز زایمان.
  نوع پژوهش: پژوهش ازنوع کارآزمائی بالینی با گروه کنترل بود که در آن گروه مورد بدون تزریق اکسی توسین مراحل زایمان را سپری نمود وبه گروه شاهد به صورت روتین 10 واحد اکسی توسین عضلانی بعداز خروج جفت تزریق شد. مقدار خونریزی مرحله چهارم زایمان (ساعت اول بعداز زایمان)، 23 ساعت بعد از مرحله چهارم و در مجموع 24 ساعت پس از زایمان در دو گروه محاسبه و مقایسه شد.
  نمونه: 120 زن با حاملگی یک قلو و ترم (38 تا42 هفته) و زایمان طبیعی که هیچگونه مشکلی در رابطه با حاملگی و زایمان خود نداشتند انتخاب شده وبه طور تصادفی در دو گروه مورد (بدون تزریق عضلانی اکسی توسین) و شاهد (باتزریق روتین اکسی توسین) قرار گرفتند (60 نفر در هر گروه).

  نتایج

  مقدار خونریزی مرحله چهارم زایمان، 23 ساعت بعداز مرحله چهارم و به طور کلی 24 ساعت بعداز زایمان در دو گروه یکسان بود. بحث و

  نتیجه گیری

  مصرف اکسی توسین، چنانچه مشکلی وجود نداشته باشد، به طور روتین ضروری به نظر نمی رسد ولی تصمیم گیری قطعی در این زمینه نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: خونریزی بعد از زایمان، اداره فعال مرحله سوم و چهارم زایمان
 • افتخارالسادات حاجی کاظمی، همکاران صفحه 15
  مقدمه

  بسیاری از محققین بر این باورند که انجام ورزش در دوران حاملگی موجب تناسب وزن هنگام تولد نوزاد، کوتاه شدن مراحل زایمانی و کاهش نیاز به انجام زایمان از طریق سزارین شده وکمک مهمی به امر زایمان طبیعی می نماید.

  هدف

  تعیین تاثیر فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری بر سرانجام حاملگی زنان نخست حامله. نوع پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی در عرصه با گروه کنترل است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وبرگه ثبت دفعات و مدت زمان انجام فعالیتهای ورزشی بود که توسط گروه مورد تکمیل گردید. سرانجام حاملگی که از پرونده ها جمع آوری شده بود در دو گروه مورد (گروهی که فعالیت ورزشی داشتند) و گروه شاهد (گروهی که فعالیت ورزشی نداشتند) مقایسه شد.
  نمونه: تعداد 160 نفر از زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در این پژوهش شرکت داشتند که به طریق نمونه گیری متوالی انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که بین دو گروه مورد و شاهد از نظر افزایش وزن زنان در پایان بارداری، طول مرحله اول زایمان، وقوع زایمان قبل و بعد از موعد، نوع زایمان و نمره آپکار نوزاد تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. اما دو گروه از نظر میانگین طول مرحله دوم زایمان (05/0= P) و وزن هنگام تولدنوزاد (04/0= P) تفاوت داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس نتایج می توان گفت که فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری باعث کاهش طول مرحله دوم زایمان می شود و نوزادانی که از این مادران متولد می شوند وزن مناسب تری دارند. علاوه بر آن ورزش اثر سوء بر وزن گیری زنان، نوع زایمان، وقوع زایمان پیش از موعد ویا بعداز موعد و آپکار نوزادان نداشت. لذا پیشنهاد می شود مادران در این زمینه در مراکز بهداشتی و از طریق وسایل ارتباط جمعی آموزش داده شوند.

  کلیدواژگان: ورزش در بارداری، سرانجام حاملگی
 • شایسته جهانفر، همکاران صفحه 23
  مقدمه

  یکی از مهمترین عوامل مرگ ومیر مادران در دنیا سقطهای غیر قانونی است. این سقطها می توانند عامل ناتوانی هایی در باروری، عفونتهای دستگاه تناسلی، خونریزی ها و صدمات داخل شکمی نیز باشند.

  هدف

  تعیین شیوع حاملگی ناخواسته درمراجعین به درمانگاه های مراقبت از بارداری شهر تهران، ارتباط ناخواسته بودن حاملگی با اقدام به سقط یا فکر کردن به آن وعلل عدم اقدام به سقط.
  نوع پژوهش: پژوهش حاضر به توصیف شیوع حاملگی ناخواسته، اقدام به سقط ویا فکرکردن به آن و هم چنین دلائل عدم اقدام به سقط پرداخته است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه چهره به چهره استفاده شده است. نمونه: تعداد 3028 نفر از زنان بار دار مراجعه کننده به 10 بیمارستان وابسته به دانشگاه ها در شهر تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

  نتایج

  شیوع حاملگی ناخواسته 9/ 33% به دست آمد. 5/19% از مراجعین به سقط فکر کرده بودند اما تنها 2/7% جهت سقط اقداماتی انجام داده بودند. علت اصلی عدم اقدام به سقط داشتن اعتقادات مذهبی ذکر شده بود. 55% از افرادیکه به سقط فکر کرده بودند، درمقابل 1% از افرادیکه به سقط فکر نکرده بودند اعلام داشتند که حاملگی آنها ناخواسته است.

  بحث و نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود که از طرق مختلف منجمله افزایش سطح آگاهی زنان جامعه نسبت به تحکیم باورهای مذهبی ایشان اقدام نمود. چرا که براساس یافته های این پژوهش اعتقادات مذهبی می تواند دلیل محکمی برای عدم اقدام به سقط غیر قانونی باشد. توجه به آموزش زنان جهت استفاده بهینه از وسائل پیشگیری از بارداری و تسهیل دسترسی آنان به این وسایل از راهکارهای عمده پیشنهادی این پژوهش در جهت پیشگیری از وقوع حاملگی های ناخواسته است.

  کلیدواژگان: حاملگی ناخواسته، سقط، باورهای مذهبی
 • مهیندخت روشنی نژاد، همکاران صفحه 28
  مقدمه

  سلامتی در زمره بالاترین نعمتهاست وسلامت روان از مقوله هایی است که توجه به آن از بدو تولد حائز اهمیت می باشد. به نظر می رسد که اعتقادات دینی در ارتباط مستقیم با سلامت روانی قرار داشته، مکانیزمهای انطباقی را افزایش داده و بهبود ناراحتی های ناشی از رویدادهای ضربه ای را تسریع می کند.

  هدف

  تعیین ارتباط بین اعتقادات دینی و سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی. نوع پژوهش: پژوهش انجام شده یک مطالعه همبستگی یا همخوانی بود. با استفاده از پرسشنامه میزان سلامت روان واعتقادات دینی دانشجویان مورد سنجش قرار گرفت و سپس ارتباط بین این دو متغیر تعیین شد.
  نمونه: تعداد 225 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی به روش نمونه گیری طبقه ای از رشته های مختلف دانشکده های متفاوت دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند.

  نتایج

  یافته هانشان داد که اکثریت دانشجویان دارای سلامت روان بوده و از اعتقادات دینی متوسط برخوردار بودند. ارتباط معنی داری بین دو متغیر اعتقادات دینی و سلامت روان وجود داشت (001/0 > P). نتایج موید آن بود که بالاترین درصد سلامت روان 55/79%) متعلق به دانشجویان با اعتقادات دینی قوی می باشد.
  بحث و

  نتیجه گیری

  اعتقادات دینی قوی بر کلیه ابعاد سلامت روان دانشجویان موثر بوده و باعث می شود که دانشجویان کمتر احساس افسردگی و اضطراب کنند و با بحرانها و مشکلات روانی بهتر تطابق حاصل نمایند. لذا باید گفت آشنایی با رویکردهای دینی، دیدگاه های عمیق عرفانی و مبانی ارزشمند اسلامی جهت حفظ سلامت روانی اهمیت بسیار دارد. در این راستا پیشنهاد می شود که پژوهشهایی در ابعاد مختلف سلامت روان و اعتقادات دینی بطور جداگانه انجام گیرد تا ارتباط ابعاد مختلف اعتقادات دینی با سلامت روان را مشخص سازد.

  کلیدواژگان: اعتقادات دینی، سلامت روان
 • مرضیه بخشنده، همکاران صفحه 36
  مقدمه

  پایش رشد فرآیندی است که به منظور پیشگیری از سوء تغذیه و ارتقاء سطح سلامت کودکان از سوی سازمان های بین المللی توصیه می شود. طی این فرآیند که توسط کارکنان بهداشتی انجام می شود، کودک به طور مرتب و دوره ای وزن شده، منحنی رشدش رسم و تفسیر می گردد، سپس مشاوره و اقدامات مناسب انجام می پذیرد.

  هدف

  تعیین عملکرد کارکنان بهداشتی واحدهای کودک مراکز بهداشتی غرب تهران در مورد پایش رشد.
  نوع پژوهش: پژوهش حاضر عملکرد کارکنان بهداشتی در رابطه با پایش رشد کودکان زیر 6 سال را مورد مشاهده وبررسی قرار داده وبه توصیف آن در مراحل پنجگانه پایش رشد یعنی تورین، رسم منحنی، تفسیرمنحنی، آموزش مادران درباره اقدامات عمومی و آموزش مادران کودکان با منحنی رشد غیر طبیعی پرداخته است. نمونه: 36 نفر از کارکنان شاغل در 24 مرکز بهداشتی منطقه غرب تهران به هنگام ارائه خدمات به 112 کودک مورد مشاهده وبررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که فقط یک نفر از کارکنان کلیه مراحل پایش رشد را به طور صحیح انجام داده بود. 4/22% هیچیک از مراحل را صحیح انجام نداده بودند و 75% از آنان حداقل در مورد انجام یکی از مراحل پایش رشد عملکرد نامناسب داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  پایش رشد مهمترین استراتژی در محدوده مراقبتهای بهداشتی اولیه می باشد. دراین پژوهش نقاط ضعف و قدرت عملکرد کارکنان در این رابطه مشخص گردید. آموزش مداوم کارکنان و انجام تحقیقات مختلف به منظور ارزشیابی دقیق تر عملکرد آنان در مورد پایش رشد پیشنهاد می گردد

  کلیدواژگان: پایش رشد، عملکرد کارکنان بهداشتی
 • طاهره اکبرشریفی، همکاران صفحه 43
  مقدمه

  حوادث یکی از مهمترین علل مرگ و میر در جهان بشمار می آیند و صدمات سر در کودکان بخش مهمی از این حوادث را تشکیل می دهند. حوادث و صدمات ناشی از آن قابل پیشگیری هستند و پیشگیری یک مساله اساسی در حفظ جامعه ای سالم است.

  هدف

  تعیین ویژگی های صدمات سر در کودکان از نظر زمان، مکان وعلل وقوع و ارتباط عملکرد مادران با پیشگیری از آن.
  نوع پژوهش: مطالعه حاضرازنوع مورد شاهدی بود. ابتدا ویژگی های صدمات سر در کودکان گروه مورد توصیف شد. سپس عملکرد مادران دو گروه در رابطه با پیشگیری از صدمات سر به وسیله پرسشنامه سنجیده شده و مقایسه گردید.
  نمونه: 80 نفر از مادرانی که فرزند 120 ساله آنان برای اولین بار دچار صدمه سر شده بودند و کودکان آنان به عنوان گروه مورد و 160 نفر از مادرانی که هیچیک از فرزندان آنان تا زمان انجام پژوهش صدمه سر ندیده بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. دو گروه از نظر سن و جنس کودکان و وضعیت اجتماعی اقتصادی همتاسازی (Match) شدند.

  نتایج

  صدمات اکثرا«در روزهای غیر تعطیل، صبح وخارج از خانه اتفاق افتاده بودند. در بیش از موارد (6/76%) علت وقوع صدمات سر در داخل منزل سقوط از جاهای مختلف بود. در خارج از منزل شایع ترین علت افتادن از دوچرخه و هل دادن کودک توسط کودک دیگر (6/19%) بود. بین عملکرد مادران گروه مورد وشاهد هم در داخل منزل (000/0= P) وهم در خارج از منزل (0004/0= P) اختلاف معنی دار وجود داشت. بحث و

  نتیجه گیری

  به مادران در سطح وسیعی به شیوه های گوناگون (وسایل ارتباط جمعی و...) مکررا آموزش داده شود. باشد که با تکرار آموزشهای لازم، آگاهی مادران به باور و اعتقاد آنان در مورد اهمیت روش های پیشگیرانه جهت جلوگیری از صدمات سر کودکان بینجامد و عملکرد آنان مناسب تر شود.

  کلیدواژگان: پیشگیری از صدمات سر در کودکان
 • صغری نیکپور صفحه 52
 • افتخارالسادات حاجی کاظمی صفحه 58
|
 • Mooshkbid Haghighim., Kamjooa., Pedooimp., Kamali, P Page 8
  Background

  Postpartum hemorrhage considered to be one of the most important cause of women mortality in developing countries. Usage of oxytocin is one of the outstanding success in medicine but it should not be taken for granted and should be used only if it is necessary and not as routine.

  Objective

  To determine the amount of postpartum hemorrhage on the absence of IM injection of oxytocin. Design: This was a randomized controlled clinical trial. Control group received to units of oxytocin after completion of second of labor which was the hospital's routine but the trial group did not get any drugs. The amount of blood for first one hour after completion of 3rd stage, 23 hours after that, and altogether 24 hours after labor were compared in two groups. Sample: 120 full term women with singleton pregnancy who had no problem were randomly assigned to one of the trial (with out oxytocin) or control (with oxytocin) group (60 in each group).

  Results

  There was no significant difference between the two groups considering amount of post partum hemorrhage at 4th stage of labor, 23 hours after that and altogether 24 hours after delivery.

  Discussion

  The usage of oxytocin is not recommended as routine at least for those who have normal pregnancy and delivery. But further researches are necessary to make us able to make definite decision.

 • Hajikazemie., Heydarim., Feiziz., Haghani, H Page 15
  Background

  Many researchers believe that exercise during pregnancy positively effects normal delivery, controls babie's weight and reduced the length of labor.

  Objective

  To find out the effect of physical exercise during pregnancy on pregnancy outcome in primiparous women. Design: This study was a controlled field trial. Data were collected by means of questionnaire and monitoring the length and the umbra of time the women in trial group performed exercise. Data about pregnancy outcome were gathered using labor and newborn records and were compared in two groups (women doing and not doing physical exercise during pregnancy). Samples: 160 primiparous women were selected consecutively and assigned randomly to one of trial or control group (80 in each group).

  Results

  There were no significant between two groups except that the second stage of labor was shorter and the mean of babie's birth weight was smaller for the trial group.

  Conclusion

  The results not only indicate no harm for mother or baby by doing physical exercise during pregnancy but also seems that it shortens the second stage of labor and controls babie's weight. It is suggested to encourage women to do exercise and not stop doing it during pregnancy if they are already used to do it.

 • Jahanfars., Ramazai, , Tehranif., Sadat, Hashemi, M Page 23
  Background

  Illegal abortion is one of the most important leading factors for maternal mortality and morbidity worldwide. Abortion may cause infertility, hemorrhage, sepsis, intra-abdominal injuries or genitourinary infections.

  Objective

  To determine the prevalence of unwanted pregnancy. Also to find out the association between pregnancy being unwanted and thinking about abortion or acting upon it. And the last to find out the reasons for nor terminating the pregnancy. Design: This study was designed to find out the prevalence of unwanted pregnancy, to deseribbe thinking about abortion, acting upon it, and the reasons for not terminating the pregnancy. Face to face interview was performed to collect data. Samples: 3028 pregnant women attending prenatal care units of 10 different university hospitals in Tehran were chosen as the sample of the study.

  Results

  The prevalence of unwanted pregnancy was estimated to be 33.9% Nineteen and a half percent of the subjects have thought of abortion but only 7.2% actually acted upon it. Religious beliefs were stated as the main reason for not taking any action to terminate the pregnancy by most women. 55% of those who thought of abortion stated that their pregnancy have been unwanted, but only 1% of those who havent thought of abortion considered their pregnancy as unwanted.

  Conclusion

  Since religious beliefs found to be an effective factor in decision making over illegal aborting, it is suggested that moral and religious issues to be publicized. Educating women to use contraceptive devices, providing accessibility to qualitative family planning services may decrease the rate of unwanted pregnancies.

 • Roshaninejadm., Omrannasabm., Kamalip., Hassanzadeh, M Page 28
  Background

  Health is one of the privileges given to human being and mental health is an important part of it. It seems that religious beliefs are directly related to mental health since it increases the person's adaptive mechanisms and enhances over coming unhappy incidents.

  Objective

  To determine the relationship between religious beliefs and mental health in students. Design: This was correlational study in which religious beliefs and mental status of one group at students were measured by means of questionnaire and correlated afterwards. Samples: For the purpose of this study 225 students in their last year of schooling were selected by stratified sampling from different colleges of Iran university of medical sciences and health services.

  Results

  The findings indicated that majority of students were in the state of good mental health and medium range religious beliefs. There found to be a significant relationship between their religious beliefs and mental health status (p<0.001). The results also showed that the greatest percent (75.55%) of good mental health belonged to those students having strong religious beliefs.

  Conclusion

  Strong religious beliefs affect every aspect of mental health of students and as a result they will experience less anxiety and depression and will be able to cope with, and overcome the crisis. So it is suggested to explore the effect of religious beliefs on different dimensions of mental health.

 • Bakhshandehm., Khanjaris., Akbarsharifit., Haghani, H Page 36
  Background

  Growth monitoring (GM) is an internationally accepted tool for early, detection of growth disorders and prevention of malnutrition. GM is a systematic process composed of five parts, weighing the child, drawing the growth chart and interpreting it, and consulting mothers about caring for their children with normal growth and also educate those whose children have abnormality with their growth..

  Objective

  To determine the growth monitoring skills of the health workers in health centers in west of Tehran. Design: This was a descriptive study in which the data were collected about GM skills of the health workers by directly observing them and indirectly asking the mothers whose children were monitored. Sample: 36 health workers from 24 health centers in west of Tehran were observed while monitoring 112 children.

  Results

  Considering the five parts of growth monitoring process only one of the health workers scored 100% and did all parts correctly. 22.4% did non of the parts correctly. 75% had difficulty performing at least one of the five parts correctly.

  Conclusion

  GM is an important strategy in primary health care delivery. By highlighting the strengths and the weaknesses of the health workers in this study continuing education and also further evaluation of their performance in different areas and different levels are suggested.

 • Akbarsharifit., Vaslip., Jozekabirif., Kamali, P Page 43
  Background

  Injuries are the most leading cause of death in many countries and head injuries form a large number of them. Accidents are preventable and preventing them is one of the major factors in having a healthy society.

  Objective

  To explain the characteristics of head injuries in relation to time, place and cause of accidents. Also to find out the association between the occurrence of head injury and mother's anticipation of and preventive measures taken by her. Design : This was a case- control study in design. The specification of the head injuries were described in case group. Also the mother's preventive actions were described in case group. Also the mother's preventive actions were assessed using a questionnaire in both groups and compared. Samples : 80 mother and their children of 0-12 years old which for the first time experienced head injuries were selected as case group. 160 mother who had never experienced head injury in any of their children were matched by children's age and sex and also socio economic status to serve as control group.

  Results

  The head injuries in most cases happened during the working days, in the morning and outside the house. Fall from different places were found to be the cause in about 3/4 of them (76.6%). Falling form bicycle and also being pushed by other children were most frequent cause of fall outside the home (19.6%). There was a significant difference between preventive measures taken by mothers in case and control group both inside (p=0.000) and outside (p=0.0004) the home.

  Conclusion

  Teaching mothers the importance of anticipating the accidents and also the methods of preventing them mass media is recommended. Hoping that teaching increases their knowledge and by increasing their knowledge be able to make them believe that accidents are preventable.

 • Nikpoor Page 52
 • Hajikazemi Page 58