فهرست مطالب

 • پیاپی 59 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرنوش میرزایی بافتی*، سیما ساور سفلی، مسعود فهرستی ثانی، صفت الله رحمانی اندبیلی، پریسا کرباسی، آرمان بخشی جهرمی صفحات 7-20
  هدف

  در این تحقیق سعی شده است که برای اولین بار در کشور کارایی پژوهشی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دراجرای پایان نامه های دانشجویی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  روش پژوهش

  برای تعیین کارایی واحدهای تحقیقاتی در اجرای  پایان نامه های دانشجویی از تحلیل پوششی داده ها  استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج تحقیق میزان کارایی اجرای پایان نامه های دانشجویی دکترا و ارشد در تولید مقالات علمی، یافته های قابل ترویج و دستاوردهای قابل تجاری در واحدهای تحقیقاتی کشور عدد مطلوبی برآورد شده است. بیش از 50 درصد واحدهای تحقیقاتی 100 درصد کارایی در اجرای پایان نامه های دکتری و حدود 42 درصد واحدها نیز 100 درصد کارایی در اجرای پایان نامه های ارشد دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج الگوسازی و فرهنگ سازی بین اعضای هیات علمی و مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به گونه ای انجام گیرد که تعداد مشاوره یا راهنمایی پایان نامه برای آنان یا واحدهای تحقیقاتی در اولویت نباشد بلکه در راستای کارایی بیشتر و افزایش کیفیت، بروندادهای تحقیقات در اولویت این مراکز و اعضای هیات علمی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کارایی، پایان نامه دانشجویی، مدل DEA
 • قاسم سلیمی*، رحمت الله مرزوقی، حجت الله بازی صفحات 21-40
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و پیامدهای بین المللی شدن برنامه های درسی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. 

  روش پژوهش

   پژوهش کنونی با رویکرد کمی و با استفاده از راهبرد پیمایش انجام گردید. جامعه آماری پژوهشی 2779 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بودند که از این تعداد 338 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته با اقتباس از پژوهش فتحی واجارگاه(1388) و بوستروم(2010) بود.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشکلات تجهیزاتی، انسانی، محتوایی و روش های تدریس از مهم ترین چالش های بین المللی شدن برنامه های درسی دانشگاه مورد مطالعه می باشد. همچنین از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مثبت ترین پیامد بین المللی شدن برنامه های درسی دانشگاهی، ارتقا کیفیت دانشگاه، منفی ترین پیامد به زعم دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش بیش از حد به تجاری سازی برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهی می باشد.

  نتیجه گیری

   مطالعه موجود نشان داد به زعم دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه در فرآیند بین المللی شدن برنامه های درسی، بیشتر با پیامدهای مثبت روبرو خواهد شد. دانشجویان بر این باوربودند که توسعه و بین المللی شدن برنامه های درسی ایجاد فرصت برای جذب نخبگان خارجی، تغییر رویکرد آموزش به سمت تغییر شهروند جهانی، فراهم آوردن امکان نوآوری در برنامه های درسی دانشگاهی، دسترسی به نظریات و پژوهش های جدید، نوآوری در تدریس و پژوهش، تنوع بخشی به برنامه های آموزشی و صلاحیت ها، افزایش رقابت پذیری، جبران کمبود آموزش مهارت ها، افزایش اعتبار نظام های آموزش عالی ملی.

  کلیدواژگان: بین المللی شدن برنامه درسی، بین المللی شدن آموزش عالی، چالش، پیامد
 • حسین خلیلی، سیاوش صلواتیان* صفحات 41-59
  هدف

  توجه به ابعاد اقتصادی از مهمترین عوامل موفقیت نظام آموزش عالی در عرصه هنر است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی اقتصاد آموزش عالی هنر در ایران با تاکید بر تحصیلات تکمیلی و تدوین راهبردهای لازم بوده است.

  روش پژوهش

   براساس وضعیت شناسی، مسایل راهبردی این حوزه در 45 گزاره مشخص و در چارچوب مدل راهبردی PESTEL تحلیل شد. به منظور اولویت بندی نظام مسایل راهبردی، پرسشنامه ای در اختیار 30 نفر از متخصصان مطالعات راهبردی فرهنگی، هنری، اقتصادی و آموزش عالی قرار گرفت؛ همچنین، از روش ماکسی ماکس برای اولویت شناسی نظام مسایل راهبردی استفاده شد.

  یافته ها

   تعداد 11 راهبرد جهت تحقق اقتصاد پویا و توسعه پایدار در آموزش عالی هنر با تاکید بر تحصیلات تکمیلی ارایه شد: 1. استقلال نهادی-کارکردی مراکز دانشگاهی؛ 2. تعامل موثر و ارتباط حداکثری مراکز دانشگاهی هنر با بخش های اقتصادی و صنعتی داخلی و خارجی؛ 3. متناسب سازی رشته ها با مهارت های شغلی و بازار کار؛ 4. اتخاذ رویکرد تامین مالی مبتنی بر اقتصاد درون زای دانشگاه؛ 5. فرهنگ سازی و آگاهی بخشی نسبت به اهمیت کارکردی اقتصاد هنر و کارآفرینی؛ 6. استفاده مراکز دانشگاهی از فناوری های نوین به منظور درآمدزایی؛ 7. استفادهیاز ظرفیت های موجود در جریان غیررسمی آموزش و مهارت های هنری؛ 8. ایجاد محیط خلاقانه و پویا در مراکز دانشگاهی؛ 9. ایجاد موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی مختص به اقتصاد هنر و کارآفرینی؛ 10. وضع قوانین حمایتی و تسهیلگر ویژه فعالیت های اقتصادی و کارآفرینانه؛ 11. معیارسازی کارآفرینی و اقتصاد هنر در قوانین جذب دانشجویان و اعضای هییت علمی.

  نتیجه گیری

   تسهیل حرکت مراکز دانشگاهی هنر از وضع کنونی به سوی دانشگاه کارآفرین هنر، نیازمند هم افزایی ساختارهای مدیریتی و سیاست گذاری کشور به عنوان ذینفعان اصلی نظام آموزش عالی است.

  کلیدواژگان: اقتصاد آموزش عالی هنر، تحصیلات تکمیلی هنر، تحلیل راهبردی PESTEL، دانشگاه کارآفرین هنر
 • اکبر گلدسته*، منیره سهرابی، محمد صادقی آذر صفحات 60-78
  هدف

  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تغییر رشته دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد به یکی از رشته های گروه علوم انسانی.

  روش پژوهش

  تحقیق از نوع پسا رویدادی و با رویکرد ترکیبی اجرا شده است. در بخش کیفی تحقیق، با 12 تن از استادان، معاونین و دانشجویان تغییر رشته داده در دانشگاه تربیت مدرس، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام و اشباع نظری داده ها حاصل شده است. جهت استخراج عوامل از روش های کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. در بخش کمی تحقیق، جامعه آماری عبارت بوده است از تمامی دانشجویانی که با داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های گروه های تحصیلی غیر علوم انسانی، در دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-97 اقدام به تغییر رشته نموده اند. در این مرحله 80 نفر از این گونه دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسش نامه طراحی شده حاصل از نتایج بخش کیفی پاسخ دادند.

  یافته ها

  54 مفهوم اولیه و 7 دسته عامل، با عناوین علمی، فردی، شغلی، اقتصادی، تحصیلی، اجتماعی و سازمانی شناسایی شدند. گروه سنی، گروه تحصیلی، نوع دانشگاه و میانگین نمرات دانشجویان در دوره کارشناسی، فاصله زمانی بین دو دوره تحصیلی و وضعیت اشتغال، از جمله ویژگی های فردی دانشجویان هستند که در تغییر رشته آنها در دوره کارشناسی ارشد موثر بوده اند.

  نتیجه گیری

  افرادی که تغییر رشته می دهند، به دنبال نیل به اهداف و آرمان های فردی و جمعی خود هستند؛ آرمان ها و اهدافی که در بستر رشته قبلی محقق نشده اند.

  کلیدواژگان: انتخاب رشته، تحصیلات تکمیلی، رویکرد ترکیبی، علوم انسانی، تغییر رشته
 • بلال ایزانلو* صفحات 79-100
  هدف

  معمولا ابعاد یا عامل های یک آزمون از طریق تحلیل داده های حاصل از اجرای آن به کمک روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی می شود. در طی زمان بسته به مدل های نظری مختلف، روش های مختلفی برای تعیین تعداد ابعاد یا عامل ها ارایه شده است. هدف مقاله حاضر مرور منسجم روش های عمده پرکاربرد برای این منظور و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها است.

  روش پژوهش

   برای رسیدن به این هدف، روش های مشخص کردن تعداد ابعاد داده های آزمون ها توصیف و عملکرد آنها در داده های واقعی مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت شرایط استفاده از هر یک از آنها توصیف شده است.

  یافته ها

   کاربرد روش های مختلف تعیین ابعاد یا عامل ها نیازمند بینش و درک پژوهشگر از مبانی و اصول این روش ها، ماهیت داده ها و شرایط موجود در آنها است.

  نتیجه گیری

   رویکردهای مختلف تعیین ابعاد تنها تحت شرایط متناسب با ماهیت آنها نتایج قابل اطمینان ارایه می کنند در غیر این صورت تحلیل انجام شده با رویکردهای مختلف قابل اطمینان نیست.

  کلیدواژگان: نظریه صفت پنهان، نظریه پاسخ سوال، عامل، بعد، سازه، تحلیل عاملی
 • مرتضی نعمتی، سید محمد باقر جعفری، حمیدرضا ایرانی* صفحات 101-115
  هدف

  علی رغم افزایش تعداد دانشجویان بین المللی در ایران دانش کمی از عواملی موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی وجود دارد لذا این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی دانشگاه های ایران انجام شد.

  روش پژوهش

   پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی از پژوهش های گذشته در این زمینه استخراج و در 7 گروه طبقه بندی و بصورت پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار گرفت. طی یک بازه سه ماهه در سال 1400 تعداد 532 دانشجوی بین المللی از 30 دانشگاه مختلف و 12 ملیت متفاوت به این پرسشنامه  پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های تی ،تحلیل واریانس و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   طبق نتایج بدست آمده، به ترتیب ابعاد فناوری اطلاعات، برنامه های مدیریتی و سازمانی، شرایط مالی و اقتصادی و خدمات آموزشی بیشترین تاثیر را  در بین هفت بعد مورد بررسی در این پژوهش در رضایت دانشجویان بین المللی در ایران دارد.

  نتیجه گیری

   این پژوهش مشخص نمود که عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی در ایران به ترتیب اهمیت شامل: فناوری اطلاعات، برنامه های مدیریتی و سازمانی دانشگاه، شرایط مالی و اقتصادی، ارایه خدمات آموزشی، پشتیبانی علمی، امکانات رفاهی و روابط اجتماعی هستند. به جز عامل رضایت از شرایط مالی و اقتصادی، میزان میانگین در دو گروه جنسیتی زنان و مردان تفاوت معناداری باهم ندارند. میزان اهمیت عوامل در بین مقاطع مختلف تحصیلی یکسان هستند. همچنین به جز امکانات رفاهی و ارتباطات اجتماعی میزان اهمیت عوامل در بین گروه های مختلف سنی دانشجویان بین الملل متفاوت بود.

  کلیدواژگان: دانشجویان بین المللی، رضایت دانشجویان، دانشگاه های ایران
|
 • Mehrnoosh Mirzaei Bafti *, Sima Savar Sofla, Masoud Fehresti Sani, Sefatollah Rahmani Andabili, Parisa Karbasi, Arman Bakhshi Jahromi Pages 7-20
  Objective

  This research is the first attempt in Iran to analyze the efficiency of the research centers of ANRREO in implementing student theses joint with MSRT

  Methods

  This research used data envelope analysis (DEA) to measure the efficiency of the AREEO research units in conducting theses and dissertations.

  Results

  Based on the results, over 50% and 42% of the research units were efficient from the research perspective in conducting Ph.D. dissertations and master’s theses, respectively.

  Conclusion

  Based on the results, the priority of faculty members and research centers is the number of theses and dissertations supervised or advised, so it is recommended to work on downgrading the priority of the quantity of theses and dissertations for the sake of upgrading the priority of efficiency, quality, and research outputs.

  Keywords: : efficiency, student theses, dissertations, DEA model
 • Ghasem Salimi *, Rahmatollah Marzoughi, Hojatollah Bazi Pages 21-40
  Objective

  The purpose of this study was to examine the challenges and perspectives of the internationalization of curricula from the viewpoint of graduate students.

  Methods

  The present research was carried out with a quantitative approach by using a survey strategy. The research population of the study was 2,779 graduate students of Shiraz University. 338 students were selected by stratified random sampling method and studied. The research instrument was a questionnaire made by the researcher adapted from Fathi Vajargah (2009) and Bostrom (2010) studies. To determine the validity of the questionnaire, we used Cronbach's alpha coefficient test. To analyze the data, descriptive statistics, inferential statistics method including one-sample t-test, Pearson correlation analysis, and multiple variance analysis were used.

  Results

  The results of this study showed that from viewpoint of graduate students, the problems of equipment, human, content, and teaching methods are one of the most important challenges of internationalization of academic curricula. Furthermore, from the viewpoint of postgraduate students, the most positive outcome of the internationalization of academic curricula is the improvement of university quality, the worst consequence of internationalization of academic curricula is the excessive tendency to commercialize academic programs.

  Conclusion

  The existing study showed that according to graduate students, the university will face more positive consequences in the process of internationalization of curricula. The students believed that the development and internationalization of curricula created opportunities to attract foreign elites, change the approach to education to change global citizenship, enable innovation in academic curricula, access to new theories and research, innovation in teaching and research, diversification of educational programs and competencies, increasing competitiveness.

  Keywords: Internationalization of curriculum, internationalization of higher education, Challenges, and outcomes
 • Hossein Khalili, Siavash Salavatian * Pages 41-59
  Objective

  Attention to economic dimensions is one of the most important factors for the success the field of art. The purpose of this study is strategically analysis of the economic status of higher art education in Iran with emphasis on postgraduate education and providing appropriate strategies.

  Methods

  Based on the status quo, the strategic issues in this area identified in 45 propositions and analyzed in the framework of the PESTEL strategic model. In order to prioritize the strategic issues system, a questionnaire provided to 30 specialists in strategic cultural, artistic, economic and higher education studies. After analyzing the responses, the Maxi-Max method used to prioritize the strategic issues system.

  Results

  Finally, 11 strategies provided to realize the dynamic economics and sustainable development in higher education with emphasis on postgraduate education as following: 1. Institutional-functional independence of academic centers. 2. Effective interaction of university art centers with economic and industrial sectors. 3. Planning courses in university centers of art with the labor market. 4. Adopting a financing approach based on inbound economy of the university. 5. Informing about the functional importance of the entrepreneurship. 6. Use of new technologies in order to generate income. 7. Use of the existing capacities in the informal course of education and artistic skills. 8. Creating an innovative environment for entrepreneurship activities. 9. The establishment of higher education institutions and research centers of the economic arts and entrepreneurship. 10. The establishment of supportive and facilitating laws. 11. Standardization of Entrepreneurship in the laws of staff attracting

  Conclusion

  Facilitating the movement of university art centers from the current situation towards the University of Art Entrepreneurs requires the expansion of management structures and policy-making of the country as the main stakeholders of the higher education system.

  Keywords: eywords: Economics of Art Higher Education, Art Postgraduate Education, PESTEL Strategic Analysis, Entrepreneur Art University
 • Akbar Goldasteh *, Monireh Sohrabi, Mohammad Sadeghi Azar Pages 60-78
  Objective

  identify and prioritize the factors affecting the change of major of students in master degree.

  Methods

  The research is a post-event type with a mixed approach. In the qualitative part of the research, the statistical population consisted of all professors, educational administrators as well as students who have changed majors at the master's degree. semi-structured interviews were conducted with 12 professors, educational administrators and students who changed their major, at and theoretical data saturation was obtained. In the quantitative part of the research, the statistical population was all students who were educated in the undergraduate department in the non-humanities department, but in the master's degree program in 2018-19, they changed their major to one of the Humanities major of Tarbiat Modares University and have been admitted. At this stage, 80 of such students were selected as a sample and they completed a designed questionnaire which includes 39 closed questions based on a Likert five-choice range.

  Results

  54 primary concepts and 7 categories of factors were identified, including scientific, personal, occupational, economic, educational, social and organizational. the Economic and scientific factors ranked as the most important factors, respectively.

  Conclusion

  students who change their major, seek to achieve their individual and common goals which were not achieved in the major of their previous degree.

  Keywords: change of major, postgraduate education, Tarbiat Modares University, humanities course
 • Balal Izanloo * Pages 79-100
  Objective

  Usually, the dimensions or factors of a test are examined by analyzing the data obtained from its implementation using the statistical methods of exploratory and confirmatory factor analysis. Over time, depending on different theoretical models, different methods have been proposed to determine the number of dimensions or factors. The purpose of this article is to review the major commonly used methods for this purpose and to examine their strengths and weaknesses.

  Methods

  To achieve this goal, methods for determining the numbers of dimensions of test data are described and their performance in real data are discussed, and finally the conditions of use of each of them are described.

  Results

  The application of different methods of determining the dimensions or factors requires the researcher's insight and understanding of the basics and principles of these methods, the nature of the data and the conditions contained in them.

  Conclusion

  Different dimensional approaches provide reliable results only under conditions commensurate with their nature. Otherwise, the analysis performed with different approaches is not reliable.

  Keywords: latent trait theory, Item Response Theory, Factor, Dimension, construct, Factor analysis
 • Morteza Nemati, Seyed Mohammadbagher Jafari, Hamid Reza Irani * Pages 101-115
  Objective

  In Iran, despite the increase in the number of international students, our knowledge of the factors that lead to the satisfaction of international students is very limited, therefore, this study was conducted to identify and rank the factors affecting the satisfaction of international students in Iranian universities.

  Methods

  The research is applied in terms of purpose. The factors affecting the satisfaction of international students were extracted from literature and classified into 7 categories and provided to students as a questionnaire. During a quarter in 2021, 532 international students from 30 different universities and 12 different nationalities answered to this questionnaire. The data were analyzed by using t-test, analysis of variance and Friedman

  Results

  According to the obtained results, among the seven dimensions investigated in this study, the dimensions of technology and information technology, management and organizational programs, financial and economic costs and educational services have the greatest impact in the satisfaction of international students in Iran.

  Conclusion

  The factors affecting the satisfaction of international students in Iran in order of importance include: information technology, management and organizational programs of the university, financial and economic conditions, provision of educational services, scientific support, welfare facilities and social relations. Except for the factor of satisfaction with financial and economic conditions, there is no significant difference between the average level in the two gender groups of men and women. The importance of the factors are the same among different levels of education. Also, except for welfare facilities and social relations, the importance of factors was different among different age groups of international students.

  Keywords: International students, student’s satisfaction, Iranian universities