فهرست مطالب

تعلیم و تربیت - سال سی و هشتم شماره 4 (پیاپی 152، زمستان 1401)
 • سال سی و هشتم شماره 4 (پیاپی 152، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی نامداری پژمان*، سید محمد میرکمالی، جواد پورکریمی، مقصود فراستخواه صفحات 7-28

  هدف این پژوهش، ارایه الگوی تضمین کیفیت آماده ‏سازی دانشجو- معلمان در نظام تربیت معلم بود. برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی از رویکرد نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. با کاربرد روش نمونه گیری هدفمند، 28 نفر از افرادی که با هدف پژوهش همخوانی بیشتری داشتند انتخاب شدند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنان صورت گرفت. با کاربرد شیوه تحلیل مضمون، در بخش اول 20 مولفه اصلی تضمین کیفیت استخراج شدند که عبارت بودند از: سیمای معلمی، جذب دانشجو، سیستم تربیت، مدیران، اعضای هییت علمی، کارکنان، ساختار، فرهنگ سازمانی، نظارت و ارزیابی سیستم، قوانین و مقررات، برنامه رسمی، برنامه غیررسمی، برنامه کارورزی، فرایند مربیگری، فرایند آموزش، فرایند ارزشیابی، تسهیل گرهای یادگیری، مربیگری نومعلمی، سنجش پیامدهای یادگیری و حمایت حرفه ای نومعلمان. به منظور اعتباربخشی به الگوی تضمین کیفیت، از دو روش کمی (پرسشنامه) و کیفی (تشکیل گروه کانونی) بهره گرفته شد و الگو به صورت مفروض ارایه شد. در بخش کمی، با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 745 نفر از اعضای هییت علمی، مدیران عالی و میانی و دانشجویان انتخاب شدند. با توجه به مولفه ها و زیرمولفه ها، پرسشنام ه ای مشتمل بر 159 گویه تدوین شد که پایایی آن با اجرای مقدماتی و به روش آلفای کرونباخ 0/94 به دست آمد. تحلیل عاملی مرتبه دوم حاکی از آن بود که زیرمولفه‏ های هر یک از مولفه ها به طور معناداری مولفه ها را پیش بینی می کنند و الگوی ارایه شده از اعتبار لازم برای هدف پژوهش برخوردار است.

  کلیدواژگان: تضمین کیفیت، آماده سازی دانشجو- معلم، تضمین کیفیت آماده سازی دانشجو- معلم
 • موسی عبادی*، فرهاد سراجی، ابوالفضل بختیاری صفحات 29-48

  هدف این پژوهش مقایسه دانشجو- معلمان و مهارت آموزان ماده 28 از لحاظ صلاحیتهای تدریس مبتنی بر فاوا  در آموزش ریاضی بود. روش این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح گروه های ایستا بود که 20 نفر از دانشجو- معلمان و 20 نفر از مهارت آموزان ماده 28  استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 98- 1397 نمونه آن بودند. هر دو گروه محتوای آموزش ریاضی دوره ابتدایی را با استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای و در محیط نرم افزار استوری لاین دریافت کردند. برای اندازه گیری سطح متغیر TPACK [تی پک (دانش محتوایی، پداگوژیکی و فناورانه)] از پرسشنامه سنجش دانش محتوایی ساهین (2011) با شش خرده مقیاس تی پک دانش محتوا، دانش پداگوژی، دانش فناوری، دانش آموزش محتوا، دانش پداگوژی/ فناوری و دانش محتوا/ فناوری استفاده شد که روایی و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی در سطح مطلوب ارزیابی شد و برای سنجش سطح متغیر دانش، نگرش، مهارت و خودکارآمدی رایانه ای، پرسشنامه صلاحیتهای مبتنی بر فاوای سراجی و رستمی (1395) با 33 گویه به کار برده شد که مقدار پایایی کلی پرسشنامه 0/89= α بود.  نتایج با اجرای پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که میانگین نمرات دانشجو- معلمان در مولفه های دانش محتوا، دانش پداگوژی، دانش فناوری،  دانش آموزش محتوا، دانش پداگوژی/فناوری و خودکارآمدی رایانه ای بالاتر از مهارت آموزان ماده 28 است و این اختلاف در سطح اطمینان پنج درصد معنادار است. میانگین نمرات گروه ماده 28 در مولفه های دانش محتوا/فناوری، دانش شناختی فناوری و مهارت به کارگیری فناوری بالاتر از میانگین نمرات دانشجو- معلمان بوده است و این اختلاف در سطح اطمینان پنج درصد معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهد که هر دو گروه در نگرش به فاوا و عملکرد تفاوتی با هم ندارند.

  کلیدواژگان: TPACK، صلاحیت حرفه ای، آموزش معلمان، تدریس مبتنی بر فاوا، آموزش ریاضی
 • زینب طولابی*، مهسا جوانمردی صفحات 49-70

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگو و شناسایی ابعاد و مولفه های توانمندسازی معاونان و مربیان پرورشی مدارس متوسطه اول و دوم طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی است که در بخش کیفی، از راهبرد نظریه برخاسته از داده ها و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله اول -  بخش کیفی - خبرگان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت بودند که برای دستیابی به مدل اولیه تعداد 50 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از انجام مصاحبه های لازم با ده نفر از آنان، اشباع اطلاعاتی حاصل  شد. در مرحله دوم - بخش کمی - کارکنان و مربیان آموزش پرورش به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان کارکنان آموزش و پرورش استان ایلام انتخاب شدند (N=169). ابزار پژوهش برای بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته (برگرفته از متن مصاحبه ها) بوده است. در مرحله اول، پژوهشگر موضوع اتکاپذیری پژوهش را رعایت کرده و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است (0/96=α). روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید  و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها ابتدا ضریب بارتلت و ضریب KMO برای همبستگی درونی به کار گرفته شدند و کفایت حجم نمونه 0/92 به دست آمد. سپس از طریق مدل یابی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی استخراج شده از بخش کیفی مورد آزمون و تایید قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل محیطی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، عوامل راهبردی و پیامدها بر توانمندسازی مربیان و معاونان پرورشی موثر شناخته شدند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندسازها، مربیان پرورشی
 • عصمت درویش، حسن پاشا شریفی*، منصوره شهریاری احمدی صفحات 71-86

  پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی و آموزش مهارتهای فراشناخت بر کاهش اضطراب امتحان و بهبود سازگاری تحصیلی دختران دانش آموز دوره متوسطه اول شهر تهران انجام شده است. به همین منظور 36 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه 12 آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بسط یافته و جایگزینی تصادفی بود. شرکت کنندگان ابزار آزمون را با عنوانهای پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون(1980) و پرسشنامه سازگاری تحصیلی(1989) در مرحله پیش آزمون تکمیل کردند. برنامه مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی و آموزش مهارتهای فراشناخت طی ده جلسه 1/5 ساعته در مورد گروه های آزمایش به اجرا درآمد، در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پس از دوره های آموزش مرحله پس آزمون در هر سه گروه اجرا شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر استفاده شد. یافته ها نشان دادند که هر دو روش مداخله سبب کاهش اضطراب امتحان و بهبود سازگاری تحصیلی دانش آموزان شده است و تفاوت میان گروه های آزمایشی با گروه کنترل برای هر دو متغیر در سطح 0/01 معنادار است. به این معنا که هر دو روش مشاوره انگیزشی نظام مند و مهارتهای فراشناخت سبب کاهش اضطراب امتحان و افزایش سازگاری تحصیلی  شده اند. میان میزان اثربخشی گروه های آزمایشی تفاوت معنادار مشاهده نشد(0/01<P).

  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، سازگاری تحصیلی، مشاوره انگیزشی نظام مند، مهارتهای فراشناخت
 • فرزانه امجدیان، محمود بهرامی* صفحات 87-106

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی اهمال کاری در رابطه خودناتوان سازی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 بوده که براساس جدول نمونه گیری مورگان 373 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (1982)، اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1999) بود. تجزیه و تحلیل آماری با به کارگیری آزمونهای رگرسیون همزمان و آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS  و LISREL انجام شده است. نتایج نشان داد که ضریب مسیر میان خودناتوان سازی تحصیلی با اهمال کاری برابر 0/34 است. در رابطه میان خودناتوان سازی تحصیلی با عملکرد تحصیلی برابر 0/53- و ضریب مسیر اثر اهمال کاری با عملکرد تحصیلی برابر 0/41- بود که نشان دهنده ارتباط معنادار متغیرهای پژوهش است. همچنین نتایج نشان داد که اهمال کاری به میزان 0/14- در رابطه میان خودناتوان سازی با عملکرد تحصیلی موثر است. به این معنا که با اضافه کردن متغیر اهمال کاری در رابطه میان خودناتوان سازی با عملکرد تحصیلی، مقدار رابطه به 0/67- می رسد. بنابراین نقش میانجی اهمال کاری مورد تایید قرار گرفت. باتوجه به نتایج به دست آمده شناخت خودناتوان سازی و اهمال کاری و جلوگیری از آنها امری مهم و ضروری برای کمک به دانش آموزان و بهبود نظام آموزشی است.

  کلیدواژگان: خودناتوان سازی، اهمال کاری، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
 • نسرین شاکریان توپکانلو، محمدرضا شهابی کاسب*، رسول زیدآبادی، صفورا صباغیان راد صفحات 107-124

  آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی در حوزه تربیت بدنی برای ارزیابی پیشرفت، شناسایی نقاط قوت و ضعف و دسته بندی کردن دانش آموزان از اهمیتی خاص برخوردارند. هدف از پژوهش حاضر طراحی و بررسی پایایی و روایی فرم مشاهده چگونگی اجرا (فرایند) در مهارت پرتاب دارت بود. آزمودنیهای پژوهش شامل بازیکنان (زن و مرد) دارت در دو سطح مهارتی (ماهر و مبتدی) بودند. براساس تجزیه و تحلیل بیومکانیکی، مهارت پرتاب دارت به دو بخش کلی شامل تکنیکهای پایه و مراحل پرتاب دارت تقسیم و نکات مهم هر بخش و اجزا در فرایند اجرای پرتاب دارت به صورت گویه های مناسب نوشته شدند. روایی صوری و محتوایی فرم مشاهده اولیه (29 عبارت) بر اساس نظرات 23 نفر از مربیان برجسته و مدرسان رشته دارت مورد بررسی قرار گرفت. پس از محاسبه نسبت روایی محتوا برای هر یک از گویه ها و با درنظر گرفتن ملاک تعیین شده، سوالات 16 و 20 حذف شدند و فرم مشاهده نهایی در مهارت پرتاب دارت با 27 گویه تدوین شد. روایی سازه فرم مشاهده، با به کارگیری روش روایی افتراقی حاکی از تفاوت معنادار آماری میان بازیکنان مبتدی و ماهر بود. همچنین، صرف نظر از سطح مهارت، مردان عملکردی بهتر نسبت به زنان داشتند. پایایی زمانی فرم مشاهده با روش آزمون- آزمون مجدد به فاصله یک هفته 0/99 و عینیت آن نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 0/98 محاسبه شد. از این رو، فرم مشاهده فرایندی در پرتاب دارت، دارای روایی و پایایی قابل قبول برای استفاده مربیان و پژوهشگران در رشته دارت است.

  کلیدواژگان: دقت، دارت، فرایند، روایی، فرم مشاهده پرتاب دارت
 • صدیقه قلندری، احمد برجعلی*، فریبرز باقری صفحات 125-138

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی پیش بینی رفتار خوردن بر اساس اضطراب با میانجیگری عزت نفس در دختران نوجوان انجام شده و از نوع پژوهشهای بنیادی- کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که از میان آنها تعداد 461 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت (1967)، رفتار خوردن داچ (1986) و اضطرب اسپیلبرگ (1983)استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و ارایه مدل پژوهش از نرم افزار لیزرل با روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اضطراب به طور مستقیم (0/48=β) و غیرمستقیم (0/36=β) بر عزت نفس و به طور مستقیم (0/41=β) بر کاهش رفتار خوردن ناسالم در دانش آموزان تاثیر می گذارد. بررسی معناداری مدل پژوهش با استفاده از شاخصهای برازش خروجی لیزرل نشان داد که میزان شاخصها بالاتر از 0/9 است که مدل را تایید می کند (0/05 > p  ؛ 3 ≤ t). با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت، عزت نفس نقشی واسطه ای میان رابطه اضطراب با رفتار خوردن ناسالم دارد، به طوری که با افزایش اضطراب، میزان عزت نفس در ابعاد مختلف کاهش و در نتیجه رفتار خوردن ناسالم افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: رفتار خوردن، اضطراب، عزت نفس
 • مهشید پورحسین*، مجید فیروزکوهی برنج آبادی، علیرضا رجبی پور میبدی صفحات 139-156

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری وجود کدهای اخلاقی بر ناسازگاری اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی مکان کنترلی درونی بود. به این منظور 271 نفر از معلمان دبیرستانهای شهرستان یزد (196 زن و 75 مرد) در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه گیری دومرحله ای، در مرحله اول به روش طبقه ای متناسب و در مرحله دوم به روش خوشه ای انتخاب شدند. آنها به پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی لوینسون و همکاران (1995)، پرسشنامه وجود کدهای اخلاقی ولنتاین و بارنت (2002) و پرسشنامه کنترل درونی دوبیوس (1997) پاسخ دادند. برای آزمودن الگوی پیشنهادی پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری موجود در بسته های نرم افزاری LISREL و SPSS  استفاده شده است. الگوی پیشنهادی در جامعه پژوهش برازنده بود (RMSEA = 0/079 ،X2/DF= 2/53). یافته های حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که وجود کدهای اخلاقی با اثر میانجی مکان کنترل درونی اثری منفی و معنادار بر ناسازگاری اجتماعی دارد. همچنین وجود کدهای اخلاقی اثری مثبت و معنادار بر مکان کنترل درونی دارد و مکان کنترل درونی اثری منفی و معنادار بر ناسازگاری اجتماعی دارد. نتایج نشان داد که افراد ناسازگار به دلیل ویژگیهای خاص خود، کدهای اخلاقی سازمان را رعایت نمی کنند. این رعایت نکردن کدها نشانگر عدم مسیولیت پذیری فرد نسبت به اخلاقیات سازمانی است که یکی از ویژگیهای افرادی است که دارای مکان کنترل بیرونی اند. با این اوصاف به نظر بدیهی است که چنین افرادی کدهای اخلاقی سازمان را رعایت نکنند.

  کلیدواژگان: وجود کدهای اخلاقی، فضای اخلاقی، مکان کنترل درونی، ناسازگاری اجتماعی
 • الهام خرم*، غلامعلی احمدی، نورالدین میرزایی صفحات 157-170

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قابلیتهای حرفه ای معلمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای پوشینه بافت در شهر اراک بوده است. جامعه آماری این پژوهش 420 دانش آموز هنرستان دخترانه پوشینه بافت در شهر اراک بود که از میان آنان 201 نفر بر مبنای جدول نمونه گیری مورگان و با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های هوش هیجانی شرینک (2010)، قابلیت حرفه ای معلمان امفادی (2001) و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هرمنس (1970) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارهای اس پی اس اس و لیرزل به کار گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان دادند که میان هوش هیجانی و قابلیت حرفه ای معلمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه میان قابلیت حرفه ای معلمان و پیشرفت تحصیلی مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تقویت هوش هیجانی و قابلیتهای حرفه ای معلمان موجب افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فنی و حرفه ای می شود. به این ترتیب به منظور افزایش انگیزه پیشرفت در دانش آموزان، مطالعه پژوهشگران و اقدامات مسیولان ذی ربط در این زمینه، ضرورت می یابد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، قابلیتهای حرفه ای معلمان، انگیزه پیشرفت تحصیلی، هنرستان فنی و حرفه ای
|
 • M. Namdari Pezhman *, S. M. Mirkamali, J. Pourkarimi, M. Farasatkhah Pages 7-28

  The present research has aimed to present a model to guarantee the quality of student-teacher preparation in Iran's educational system. For this purpose, a sequential, exploratory mixed research was used. Grounded theory was used in the qualitative phase. By means of purposive sampling, 28 individuals who better suited the aim of the research were selected, and semi-structured interviews were conducted with them. Content analysis led to the identification of 20 main components guaranteeing quality in the first phase: public perception of teaching profession, student admission, training system, managers, faculty members, administrative staff, structure, organizational culture, supervising and assessing the system, regulations and rules, formal curriculum, informal curriculum, internship program, coaching process, teaching process, evaluation process, learning facilitators, coaching novice teachers, assessing learning consequences, and professional support for novice teachers. To accredit the quality guarantee model, both quantitative (using questionnaires) and qualitative (forming focus groups) means were used, and the model was presented. For the quantitative phase, 745 faculty members, senior officials, mid-ranking officials and students were selected by means of random clustered sampling. A questionnaire consisting of 159 items was devised based on the given components and subcomponents, the reliability of which was determined to be 0.94 using Cronbach's alpha. Second-order factor analysis indicated that the subcomponents for each component predicted that component significantly, which shows that the model presented in this research enjoys the required credibility.

  Keywords: student-teacher preparation, student-teacher, quality guarantee, preparation quality guarantee
 • M. Ebadi *, F. Seraji, A. Bakhtiari Pages 29-48

  The present research has aimed to compare the competencies in teaching math using an IT-based approach in student-teachers and trainees admitted based on Article 28. A quasi-experimental approach was used, and static groups were devised, with the research sample consisting of 20 student-teachers and 20 Article 28 trainees from the province of Eastern Azerbaijan during 2018-2019. Both groups were provided with the content for teaching elementary school mathematics using multimedia software in Storyline. In order to measure the TPACK (technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge) variable level, the questionnaire devised by Sahin (2011) for the assessment of content knowledge -- consisting of the six TPACK microscales of content knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge, knowledge of teaching content, pedagogical-technological knowledge and content-technological knowledge -- was used, and the reliability and validity of the questionnaire were also assessed as desirable after preliminary use. As for the variable level regarding knowledge, computer skill and computer self-efficacy, the 33-item questionnaire devised by Seraji and Rostami (2016) on IT-based competences was used, and the total reliability of the questionnaire was determined to be α = 0.89. After pre-tests and post-tests were conducted, the results showed that the student-teachers scored higher in the components of content knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge, pedagogical-technological knowledge, and computer self-efficacy compared to the Article 28 group at 0.05 level of significance. The average scores obtained by the Article 28 group in the components of content-technological knowledge, cognitive-technological knowledge, and computer skills proved to be higher than those of the student-teachers group at 0.05 level of significance. Moreover, the results indicate no difference in regard to attitude toward IT or performance between the two groups.

  Keywords: TPACK, professional competence, teacher training, IT-based teaching, teaching math
 • Z. Toulabi *, M. Javanmardi Pages 49-70

  The present research has aimed to present a model for and identify the dimensions and components of empowering developmental coaches and deputies in high schools. Taking a mixed, exploratory approach, the research used the strategy derived from grounded theory in the qualitative section, while a descriptive-survey method was used in the quantitative section. The statistical population for the first phase -- the qualitative section -- consisted of experts and authorities on developmental education. In order to achieve the preliminary model, 50 individuals were selected by means of purposive sampling, after which ten individuals were interviewed and data saturation was achieved. For the second phase, i.e. the quantitative section, employees and coaches from the Ministry of Education were selected from the staff of the province of Ilam by means of stratified random sampling (N = 169). The research tools consisted of semi-structured interviews for the qualitative phase and researcher-made questionnaires (derived from the interview transcripts) for the quantitative phase. To begin with, the researcher has observed the dependability of the research and used Cronbach's alpha to determine the reliability of the questionnaire (α = 0.96). The questionnaire was also validated by means of the comments provided by professors and authorities. Data analysis was first done by means of Bartlett's test, and the KMO coefficient was used for internal correlation, determining the sample adequacy as 0.92. Subsequently, the conceptual model derived from the qualitative phase was put to the test and verified by means of structural equation modeling. The findings of the present research showed environmental factors, contextual conditions, intervening circumstances, strategic factors and consequences to be influential upon the empowerment of developmental coaches and deputies.

  Keywords: empowerment, empowerers, developmental coaches
 • E. Darvish, H. P. Sharifi *, M. Shahriari Ahmadi Pages 71-86

  The present research has aimed to compare the effect of systematic motivational group counseling program and training on metacognitive strategies upon exam anxiety and academic adaptability in female middle school students in Tehran. For this purpose, 36 female senior high school students from Tehran's 12th District in the school year of 2018-2019 were selected by means of multistage random sampling. The present research took an experimental approach, and pre-tests and post-tests were used along with an expanded control group and random substitution. The participants completed Sarason's test anxiety scale (1980) and the Student Adaptation to College questionnaire (1989) as the research tool. The systematic motivation group counseling program and the training on metacognitive strategies involved ten 90-minute sessions for the test groups, while the control group received no training of any kind. Post-tests were given to all three groups after the training had ended. Variance analysis with repeated measures was used for data analysis. The results indicate both intervention methods to have decreased exam anxiety in students and enhanced their academic adaptability, with the difference between the test groups and the control group for both variables being significant at 0.01 level. In other words, both approaches -- systematic counseling and training on metacognitive strategies led to reduced exam anxiety and higher academic adaptability. No significant difference was observed between the extent of effectiveness in the test groups (P > 0.01).

  Keywords: exam anxiety, academic adaptability, systematic motivational counseling, metacognitive strategies
 • F. Amjadian, M. Bahrami* Pages 87-106

  The present research has aimed to study the intermediary role of procrastination in the correlation between self-handicapping and students’ academic performance. The study took a descriptive correlational approach. The statistical population consisted of all senior high school students in the city of Kermanshah in the school year of 2018-2019, 373 of whom were selected as the sample based on Morgan’s sampling table and using random clustered sampling. The research tools consisted of the self-handicapping questionnaire devised by Jones and Rhodewalt (1982), Solomon and Rothblum’s procrastination questionnaire (1984), and the questionnaire devised by Pham and Taylor (1999) on academic performance. Simultaneous regression and structural equation modeling by means of SPSS and LISREL software were used for data analysis. The results pointed out the path coefficient between academic self-handicapping and procrastination to be 0.34, while for the correlation between academic self-handicapping and academic progress, it was determined to be -0.53, and the path coefficient for the effect of procrastination upon academic progress showed to be -0.41, indicating a significant correlation between the variables involved in the research. Moreover, the obtained results pointed out procrastination to have a -0.41 effect upon the correlation between self-handicapping and academic progress. In other words, adding the procrastination variable to the correlation between self-handicapping and academic progress pushes it up to -0.67. Thus, the intermediary role was verified. According to the obtained results, knowledge of self-handicapping and procrastination and how to avoid them is a matter of necessity and importance in order to help students and improve the educational system.

  Keywords: self-handicapping, procrastination, academic performance, students
 • N. Shakerian Toupkanlou, M. R. Shahabi Kaseb *, R. Zeydabadi, S. Sabbaghian Rad Pages 107-124

  Standard academic progress tests in physical education play an important role when it comes to assessing students’ progress, pinpointing their strengths and weaknesses and categorizing them. The present research has aimed to design and examine the reliability and validity of an observation form for the process of throwing darts. The testees participating in the research were darts players (male and female) in two skill levels -- beginner's and skilled. Skills in darts can, based on biomechanical analysis, be divided into two main categories: basic techniques and the steps for dart throwing. The important points of each group and the components comprising the process of throwing darts were written in the form of appropriate items. The face validity and content validity of the first draft of the observation form (involving 29 items) were examined by 29 distinguished darts coaches and trainers. After the content validity ratio was calculated for each item and the designated criteria were taken into consideration, questions 16 and 20 were omitted, and the final draft of the observation form for dart throwing skill thus consisted of 27 items. The construct validity of the observation form showed, based on discriminant validity, significant statistical difference between darts players at beginner's level and skilled ones. Male participants performed better than female participants regardless of their level of skill. Test-retest was used with a week's interval in order to determine reliability over time, which was shown to be 0.99, and the objectivity was calculated as 98.0 by means of Pearson's correlation coefficient. Therefore, the observation form devised for dart throwing has acceptable reliability and validity and can be used by trainers and researchers in the field of dart throwing.

  Keywords: accuracy, dart, process, validity, dart throwing observation form
 • S. Ghalandari, A. Borjali *, F. Bagheri . Pages 125-138

  The present research, which is of the basic-applied kind, has aimed to find a model for predicting anxiety-based eating behaviors with self-esteem interventions in adolescent girls. The statistical population consisted of all female senior high school students in the city of Tehran during the school year 2019-2020, 461 of whom were selected as the sample. Clustered sampling was used as the sampling method. The Coopersmith Self-Esteem Inventory (1967), the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) (1986) and Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (1983) were used for data collection. To analyze the data obtained and present the research model, SPSS software along with structural equation modeling have been used. The findings of the research show anxiety to be directly (β= 0.48) and indirectly (β= 0.36) influential upon self-esteem and directly (β = 0.41) influential upon the reduction of unhealthy eating behavior in students. Studying the significance of the research model using the fit indices from the LISREL output indicated indices higher than 0.9, thus confirming the model (t≥3; p<0.05). Based on the results obtained, it can be concluded that self-esteem plays an intermediary role in the correlation between anxiety and unhealthy eating behavior; higher anxiety leads to reduced self-esteem in a variety of levels and, as a consequence, unhealthy eating behavior.

  Keywords: eating behavior, anxiety, self-esteem
 • M. Pourhussein*, M. Firouzkouhi Berenjabadi, A. R. Rajabipour Meibodi Pages 139-156

  The present research aimed to study the effectiveness of ethics codes awareness upon social incompatibility considering the intermediary role of internal control locus. For this purpose, 271 teachers (196 women and 75 men) from high schools in Yazd in the school year of 2019-2020 were selected in a two-stage sampling process, the first of which involved stratified sampling, while clustering sampling was used for the second stage. The participants completed the Levenson Self-Report Psychopathy Scale (Levenson et al., 1995), the questionnaire developed by Barnett and Valentine (2002) on ethics code awareness and Dubois’s internal control locus questionnaire (1997). In order to test the model proposed by this research, confirmatory factor analysis and the structural equation modeling in software packages LISREL and SPSS were used. Thus, the model proposed by the research proved to be fit (X2/DF = 2.53, RMSEA = 0.079). The findings obtained from the structural equations indicated ethics codes awareness along with the intermediary role of the internal control locus to have a negative and significant effect upon social incompatibility. Moreover, ethics codes awareness exerts a positive and significant effect upon the internal control locus, while the internal control locus brings about a negative and significant effect upon social incompatibility. The results pointed out that incompatible individuals, due to their particular qualities, defy organizational ethical codes, a defiance indicative of individual irresponsibility in regard to organizational ethics – a quality an individual with internal control locus enjoys. Therefore, it is obvious that such individuals defy organizational ethics codes.

  Keywords: ethics codes awareness, ethical atmosphere, internal control locus, social incompatibility
 • E. Khorram*, G. A. Ahmadi, N. Mirzaee Pages 157-170

  The present research has aimed to examine the effect of emotional intelligence upon teachers’ professional competencies and students’ motivation for academic progress in Poushineh Baft Technical and Vocational School in the city of Arak. The statistical population of this research consisted of 420 students from Poushineh Baft Technical and Vocational School in the city of Arak, 201 of whom were selected based on Morgan’s sampling table and in a simple random fashion. Shrink's emotional intelligence questionnaire (2010), Mfadi's questionnaire on teachers' professional competencies (2001) and Hermans' questionnaire for achievement motivation (1970) were used in order to measure the variables involved in the research. LISREL and SPSS software were used for data analysis. The results obtained by the research point out a positive, significant correlation between teachers' emotional intelligence and professional competencies and students' motivation for academic progress. The correlation between teachers' professional competencies and academic progress was also confirmed. The obtained results show that enhanced emotional intelligence and strengthened professional competencies in teachers can lead to higher motivation for academic progress in students in technical and vocational schools. Therefore, it seems necessary that more research be carried out and appropriate measures be taken by authorities in order to increase students' motivation for academic progress.

  Keywords: emotional intelligence, teachers’ professional competencies, motivation for academic progress, technical, vocational school