فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالزهرا نعامی*، اسما منصوری صفحات 1-16

  هدف از پژوهش حاضر، تدوین و آزمون الگویی از اثر رهبری مثبت بر رفتار شغلی پویا و توانمندسازی روانشناختی با میانجی گری تاب آوری سازمانی بود. نمونه دربرگیرنده 140 نفر از کارکنان شرکت خدمات بندری بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و چهار پرسشنامه شامل پرسشنامه رهبری مثبت، پرسشنامه رفتار شغلی پویا، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی و پرسشنامه تاب آوری سازمانی را تکمیل کردند. روش های آماری الگویابی معادلات ساختاری و ایموس برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند الگوی پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است. علاوه بر آن، نتایج حاکی از اثر غیرمستقیم رهبری مثبت بر رفتار شغلی پویا و توانمندسازی روانشناختی ازطریق تاب آوری سازمانی بود. براساس یافته های این تحقیق، رهبری مثبت به واسطه افزایش تاب آوری سازمانی نقش موثری در افزایش رفتار شغلی پویا و توانمندسازی روانشناختی دارد. پیشنهاد می شود به مفهوم تاب آوری سازمانی با توجه به کاربردهای قابل ملاحظه اش در محیط کار امروزی، به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان ها توجه ویژه شود.

  کلیدواژگان: رهبری مثبت، تاب آوری سازمانی، رفتار شغلی پویا، توانمندسازی روانشناختی
 • فائزه شاکری، سمانه اسعدی*، فهیمه دهقانی صفحات 17-36

  هدف این پژوهش، بررسی سیر تحولی بخشایش خود و دیگران در طول دوره نوجوانی تا بزرگسالی در حال پیدایش بود. در این راستا از بین افراد 12 تا 25 ساله ساکن شهر اصفهان، تعداد 395 نفر در سه گروه سنی، 12، 14، 16 ساله و نیز یک گروه سنی 18 تا 25 ساله موسوم به بزرگسالی در حال پیدایش انتخاب شدند. بدین منظور از دو روش نمونه گیری خوشه ای برای سه گروه اول و نمونه گیری دردسترس برای گروه چهارم استفاده شد. در چارچوب پژوهشی مقطعی و با استفاده از طرح علی مقایسه ای، داده های مورد نیاز ازطریق مقیاس بخشایش جمع آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان دادند تغییرات در بخشایش خود از ابتدای دوره نوجوانی تا بزرگسالی در حال پیدایش، سیر نزولی با شیب کم داشت. این یافته در حالی بود که بخشایش دیگران از 12 تا 16 سالگی کاهش یافته است؛ ولی در بزرگسالی در حال پیدایش افزایش یافت. تغییرات بخشایش موقعیت در چهار گروه معنادار نبود. به عبارت دیگر، مقادیر مجذور اتا (درصد واریانس مشترک) نشان دهنده تاثیر کم گروه های سنی بر متغیرهای بخشایش خود (2 درصد) و بخشایش دیگران (4 درصد) بود. همچنین، تفاوت جنسیتی معناداری در بخشایش خود و دیگران در گروه های سنی مختلف مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: بخشایش خود، دیگران و موقعیت، جنسیت، نوجوانی، بزرگسالی در حال پیدایش
 • فاطمه نیکوئی*، مسعود جان بزرگی صفحات 37-53

  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان چندبعدی معنوی بر اضطراب بیماران پس از جراحی بای پس قلبی بود. روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیمارانی بودند که جراحی بای پس عروق کرونر داشتند و در سال 1397 به مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران مراجعه کردند. 30 نفر از بیمارانی که نمره اضطراب بالایی را در پرسشنامه DASS-21 کسب کردند، به روش دردسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بود. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای در مرکز بازتوانی بیمارستان در معرض متغیر مستقل (مداخله چندبعدی معنوی) قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان دادند در نمرات اضطراب بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 1 ماهه و 3 ماهه تفاوت معناداری وجود دارد. درواقع، کاهش هیجانات منفی به دنبال درمان چندبعدی معنوی، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض وخیم تر بیماری قلبی دارند و انجام مداخلات مبتنی بر نتایج این پژوهش برای بیماران قلبی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، درمان معنوی چندبعدی، جراحی بای پس، بیماران
 • سوسن رحیم زاده*، آتوسا میرزاصادقی صفحات 55-74

  با مطرح شدن روانشناسی مثبت و رشد فزاینده آن در عصر کنونی، توجه روانشناسی از تمرکز به اختلال ها و مشکلات روانی به مطالعه علمی تجربه ها و صفت های فردی مثبت و توجه به نهادهایی جلب شد که تحول این تجربه ها و صفت ها را تسهیل می کنند. این پژوهش با هدف شناخت نقش واسطه ای خودشفقت ورزی بین کمال گرایی و بهزیستی فاعلی (رضایت از زندگی و عواطف مثبت و منفی) دانشجویان انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. 353 (233 زن و 120 مرد) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با روش نمونه برداری داوطلبانه به صورت برخط (آن لاین) به فرم کوتاه مقیاس خودشفقت ورزی،  مقیاس رضایت از زندگی، فهرست عواطف مثبت و منفی و مقیاس کمال گرایی چندبعدی تهران پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر ضمن تایید نقش واسطه ای خودشفقت ورزی بین ابعاد کمال گرایی و بهزیستی فاعلی و برازش مدل نشان دادند کمال گرایی و خودشفقت ورزی 33 درصد از واریانس رضایت از زندگی، 15 درصد از واریانس عواطف مثبت و 22 درصد از واریانس عواطف منفی را تبیین می کنند. به علاوه، 17 درصد از واریانس خودشفقت ورزی ازطریق کمال گرایی تبیین پذیر است؛ بنابراین، با  آموزش خودشفقت ورزی آثار مخرب کمال گرایی بر بهزیستی فاعلی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: بهزیستی فاعلی، رضایت از زندگی، عواطف مثبت و منفی، خودشفقت ورزی، کمال گرایی
 • زهرا فتحی، زهره لطیفی* صفحات 75-94

  اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن از مسایل روانشناختی هستند که به صورت اولیه و ثابت می توانند سبب پدیدایی اضافه وزن شوند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر آموزش قدردانی از بدن و آموزش خودشفابخشی بر اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن در زنان دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. از زنان مراجعه کننده به مراکز کنترل و کاهش وزن در شهر اصفهان 45 نفر به شیوه هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه گمارده شدند. گروه اول در 14 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی آموزش قدردانی از بدن و گروه دوم در 14 جلسه 90 دقیقه ای و هفتگی آموزش خودشفابخشی، شرکت کردند و گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش، پرسشنامه های اشتیاق به غذا و خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن بودند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بیان کننده این بود که در متغیرهای اشتیاق نسبت به غذا و خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن، بین گروه آموزش قدردانی از بدن و گروه آموزش خودشفابخشی با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ ولی بین گروه آموزش قدردانی از بدن و آموزش خودشفابخشی تفاوت معناداری وجود ندارد. مطابق با نتایج، از آموزش قدردانی از بدن و آموزش خودشفابخشی می توان به منظور کاهش اشتیاق نسبت به غذا و افزایش خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن زنان دارای اضافه وزن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش قدردانی از بدن، آموزش خودشفابخشی، اشتیاق نسبت به غذا، خودکارآمدی مربوط به کنترل وزن
 • بتول علی پور گوراند، معصومه آزموده*، خلیل اسماعیل پور، سید داوود حسینی نسب صفحات 95-112

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد تاریک و روشن شخصیت با رضایت از زندگی با میانجی گری جهت گیری های ارزشی انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش معادلات ساختاری بود. به همین منظور، تعداد 400 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تبریز به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت از زندگی، پرسشنامه صفات تاریک شخصیت، پرسشنامه سه گانه روشن شخصیت و پرسشنامه نظام ارزشی استفاده شد. سپس داد ه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند ابعاد تاریک شخصیت بر رضایت از زندگی اثر منفی داشت، ابعاد روشن شخصیت بر رضایت از زندگی اثر مثبت داشت، بین ابعاد تاریک شخصیت با رضایت از زندگی و میانجی گری جهت گیری های ارزشی رابطه منفی وجود داشت و بین ابعاد روشن شخصیت با رضایت از زندگی با میانجی گری جهت گیری های ارزشی رابطه مثبت وجود داشت؛ بنابراین، ابعاد تاریک و روشن شخصیت و نحوه جهت گیری ارزشی با میزان رضایت از زندگی مرتبط است؛ از این رو، می توان با تدوین مداخلات روان درمانی ازطریق تاثیرگذاری بر متغیرهای ابعاد تاریک و روشن شخصیت و جهت گیری ارزشی، اثربخشی این متغیرها بر رضایت از زندگی را بررسی کرد.

  کلیدواژگان: ابعاد تاریک شخصیت، ابعاد روشن شخصیت، رضایت از زندگی، جهت گیری ارزشی
|
 • Abdulzahra Naami *, Asma Mansouri Pages 1-16

  The present study aimed to design and test a structural model for the effect of positive leadership on proactive work behavior and psychological empowerment via the mediation of organizational resilience. The sample consisted of 140 employees from a port company who were selected by random sampling method. They completed four questionnaires related to their positive leadership, proactive work behavior, psychological empowerment and organizational resilience. Structural equation modeling (SEM) was used for analyzing the data. The results showed that the proposed model fit the data very well. In addition, the results indicated an indirect effect of positive leadership on proactive work behavior and psychological empowerment through the mediation of organizational resilience. Based on the findings of this study, it can be mentioned that positive leadership has an effective role in increasing organizational resilience and psychological empowerment. It is suggested that specific attention be paid to the concept of organizational resilience due to its applications in today's workplace and competitive advantage for organizations.

  Keywords: Positive Leadership, Organizational Resilience, proactive work behavior, psychological empowerment
 • Faeze Shakeri, Samane Asadi *, Fahimeh Dehghani Pages 17-36

  The purpose of this study was to investigate the development of self, others, and situation forgiveness from adolescence to emerging adulthood. To this end, 395 individuals, aged 12 to 25 years in four age groups living in Isfahan, Iran, were selected by cluster (for the first three groups) and available sampling (for the fourth group). The study was a cross-sectional study with using the causal-comparative design and the required data were collected with the Forgiveness Scale. The results of the analysis of variance showed that forgiveness of self had a slight decreasing trend from the beginning of adolescence to adulthood. The results also revealed that forgiveness of others declined from 12 to 16 years of age, however, it increased in emerging adulthood. Moreover, the changes in situation forgiveness were not significant in four groups. Eta squared results showed a small effect of age on the forgiveness of self (2%) and forgiveness of others (4%). Finally, there was no significant gender difference in the forgiveness of self and others in different age groups.

  Keywords: self-forgiveness, Other Forgiveness, gender, adolescence, emerging adulthood
 • Fateme Nequee *, Masood Janbozorgi Pages 37-53

  This study aimed to investigate the effectiveness of multidimensional spiritual therapy for reducing patients' anxiety after cardiac bypass surgery. The study utilized a quasi-experimental with a pretest-posttest design and follow-up with a control group. The statistical population of this study included patients who had coronary artery bypass surgery and were referred to the Rehabilitation Center of Tehran Heart Hospital in 2018. Thirty patients who scored high for anxiety on the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DAS-21) questionnaire were selected by convenience sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group was exposed to an independent variable (multidimensional spiritual intervention) for ten 90-minute sessions in the hospital rehabilitation center. The results of repeated measurement test showed that there was a significant difference in the anxiety scores for the experimental and control groups in the pre-test, post-test, and one-month and three-month follow-up stages. In addition, there was a significant difference in the pretest-posttest in the spiritual group. There was no significant difference in post-test scores between one-month and three-month follow-ups. Reducing negative emotions by multidimensional spiritual therapy plays an important role in preventing the more severe complications of heart disease, therefore, interventions based on the results of this study are recommended for heart patients.

  Keywords: Anxiety, Bypass surgery, patients, Multidimensional spiritual therapy
 • Sussan Rahimzade *, Atosa Mirzasadeghi Pages 55-74

  With the introduction of positive psychology, the attention of psychology has shifted from focusing on disorders and psychological problems to the scientific study of positive personal experiences traits and the institutions that evolve these experiences. This study aimed to investigate the mediating role of self-compassion in the relationship between perfectionism and subjective well-being (i.e., life satisfaction positive and negative affect). The research design was descriptive-correlational and the sample included 353 students (233 females and 120 males) at Islamic Azad University- South Tehran Branch, Iran. The participants responded to Self-Compassion Scale Short Form (SCS-SF), Life Satisfaction with Life Scale (SWLS), Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (TMPS). The results of path analysis showed that perfectionism and self-compassion explained 33% of the variance of life satisfaction, 15% of the variance of positive affect, and 22% of the variance of negative affect. Furthermore, 17% of the variance of self-compassion was explained by perfectionism. Thus, the research has some implications for overcoming the destructive effects of perfectionism on subjective well-being through teaching self-compassion.

  Keywords: Subjective Well-being, life satisfaction, Positive, Negative Affect, self-compassion, perfectionism
 • Zahra Fathi, Zohreh Latifi * Pages 75-94

  Food cravings and weight control self-efficacy are psychological issues that can initially and steadily lead to the phenomenon of overweight. The aim of this study was to compare the effectiveness of body appreciation training and self-healing training for food cravings and weight control self-efficacy among overweight women. The method included pretest posttest quasi-experimental design with control group and quarterly follow-up period. Among overweight women referring to control and weight loss centers in Isfahan, 45 were purposed selected and randomly assigned to three groups. The first experimental group participated in 14 weekly 90-minute sessions of body appreciation training and the second experimental group received 14 sessions of 90 minutes and weekly self-healing training. Also, the control group did not receive any intervention during this period. The research instruments were food cravings and weight-bearing self-efficacy questionnaires. The results of repeated measures analysis of variance (ANOVA) showed that in the variables of food cravings and weight control self-efficacy, there was a significant difference between body appreciation training group and self-healing training group with control group. However, there was no significant difference between body appreciation training group and self-healing training group. According to the results, body appreciation training and self-healing training can be used to reduce food cravings and increase self-efficacy related to weight control in overweight women.

  Keywords: body appreciation training, self-healing training, food cravings, weight control self-efficacy
 • Batoul Alipour Gourand, Masoumeh Azemoudeh *, Khalil Esmaielpour, Seyed Davood Hosseini Nasab Pages 95-112

  Different studies have examined the relationship between dark and light personality dimensions and life satisfaction. Using the structural equation method, this correlational descriptive study aimed to determine the relationship between dark and light dimensions of personality with life satisfaction as mediated by value orientations. To this end, 400 people who referred to health centers in Tabriz, Iran were selected through convenience sampling method. To collect data, Life Satisfaction Questionnaire, Dark Triad Personality Questionnaire, Light Triad Personality Questionnaire, and the Value System Questionnaire were used. Then the data were analyzed using the structural equation method. While the dark dimensions had a negative effect on life satisfaction, the light dimensions had a positive effect. There was a negative relationship between dark dimensions and life satisfaction as mediated by value orientations. Meanwhile, there was a positive relationship between light dimensions and life satisfaction as mediated by value orientations. Therefore, the dark and light dimensions of personality and the way of value orientation are related to the level of life satisfaction. Accordingly, researchers can examine the effectiveness of these variables on life satisfaction through developing psychotherapy interventions influencing the variables of dark and light dimensions of personality and value orientation.

  Keywords: life satisfaction, personality, Value orientation